Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-12-20

Sammanträde 2017-12-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning.

4 Redovisning av intern kontroll 2017.

6 Redovisning av uppdrag från budgetberedningen, taxa som är självfinansierande och enkel.

7 Ryssby 11:1, beslut om upphävande av åtgärdsföreläggande för ovårdade byggnader.

8 Tåget 1, ansökan om bygglov för uppförande av två skultanordningar på fasad.

9 Kvänslöv 3:29, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

10 Torg 1:118, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. -

11 Stavsjö 1:39, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

12 Källshult 1:23, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

13 Hjortseryd 1:23, ansökan om bygglov för nybyggnad av konferens- och hotellbyggnader samt tillbyggnad av huvudbyggnad och bostadshus.

14 Beslut om antagande av detaljplan för Klockaren 8 med flera (korsningen Bolmstadsvägen/Krisina Nilssonsgatan) i Ljungby.

15 Beslut om planuppdrag för fastigheten Sågverket 1 med flera i Ljungby.

16 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:179 jämte Korpen 1 (regnbågens förskola, Strömgatan) i Ljungby.

17 Förslag till yttrande till kommunsstyrelsen gällande ansökan om nätkoncession för ombyggnation av befintlig ledning.

18 Brunnsberg 1:2, beslut om föreläggande om att upphöra att göra diverse åtgärder inom strandskyddat område efter klagomål om att grävarbete och flytt av massor skett olovligt.

19 Släggan 1, föreläggande med vite om att inkomma med en provtagningsplan efter eventuell oljeförorening.

20 Bolmsö-Skeda 1:22, skjutvall, skyddsåtgärder vid kulfång.

21 Torg 1:236, föreläggande med vite om att byta oljeavskiljare.

22 Fabriken 11, yttrande till länsstyrelsen gällande överklagat beslut om föreläggande med vite om otillräcklig rening av spillvatten.

23 Stjärnan 5, beslut om förläggande med vite om att vidta åtgärder för att säkerställa livsmedelshanteringen.

24 Nöttja 7:24, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Information och frågor miljö Ordförande Kent Danielsson C Dagordning 1(2) Miljö- och byggnämnden

§163 Fastställande av dagordning.

§164 Meddelande och information

§166 Redovisning av intern kontroll 2017.

§167 Intern kontroll 2018

§168 Redovisning av uppdrag från budgetberedningen, taxa som är självfinansierande och enkel.

§169 Ryssby 11:1, beslut om upphävande av åtgärdsföreläggande för ovårdade byggnader.

§170 Tåget 1, ansökan om bygglov för uppförande av två skultanordningar på fasad.

§171 Kvänslöv 3:29, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage.

§173 Stavsjö 1:39, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§174 Källshult 1:23, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

§175 Hjortseryd 1:23, ansökan om bygglov för nybyggnad av konferens- och hotellbyggnader samt tillbyggnad av huvudbyggnad och bostadshus.

§176 Beslut om antagande av detaljplan för Klockaren 8 med flera (korsningen Bolmstadsvägen/Krisina Nilssonsgatan) i Ljungby.

§179 Förslag till yttrande till kommunsstyrelsen gällande ansökan om nätkoncession för ombyggnation av befintlig ledning.

§180 Brunnsberg 1:2, beslut om föreläggande om att upphöra att göra diverse åtgärder inom strandskyddat område efter klagomål om att grävarbete och flytt av massor skett olovligt.

§181 Släggan 1, föreläggande med vite om att inkomma med en provtagningsplan efter eventuell oljeförorening.

§182 Bolmsö-Skeda 1:22, skjutvall, skyddsåtgärder vid kulfång.

§183 Torg 1:236, föreläggande med vite om att byta oljeavskiljare.

§184 Fabriken 11, yttrande till länsstyrelsen gällande överklagat beslut om föreläggande med vite om otillräcklig rening av spillvatten.

§185 Stjärnan 5, beslut om förläggande med vite om att vidta åtgärder för att säkerställa livsmedelshanteringen.

§186 Nöttja 7:24, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.