Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-03-08

Sammanträde 2007-03-08

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2007 (S&E) (utdelas)

6 Fakturerings- och kravinstruktion samt attestinstruktion för exploateringsnämnden (S&E)

7 Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010 (S&E + Sbk)

8 Skapa ett tomtkommando för fler småhus och radhus. Skrivelse av Mikael Söderlund (m) (S&E)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Krassen 5 i Midsommarkransen (M&V) Hägersten-Liljeholmen

11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Stänkskärmen 46 i Örby (M&V) Älvsjö

12 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Taljan 7 i Gröndal (M&V)*Hägersten-Liljeholmen

13 Friköpspris för småhustomträtter (M&V)

14 Fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen, remiss från miljödomstolen (I+Sbk) Östermalm

15 Förnybar gas, avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige (I+Sbk)

16 Ändrad detaljplan för fastigheten Lustgården 14 i Stadshagen. Remiss av planförslag (I) *Kungsholmen

17 Sergelgången etapp 2 – redovisning av ekonomi för restaurangalternativen (I) Norrmalm

18 Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla till Upplands Motor Fastigheter i Stockholm AB (Y) Rinkeby-Kista

19 Detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, östra delen, i Beckomberga. Remiss samt förslag till exploateringsavtal (Y) Bromma

20 Detaljplaner för bostäder och resecentrum i Älvsjö C. Remiss. Genomförandebeslut samt delgenomförandebeslut för projektering (Y) Älvsjö

21 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta. Genomförandebeslut samt markanvisning för förskola till SISAB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

22 Detaljplan för del av Älvsjö 1:1 vid kv Mjölkboden i Rågsved. Remiss. Ändrade villkor i markanvisningsavtal (Y) Enskede-Årsta-Vantör

23 Detaljplan för del av Älvsjö 1:1 söder om kv Ostkammaren i Rågsved. Remiss. Ändrade villkor i markanvisningsavtal (Y) Enskede-Årsta-Vantör

24 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom fastigheten Stadsbudet 1 m m i Hökarängen med AB Stockholmshem, samt förvärv av del av fastigheten Smältrullen 6 i Västberga (Y)*Farsta Liljeholmen-Hägersten

25 Överenskommelse om markbyte rörande fastigheten Tigerögat 1 m m i Solberga (Y) Älvsjö

26 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden samt försäljning av parkeringsgarage till Stockholm Parkering AB (HS+Fsk) Södermalm

27 Slutredovisning av utbyggnad för gator, tvärbana m m inom kv Mårtensdal i Hammarby Sjöstad (HS) Södermalm

28 Miljöbedömning av snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Remiss från trafiknämnden (M&T) *

29 Detaljplan för del av kv Mattisborgen m m och för del av kv Saltkråkan m m i Mariehäll. Remisser (Y+Tk)

Mötesinformation

Justerat:20 mars 2007
Joakim Larsson Carin Jämtin

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordf
Carin Jämtin (s), vice ordf
Gulan Avci (fp)
Kerstin Gustavsson (m)
Emilia Hagberg (mp) §§1-12 och §§14-29
Ann-Margarethe Livh (v)
Carl Viktor Skårman (m)
Sören Swärd (m)
Jan Tigerström (m)
Mustafa Tümtürk (s)

Ersättare
Claes Fleming (fp)
Per Hallberg (m)
Lotten von Hoffsten (v)
Bo Holmberg (s)
Göran Kindvall (m) tjänstgörande
Linda Lindgren (s) tjänstgörande
Margareta Malm (s)
Christer Mellstrand (c) §13 och §29
Kenneth Nilsson (s) tjänstgörande
Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän
Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren från roteln Thomas Andersson.

Ordförande Joakim Larsson hälsade Göran Kindvall, ny ersättare för (m) välkommen till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Carin Jämtin (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 22 mars 2007 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning av eventuell information från kontoret

Inga frågor eller aktuell information var anmäld.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokoll m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 27 februari 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 8 mars 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringsnämnden hade den 20 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2007

Dnr E2007-112-00233

Exploateringsnämnden hade den 1 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Fakturerings- och kravinstruktion samt attestinstruktion för exploateringsnämnden

Dnr E2007-100-00242

Exploateringsnämnden hade den 13 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen anvisning om fakturering, krav och inkasso (fakturerings- och kravinstruktion).

 2. Nämnden godkänner föreslagen anvisning till kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar (attestinstruktion).

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010

Dnr M2006-500-02203

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 8 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner förslaget till Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen 2007-2010.

 2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Skapa ett tomtkommando för fler småhus och radhus. Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Dnr E2006-510-01565

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen från Mikael Söderlund med exploateringskontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margrethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen från Mikael Söderlund med exploateringskontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Ann-Margrethe Livh (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Lotten von Hoffsten (v) avgav ersättaryttrande enligt bilaga A1.

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (m) avgav ersättaryttrande i enlighet med bilaga A2.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-00067

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Lotten von Hoffsten (v) avgav ersättaryttrande enligt bilaga B.

§10 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Krassen 5 i Midsommarkransen

Dnr M2006-551-01960

Exploateringsnämnden hade den 16 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaren Lotten von Hoffsten (v) avgav ersättaryttrande enligt bilaga C.

§11 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Stänkskärmen 46 i Örby

Dnr M2006-551-01198

Exploateringsnämnden hade den 12 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Taljan 7 i Gröndal

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt på förslag av exploateringskontoret, att låta ärendet utgå.

§13 Friköpspris för småhustomträtter

Dnr E2007-514-00300

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 27 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för småhustomträtter skall beräknas på det sätt som anges i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för småhustomträtter skall beräknas på det sätt som anges i utlåtandet.

Reservationer

Vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) reserverade sig med hänvisning till sitt yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Lotten von Hoffsten avgav ersättaryttrande i enlighet med bilaga D2.

På grund av jäv deltog inte ledamoten Emilia Hagberg (mp) i handläggningen av detta ärende.

§14 Fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen, remiss från miljödomstolen

Dnr E2007-510-00100

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 20 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att utbyggnaden av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan tillstyrks.

 2. Nämnden beslutar att utlåtandet åberopas som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att utbyggnaden av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan tillstyrks.

 2. Nämnden beslutar att utlåtandet åberopas som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) enligt bilaga E2.

§15 Förnybar gas, avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr E2007-007-00348

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 13 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

 2. Nämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen som rapport över utfört uppdrag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) samt vice ordförande Carin Jämtin m fl (s) enligt bilaga F.

§16 Ändrad detaljplan för fastigheten Lustgården 14 i Stadshagen. Remiss av planförslag

Dnr E2007-512-00166

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Lustgården 14 i Stadshagen, S-Dp 2006-13960-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta ett exploateringsavtal mellan staden och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och yrkade bifall till beslut som redovisas i bilaga G.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Lustgården 14 i Stadshagen, S-Dp 2006-13960-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta ett exploateringsavtal mellan staden och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ).

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Lotten von Hoffsten avgav ersättaryttrande i enlighet med bilaga G.

§17 Sergelgången etapp 2 – redovisning av ekonomi för restaurangalternativen

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt på förslag av exploateringskontoret, att låta ärendet utgå.

§18 Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla till Upplands Motor Fastigheter i Stockholm AB

Dnr E2007-554-00308

Exploateringsnämnden hade den 14 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, östra delen, i Beckomberga. Remiss samt förslag till exploateringsavtal

Dnr E2007-512-00199

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 12 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till stadsbyggnadsnämnden på förslag till detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, östra delen, S-Dp 2005-12676-54.

 2. Nämnden godkänner exploateringsavtalet med NVB-bolaget rörande del av Beckomberga 1:15, etapp 2 i Beckomberga.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag.

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till stadsbyggnadsnämnden på förslag till detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, östra delen, S-Dp 2005-12676-54.

 2. Nämnden godkänner exploateringsavtalet med NVB-bolaget rörande del av Beckomberga 1:15, etapp 2 i Beckomberga.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) avgav ersättaryttrande i enlighet med bilaga H.

§20 Detaljplaner för bostäder och resecentrum i Älvsjö C. Remiss. Genomförandebeslut

Dnr E2007-512-00060, 00141 och 00183

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nya detaljplaner för bostäder, resecentrum m m i Älvsjö C.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av projektering inom detaljplaneområdena omfattande investeringsutgifter om 15 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projekteringen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg (mp), ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) avgav ett särskilt uttalande i enlighet med bilaga I.

§21 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta. Genomförandebeslut samt markanvisning för förskola till SISAB

Dnr E2007-511-00191

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheten Årsta 1:1, som omfattar investeringsutgifter på 104 mnkr, samt föreslår att kommun­fullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner utgifter för och genomförande av projektering, ledningsomläggningar och gatuombyggnad omfattande 20 mnkr.

 3. Nämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Årsta 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering mellan exploateringsnämnden och AB Svenska Bostäder, HSB Bostad AB, AB Familjebostäder och Lelånghus AB för delar av fastigheten Årsta 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Detaljplan för del av Älvsjö 1:1 vid kv Mjölkboden i Rågsved. Remiss. Ändrade villkor i markanvisningsavtal

Dnr E2007-512-00047

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på detaljplan för del av Älvsjö 1:1 vid kv Mjölkboden i Rågsved, S-Dp 2005-19462 54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett nytt markanvisningsavtal med IKANO Bostaden AB enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på detaljplan för del av Älvsjö 1:1 vid kv Mjölkboden i Rågsved, S-Dp 2005-19462 54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett nytt markanvisningsavtal med IKANO Bostaden AB enligt förslag i utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och Gulan Avci (fp) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga J2.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld avgav ersättaryttrande enligt bilaga J1.

§23 Detaljplan för del av Älvsjö 1:1 söder om kv Ostkammaren i Rågsved. Remiss. Ändrade villkor i markanvisningsavtal

Dnr E2007-512-00047

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på detaljplanen för del av Älvsjö 1:1 söder om kv Ostkammaren i Rågsved, S-Dp 2005-19459 54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett nytt markanvisningsavtal med IKANO Bostaden AB enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på detaljplanen för del av Älvsjö 1:1 söder om kv Ostkammaren i Rågsved, S-Dp 2005-19459 54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett nytt markanvisningsavtal med IKANO Bostaden AB enligt förslag i utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga K2.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld avgav ersättaryttrande enligt bilaga K1.

§24 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom fastigheten Stadsbudet 1 m m i Hökarängen med AB Stockholmshem, samt förvärv av del av fastigheten Smältrullen 6 i Västberga

Dnr E2007-511-00287

Exploateringsnämnden hade den 15 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom Stadsbudet 1 m m med AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal samt att genomföra markförsäljningen.

 2. Nämnden godkänner förvärv av del av fastigheten Smältrullen 6 som dellikvid för Stadsbudet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Överenskommelse om markbyte rörande fastigheten Tigerögat 1 m m i Solberga

Dnr M2006-512-00959

Exploateringsnämnden hade den 16 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om markbyte rörande fastigheten Tigerögat 1 m m i Solberga i enlighet med utlåtandet samt ger kontoret i uppdrag att teckna bytesavtalet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden samt försäljning av parkeringsgarage till Stockholm Parkering AB

Dnr E2007-500-00311

Exploateringskontoret samt fastighetskontoret hade den 20 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Vågskvalpet 4, innehållande parkeringsgarage i två våningar under Sjöstadshallen till Stockholms Stads Parkerings AB för 34 mnkr.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoren att från exploateringskontoret till fastighetskontoret värdeöverföra fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 inrymmande idrottshall respektive friskvårdsanläggning 2007-04-01 för 84 mnkr.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§27 Slutredovisning av utbyggnad för gator, tvärbana m m inom kv Mårtensdal i Hammarby Sjöstad

Dnr E2007-330- 00293

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen avseende utbyggnad av gatumark samt arbeten för SL:s tvärbana inom detaljplaneområdet kv Mårtensdal i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Miljöbedömning av snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Remiss från trafiknämnden

Dnr M2006-660-02220

Protokollsutdrag

Exploateringsnämnden hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet till trafik- och renhållningsnämnden som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden i enlighet med kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet till trafik- och renhållningsnämnden som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga L2.

§29 Detaljplan för del av kv Mattisborgen m m och för kv Saltkråkan inom stadsdelen Mariehäll. Remisser

Dnr E2007-512-00384

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 20 februari 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för kv Mattisborgen,

S-Dp 2006-08228-54, samt på förslag till detaljplan för kv Saltkråkan, S-Dp 2006-08225-54, i stadsdelen Mariehäll.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, i enlighet med framlagt förslag av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp)

 1. Nämnden bifaller i huvudsak kontorets förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande

Utbyggnaden av Annedal är ett spännande projekt som nu startar med kv Mattisborgen och kv Saltkråkan. Eftersom frågan om skolans placering redan är avgjord anser nämnden inte att det är nödvändigt att åter ta upp till prövning huruvida skolan kan inrymmas i den nuvarande fastigheten Baltic 8.

Reservationer

Vice ordföranden Carin Jämtin m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (c) avgav ersättaryttrande enligt bilaga M1.