Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Om att bygga 2 000 modulbostäder till stockholmarna. Motion (2016:112) av Martin Westholm (SD). Svar på remiss (A)

8 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020. Svar på remiss (A)

9 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Anmälan av svar på remiss (A)

10 Konsekvenser för exploateringsnämndens budget med de reviderade förslagen till nya tomträttsavgälder. Svar på skrivelse från Joakim Larsson m.fl. (M) (M&V)

11 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun till DeLaval International AB (M&V)

12 Planläggning innan markanvisning. Motion (2017:4) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss (PU + Sbk)

13 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm. Anmälan av svar på remiss (PU)

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hornafjord 3 i Kista till Memory Hotel Aktiebolag (PU)

15 Markanvisning för bostäder och kontorslokaler inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU)

16 Markanvisning och överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 10:1 och Grimsta 1:2 i Hässelby Villastad med Valento AB (PU)

17 Markanvisning för förskola inom fastigheten Församlingshuset 8 i Mariehäll till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Inriktningsbeslut (PU)

18 Bostäder inom Västberga 1:1 m.fl. i Solberga. Reviderat genomförandebeslut (PU)

19 Bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen och Örby. Genomförandebeslut (PU)

20 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1 i Kärrtorp till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

21 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-02-02, § 25, avseende markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem (PU)

22 Om utredning av gångbro över Ålkistan. Motion (2016:155) av Richard Bengtsson och Patrik Silverudd (båda L). Svar på remiss (SP)

23 Vision för City. Redovisning av arbete med program och trafik- och gatumiljöplan. Reviderat utredningsbeslut (SP + Sbk + Tk)

24 Planbeställning för tillfällig spårvagnsdepå inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 och Djurgården 1:15 på Östermalm (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§7 Om att bygga 2 000 modulbostäder till stockholmarna. Motion (2016:112) av Martin Westholm (SD). Svar på remiss, Dnr E2017-00668

§8 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020. Svar på remiss, Dnr E2017-01210

§9 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-00066

§10 Konsekvenser för exploateringsnämndens budget med de reviderade förslagen till nya tomträttsavgälder. Svar på skrivelse från Joakim Larsson m.fl. (M), Dnr E2017-00760

§11 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun till DeLaval International AB, Dnr E2017-01263

§12 Planläggning innan markanvisning. Motion (2017:4) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss, Dnr E2017-00460

§13 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-00467

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hornafjord 3 i Kista till Memory Hotel Aktiebolag, Dnr E2017-02122

§15 Markanvisning för bostäder och kontorslokaler inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-01154

§16 Markanvisning och överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 10:1 och Grimsta 1:2 i Hässelby Villastad med Valento AB, Dnr E2016-03089

§17 Markanvisning för förskola inom fastigheten Församlingshuset 8 i Mariehäll till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, Dnr E2017-00596

§18 Bostäder inom Västberga 1:1 m.fl. i Solberga. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2017-01199

§19 Bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen och Örby. Genomförandebeslut, Dnr E2017-01197

§20 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1 i Kärrtorp till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2015-02696

§21 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-02-02, § 25, avseende markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem, Dnr E2016-03600

§22 Om utredning av gångbro över Ålkistan. Motion (2016:115) av Richard Bengtsson och Patrik Silverudd (båda L). Svar på remiss, Dnr E2017-00880

§23 Vision för City. Redovisning av arbete med program och trafik- och gatumiljöplan. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2017-01133

§24 Planbeställning för tillfällig spårvagnsdepå inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 och Djurgården 1:15 på Östermalm, Dnr E2017-01221