Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Exploateringskontoret

5 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

6 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006 (S&E)*

7 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av aktierna i Fastighets AB Kryddan (M&V) Hägersten-Liljeholmen

8 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1 i Örby (M&V) Enskede-Årsta-Vantör

9 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13 på Södermalm (M&V) Södermalm

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

11 Försäljning av byggnad samt upplåtelse av tomträtt på fastigheten Mälarvarvet 5 på Långholmen (I) Södermalm

12 Byggnadsminnesförklaring av Hässelby Slott. Remiss (Y) Hässelby-Vällingby

13 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba industriområde till Trähjulet fastigheter AB (Y)*Skarpnäck

14 Markanvisning för förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp till SISAB. Inriktningsbe-slut (Y) Skarpnäck

15 Detaljplan för fastigheten Rågsikten 3 m m i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för handel inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Hökarängen till Vi Matdax. Inriktningsbeslut (Y) Farsta

16 Ändrad upplåtelseform för bostäder vid Västboda bollplan i Farsta (Y) Farsta

17 Henriksdalshamnen etapp I, Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (HS) Södermalm

18 Danvikslösens infrastruktur och bostäder inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut (HS)*Södermalm

19 Överenskommelse med Stockholm Vatten AB om byggstart för ombyggnad av Henriksdals reningsverk (HS) *Södermalm

20 Utbyggnad av Annedal i Mariehäll. Genomförandebeslut (Y) Bromma

21 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Långreven 13, inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 på Södermalm till Byggnads AB Abacus samt planbeställning. Bordlagt i exploateringsnämnden den 25 januari 2007 nr 9 (I) Katarina-Sofia

22 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Skärsliparen 2 m m i Aspudden till Mattssons fastighetsutveckling AB. Bordlagt i exploateringsnämnden den 25 januari 2007 nr 17 (Y) Liljeholmen

23 Överlåtelse av elva skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden (M&V) *

Mötesinformation

Justerat:20 februari 2007
Joakim Larsson Carin Jämtin

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Carin Jämtin (s), vice ordförande
Gulan Avci (fp)
Emilia Hagberg (mp)
Carl Viktor Skårman (m)
Sören Swärd (m)
Jan Tigerström (m) §§ 18-23
Mustafa Tümtürk (s)
Jari Visshed (s)

Ersättare
Anders Alvebäck (m) tjänstgörande
Sebastian Carlsson (m) tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Linda Hillner (m) tjänstgörande §§ 1-17
Lotten von Hoffsten (v) tjänstgörande
Linda Lindgren (s) tjänstgörande
Margareta Malm (s)
Christer Mellstrand (c)
Kenneth Nilsson (s)
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektören Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren från roteln Thomas Andersson.

§1 Justering

Beslut

Exploateringnämnden utsåg vice ordföranden Carin Jämtin (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 1 mars 2007 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Planerad resa till Madrid för studium av kollektivtrafik

------------------------------------------------------------------

En resa till Madrid planeras gemensamt med Trafik- och renhållningsnämnden

den 29 – 30 mars. Syftet med resan är att studera kollektivtrafiken i Madrid.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att ordföranden Joakim Larsson deltar i resan för nämndens räkning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploaterings-nämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 februari 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 februari 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 26 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr E2007-010-00029

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden utfärdar rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

Förordnande av rättegångsombud vid stadslednings-kontorets juridiska avdelning

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens för-valtningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006

Dnr E2007-110-00053

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelse avseende 2006 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av vice ordförande Carin Jämtin m fl (s) enligt bilaga A.

§7 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av aktierna i Fastighets AB Kryddan

Dnr M2005-553-00373

Exploateringskontoret hade den 15 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1

i Örby

Dnr M2005-551-01480

Exploateringskontoret hade den 9 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13 på Södermalm

Dnr M2005-551-00948

Exploateringskontoret hade den 24 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-02232

Exploateringskontoret hade den 24 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av byggnad samt upplåtelse av tomträtt på fastigheten Mälarvarvet 5 på Långholmen

Dnr E2007-554-00091

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att godkänna dels försäljning av byggnad dels upplåtelse av tomträtt på fastigheten Mälarvarvet 5 till M 14 Fastighets AB.

Yrkanden

Bifall yrkas till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att godkänna dels försäljning av byggnad dels upplåtelse av tomträtt på fastigheten Mälarvarvet 5 till M 14 Fastighets AB.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin m fl (s) enligt bilaga B3.

§12 Byggnadsminnesförklaring av Hässelby Slott. Remiss

Dnr M2006-530-02069

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till länsstyrelsen som svar på remiss om byggnadsminnesförklaring av Hässelby slott i stadsdelen Hässelby.

 2. Med hänsyn till att remisstiden förlängts bör exploateringsnämnden omedelbart justera detta beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden och efter överläggning, enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till länsstyrelsen som svar på remiss om byggnadsminnesförklaring av Hässelby slott i stadsdelen Hässelby.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

§13 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Trähjulet fastigheter AB

Dnr M2006-513-01107

Exploateringskontoret hade den 12 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner att köpeavtal tecknas med Trähjulet fastigheter AB rörande försäljning för del av fastigheten Skrubba 1:1 för ca 3 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Markanvisning för förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp till SISAB. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-02175

Exploateringskontoret hade den 8 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för en förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för en förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) enligt bilaga D2.

§15 Detaljplan för fastigheten Rågsikten 3 m m i Hökarängen. Remiss. Markanvisning för handel inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Hökarängen till Vi Matdax. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-512-02097

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss om ändrad detaljplan inom kvarteret Rågsikten 3 m m i stadsdelen Hökarängen, S-Dp 2005-14343-54.

 2. Nämnden anvisar mark för handel inom fastigheten Gubbängen 1:1 till Vi Matdax och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta upp till 7 mnkr (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades dels till kontorets förslag.

Vice ordförande Carin Jämtin m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss om ändrad detaljplan inom kvarteret Rågsikten 3 m m i stadsdelen Hökarängen, S-Dp 2005-14343-54.

 2. Nämnden anvisar mark för handel inom fastigheten Gubbängen 1:1 till Vi Matdax och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta upp till 7 mnkr (inriktningsbeslut).

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordförande Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

§16 Ändrad upplåtelseform för bostäder vid Västboda bollplan i Farsta

Dnr M2005-512-01080

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden medger att upplåtelseformen för planerade bostäder vid Västboda bollplan i Farsta ändras från hyresrätt till bostadsrätt.

Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

Exploateringsnämnden medger att upplåtelseformen för planerade bostäder vid Västboda bollplan i Farsta ändras från hyresrätt till bostadsrätt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) enligt bilaga F2.

§17 Henriksdalshamnen etapp I, Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr M2006-512-01730

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom Henriksdalshamnen etapp I omfattande investeringsutgifter om 820 mnkr och försäljningsinkomster om 45 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförande.

 2. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget 2008 och inriktning för åren 2009-2010.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter för bl a projektering och kajutbyggnad om 30 mnkr (delgenomförandebeslut) samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga exploateringsavtal m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom Henriksdalshamnen etapp I omfattande investeringsutgifter om 820 mnkr och försäljningsinkomster om 45 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförande.

 2. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget 2008 och inriktning för åren 2009-2010.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter för bl a projektering och kajutbyggnad om 30 mnkr (delgenomförandebeslut) samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga exploateringsavtal m m.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga G2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga G3.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) avgav ett ersättaryttrande enligt bilaga G2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§18 Danvikslösens infrastruktur och bostäder inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-511-00078

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden för sin del godkänner föreslagen inriktning och fortsatt utredningsarbete av infrastrukturen i Danvikslösen samt bostäderna inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad enligt utlåtandet och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att inom en ram av 10 mnkr i nettoutgifter fortsätta planering och förprojektering av Danvikslösen i första hand enligt det nya alternativet med en spårbro genom Henriksdal och över Danvikskanalen.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret utreda en utbyggnad av en ny rörlig vägbro över Danvikskanalen för västgående trafik in mot Stockholm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till beslut som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden för sin del godkänner föreslagen inriktning och fortsatt utredningsarbete av infrastrukturen i Danvikslösen samt bostäderna inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad enligt utlåtandet och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att inom en ram av 10 mnkr i nettoutgifter fortsätta planering och förprojektering av Danvikslösen i första hand enligt det nya alternativet med en spårbro genom Henriksdal och över Danvikskanalen.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret utreda en utbyggnad av en ny rörlig vägbro över Danvikskanalen för västgående trafik in mot Stockholm.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga H2.

Vice ordförande Carin Jämtin m fl (s) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga H3.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga H4.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) avgav ett ersättaryttrande enligt bilaga H2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19 Överenskommelse med Stockholm Vatten AB om byggstart för ombyggnad av Henriksdals reningsverk

Dnr M2005-510-00804

Exploateringskontoret hade den 18 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag att Stockholm Vatten AB startar ombyggnadsarbetena för att eliminera luktkällor från Henriksdals reningsverk i huvudsak enligt tidigare av kommunfullmäktige godkänt huvudavtal samt ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga tilläggsavtal med anledning av vissa förändringar i genomförande och tidplan.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§20 Utbyggnad av Annedal i Mariehäll. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-00106

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av utbyggnaden av Annedal omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och de bolag som erhållit markanvisning i Annedal enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av utbyggnaden av Annedal omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och de bolag som erhållit markanvisning i Annedal enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

§21 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Långreven 13, inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 på Södermalm till Byggnads AB Abacus samt planbeställning

Dnr M2006-513-02173

Bordlagt i exploateringsnämnden den 25 januari 2007 nr 9

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och ev förskola inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades dels till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och ev förskola inom fastigheten Sänket 1 och del av fastigheten Södermalm 8:57 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) reserverade sig med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

§22 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom fastigheten Skärsliparen 2 m m i Aspudden till Mattssons fastighetsutveckling AB

Dnr M2005-513-01167

Bordlagt i exploateringsnämnden den 25 januari 2007 nr 17

Exploateringskontoret hade den 2 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Skärsliparen 2 samt Liljeholmen 1:1 till Mattssons fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framlagda yrkanden, i enlighet med kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Skärsliparen 2 samt Liljeholmen 1:1 till Mattssons fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hoffsten (v) reserverade sig med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

§23 Överlåtelse av elva skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden (M&V)

Dnr E2007-550-00189

Exploateringsnämnden hade den 6 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande I rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och genomföra de markförvaltningsåtgärder som krävs för överföringen av idrottshallarna.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Önskemål om föredragningar

Vice ordförande Carin Jämtin (s) uttryckte önskemål om att få fördjupande föredragningar från kontoret kring vissa frågor.

Beslut

Exploateringsnämnden gav kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på lämplig form för löpande fördjupningstillfällen.

§25 Nämndens utbildning

Datum för nämndens utbildning föreslogs till den 3-4 maj. Utbildningen kommer att förläggas i Stockholmsområdet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att fastställa datum för utbildningen till den 3-4 maj.

§26 Ändrat datum för sammanträdet i mars

Sammanträdet i mars föreslogs flyttas från den 15 mars till den 8 mars.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att ändra tiden för sammanträdet till den 8 mars, kl 16.00.