Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-31

Sammanträde 2016-03-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om uppsättning av en permanent bajamaja i Älvsjöskogen

6 Svar på medborgarförslag om en grusad promenad- och joggingväg i Långbro park

7 Samlingsbeslut om tidigare inlämnade medborgarförslag om utegym

Dnr 1.2.4.439-2014, -460-2014, -122-2015, -222-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

8 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för Älvsjö stadsdelsnämnd

9 Kvalitetsgarantier 2016 för verksamhetsområdena barn, ungdom och vuxna samt äldre och funktionsnedsatta

Dnr 1.2.1.408-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak - redovisning 2015 samt plan för 2016

11 Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i maj samt dagar för studiebesök och information om verksamheterna

Remissärenden

12 Motion (L) om riktlinjer för ledsagning - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1902/2015

13 Motion (C) om att bättre ta tillvara döda ytor i staden, så kallade wasted spaces - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1932/2015

14 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Primitiva di Papa Gabi i Älvsjö Centrum - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1.02613/2016

15 Samverkan mellan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling - rapport från Stadsrevisionen, 3.1.3-212-2015

Anmälningsärenden

16 Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö - remiss från kommunstyrelsen, KS 110-1983/2015

17 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort-2016

18 Rapporter från funktionshinderinspektörerna

19 Ekonomisk månadsrapport per februari månad

20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

21 Redovisning av delegationsbeslut

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

24 Protokoll från förvaltningsgruppen

25 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

26 Information från förvaltningen

27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

28 Protokoll från sociala delegationen

29 Upphandling av byggprojektledning för parkinvesteringar

Dnr 2.2.2.420-2015 (4/4)
Omedelbar justering

30 Anbudsupphandling avseende internt trygghetslarm för Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus

31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om uppsättning av en permanent bajamaja i Älvsjöskogen

§7 Samlingsbeslut om tidigare inlämnade medborgarförslag om utegym

§8 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för Älvsjö stadsdelsnämnd

§9 Kvalitetsgarantier 2016 för verksamhetsområdena barn, ungdom och vuxna samt äldre och funktionsnedsatta

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160331.pdf (262 kb)

§10 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak - redovisning 2015 samt plan för 2016

§11 Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i maj samt dagar för studiebesök och information om verksamheterna

§12 Motion (L) om riktlinjer för ledsagning - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1902/2015

§13 Motion (C) om att bättre ta tillvara döda ytor i staden, så kallade wasted spaces - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1932/2015

§14 Ansökan om serveringstillstånd för restaurangen Primitiva di Papa Gabi i Älvsjö Centrum

§15 Samverkan mellan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling - yttrande över rapport från stadsrevisionen, 3.1.3.212-2015

§16 Remiss av betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) - remiss från kommunstyrelsen, KS 110-1983/2015

§19 Ekonomisk månadsrapport per februari månad

§20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§21 Redovisning av delegationsbeslut

§22 Protokoll från pensionärsrådet

§23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§24 Protokoll från förvaltningsgruppen

§25 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§26 Information från förvaltningen

§27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§28 Protokoll från sociala delegationen