Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-02-02

Sammanträde 2016-02-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
OBS! 7A Centralen, Vasagatan 7 (Konferenslokal: Clara 1)

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss om Kompetensutveckling

Dnr: AMN 2015-0338-01.06

Remiss från kommunstyrelsen

Omedelbar justering

5 Yttrande över remiss av betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

6 Yttrande över remiss av riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

8 Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60)

9 Yttrande över remiss av yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97)

Beslutsärenden

10 Svar på skrivelse angående ett vidgat uppdrag för uppföljning

11 Skrivelse angående långsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik

Anmälningsärenden

13 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160202.pdf (255 kb)

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö
(M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160202.pdf (255 kb)

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss om Kompetensutveckling

§5 Yttrande över remiss av betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

§6 Yttrande över remiss av riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

§8 Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60)

§9 Yttrande över remiss av yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97)

§10 Svar på skrivelse angående ett vidgat uppdrag för uppföljning

§11 Skrivelse angående långsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik

§14 Nämndens frågor

Inga frågor från nämnden anmäldes.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20160202.pdf (256 kb)

§15 Förvaltningsinformation

Innan nämndsammanträdet genomfördes en omvärldsdag för nämnden där det lämnades information om aktuella omvärldsfrågor inom nämndens ansvarsområde samt information om utvecklingsfrågor inom nämndens verksamheter.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20160202.pdf (256 kb)