Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-01-27

Sammanträde 2016-01-27

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Redovisning av intern kontroll 2015

6 Behovsutredning och verksamhetsplan för miljöavdelningen 2016.

7 Verksamhetsplan för byggavdelningen 2016.

8 Verksamhetsplan för planavdelningen 2016.

9 Bollstad 1:8, ansökan om strandskyddsdispens för förstärkning av pir och muddring.

10 Hulje 11:1, upphävande om föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

11 Stensberg 2:1, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

12 Ivla 10:18 och 10:11, föreläggande med vite gällande nedskräpning.

13 Malörten 1, föreläggande med vite gällande Klövervägens förskola.

14 Beredning av motion om färgsättning av byggnader i kommunen.

15 Samråd för detaljplan Öjarp 1:33 med flera.

16 Antagande av detaljplan för Minerva 6.

17 Avskrivning av detaljplan för Trotteslöv 1:40 och 1:42 (Västergatans förlängning) i Lagans samhälle.

18 Antagande av detaljplan för del av Ljungby 7:67 med flera inom sydvästra industriområdet i Ljungby.

19 Antagande av detaljplan för Torg 1:46 med flera, Trafikplats Lagan.

Information och frågor plan
- Remiss kulturmiljö - Johan Håkansson
- Planbesked och planavgift - Johan Håkansson

20 Brytbönan 7, upphävande av beslut om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

21 Össjö 2:19, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt stallbyggnad.

22 Vinkelhaken 13, ansökan om rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.

23 Atleten 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus.

24 Näglinge 1:52, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

25 Basfiolen 2, yttrande till mark- och miljödomstolen i Växjö, angående överklagat beslut gällande bygglovsansökan för utvändig ändring.


Dagordning

1(2)
Miljö- och byggnämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Meddelande och information

§4 Redovisning av intern kontroll 2015

§5 Intern kontroll 2016

§6 Behovsutredning och verksamhetsplan för miljöavdelningen 2016.

§7 Verksamhetsplan för byggavdelningen 2016.

§8 Verksamhetsplan för planavdelningen 2016.

§9 Bollstad 1:8, ansökan om strandskyddsdispens för förstärkning av pir och muddring.

§10 Hulje 11:1, upphävande om föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§11 Stensberg 2:1, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§12 Ivla 10:18 och 10:11, föreläggande med vite gällande nedskräpning.

§13 Malörten 1, föreläggande med vite gällande Klövervägens förskola.

§14 Beredning av motion om färgsättning av byggnader i kommunen.

§15 Samråd för detaljplan Öjarp 1:33 med flera.

§16 Antagande av detaljplan för Minerva 6.

§17 Avskrivning av detaljplan för Trotteslöv 1:40 och 1:42 (Västergatans förlängning) i Lagans samhälle.

§18 Antagande av detaljplan för del av Ljungby 7:67 med flera inom sydvästra industriområdet i Ljungby.

§19 Antagande av detaljplan för Torg 1:46 med flera, Trafikplats Lagan.

§20 Brytbönan 7, upphävande av beslut om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§21 Össjö 2:19, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt stallbyggnad.

§22 Vinkelhaken 13, ansökan om rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.

§23 Atleten 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus.

§24 Näglinge 1:52, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

§25 Basfiolen 2, yttrande till mark- och miljödomstolen i Växjö, angående överklagat beslut gällande bygglovsansökan för utvändig ändring.