Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2009-11-03

Sammanträde 2009-11-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2009-10-13

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Remiss: Reformen "Skydd mot olyckor - en uppföljning med förslag till utveckling" (DS 2009:47)

Kommunstyrelsens dnr 001-2109/2009, svar senast 2009-11-05
DNR 106-285/2009
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

Omedelbar justering

6 Remiss: "Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter"

Kommunstyrelsens dnr 219-1255/2009, svar senast 2009-11-07
DNR 106-276/2009
Handläggare: Linda Moberg Tel. 508 36 202

Omedelbar justering

8 Sammanställning av stadsdelsnämndernas slutredovisning av 2006 års stimulansmedel för vård och omsorg om de mest sjuka äldre, delredovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel och ansökningar av 2009 års stimulansmedel

DNR 118-264/2009
Handläggare: Elvy Lindqvist Tel. 508 36 212
Carina Åberg Tel. 508 36 223

9 Översyn av lokaler för frivilligorganisationerna

DNR 420-286/2009
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
OBS! Utsändes senare eller dukas

10 Anmälan av månadsrapport för tiden t o m oktober 2009

DNR 201-61/2009
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
OBS! Dukas

11 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 08/2009-10-28

Mailas till nämnden 2009-10-30 och även dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 08/2009-10-28

Mailas till nämnden 2009-10-30 och även dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Postlista per den 20 oktober 2009

14 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 7/2009-10-13 justerats 2009-10-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) tar upp en fråga angående skrivning i KF:s borgerliga förslag till budget 2010 under Aktiviteter om en överenskommelse med frivilligorganisationerna.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler en fråga om trygghetsboendena och hantering kring detta, varför pensionärsorganisationerna var inte med då förslaget om trygghetsboenden hade tagits fram, varför ingen arbetsgrupp med representanter från bl.a. nämnden och råden hade bildats då stadsledningskontoret tog fram ärendet.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler en skrivelse om brukarundersökning, daterad 2009-11-03, dnr 108- 289/2009,

och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler en skrivelse: ”Verksamheten Fixar-Malte – årsuppföljning för 2007, 2008 samt prognos för 2009”,

daterad 2009-11-03, dnr 108- 290/2009, och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner dagordningen med ändring att § 9 utgår.

2. Äldrenämnden överlämnar frågor samt skrivelserna dnr 108-289/2009 och dnr 108-290/2009 till äldreförvaltningen för beredning.

§5 Remiss: Reformen ”Skydd mot olyckor – en uppföljning och förslag till utveckling (Ds 2009:47)” (kommunstyrelsens dnr 001-2109/2009)

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-285/2009.

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen angående Reformen ”Skydd mot olyckor – en uppföljning och förslag till utveckling” (Ds 2009:47)”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Remiss: Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (kommunstyrelsens dnr 219-1255/2009)

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-276/2009.

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) lämnar förslaget utan eget ställningstagande och anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen ”Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande MP:

”Vi Miljöpartiet de Gröna lämnar förslaget utan eget ställningstagande och anför följande:

”Det är viktigt att påpeka att staden bör eftersträva en rökfri miljö i alla sina verksamheter. Men det bör om möjligt ske på frivillig väg. Det är viktigt att staden visar förståelse för att vissa personer kan ha svåre än andra att sluta röka.

En bättre väg att gå vore att, utan påbud, erbjuda de anställda hjälp med att sluta röka genom en intensiv sluta-röka-kampanj samt att tillhandahålla subventionerade rökavvänjningsprodukter. Dessutom borde man aktivt arbeta för att förebygga rökning och ohälsa samt erbjuda friskvård.”

§7 Kompletterande ansökan om stimulanmedel för en bättre vård och omsorg om äldre 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr. 203-278/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till kompletterande ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel 2009.

§8 Sammanställning av stadsdelsnämndernas slutredovisning av 2006 års stimulansmedel för vård och omsorg om de mest sjuka äldre, delredovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel och ansökningar av 2009 års stimulansmedel

Ärende

Föreligger ärende dnr. 118-264/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner sammanställning av stadsdelsnämndernas slutredovisning av 2006 års stimulansmedel för vård och omsorg om de mest sjuka äldre, delredovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel och ansökningar av 2009 års stimulansmedel.

§9 Översyn av lokaler för frivilliga organisationerna

§10 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. oktober 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr. 201-61/2009

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens anmälan av månadsrapporten.

§11 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 8/2009-10-28

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 8/2009-10-28

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av postlista per den 20 oktober 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Förvaltningschefens information

Nämnden godkänner prenumerationen på Dagens Samhälle för år 2010 för de som har tidigare prenumererat: Gunnel Rohlin, Ulla-Liza Blom och Olle Palmborg samt för nyanmälda: Ralph Svalstedt, Carina Franke, Diana Wallhager och Brit Rundberg.

  • Gunnel Rohlin informerar om att i samband budgetförslag för staden för nästa år och remissen om inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad (dnr 106-195/2009, som behandlades på äldrenämndens sammanträde den 15 september), har äldrenämndens handikappråd (HKR) inlämnat ett särskilt uttalande och kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) ställt en del frågor angående förslaget att omvandla servicehusen till trygghetsboenden.

Referensgruppen för äldreomsorgens utbyggnad har fått ett utvidgat uppdrag att samordna frågor kring trygghetsboende. I gruppen ingår representanter från stadsdelsförvaltningar, Micasa, stadsledningskontoret, äldreförvaltningen och äldreroteln.

Representanter från HKR och KPR kommer att bjudas in till ett särskilt möte för diskussion om trygghetsboende.

§17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.