Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-12-14

Sammanträde 2010-12-14

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

Förmöten i Stora resp. Lilla Konferensen från kl. 09.00

Gemensam lunch på Melanders Fi Läs mer...sk i Söderhallarna kl. 11.30

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2010-11-09

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Yttrande till Socialstyrelsen i ett klagomålsärende rörande en insats mot enskild person (dnr 9.2 - 30881/2010)

DNR 403-273/2010
Sekretess enligt 26:1 och 6 OSA (tidigare 7:4 SekrL)
Handläggare: Git Skog Tel. 508 36 217

Omedelbar justering

7 Val av äldrenämndens handikappråd för mandatperioden 2011-2014

DNR 101-303/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fördelning av verksamhetsbidrag för frivilligorganisationer för år 2011

DNR 420-275/2010
Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 2..

Omedelbar justering

10 Granskningsrapport ang. korttidsvård för äldre Västra Stockholm: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma stadsdelsnämnder

11 Granskningsrapport ang. korttidsvård för äldre Sydöstra Stockholm: Skarpnäck, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör

12 Svar på skrivelse från (S, V och MP) "Orsaker till den restriktiva biståndsbedömningen för vård- och omsorgsboenden och servicehus", daterad 2009-09-15

13 Svar på skrivelse från (V) "Oroande uppgifter om sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten", daterad 2009-12-15

14 Svar på skrivelse från (S, V och MP) "Äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans", daterad 2010-03-16

15 Svar på skrivelse från (V) "Särbehandling av äldre vid in- och utflyttning i vård- och omsorgsboende", daterad 2010-04-20

16 Svar på skrivelse från (S, V och MP) "Tydligare biståndsbeslut med detaljerade bilaga", daterad 2010-09-14

17 Delrapport av projektutveckling av stöd- och hjälpinsatser till äldre med psykiska funktionsnedsättningar

DNR 118-269/2010 i samband med DNR 118-158/2009
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ny klassificeringsstruktur för registrering av handlingar

DNR 117-304/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
UTGÅR

19 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 30 november 2010

DNR 201-72/2010
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
(Dukas)

20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 3 kvartal/2010

21 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3/2010 enligt lista

DNR 203-41/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

22 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 09/2010-12-07

(Utsändes per e-post och dukas)

23 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 09/2010-12-07

(Utsändes per e-post och dukas)

24 Postlista per den 30 november 2010

25 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll utom § 8 på grund av anmält jäv. Ledamoten Berit Kruse (S) utses att justera dagens protokoll avseende § 8.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 8/2010-11-09 justerats 2010-11-11.

Ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler behov av en rättelse av hennes förnamn i protokollet.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med en rättelse av Brit Rundbergs namn och med godkännande i övrigt till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen med två ändringar:

att § 18 utgår och att tilläggsärendet § 27 tas upp före § 25.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Yttrande till Socialstyrelsen i ett klagomålsärende rörande en insats mot enskild person

Socialstyrelsens dnr 9.2-30881/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 403-273/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till Socialstyrelsen som sitt yttrande i ett enskilt anmälningsärende (dnr 9.2-30881/2010).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Val av äldrenämndens handikappråd för mandatperiod 2011-2014

Ärende

Föreligger ärende dnr 101-303/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden utser följande ledamöter till äldrenämndens handikappråd för mandatperioden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014 enligt nomineringarna från Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad (HSO):

· Inger Handell HSO

· Alf Karlsson HSO

· Barbro Ohlson HSO

· Anita Runesved HSO

· Eva Serneblad HSO

· Louise Lindström DHR

· Lennart Nolte SRF.

§8 Fördelning av verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer för år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-275/2010

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträde-srum, är inte närvarande under behandling av ärendet, yrkanden och beslutsfattande. Leif Rönngren deltar alltså inte i sammanträdet mellan kl. 10.33 och kl. 10.38 och återvänder till sammanträdesrummet först då ärendet § 9 tas upp.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ledamoten Carina Franke (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för M, FP och KD yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beviljar ansökningar om bidrag till frivilligorganisationer för år 2011 i enlighet med förvaltningens förslag:

Förening

Beviljat 2010

Ansökt 2011

Förslag 2011

Bosniska Behar

156 000

188 661

144 300

Casa Chile

150 000

170 000

138 800

Estniska pensionärsföreningen i Stockholm

8 000

8 000

7 400

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

178 000

178 000

164 700

Finska Herrgårdens Klubb

139 500

502 000

277 500

Finska pensionärernas dagcenter i Stockholm

50 000

560 000

277 500

Finska föreningen i Stockholm, IKINUORET

48 000

110 000

44 400

Frivillig Väntjänst

376 000

450 000

347 800

Frälsningsarméns öppenvård-Elisabetgården

350 000

500 000

323 800

Föreningen Södergården

320 000

650 000

296 000

Föreningen Timmermansgården

85 000

120 000

78 600

Grekiska Kapi Föreningen

260 000

300 000

240 500

Iranska pensionärs- och äldreföreningen

200 000

420 000

185 000

Judiska Församlingen i Stockholm

624 000

890 000

577 200

Kongoföreningen

50 000

166 400

46 300

Kurdiska centret för äldre och handikappade

320 000

944 198

296 000

Lettiska pensionärsföreningen APRUPE

5 000

5 000

4 600

Mäster Olofsgården

190 000

280 000

175 800

Polska seniorklubben

555 000

660 000

513 400

PRO:s samorganisation i Stockholm

823 200

950 000

806 400

Rumänska seniorklubben , Doina

120 000

120 000

111 000

Silver Kai- Japanska äldreföreningen

155 000

194 200

143 400

Spånga Blåbandsförening

305 000

450 000

282 100

Stockholms RPG- distrikt

47 600

210 000

48 000

Sveriges Pensionärsförbuds, Stockholmsdistrikt, SPF

733 100

1 000 000

708 800

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

30 000

150 000

27 800

Syriska föreningen i Stockholm

876 000

1 088 168

810300

Ungerska seniorklubben

270 000

305 400

249 800

NAV

600 000

315 000

277 500

Sociala missionen

200 000

300 000

185 000

Totalt

8 224 400

12 560 027

7789 700

2. Äldrenämnden avslår ansökningar om bidrag till frivilligorganisationer för år 2011 i enlighet med förvaltningens förslag:

Förening

Beviljat

2010

Ansökt 2011

Förslag 2011

Föreningen för gemenskap och glädje

0

200 000

Avslag

PRO dagfolkhögskolas vänförening

0

Ej specificerat

Avslag

Äldre Iraniers aktivitet i Husby

0

175 000

Avslag

3. Bidragens omfattning gäller under förutsättning att nämnden i samband med ärendet ”Verksamhetsplan och budget för år 2011” beslutar om erforderlig budget för bidrag till frivilligorganisationer.

4. Äldrenämnden beslutar att av det föreslagna beloppet fördelas 1/12 i avvaktan på beslut om Verksamhetsplan och budget för år 2011.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi framför att äldrenämnden beslutar att man genomför en strukturerad uppföljning med oanmälda inspektioner av föreningar som erhåller bidrag för sina verksamheter samt att anslaget för föreningsdrivna verksamheten ökar med 2 miljoner kronor i enlighet med oppositionens budgetreservationer i kommunfullmäktige.”

§9 Anmälan av slutrapporten av projektet ”Brott mot äldre”

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-35/2009

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner slutrapporten för projektet ”Brott mot äldre” och lägger den till handlingarna.

2. Äldrenämnden överlämnar slutrapporten till stadsdelsnämnderna för kännedom.

§10 Granskningsrapport av korttidsvård för äldre, Västra Stockholm: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma stadsdelsnämnder

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-295/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och granskningsrapporten.

2. Granskningsrapporten överlämnas till Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma stadsdelsnämnder för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Den hittills genomförda granskningen visar på flera brister. Det allvarligaste är att rätten till och tillgången på korttidsboenden är avhängigt av var någonstans man är bosatt. Bedömningarna görs olika. Här har äldrenämnden ett ansvar för att utveckla rutiner som leder till enhetliga bedömningar och till en varierad och god tillgång på korttidsboenden i hela staden. I takt med att allt fler äldre med stora omsorgs- och vårdbehov bor kvar hemma ökar också behovet av olika typer av avlastningsboenden.

För att avlastning på ett korttidsboende för den äldre ska upplevas som ett alternativ måste kvaliteten på boendena höjas. Fler alternativ som pensionat Kinesen och pensionat Hornskroken måste finnas.

En aspekt som inte berörs i granskningen är medicinhanteringen. Flera av de äldre som är aktuella för avlastning är också multisjuka. Det måste finnas tydliga rutiner för hur information ska ges om pågående medicinering inför vistelsen på korttidsboendet.”

§11 Granskningsrapport av korttidsvård för äldre, Sydöstra Stockholm: Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnder

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-297/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och granskningsrapporten.

2. Granskningsrapporten överlämnas Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnder för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Den hittills genomförda granskningen visar på flera brister. Det allvarligaste är att rätten till och tillgången på korttidsboenden är avhängigt av var någonstans man är bosatt. Bedömningarna görs olika. Här har äldrenämnden ett ansvar för att utveckla rutiner som leder till enhetliga bedömningar och till en varierad och god tillgång på korttidsboenden i hela staden. I takt med att allt fler äldre med stora omsorgs- och vårdbehov bor kvar hemma ökar också behovet av olika typer av avlastningsboenden.

För att avlastning på ett korttidsboende för den äldre ska upplevas som ett alternativ måste kvaliteten på boendena höjas. Fler alternativ som pensionat Kinesen och pensionat Hornskroken måste finnas.

En aspekt som inte berörs i granskningen är medicinhanteringen. Flera av de äldre som är aktuella för avlastning är också multisjuka. Det måste finnas tydliga rutiner för hur information ska ges om pågående medicinering inför vistelsen på korttidsboendet.”

§12 Svar på skrivelse ”Orsaker till den restriktiva biståndsbedömningen för vård- och omsorgsboenden och servicehus”, daterad 2009-09-15, från led. B. Bornecrantz Dias (V) med instämmande av led. B. Kruse m.fl. (S) och led. E. Karlsson (MP)

Ärende

Föreligger ärende dnr 108-267/2009

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar återremiss av ärende.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ledamoten Carina Franke (KD) yrkar avslag till återremiss och i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det gemensamma yrkandet från S, MP och V på återremiss av ärendet mot avslag och finner att äldrenämnden beslöt att avslå remissyrkandet. Alltså beslöt äldrenämnden att avgöra ärendet i dag.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för återremissyrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden återremitterar ärendet.

I skrivelsen begärs en utredning av orsakerna till varför så många behövande äldre får avslag på sin begäran om att få boende vid servicehus respektive vård- och omsorgsboende. Det är en trend som hållit i sig under flera år och därför föreslår vi att utredningen gäller hela förra mandatperioden. Det är inget, så som vi kan se, som säger att bedömningen varit korrekt bara för att det är en marginell skillnad mellan antalet avslag från det ena kvartalet till det andra. För att komma fram till om bedömningen är för restriktiv behöver man utreda och jämföra, under hela perioden, några olika variabler, bland annat

Ÿ motiveringarna till samtliga äldres ansökningar

Ÿ motiveringarna till socialtjänstens avslag

Ÿ domstolarnas motiveringar till de domar som gått staden emot

Detta är viktigt att bli medveten om eftersom inte alla äldre har överklagat avslag från socialtjänsten men ändå kan ha haft rätt till inflyttning i servicehus eller i vård- och omsorgsboende. Vi eftersträvar ju en rättvis och jämlik bedömning över hela staden.”

Beslutsgång

Ordföranden finner majoritet för M, FP och KD yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) deltar inte i beslutet på grund av återremissyrkandet.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§13 Svar på skrivelse ”Oroande uppgifter om sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten”, daterad 2009-12-15, från led. B. Bornecrantz Dias (V)

Ärende

Föreligger ärende dnr 404-332/2009

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§14 Svar på skrivelse ”Äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans”, daterad 2010-03-16, från vice ordf. L. Rönngren m.fl. (S) , led. B. Bornecrantz Dias (V) och led. E. Karlsson (MP)

Ärende

Föreligger ärende dnr 104-114/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§15 Svar på skrivelse ”Särbehandling av äldre vid in- och utflyttning i vård- och omsorgsboende”, daterad 2010-04-20, från led. B. Bornecrantz Dias (V)

Ärende

Föreligger ärende dnr 104-144/2010

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar återremiss av ärende.

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ledamoten Carina Franke (KD) yrkar avslag till återremiss och i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det gemensamma yrkandet från S, MP och V på återremiss av ärendet mot avslag och finner att äldrenämnden beslöt att avslå remissyrkandet. Alltså beslöt äldrenämnden att avgöra ärendet i dag.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för återremissyrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden återremitterar ärendet.

Svaret på skrivelsen redovisar mycket tydligt skillnaden mellan vad som gäller enligt hyreskontraktet, nämligen en månads uppsägningstid, och vad som sker i verkligheten.

Som tjänsteutlåtandet mycket riktigt framhåller innebär ett dödsfall att ersättningen för utföraren försvinner efter en vecka. Detta i sin tur leder obönhörligen till att de anhöriga uppmanas att tömma lägenheten inom den tiden. Om anhöriga i de flesta fall tömmer lägenheterna inom en vecka, vilket framhålls i tjänsteutlåtandet, har det med all visshet samband med en sådan uppmaning. Det redovisas emellertid inget faktaunderlag gällande hur de anhöriga ser på det faktum att de måste agera så pass snabbt.

Lägenheterna är visserligen små men utöver säng, madrass och sängbord, som äldreboendet står för, brukar de boende ha en hel del saker: möbler som exempelvis en sittgrupp, radio, TV, kanske några böcker i en bokhylla, tavlor, minnessaker, gardiner, en matta, porslin och annan utrustning till miniköket, sängutrustning, kläder m.m.

I andra änden av processen finns efter dödsfallet en annan gammal människa som tillsammans med anhöriga tvingas ta ställning till att acceptera ett erbjudande om att flytta inom loppet av bara tre dagar, allt beroende på att ersättningen annars försvinner, vilket dessvärre måste anses ovärdigt när det handlar om en så allvarlig händelse.

Vi anser att förvaltningens svar inte i tillräcklig grad svarar mot den översyn av reglerna för äldres in- och utflyttning i vård- och omsorgsboenden som föreslås i den aktuella skrivelsen.

T.ex. skulle vi vilja veta konkret hur många som tackar nej till erbjudande på grund av den korta betänketiden och den snäva tidsramen för flytten. Vi tror att dessa faktorer kan ses som ett hinder för att äldre som erbjuds boende ska få sina behov uppfyllda.”

Beslutsgång

Ordföranden finner majoritet för M, FP och KD yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) deltar inte i beslutet på grund av återremissyrkandet.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§16 Svar på skrivelse ”Tydligare biståndsbeslut med detaljerade bilaga”, daterad 2010-09-14, från led. B. Bornecrantz Dias (V)

Ärende

Föreligger ärende dnr 404-248/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

§17 Delrapport av projektutveckling av stöd- och hjälpinsatser till äldre med psykiska funktionsnedsättningar

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-269/2010 i samband med dnr 118-158/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens delrapport av projektet för utveckling av stöd- och hjälpinsatser till äldre med psykiska funktionsnedsättningar.

§19 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 30 november 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för äldrenämnden

för tiden t.o.m. den 30 november 2010 och lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande S, MP och V:

”Äldreförvaltningen visar ett överskott som hänförs till outnyttjade medel för vikarieersättning. Orsaken är att ’många som sökt till utbildningarna har haft bristande kunskaper i svenska språket och därför inte kunnat delta/beredas plats. Det lägre deltagandet beräknas motsvara 6-7 mnkr i ett minskat behov av vikareersättning hos stadsdelsnämnden’.

Det hade varit önskvärt med utbildning i svenska språket för den omsorgspersonal som med anledning av bristande kunskaper i detsamma inte fått delta i grundutbildningen.

Behoven hos framför allt dementa med annat ursprung än svenskt är viktiga att kunna tillgodose. En del äldre kan inte göra sig förstådda på annat språk än sitt modersmål. Därför behövs det lämpad tvåspråkig (svenska + annat språk) personal för kommunikationen mellan omsorgstagare, arbetsledning och anhöriga.

Förvaltningen behöver planera för ett maximalt utnyttjande av personalens hela kompetens och tillse att språkutbildning blir ett prioriterat område. Det går ju t.ex. att lägga kompetensutvecklingen så att berörd personal studerar på halvfart eller kvartsfart tjänstgör på halvtid eller trekvartstid och erhåller heltidslön.”

§20 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3/2010 enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-287/2010

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2010.

2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3/2010 till kommunfullmäktige.

§21 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 år 20101 enligt lista

Ärende

Föreligger listan dnr 203-41/2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 9/2010-12-07

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 9/2010-12-07

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av postlista för tiden 2010-10-26 – 2010-11 30

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Förvaltningschefens information

· Gunnel Rohlin informerar om samverkan mellan Stockholms stad och idéburna organisationer verksamma inom socialtjänst och äldreomsorg.

Ett remissutkast till överenskommelse mellan staden och idéburna organisationer från 2010-11-20, framtaget gemensamt av äldreförvaltningen och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, delades ut till nämnden.

Förslaget är nu på remiss och i februari 2011 planeras ett gemensamt möte med representanter för idéburna organisationer.

· Förvaltningen fortsätter arbete men att ta fram nya riktlinjer för verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer och återkommer till nämnden med ett ärende om nya riktlinjer i början på år 2011.

· Gunnel Rohlin informerar om att den 31 december 2010 slutar hon som direktör på äldreförvaltningen och går över till nya arbetsuppgifter på stadsledningskontoret.

Gunnel Rohlin tackar nämnden och förvaltningen för gott samarbete.

Ordföranden Joakim Larsson tackar Gunnel Rohlin för hennes fleråriga goda samarbete med äldrenämnden och tillönskar henne det bästa i fortsättningen.

· Eva Frunk Lind, som har jobbat som personaldirektör på stadsledningskontoret, blir en ny direktör för äldreförvaltningen och tilltråder sin tjänst den 1 januari 2011.

§26 Övriga frågor

· Vice ordföranden Leif Rönngren informerar att han slutar i äldrenämnden och tackar för ett gott samarbete med nämnden och förvaltningen.

· Ordföranden Joakim Larsson framför tack för det gångna året och tillönskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Tack och hälsningar återgäldas.

· Första äldrenämndens sammanträde nästa år äger rum den 18 januari 2011 i SLK:s lokaler på Hantverkargatan 3 D.

· I februari 2011 planeras en gemensam måltid för den avgående och den nyinvalda äldrenämnden för år 2011. Ordföranden Joakim Larsson bjuder in Gunnel Rohlin till den gemensamma middagen och informerar att en skriftlig inbjudan kommer att utsändas till alla senare.

§27 Avveckling av förskottskassa

Ärende

Föreligger ärende dnr 203-320/2010

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avvecklar förskottskassan i enlighet med tjänsteutlåtandet.