Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

Efter sammanträdet kommer ett föredrag gällande upphandlingen i vuxenutbildningen att hållas.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenutbildningen samt beslut om avstängningens omfattning

AMN 2019-0213-4.4
Sekretess enligt OSL Kap 21 §1


Remissärenden

5 Yttrande över Remiss av Stockholmsmodellen

Beslutsärenden

6 Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk (Skollagen 2010:800, kap 5, 17§, p. 1)

AMN 2019-0224-4.4
Ärendet innehåller personuppgifter som inte kan publiceras på internet i enlighet med
dataskyddsförordningen.

7 Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk (Skollagen 2010:800, kap , 17§, p. 1)

AMN 2019-0225-4.4
Ärendet innehåller personuppgifter som inte kan publiceras på internet i enlighet med
dataskyddsförordningen.

9 Arbetsmarknadsrapport för 2018

10 Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för direktupphandling

Anmälningsärenden

11 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

AMN 2019-0093-1.3
AMN 2019-0091-1.3
AMN 2019-0129-1.3

12 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Fredrik Lindstål (C) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Fredrik Lindstål (C) och vice ordföranden Salar Rashid (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare Inga personalföreträdare närvarade vid nämndens sammanträde.

§4 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i vuxenut-bildningen samt beslut om avstängningens omfattning

§5 Yttrande över Remiss av Stockholmsmodellen AMN 2019-0146-1.6

§6 Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk (Skollagen 2010:800, kap 5, 17§, p.

§7 Beslut angående avstängning av elev med anledning av fusk (Skollagen 2010:800, kap 5, 17§, p.

§8 Tertialrapport 1 2019 AMN 2018-0482-1.2.1

§9 Arbetsmarknadsrapport för 2018 AMN 2019-0208-1.3

§10 Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för direktupphandling AMN 2019-0199-1.1.3

§11 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN 2019-0093-1.3 AMN 2019-0091-1.3 AMN 2019-0129-1.3

§12 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§13 Nämndens frågor En skrivelse angående Information om arbetsmarknaden till deltagare inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter, överlämnades från Vice ordförande Salar Rashid m.fl.

§14 Förvaltningsinformation Administrativ chef Amanda Broman Hernbäck lämnade följande information.