Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde - Inställt 2020-03-19

Sammanträde - Inställt 2020-03-19

Datum
Klockan
16:30
Plats

Med anledning av pågående smittspridning har detta sammanträde ställts in.

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret (A)

8 Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68). Svar på remiss (FL)

9 Förslag till förändring av Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) modul 20 sidospår. Anmälan svar på remiss. (MoV)

10 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem. Anmälan svar på remiss. (MoV)

11 Nya tomträttsavgälder för skolor och förskolor. (MoV)

12 Motion om att utveckla Kista busstorg. Svar på remiss (PU) Rinkeby-Kista sdf

13 Motion av Karin Wanngård (S) om att Stockholms stad bör sluta subventionera flygets kostnader. Svar på remiss. (PU) Bromma sdf

14 Genomförandeavtal med Region Stockholm avseende likriktarstation inom fastigheten Glaven 13 (PU) Kungsholmen sdf

15 Markanvisning för förskola inom fastigheten Sommen 9 i Årsta till Lotshem Samhällsutveckling AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

16 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2019-12-12, § 35, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem Bostadsproduktion AB och Tobin Properties AB (SP)

17 Betänkande En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66). (MoT) Svar på remiss

18 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Spånga till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Dnr: Dnr Dnr E2020-00274

Bordlagt den 20 februari 2020, § 15.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 8:1 i Södermalm, med Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Dnr: Dnr E2019-04556

Bordlagt den 20 februari 2020, § 41.
20 Hagsätraskogens naturreservat. Redovisning av samråd och ställningstagande inför revidering (PU + Sbk) Enskede-Årsta-Vantör sdf