Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-10-04

Sammanträde 2017-10-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Sammanträdesdatum 2018

Information och frågor diverse Bygg

5 Tannåker 1:4, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

6 Kvänslöv 3:47, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

7 Ingelstad 8:17, ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från restaurang till bostad.

8 Österås 1:20, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

9 Skyttens 1:2, yttrande till mark- och miljööverdomstolen angående överklagad strandskyddsdispens.

10 Ljungby 7:77, ansökan om bygglov för anläggande av parkering samt uppförande av informationstavla.

11 Falken 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, befintlig byggnad rivs.

12 Skeen 2:6, beslut om upphävande av föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

13 Torg 1:183, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

14 Höslänga 2:3, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

15 Dörarp 5:29, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Information och frågor bygg Plan

16 Beslut om granskning av detaljplan för Klockaren 8 med flera (korsningen Bolmstadsvägen/Kristina Nilssonsgatan) i Ljungby.

17 Beslut om samråd för detaljplan del av Ljungby 7:131 och 14:10 (korsning Gängersvägen/Kånnavägen) i Ljungby.

18 Beslut om granskning av detaljplan för Södra Ljungkullen 6.

19 Fastställande av kvartersnamn Regulatorn inom fastigheten Eka 3:2 och 3:6.

Information och frågor plan Miljö

20 Fabriken 11, beslut om föreläggande med vite om otillräcklig rening av spillvatten.

21 Lidhult 22:1, klagomål om störande ljudnivåer.

§132 Fastställande av dagordning

§133 Meddelande och information

§135 Sammanträdesdatum 2018

§136 Tannåker 1:4, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

§137 Kvänslöv 3:47, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§138 Ingelstad 8:17, ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från restaurang till bostad.

§139 Österås 1:20, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

§140 Skyttens 1:2, yttrande till mark- och miljööverdomstolen angående överklagad strandskyddsdispens.

§141 Ljungby 7:77, ansökan om bygglov för anläggande av parkering samt uppförande av informationstavla.

§143 Skeen 2:6, beslut om upphävande av föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

§147 Beslut om granskning av detaljplan för Klockaren 8 med flera (korsningen Bolmstadsvägen/Kristina Nilssonsgatan) i Ljungby.

§148 Beslut om samråd för detaljplan del av Ljungby 7:131 och 14:10 (korsning Gängersvägen/Kånnavägen) i Ljungby.

§149 Beslut om granskning av detaljplan för Södra Ljungkullen 6.

§150 Fastställande av kvartersnamn Regulatorn inom fastigheten Eka 3:2 och 3:6.

§151 Fabriken 11, beslut om föreläggande med vite om otillräcklig rening av spillvatten.

§152 Lidhult 22:1, klagomål om störande ljudnivåer.