Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-01-29

Sammanträde 2019-01-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
World Trade Center, lokal Atlanta

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Beslutsärenden

4 Redovisning av analys med syftet att stärka insatserna för unga att komma ut i studier eller arbete.

5 Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter

6 Verksamhetsplan med budget 2019 för arbetsmarknadsnämnden

Anmälningsärenden

7 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

8 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Karin Ernlund (C) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Karin Ernlund (C) och vice ordföranden Salar Rashid (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Redovisning av analys med syftet att stärka insatserna för unga att komma ut i studier eller arbete. AMN 2018-0389-1.3

§5 Årsrapport över arbetsmarknadsförvaltningens arbete med skydd av personuppgifter 2018 AMN 2018-0547-1.2.2

§6 Verksamhetsplan med budget 2019 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2018-0482-1.2.1

§7 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§8 Nämndens frågor

Inga frågor från nämnden anmäldes.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190129.pdf (248 kb)

§9 Förvaltningsinformation

Tillförordnad förvaltningschef Karin Eriksson Bech informerade nämnden om att förvaltningschef Arjun Bakshi lämnar sitt uppdrag som arbetsmarknadsdirektör och att i avvaktan på tillsättning av ny direktör tjänstgör Karin Eriksson Bech som tillförordnad förvaltningschef.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20190129.pdf (248 kb)