Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-19

Sammanträde 2007-12-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gubbängsskolans aula, Gubbängsvägen 63-69, Gubbängen

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Verksamhetsplan och budget för 2008

Huvuddokumentet sänds ut nu tillsammans med bilagorna 1) Aktivitetsplan, 4) Prisbilaga och 5) SLK-blanketter. Bilagorna 2) Internkontrollplan och 3) Jämställdhets- och mång-faldsplan sänds ut senare.
Omedelbar justering

3 Sammanträdestider 2008 för stadsdelsnämnden

4 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

5 Inrättande av nya förskoleavdelningar i Farsta och Hökarängen

7 Svar på skrivelser från (m, fp, kd och mp) och (s, v) om klimatarbetet i stadsdelsområdet

9 Ekonomisk månadsrapport för november 2007

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan om nedskrivning av osäkra fordringar 2007

11 Stadsrevisionens granskning av delårsrapport och tertialrapport 2 år 2007

12 Tillsyn av Skogsbyns gästhem, Stora Sköndal – rapport från länsstyrelsen

13 Brottsförebyggande rådets beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Trygg i Farsta”

14 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Porten”, år 3

16 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-11-15

17 Lokala handikapprådets protokoll 2007-12-10

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

18 Lokala pensionärsrådets protokoll 2007-12-10

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

19 Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

20 Information från stadsdelsdirektören

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

22 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen – yttrande till kommunstyrelsen

Remissmaterialet sänds ut nu. Förvaltningens förslag till svar sänds ut senare.
Omedelbar justering

23 Polisanmälan enligt 12 kap 10 § socialtjänstlagen (SoL)

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

27 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

28 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

32 Länsrättens dom avseende särskild avgift enligt socialtjänstlagen (SoL)

33 Anmälan enligt Lex Sarah, Farsta sjukhem

34 Anmälan enligt Lex Maria, Johannesgården, Stiftelsen Stora Sköndal

35 Stadsdelsnämndens protokoll 2007-11-15, sluten del av sammanträdet

36 Sociala delegationens protokoll 2007-11-23 och 2007-12-14

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m)
Fredholm, Arne (m)
Jäderlind, Anna (m)
Boškovic, Vladan (fp)
Fredriksson, Bertil (kd)
Lekberg, Karin (s)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Larsson, Malin (v)
Slimane, Patrik (mp)

Tjänstgörande ersättare
Lundberg, Peter (m)
Wester, Åsa (s)

Ersättare
Dahnell, Bengt (m)
Andersson, Leif-Åke (m)
Bjurström, Roland (m)
Bäcklin, Thomas (fp)
Wikner, Harry (s)
Etyang, Godfrey (s)
Shaughnessy, Louise (mp)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningscheferna Siw Lideståhl, Per-Ove Mattsson, Inger Norman, Lena Rabe och Peter Svensson, enhetschef Stefan Tengbom, utvecklingsstrateg Marie Janemar, Pär Dahlqvist, Madelen Attar och Christina Jedestav, controllers, nämndsekreterare Pia Sundqvist.

Personalföreträdare
David Eklind, Kommunal.

Utses att justera Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering 21 december 2007

 

§1 Verksamhetsplan och budget för 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2008.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 94,7 mnkr.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till förändrade resultatenheter inom förskolan.

 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 2 mnkr avseende investeringsmedel för Högdalstopparna.

 6. Omedelbar justering.

Ärendet

Förelåg förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008. En muntlig presentation gjordes av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund. OH-bilder bifogas protokollet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-05.

Dnr 102-663/2007

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Patrik Slimane (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Den fackliga företrädaren David Eklind, Kommunal, anmälde ett yttrande enligt följande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på de yttranden och erinringar som Kommunal framfört vid MBL-förhandlingen av förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2008.

Ordföranden framförde nämndens tack till förvaltningen för dess engagerade arbete med verksamhetsplanen.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Sedan halvårsskiftet har som alla vet ansvaret för grundskolorna flyttats från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Det betyder att även fritidsklubbarna och dess verksamheter flyttats från vårt ansvarsområde.

Samtidigt tvingar de ekonomiska ramarna oss till besparingar i lokaler för att vi skall kunna fortsätta ha en verksamhet över huvud taget. Därför flyttas verksamheten från Regnbågen till Forsängen och dess verksamheter slås ihop. Vi från Alliansens sida ser vikten och behovet av en fungerande naturskola inte bara i Forsängen utan vid samtliga fritidsklubbar i hela stadsdelen.

Vi hoppas därför att utbildningsnämnden inför 2009 ger samtliga fritidsklubbar möjlighet att ordna naturskolor för att öka kunskap och förståelse för djur, natur och miljövård.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Farsta stadsdelsnämnd beslutar

1. avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2008

samt att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att

2. återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 som bygger på Socialdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige

3. satsa tillsammans med Arbetsförmedlingen så att alla som kan arbeta får arbete

4. driva på arbetet med förändringen av Larsboda företagsområde enligt tidigare planering

5. fortsätta med åtgärder för integration, för att förhindra diskriminering

6. följa och löpande rapportera till nämnden om bostadsbyggandet inom området

7. tillsammans med andra berörda förvaltningar/bolag inom staden vidta åtgärder för att muddra och återställa sjön Magelungen, detta som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

8. driva på arbetet med bygge av ett nytt, högt, vackert spännande hus i Farsta centrum – ”Farsta Torn”

9. tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör sdf och Idrottsförvaltningen driva på arbetet med utvecklingen av fritidsverksamhet på Högdalstopparna, som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

10. tillsammans med AB Stadsholmen och Idrottsförvaltningen arbeta för utveckling av Farsta gårdsområdet med Farsta gård, Farsta Idrotts - och simhall, Farsta Idrottsplats, Farsta strand badet, som en del av utvecklingen av Ekopark Syd

11. satsa mer på vår närmiljö genom klottersanering, god belysning, blommor, bad i Fagersjö

12. arbeta för en ny idrottshall i Hökarängen, vid Hökarängsskolan

13. intensifiera arbetet för ökad tryggheten för invånarna genom det förebyggande arbetet via lokala brottsförebyggande rådet,

14. tillsammans med Stockholm Business Region arbeta för att utveckla näringslivet i området utifrån Söderortsvisionen, bl a närservicen i varje stadsdelscentrum

15. utveckla kvalitén i förskolan, samt särskilt satsa på jämställdheten, behålla även alla öppna förskolor

16. arbeta så att de kommunala skolorna återföres till stadsdelsnämnden samt att kvalitén utvecklas så att inga alternativ behövs. Använda f d Västbodaskolans lokaler som ett föreningshus för bl a PRO/SPF samt för sdf Anhörigverksamhet

17. särskilt avsätta resurser i konsumentvägledningen för rådgivning till ungdomar samt åt invånare som överväger att omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt

18. tillsammans med landstinget, BRÅ, föreningar mfl arbeta med en satsning på folkhälsan

19. fortsätta utveckla den framgångsrika satsningen på fritidsverksamhet för unga och kultur för alla. Fritidsgårdarna ska finnas där ungdomarna är samt vara öppna när ungdomarna vill ha tillgång till dem

20. utveckla Naturskolan i Farsta och Kulturskolan i Farsta så att alla elever blir delaktiga

21. fortsätta den uppskattade verksamheten med ”fixare Malte” för äldre

22. fortsätta arbetet för att bryta de äldres ensamhet bl a genom träffpunkter i varje stadsdel där föreningarna inom området medverkar, för aktiva föreningar avsätts 200.000 kr i en särskild pott

23. förbättra maten äldre får via äldreomsorgen samt arbeta för att fler äldre ska kunna äta gemensamt

24. i samverkan med landstinget permanenta och utveckla projektet med Närvårdscentralen i Hökarängen samt äldrevård på samtliga vårdcentraler

25. genomföra hälsosamtal tillsammans med landstinget för invånare över 75 år som inte har insatser från hemtjänsten

26. avbryta alla privatiseringsåtgärder och satsa på kvalitetsutveckling av vår gemensamt drivna verksamhet

27. tillsammans med trafikkontoret verkar för 30 km begränsning på alla vägar inom området förutom Nynäsvägen, Magelungsvägen och Örbyleden samt för särskilda trafiksäkerhetsåtgärder på Enskedevägen, Lingvägen och Stortorpsvägen

28. tillsammans med SL genomföra en översyn av busslinjerna i Farsta-området så att alla invånare får en god kollektivtrafik - prioriterade områden är Fagersjö och Sköndal

29. genomföra försiktig upprustning av vårdfastigheterna

30. satsa på kulturen bl a genom att utveckla kulturkommitténs verksamhet

samt

att därutöver anföra följande:

INLEDNING

Alla människor har rätt att leva som fria och jämlika individer i ett samspel präglat av solidaritet. Så ser inte verkligheten ut, varken i världen, i Stockholm eller i Farsta-området. Varifrån du kommer och hur tjock din plånbok är påverkar fortfarande dina chanser i livet. Det arbetar vi socialdemokrater sedan länge för att förändra. Vi ska utplåna de orättvisa klyftorna som begränsar människors liv. Vi använder politiken som verktyg.

Vi formar ett samhälle grundat på demokratins ideal. Vi vill se en ordning där människor som medborgare och individer kan påverka utvecklingen i stort och smått. Därför ska diskussioner föras och beslut fattas så nära människan som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd. Stockholmarnas engagemang inom bland annat föreningsliv, kultur och idrott stärker vår demokrati och är viktigt för att utveckla Stockholm till en rättvis och modern storstad. Stockholm är en bra stad. Med politikens verktyg kan vi göra den ännu bättre.

Socialdemokraternas uppgift är att skapa ett Stockholm som har plats för alla. Det gäller inte minst barnen. Därför väljer vi att inte sänka skatten år 2008 och istället använda de 334 miljoner kronorna, och mer därtill, som högeralliansens 20 öre i skattesänkning motsvarar i en stor satsning på skolan. Vår andra stora satsning gäller Stockholms äldre. Ett Stockholm för alla handlar om att staden ska bättre tillgodose de äldres önskningar och behov. Alla ska kunna åldras i trygghet och visshet om att stödet från samhället finns där om och när man behöver det. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv – även när man kommer upp i åren. Vår tredje stora satsning är på miljön. Socialdemokratins uppgift är att skapa ett ekologiskt hållbart Stockholm. Att bryta och vända miljöbelastande trender handlar om att skapa en bättre livsmiljö för stockholmarna i dag. Det är samtidigt en solidarisk handling gentemot framtidens stockholmare och människor i andra delar av världen.

För att kunna göra dessa välbehövliga satsningar i skolan, för de äldre och på miljön måste stadens ekonomi växa. Näringslivsklimatet måste förbättras, förutsättningarna för ett växande entreprenörskap måste utvecklas och stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden måste få utbildning och andra resurser så att de kommer i jobb. Arbete är först och främst en rättighet. Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva och växa som individer, få trygghet och stabilitet i livet, och känna tillhörighet i samhället.

1. Stadens främsta uppgift ska vara att driva, utveckla och förbättra kvaliteten i välfärden. För att skapa resurser till detta ska fler komma i arbete,

näringslivsklimatet utvecklas och stadens ekonomi vara i balans.

I alla delar av stadens verksamheter är det kvaliteten som ska stå i fokus. Medarbetarnas kunskaper och motivation är grunden för ökad kvalitet i välfärden. Därför ska kompetensutveckling prioriteras. Alla stockholmare har rätt till en välfärd som möter den enskilda individens behov.

2. Stadens verksamhet ska präglas av öppenhet, likabehandling, pluralism och effektivitet. Den ska utvecklas i dialog med stockholmarna, stadens uppdragsgivare.

Stockholmarna ska mötas med lyhördhet, respekt och värdighet i kontakten med alla delar av stadens verksamhet. Alla människors lika värde och ett målmedvetet arbete mot alla former av diskriminering ska prägla stadens verksamhet. Stockholmarna ska veta och känna att de är stadens uppdragsgivare. Det är alltid stockholmarnas skilda behov och

drömmar som ska stå i centrum. Ett rikt och blomstrande kulturliv är en omistlig del i ett gott samhälle. Förutsättningarna för stockholmarnas deltagande och engagemang i samhället ska öka genom att staden underlättar för bland annat kultur-, idrotts- och

intresseföreningar att verka.

3. Staden ska aktivt främja ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Staden ska investera i ny teknik och innovativa idéer samt utveckla moderna arbetsmetoder.

Segregationen är det tydligaste uttrycket för att en stad är orättvis. Uppdelningen mellan de som har och inte har – bostad, pengar, hälsa eller arbete – är inte värdigt Stockholm. Det är inte hållbart. Framtidens stockholmare ska inte heller behöva lida för att vi i dag inte tar hand om vår miljö.

För att Stockholm ska bli en rättvis modern storstad måste stadens verksamheter utföras på ett sådant sätt att människor och miljö inte slits ut. Exempelvis ska inte personalen i äldreomsorgen behöva gå i förtida pension för att jobbet har slitit ut ryggen. Staden ska driva på utvecklingen mot ökad ekologisk och social hållbarhet. Stadens upphandling är ett strategiskt verktyg för att driva på utvecklingen av nya miljövänliga och rättvisemärka varor och tjänster, där leverantörerna självklart ska ha kollektivavtal samt inte utnyttja barnarbete.

Högeralliansens orättvisa Stockholm

Under det år som moderaterna varit i majoritet i staden, i landstinget och i regeringen har ett stort antal beslut genomförts som minskar den enskilda människans frihet och som ökar klyftorna mellan stockholmarna. Orsaken till att allt skall konkurrensutsättas är att man säger sig vilja ge mångfald och valfrihet för brukarna. Det är då märkligt att det enda som kommenteras i hur man skall göra Stockholm företagsvänligare, tom den mest

företagsvänliga staden i norra Europa, är hur man skall stimulera avknoppning av barn/ungdomsverksamhet, skolor, äldreomsorg etc. Denna politik går alltså ut på att tjäna pengar på människors grundläggande behov och det är väl knappast något att vara stolt över att vara bäst på? Attraktionskraft för företag skapar man, enligt högeralliansen, genom att fritidsgårdar drivs av enskilda aktörer. Det är andra mekanismer som lockar företag – t ex bra skolor, bra kommunikationer, bra barn- och ungdomsverksamhet på fritiden och ett rikt kulturliv samt en ekonomisk politik för företagande.

Skatterna har kraftigt sänkts för dem som tjänar bäst samtidigt som de som är deltidarbetande, låginkomsttagare, sjuka, föräldralediga, pensionerade eller arbetslösa har fått det sämre. I staden ändras fördelningsnycklarna mellan stadsdelarna på ett sätt som gör stora delar av ytterstaden till förlorare. Högeralliansens politik leder till kraftigt ökade klyftor. Stockholm blir en kallare stad.

Det program som högeralliansen presenterar för att underlätta för olika aktörer att etablera sig inom välfärdssektorn slår över i ett hot mot valfriheten, vi kan snart stå utan offentligt drivna verksamheter. Det påverkar våra medarbetares arbetsmiljö då de tvingas leva med en ständig osäkerhet hur den verksamhet där de i dag arbetar är i morgon. Mycket energi, arbete och skattepengar läggs nu i att arbeta med detta – i stället för att utveckla medarbetarnas kompetens och kvalitén i vår gemensamma kommunala verksamhet. Det finns goda möjligheter för privata aktörer att etablera sig på marknaden så att brukarna får flera alternativ. Vi förstår inte varför processen ska drivas genom att aktivt sälja och omvandla stadens egen verksamhet. Nämnden ska satsa på att förbättra vår egen verksamhet, tillsammans med brukarna, medarbetarna och deras fackliga företrädare!

Farsta-området grönt - attraktivt – spännande - rättvist!

Farsta-området är grönt och vackert. Här finns 10 stadsdelar, med ca 47 000 invånare. Här finns engagerade och kunniga invånare, bra bostäder, gröna fina fritidsområden samt många arbetsplatser. Nämnden vill göra Farsta-områdets stadsdelar ännu attraktivare, roligare och mer spännande. Vi är stolta över vår hembygd. Vi vill fortsätta utveckla den tillsammans med alla invånare.

37 miljoner mer till Farsta-området i s-budgeten än i högeralliansens!

Vi är stolta över vårt Farsta-område men inte nöjda. Om kommunfullmäktige beslutat enligt socialdemokraternas budgetförslag för 2008 hade nämnden haft 37 miljoner kronor mer att använda för verksamhet åt invånarna i området! Dessutom hade grundskolan och skolbarnomsorgen varit på väg tillbaka till nämndens ansvar. Då kunde vi byggt vidare på samarbetet mellan förskolan, grundskolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten. Skolan ska vara en naturlig mötesplats i varje stadsdel - skolan mitt i byn - vilket fungerar om stadsdelsnämnden är ansvarig.

Med högeralliansens budget kompenseras inte för ökade löner och andra kostnader. Budgeten kräver nedskärningar om 2-5 %. Detta måste ske genom sänkt bemanning vilket leder till sämre service och tuffare arbetsvillkor för medarbetarna. Medarbetarna har redan en oroande hög sjukfrånvaro. För oss socialdemokrater är det obegripligt och stötande att Högeralliansen har valt denna prioritering samtidigt som svensk ekonomi går på högvarv.

Alla ska ha arbete

Nämnden anser att alla som kan arbeta, ska ha ett arbete. Det motverkar segregation och social utslagning. Arbete åt alla kräver en expansiv näringspolitik och flera småföretagare. Larsboda företagsområde ska utvecklas så att fler företagare flyttar dit. Det är viktigt att förebygga arbetslöshet genom t ex bra utbildning, genom att skolan har koll och följer upp elever som slutar i förtid samt försöker få dem att återuppta sin skolgång.

Arbetsmarknaden måste vara öppen för alla oavsett etnisk bakgrund. Nämnden ska arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen i Farsta. Särskilt viktigt är det att inga unga går från skolan direkt till arbetslöshet. Om någon ungdom är arbetslös mer än 100 dagar ska nämnden erbjuda projektjobb i stadsdelsförvaltningen.

Nämnden tycker att det är viktigt att jobba mer proaktivt kring att stimulera näringslivsutveckling i stället för att knoppa av. Avknoppningar skapar inte fler jobb utan snarare samma antal arbetstillfällen eller kanske färre med en betydligt lägre lön för de anställda. Money talks! Nämnden ska skapa ett näringslivsråd och starta upp ett sk starthus för entreprenörer där man ger rådgivning och coachning under en specifik tid, det är både mer konstruktivt och modernare.

Goda livsvillkor för alla

Nämnden arbetar för solidaritet, rättvisa och allas trygghet. Alla, även de sköra, i Farstaområdet ska ha ett gott liv. Nämnden ska arbeta aktivt för en tillgänglig stad för alla. Stockholm genomsyras av olika erfarenheter och möten mellan olika traditioner. En femtedel av oss i Farsta-området har det som i statistiken kallas för utländsk bakgrund, åtta procent har annat medborgarskap än svenskt. Många kommer från olika delar av Sverige. Stockholmare och Farstabor är vi alla! Det är en tillgång, det ger möjligheter. Nämnden ska ta tillvara mångfalden.

Staden måste vara värdig sina invånare. Detta oavsett om man är fattig eller rik, kvinna eller man, vilken sexuell läggning eller funktionshinder vi har. Alla ska bli behandlade med respekt. Det är en mänsklig rättighet!

Nämnden arbetar för ett tryggt och attraktivt Farsta-område där alla invånare är behövda, har lika möjligheter till utbildning och jobb. Där alla barn och ungdomar har en bra uppväxt. Där alla har goda livsvillkor, det är vår största utmaning. Högeralliansen har ingen politik, inga förslag, gör inget för detta!

Bygg det ekologiskt, hållbara, trygga och rena närsamhället

Nämnden ska arbeta för att samhället och boendet fungerar för alla, har god kvalité och rimliga hyror samt god tillgänglighet. Äldre, med behov av det, ska få äldreboende med service. Nämnden slår vakt om hyresrätter. Nämnden ska bevara allmännyttan. I nybyggen ska hälften vara hyresrätter, hälften bostadsrätter.

Nämnden vill bygga Farsta Torn, ett högt hus som ska ersätta T-banehuset i Farsta. Där ska finnas bostäder, gruppbostäder, hotell, bio, möteslokaler och nya delar av Farsta centrum.

Dags att starta förändringen av Högdalstopparna. Där planeras för skatebord, café, skärmflygning, promenader, fågelskådning. Då tar vi första steget mot Ekopark Syd som ska bli ett bra fritidsområde för oss alla.

Miljön är en viktig fråga. Vårt område ska hållas rent genom gemensamma insatser. Vi ska rusta upp miljön genom blommor och välskötta parker. Vi ska bygga strandpromenader utmed Drevviken och Magelungens stränder. Vi ska ha bra gatubelysning för att öka tryggheten. Vi ska satsa på renhållning och gemensamma städdagar i samarbete med skolan och föreningslivet och sist men inte minst åtgärda klotter inom 48 timmar. Vi ska satsa på en bättre snöröjning så att alla kan ta sig fram inom Farsta-området när och om det kommer någon snö. Vi ska minska transporterna samt arbeta för att fler åker kollektivt. Vi ska minska utsläppen.

Nämnden genomför en försöksmuddring av en del av Magelungen. Vi ska ordna bad i Fagersjö.

Nämnden ställer krav på närservice med dagligvaror, bankomat, postservice, ATG i alla stadsdelar. För att alla ska kunna ta sig till servicen och till annan kollektivtrafik behöver närtrafiken (servicelinjerna) utvecklas.

Satsa på barn och ungdomar

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet.

Alla barn har samma rätt att utvecklas och lära, oavsett föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Från förskolan ska barnen gå vidare med en tro på sin egen förmåga och med lust att lära. Därför behöver kvalitetsarbetet fortsätta. I det ingår att minska barngruppernas storlek i vissa förskolor. Alla barn behöver små grupper för att känna sig trygga och för att kunna lära och utvecklas i lugn och ro. Förskolan behöver också specialister – som dietister, miljöpedagoger, genuspedagoger och modersmålsstödjare. Många föräldrar arbetar på obekväma arbetstider. Ett modernt samhälle ska vid behov erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjligheter att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att alla barn har rätt till plats i förskolan. Högeralliansens överinskrivning oroar, vilken är indikatorn för att vissa barngrupper kan ta emot fler barn?

Nämnden anser att varje stadsdel i Farsta skall ha en öppen förskola, en parklek samt en fritidsgård. Naturskolan ska utvecklas och kompletteras med en Fältbuss som besöker förskolor och skolor. I samverkan med Naturvårdsverket utvecklas ett sk Naturum i Ekopark Syd.

För att stimulera modersmål och språkutveckling generellt skall nämnden starta en Läskampanj i Farsta som skall löpa över tre år. Alla barn som föds skall få Barnets första bok (En bok för alla - om inte regeringen hinner montera ner barnutgivningen också!) från Farsta stadsdel.

Alla barn har rätt att gå i en bra skola

Stockholms skolor ska bidra till sammanhållningen mellan människor i staden genom att vara en mötesplats för barn från olika sociala miljöer och kulturer. Tyvärr leder den ökade segregationen på Stockholms bostadsmarknad till att segregationen växer också i våra skolor. Alla barn är inte lika och alla skolor har inte samma villkor, men alla barn har rätt att lära utifrån sina egna villkor. Därför ska resurserna till skolan fördelas efter behov. För att alla barn ska ha en skola i sin stadsdel och i närheten av sitt hem avsätter socialdemokraterna i stadens centrala budget 131 miljoner kronor till en satsning på ”Skolan mitt i byn”. Skolans funktion som samlingspunkt och hjärta i den enskilda stadsdelen ska utvecklas och stärkas. Nämnden anser att det är helt fel att, som högeralliansen i fullmäktige beslutat, samla alla Stockholms skolor under en central förvaltning. Skolorna är viktiga i varje stadsdel, de ska vara samlingspunkten där.

Skolorna ska samverka med förskolan och fritidsverksamheten, socialtjänsten vilket går mycket bättre om ansvaret är gemensamt. Skolan ska vara en verksamhet mitt i stadsdelen.

Nämnden har med stor oro noterat hur de privata skolorna etableras utan någon samordning med befintlig skolverksamhet. Kraven på de privata skolorna är lägre än på de kommunala skolorna. De har mycket färre behöriga lärare. De sex största skolkoncernerna gjorde förra året en vinst på drygt 150 miljoner kronor – är det ett bra sätt att använda skattebetalarnas pengar? Våra kommunala skolor i Farsta-området ska vara så bra att ingen överväger andra alternativ! Undervisningen, skolmaten och miljön i skolan ska utvecklas. Alla elever ska ha betyg så att de kan söka till gymnasiet.

Använd f d Västbodaskolans lokaler till föreningar

Nämnden anser att beslutet om avveckling av Västboda skola var helt felaktigt. Det behövs en skola i denna del av Farsta. Byggnation och generationsskifte gör att det är mycket osäkert vilket totalt behov av skolplatser vi kommer att få i Farsta-området. Nämnden måste fortsätta analysera detta. Nämnden anser att förvaltningen måste ha en bättre samlad bild av vilka skolor som finns inom området så att en samlad planering kan ske.

Nämnden kräver att f d Västbodaskolans byggnader bevaras i avvaktan på dessa analyser och beslut av kommande majoriteter om skolutvecklingen. Nämnden föreslår att lokalerna erbjuds föreningar. De har stora behov av lokaler. Sdf Anhörigverksamhet utvecklas mycket bra och behöver lokaler. Idrottsföreningar kan använda gymnastiksalen och den helt nyanlagda näridrottsplatsen. Då används resurserna någorlunda vettigt och politikernas skamfilade anseende kan något återupprättas.

Det visar sig att tidigare Västbodaelever som, tillsammans med sina föräldrar, valt att gå i Västboda skola efter att den stängdes spritts ut på 50 olika skolor! Högeralliansens beslut avvecklade en väl fungerande skola, splittrade elev- och personalgrupperna samt medförde att alla tidigare elever fick längre och otryggare skolväg. Dessutom fick de och andra invånare i Farsta-området alla sina fördomar om icke demokratiska beslut samt arroganta och döva politiker bekräftade.

Ungdomsverksamheter

Nämnden ska fortsätta satsningen på verksamheter för ungdomar. Nämnden vill ge barnen och ungdomarna en trygg uppväxtmiljö där var och en får möjligheter och stimulans att utvecklas efter sin förmåga och i sin takt. Då är en utvecklad kulturverksamhet viktig. Vi vill att våra ungdomar ska stanna i Farsta. Därför ska nämnden tillsammans med ungdomarna utveckla fritidsgårdarna och annan fritidsverksamhet. Nämnden byggde och utvecklade en ny fritidsgård i Farsta strand 2006/07. Nämnden vill fortsätta satsningen på fritidsverksamheten och kultur. Vi anser att det är helt förkastligt och obegripligt att, som högeralliansen vill, lägga ner Naturskolan i Farsta strand samt sälja ut verksamheter till privata aktörer. Det blir ju inte ens mångfald av detta utan endast privat enfald. Vi behöver flera fritidsverksamheter för ungdomar och inte färre. Vi kräver att Naturskolan inte avvecklas utan utvecklas samt att kvällsverksamheten vid Fagerlid bevaras.

Kommunikation med ungdomarna bl a via webben, ska utvecklas. Alla unga ska få möjlighet till jobb under del av sommarlovet. Alla som vill ska få plats på bra kollo.

Satsa på äldre

Nämnden ska utveckla äldreomsorgen så att äldre känner att de är och bemöts som en resurs i samhället. De flesta äldre är aktiva och friska. Pensionärerna och deras organisationer har en stor och viktig uppgift i att bidra till utvecklingen i Farsta-området. Det ska finnas träffpunkter för invånarna i varje stadsdel, detta inte minst för de äldres behov. Nämnden ska därför medverka till att det finns lokaler för detta. Det gäller även för Anhörigverksamheten.

Den äldres egna behov ska styra boendet och vilket stöd samhället ska ställa upp med. Bra att man erbjuder alla 75-åringar och äldre hembesök men 75-år är en för alldeles hög ålder för vissa personer. Nämnden bör utveckla försöksverksamhet med uppsökeri för andra grupper som behöver det. Servicehusen ska vara kvar som ett av flera olika äldreboenden. Maten ska förbättras - matlådorna ersätts av goda, vackra måltider! Hemtjänsten ska utformas efter invånarnas behov. ”Malte” fixaren som minskar fallolyckor hos äldre, är en uppskattad resurs, som ska finnas kvar och utvecklas.

Fastighetsägaren har startat en projektering för ombyggnad av Farsta sjukhem. Nämnden anser att sjukhemmet fungerar utmärkt nu. Om det finns behov av viss upprustning bör den ske varsamt så att inte kostnaderna ökar. Nämnden anser att fler bör kunna använda de gemensamma ytorna i sjukhemmet, bl a bör badet göras i ordning och öppnas igen samt boulebanor anläggas i bottenplanet.

Bra hälso- och sjukvård

Nämnden kräver en bra och tillgänglig närsjukvård inom Farsta-området och att invånarna har tillgång till specialistvård när det krävs. Det kräver att landstinget och kommunen utvecklar samarbetet. Äldrevårdscentralen i Hökarängen samt närakuten i Farsta är bra exempel på detta. Nämnden ska arbeta för att dessa finns kvar, högeralliansen vill av någon anledning avveckla dessa bra vårdalternativ.

Nämnden ska utveckla folkhälsoarbete som engagerar Farsta-områdets invånare. Det gäller konkreta insatser för bättre hälsa samt fler billiga möjligheter till breddidrott, motion, kultur och friluftsliv. Enligt landstingets nya Folkhälsorapport för 2007 kommer Farsta-området på 4-5 sämsta plats. Det finns ett stort behov av att förbättra folks hälsa! Farstas barn och unga mår sämst i hela staden och det är skyhöga siffror. Att förbättra barnens hälsa skall vara ett fokusområde att arbeta med under 2008. Våra barn i Farsta skall inte må sämst i staden! Ett strategiskt arbete ska påbörjas där staden och Landstinget arbetar tillsammans med skola, kultur och fritid samt föreningar för att förbättra hälsan och välmåendet även hos våra unga. Allt tyder på att högeralliansen helt enkelt ignorerar denna problematik genom att lägga ner, minska och konkurrensutsätta verksamheterna.

Om upphandlingar

Nämnden säger nej till att ge i uppdrag till Stadsledningskontoret att upphandla nämndens verksamheter. Nämnden är fullt kapabelt att upphandla och har bättre kunskap och erfarenhet om nämndens verksamheter. Nämnden anser att upphandling ska ske inom den "hårda" sektorn dvs plogning och liknande, inte i den "mjuka" sektorn dvs vård, omsorg, skola.

Vi säger nej till att upphandla verksamheter som gruppbostäder för personer med demens, psykiska eller mentala utvecklingsstörningar. De personerna har större behov än andra av kontinuitet bland personal och stabila verksamheter.

Upphandlingar måste bygga på kvalitet. Nämnden har haft uppföljningar av omsorgsgivare där i några fall nöjdheten bland brukarna varit väldigt låg. Nämnden kräver att omsorgsgivare, privata eller offentliga, som inte uppfyller kvalitetskriterierna (minst 60 % nöjdhet) mister sitt uppdrag

Trafiken förbättras, främst kollektivtrafiken

Nämnden understryker vikten av att kollektivtrafiken fortsätter förbättras. Vi ska utveckla förbindelserna till Fagersjö och Sköndal. Nämnden vill göra en översyn av busslinjerna i Farsta-området så att invånarna får så bra kollektivtrafik som möjligt. Nämnden har protesterat mot SL:s förslag om att stänga Farsta-grenen av gröna linjen från mars till augusti 2008. Vi anser att det kommer att bli kaos om alla resenärer hänvisas till buss.

Bättre göra renoveringsjobbet under två somrar.

Staden har genomfört 30 km begränsning på många gator i Farsta-området. Det har fungerat bra så nu vill nämnden att alla gator - utom Nynäsvägen, Magelungsvägen och

Örbyleden - ska ha 30 som högsta hastighet. Det minskar riskerna för de som går, cyklar eller åker bil samt minskar genomfartstrafiken. 9 av 10 som blir påkörda i 50 km hastighet dör, vid 30 är det 9 av 10 som överlever! Bullret från Nynäsvägen ska minskas.

Kultur och fritid för alla

Nämnden kräver mötesplatser i varje stadsdel. Lokalerna ska vara öppna för alla så att de blir verkliga mötesplatser. Det ska finnas meningsfull, stimulerande fritid som erbjuder kulturaktiviteter - t ex bio, teater, musik, konstutställningar, bibliotek, parkfester, festivaler samt boulebanor både ute och inne. Vi har en ny scen på Farsta torg, aktiviteter för denna ska utvecklas tillsammans med Farsta Centrum och föreningar inom området. Vi vill ha tillbaka en bio i Farsta Torn - det nya höga huset vid T-banestationen. Innan det blir klart bör vi ordna billig bio på andra platser t ex i Farsta gymnasiums aula, Vår Teater, Hökarängsskolans ljusgård. Vi ska inte behöva åka in till city för att gå på bio! Nu finns Farsta Filmklubb som har startat en sådan verksamhet i Vår teater i Farsta centrum. Vi vill fortsätta satsningarna på idrott för alla. Föreningarna kräver fler lokaler, nämnden måste åtgärda detta. Kulturkommittens verksamhet är viktig och ska utvecklas.

Vi vill utveckla området - Farsta gård, Farsta IP, Farstahallen, Farsta baden - till ett kulturcentrum, ett idrottscentrum, en folkpark.

När vi ser högeralliansens politik för kulturlivet och idrottslivet är det svårt att veta om man ska skratta eller gråta. De pengar som förs över från kulturkommiten till egna verksamheter kan lika gärna komma att slukas av annat. Kommer pengarna att vara öronmärkta för att berika verksamheterna med kulturinriktning? Inte med ett ord nämns nedmonteringen av kulturskolan i Sthlm och hur man smyger över utbudet till att bara vända sig till de barn och unga som har föräldrar som kan betala. Utbudet av kultur i en stad, region eller land är också en måttstock på dess medvetenhet och delaktighet i världen. Med den kulturpolitik högeralliansen presenterar kan man se ett anorektiskt drag. Vi antar att alliansen är på väg att som i Nacka konkurrensutsätta och sedan införa kulturcheck. Högeralliansen skär ner i fritiden – vid alla tidigare majoritetsskiften har vi värnat om fritiden och kulturen då vi ansett att dessa varit så viktiga för oss som är invånare i området! Verksamheterna är efterfrågade av många. Människor som växer upp utan tillgång till trygga mötesplatser och på långt avstånd från naturen är ökade risker. Vi ser en ökad otrygghet i vårt område trots bra fritidsverksamhet. Det är därför viktigt att utveckla, inte avveckla verksamheten. Det ska finnas många möjligheter för Farsta-områdets barn och ungdomar att träffas tillsammans med professionell personal och upptäcka den stimulans naturen och andra upplevelser tillsammans med andra ger – i stället för att driva omkring på kvällarna i Farsta Centrum.

Mer lokal demokrati

Stadsdelsnämnderna är viktiga för den nära demokratin. I en så stor stad som Stockholm blir det väsentligt sämre lösningar om inte de lokalt verksamma får makt och resurser. Inflytandet ska i första hand ske direkt i den verksamhet där jag är elev, boende, patient, anställd. Nämnden anser att det är särskilt viktigt att ungdomar samt invånare med utländsk bakgrund engageras i det demokratiska utvecklingsarbetet där t ex ungdomsråd kan prövas som en väg till demokrati.

Nämnden har noterat hur den nuvarande majoriteten kört över alla som engagerat sig i frågan om Västbodaskolans överlevnad. Då fanns verkligen ingen demokratisk process. Alla fördomar om helt opåverkbara politiker uppfylldes. Inför kommande förändringar är det viktigt att analysera varför det blev på detta viset och vad som kan göras annorlunda.

Förnyelse av Farsta-området

Nämnden har under förra mandatperioden genomfört Stadsdelsförnyelsen. Det var en stor satsning för att genomföra många förbättringar efter omfattande samverkan med invånare i olika delar av Farsta-området. Högeralliansens budget ger inte utrymme för detta vilket vi som invånare mycket beklagar!

Inte ens efter de stora kapitaltillskotten till stadens kassa som försäljningen av Centrum kompaniet gav så finns det något intresse att satsa! Skattebetalarnas gemensamma skattekista fylldes på med ca 5,7 miljarder i augusti. Högeralliansen har inte talat om vad de anser att detta ska användas till. Vi har många goda förslag till förstärkningar och utveckling i verksamheten i detta budgetalternativ. Vi vill även peka på

· Fortsatt utveckling av Ekopark Syd

· En ny idrottshall vid Hökarängens skola

· Bygg Farsta Torn

· Satsa på vision Farsta strand -sportcenter och bostäder i Larsboda företagsby

· Muddra Magelungen samt utveckla och rena den och Drevviken

· Satsa på småcentrum i området tillsammans med företagare

· Utveckla metoder och utbilda medarbetarna för mer förebyggande arbete

· Satsa på föreningslokaler

Satsa på medarbetarna!

Kvalitén i verksamheten avgörs av medarbetarnas engagemang och kunnande. Högeralliansens krav på avveckling av all kommunal verksamhet ger en mycket osäker situation för medarbetarna och brukarna. Förvaltningen vill minska sjukfrånvaron men med högeralliansens politik blir det ökad sjukfrånvaro! Alla verksamheter har under många år tvingats effektivisera sin verksamhet. Budgeten för 2008 räcker inte för ökade löner och lokalkostnader varför ytterligare nedskärningar krävs. Detta försämrar ännu mer arbetsmiljön för medarbetarna och deras möjlighet ge brukarna verksamhet med kvalité. Vi vill satsa på medarbetarna och deras utveckling! Det finns pengar i staden - högeralliansen satsar dessa på små skattesänkningar samt privatiseringar! Obegripligt!

Vi vill satsa på mångfald bl a genom åtgärder för att rekrytera chefer med annan bakgrund. Alla medarbetare ska ha en egen utvecklingsplan.

Avslutning

All gemensam verksamhet ska genomsyras av bra bemötande, ge god service, vara effektiv samt öppen och tillgänglig. Det kräver engagerade invånare och duktig personal som får möjlighet till goda arbetsvillkor och utveckling.

Det kräver förtroendevalda som kommunicerar, tar ansvar, vågar välja, fattar beslut samt ser till att dessa genomförs och sedan följer upp resultaten. Vi hoppas att väljarna röstar fram dessa vid nästa val.

Reservation

Malin Larsson (v)

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008.

 2. Förslaget om aktivitetsplan för 2008 avslås

 3. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ändra förslaget till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservationsbudget i kommunfullmäktige och vad som anförs i denna reservation.

 4. Förslag om nedskärningar inom kultur och fritid avslås.

 5. Förslag om upphandling avslås.

 6. Därutöver framförs följande

Världens friaste stad – för alla

Vänsterpartiet vill att Stockholm ska vara världens friaste stad – för alla, och inte bara för de mest välbeställda som de borgerliga partierna värnar om. I vår vision för Stockholm år 2030 visar vi hur vår stad kan bli en modern, ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig stad som ständigt lär av sina invånare och sina medarbetare. I vårt Stockholm kan barn växa upp med goda levnadsförhållanden oavsett bakgrund. I vårt Stockholm har vi utrotat hemlösheten och där är ingen fånge i sin stadsdel för att man inte har råd att köpa SL-kort.

I vårt Stockholm ökar välfärden och vi säger därför nej till den privatisering av kommunal verksamhet som den borgerliga majoriteten genomför i rask takt. Den offentliga välfärden är tryggast för invånarna och ska utvecklas för att svara mot de höga krav på kvalitet som vänsterpartiet och invånarna ställer på verksamheten. Samverkan med ideella föreningar och brukarkooperativ är positiv när det ger staden ett mervärde.

Krav på meddelarskydd, god arbetsmiljö, rimliga anställningsvillkor samt den tidigare anti-diskrimineringsklausulen ska finnas med i all upphandling. Staden ska minska miljöbelastningen i sin egen verksamhet samt genom miljöanpassad upphandling. Energieffektivisering ska göras med minst två procent per år i stadens verksamheter och 30 procent av stadens inköpta mat ska vara ekologisk.

Vår budget för Stockholms stad år 2008 bygger på att skatten återställs till 2006 års nivå. Vi har därför möjlighet att lägga omkring 350 mnkr mer i kvalitetssatsningar på stadsdelsnämnderna jämfört med de borgerliga partiernas budget samt omkring 275 mnkr mer i kvalitetssatsningar på grundskolorna, skolbarnsomsorgen, särskolan och mellanstadieverksamheten som vi vill återföra till stadsdelsnämnderna. Dessutom behåller vi 177 mnkr i stadsdelsnämnderna inom ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder för att värna skälig levnadsnivå och ha kvar den lokala arbetsmarknadverksamheten.

Med vänsterpartiets budget hade vi sluppit alla de nedskärningar i stadsdelsnämnderna som de borgerliga partierna bygger sin budget på. Istället får stadsdelsnämnderna ytterligare 87,4 mnkr mer till äldreomsorg, 54,0 mnkr till individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri, 32,8 mnkr till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, 76,2 mnkr till förskola, 20,3 mnkr till kultur- och föreningsverksamhet samt ytterligare 15,9 mnkr mer till verksamhet för barn och unga.

Med vänsterpartiets budget för de pedagogiska verksamheterna hade vi sluppit nedläggningar av välfungerande skolor. Vi hade fått behålla en lokal demokrati där föräldrar och elever kunde ställa lokala politiker till svars på stadsdelsnämndens öppna frågestunder istället för att mötas av slutna sammanträdesrum i utbildningsnämnden. Med vår budget hade vi satsat stort på skolan med tonvikt på de lägre årskurserna, anställt jämställdhetspedagoger och kulturarbetare i skolan, riktat stöd till fritidsklubbar i fattiga områden samt ökat modersmålsstödet och integrerat det språkutvecklande arbetet i hela undervisningen.

Dessutom satsar vi 60 mnkr för personalreformer som gynnar stadsdelsnämnderna. Det handlar om rätt till heltid, höjda löner för de lägst avlönade och en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen – satsningar på våra medarbetare som också bidrar till att höja kvaliteten i våra verksamheter som direkt riktar sig till brukarna.

Vänsterpartiet har också en Miljömiljard, en Rättvisemiljard och en Förortsmiljard för ökad lokal och global miljörättvisa, kompetensutveckling för de som har de tyngsta och lägst avlönade jobben, utbyggnad av bostäder för hemlösa och människor med funktionsnedsättningar, en tillgänglig stad för alla, upprustning av förorterna i dialog med invånarna samt en bred satsning på främjande och förebyggande arbete för att nå barn och unga i riskzonen.

Förskola

Vänsterpartiet anser att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill utveckla och inte avveckla den kommunala förskolan. Vi vill stödja det livslånga lärandet med start i förskolan i samverkan med grundskolan, vilket starkt gynnas av att skolorna återförs till stadsdelsnämnderna. Vänsterpartiet vill minska barngrupperna i förskolan och säger därför nej till nedskärningar.

Vi motsätter oss införandet av vårdnadsbidraget som tar resurser från förskolan. Vårdnadsbidraget blir en kvinno- och integrationsfälla för de (kvinnor) som av olika skäl använder bidraget som alternativ till arbetsinkomst.

I vänsterpartiets budget fördelar vi mer resurser till stadsdelsområden med större socioekonomiska behov, för att barnen ska kunna utveckla modersmålet. Vi vill öka informationen till föräldrar om förskolans pedagogiska betydelse för språkutvecklingen. Alla förskolor får tillgång till handledning av jämställdhetspedagoger.

Vi återinför en avgiftsfri månad för förskoleavgiften i juli. Dessutom höjer vi barnomsorgsgarantin med 5 procent så att förskolorna kan ta emot alla barn som önskar plats. Med vår budget får alla föräldrar gångavstånd till en kommunal förskola och slipper oroa sig över att förskolan övergår i privat drift.

Förskolan i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 4,5 mnkr mer till förskoleverksamheten.

Med vår budget hade vi inte behövt öka antalet barn i barngrupperna som föreslås i förslag till verksamhetsplan.

Dessutom hade vi kunnat satsa på att utveckla förskolornas jämställdhetsarbete genom att bl.a. anställa genuspedagoger i förskolorna.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet anser att varje stadsdel ska ha icke-kommersiella och tillgängliga fritidsgårdar med jämställd fritidsverksamhet av hög kvalitet. Fritidens verksamhet är efterfrågad av många i Farsta och vi säger starkt nej till nedskärningar i och upphandling av verksamheterna. Vänsterpartiet anser att dessa verksamheter behövs, inte minst för att vi ska kunna minska ohälsan bland Farstas barn och unga. Vi vill fortsätta att utveckla och satsa på fritidsverksamheten och säger därför ja till fortsatt verksamhet och utveckling av Naturskolan, ja till kvällsverksamheten på Fagerlid och nej till flytten av Regnbågen.

Öppna förskolor och parklekar spelar idag en allt viktigare roll. Verksamheten används som arena för att skapa sociala nätverk och att få stöd i sin föräldraroll, den bygger på delaktighet. Verksamheterna ska vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar. Öppna förskolan i Farsta fyller dessutom en betydande roll då vi har ett barntätt område. Det krävs mycket av personalen för att kunna möta alla olika familjer och just deras behov, det är därför också av vikt att personalgruppens erfarenheter och utbildning tas tillvara men också utvecklas. Stadsdelens parklekar är viktiga arenor för spontanidrott, något som vänsterpartiet anser vara viktigt då den fysiska inaktiviteten ökar. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på vanligt kollo, även unga med funktionsnedsättningar.

Ungas inflytande ska uppmuntras, exempelvis genom ungdomsråd eller andra former för inflytande som ungdomarna föredrar. Det är viktigt att också samverka med handikapporganisationernas ungdomsavdelningar för att alla unga ska få möjlighet till inflytande.

Vi tar bestämt avstånd från att lägga fritidsgårdar och parklekar för barn och ungdom på entreprenad eller att lägga ansvaret för öppna förskolan på frivilligorganisationer.

Verksamhet för barn och ungdom i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 5,8 mnkr mer till verksamheten för barn och ungdom.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned i verksamheten som föreslås i förslag till verksamhetsplan.

Dessutom hade vi kunnat satsa på att utveckla verksamheterna och utforma lokalerna utifrån den verksamhet som där bedrivs.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet anser att kulturen har en avgörande roll för att överbrygga klyftor i samhället och säger därför nej till nedskärningar. Vi vill att alla stadsdelsnämnder ska ha tillgång till kultursekreterare som ger service om kulturutbudet till förskolor, skolor och äldreboenden. Barn, unga och äldre i förorterna ska ges fler möjligheter till kulturupplevelser genom riktade pengar och ökat inflytande över hur pengarna fördelas. Kulturkommitténs verksamhet är viktig och ska utvecklas.

Genom att återinföra SL-kortet i normen kan förortsbor med ekonomiskt bistånd ta del av det fria inträdet på Stadsmuseet och Kulturhuset. En stor del av arrangemangen på festivalerna Ung-08 och Kulturfestivalen ska läggas i förorterna. Vi vill även att kulturnämnden ska stödja visning av kvalitetsfilm i förorterna, exempelvis Folkets Hus i Rinkeby, Årsta och Rågsved.

Konsumentvägledning ska finnas och vara tillgänglig för både ungdomar och andra som har behov av rådgivning.

Vi vill att stadsdelsnämnderna ska samverka med föreningslivet för att stärka användningen av de kommunala samlingslokalerna, som är omistliga för en levande stadsdel. Vänsterpartiet tillför pengar för att kunna stödja byalag och samhällsföreningar. Centralt tillför vi pengar för att kunna stödja kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet.

Kultur- och föreningsverksamhet i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 1,5 mnkr mer till kultur- och föreningsverksamheten.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet anser att vår äldreomsorg ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver kontinuiteten och tryggheten för de äldre. Vi säger därför nej till konkurrensutsättning och centralisering av äldreomsorgen. Den ska istället vara i huvudsak gemensamt ägd och lokalt styrd samt jämställd och hållbar där kreativa medarbetare har krafter kvar att njuta av livet när de själva går i pension. Vi vill därför ha en personalreform med rätt till heltid och sju timmars arbetsdag som innefattar bland annat kompetensutveckling, träning och handledning. Vi vill att kommunen arbetar för fortsatt drift av äldrevårdcentralen i Hökarängen.

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för de äldre och deras erfarenheter i livet samt utgå från ett genusperspektiv och anti-diskriminering. Fixartjänsterna ska gälla alla över 67 år utan en övre maxgräns. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning ska erbjudas äldre över 75 år. Sociala mötesplatser ska finnas i hela staden, där de äldre har inflytande över utbudet av kultur och sociala aktiviteter. Genom att flera av våra medarbetare har omsorgsutbildning och kontinuerlig fortbildning får vi en äldreomsorg av högsta kvalitet.

Vänsterpartiet vill att äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och de sociala aktiviteterna. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Kvinnor som vårdar sin make ska få lika mycket stöd som män som vårdar sin maka. Olika kollektiva äldreboenden ska finnas - kommunala seniorboenden, vård- och omsorgsboenden och servicehus i alla stadsdelsområden. Bemanningen i demensboenden ska öka. Äldre ska kunna välja att bo nära barn och vänner. Otrygghet och ålder ska vägas in för att få plats på servicehus. Lösningar måste hittas för att ha restauranger på servicehusen, exempelvis genom sociala kooperativ.

Äldreomsorg i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 7 mnkr mer till äldreomsorgen, förutom ökade resurser för att kunna erbjuda heltidsanställningar, högre lön till de lägst avlönade samt en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet vill ha en god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar och säger självklart nej till konkurrensutsättning. En beredskap måste finnas så att brukarna inte drabbas av minskade resurser på grund av det nya resursfördelningssystemet

Alla med insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan. Bemanningen ska vara tillräcklig i hela verksamheten. Medarbetarna ska få genusutbildning. Verksamheterna ska samordnas så att brukarna får de insatser de behöver, särskilt viktigt är att uppmärksamma att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte ramlar mellan stolarna.

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad och måste därför snarast möjligt i samverkan med handikapporganisationer och handikappråd ta fram en åtgärdsplan som grundas på Funktionshindersombudsmannens årsrapport. Förutsättningar för gruppbostad eller andra bostäder med anpassat stöd ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behovet av boende för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska utredas.

Kvinnor med funktionsnedsättningar som utsätts för mäns våld ska ha samma rätt till stöd och skydd som andra kvinnor. Unga med funktionsnedsättningar ska få feriejobb och kunna ha en aktiv fritid som andra ungdomar. Arbetslösa med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coachingprojekt som tagits fram tillsammans med Kommunstyrelsens handikappråd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 2 mnkr mer till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet vill stärka hela individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin med fokus på att öka tryggheten för barn och unga som får insatser genom den sociala barnavården. Vi säger självklart nej till konkurrensutsättning av socialtjänsten. Vi satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och unga vuxna i riskzonen, vilket ger möjlighet att på sikt hjälpa många fler till ett gott liv. Genom att inrätta brukarråd och utföra brukarrevisioner vill vi öka delaktigheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser.

Barn med föräldrar som missbrukar eller har psykiska problem ska erbjudas stödverksamhet. Föräldrautbildningen Komet ska erbjudas alla föräldrar. Ungdomsmottagningarna ska få resurser att arbeta med information om HIV/Aids. Förmåga att bedöma hedersrelaterat förtryck utvecklas genom kompetensutveckling i socialtjänsten, förskolan och grundskolan.

En central åtgärdsplan ska tas fram i samverkan med stadsdelsnämnderna för att stärka tillsynen av familjehemsvården. Utbildning, handledning och rekrytering av familjehemmen ska utvecklas och vara kvar i stadsdelsnämnderna.

Vänsterpartiet har en nollvision för hemlösheten som vi vill förverkliga genom att samarbeta bland annat med hemlösas organisationer, bostadsbolagen och socialtjänstnämnden. Vi ökar anslagen till missbruksvården och säger nej till den borgerliga majoritetens nedskärningar. Insatser till kvinnor och äldre ska göras i samverkan med vårdcentralerna för att de som tidigare inte haft kontakt med socialtjänsten lättare ska kunna söka hjälp för sitt missbruk.

En utvecklingsplan ska tas fram för socialpsykiatrin i samverkan med handikapporganisationer och lokala handikappråd. Syftet ska vara att öka det uppsökande arbetet, förbättra boendestödet, ge fler en bostad med anpassat stöd, öka möjligheten till arbete i sociala kooperativ och tillgodose behovet av träfflokaler i närområdet.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta totalt får 3,6 mnkr mer till verksamheten, varav 2,1 mnkr mer för barn och unga, 1,0 mnkr mer för vuxna samt 0,5 mnkr till socialpsykiatri.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill den lokala demokratin och kvaliteten och i stadsmiljöverksamheten och för därför tillbaka ansvaret för barmarksrenhållningen och snöröjningen till stadsdelsnämnderna. Agenda 21-perspektivet och deltagande demokrati ska prägla det lokala stadsmiljöarbetet.

Renhållningen av cykel- och gångbanor ska förbättras och alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker. Arbetet med nedskräpningen ska fortsätta både genom information och bättre barmarksrenhållning.

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras genom rådgivning och information i samverkan med renhållningsnämnden. Medborgarna ska få ökat inflytande över trafikfrågor,

parkplaner och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark.

Stadsmiljö med Agenda 21 i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 0,7 mnkr mer till stadsmiljö med Agenda 21-verksamheten, förutom att vi tar tillbaka snöröjningen och barmarksrenhållningen till stadsdelsnämnderna vilket motsvarar 15,2 mnkr.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet vill att staden ska prioritera flyktingars möjligheter att få permanenta bostäder, vilket förutsätter att utförsäljningen av allmännyttan stoppas och att ett utvecklat samarbete inleds med de kommunala bostadsbolagen. Utan trygg bostad är det svårt för de vuxna att koncentrera sig på studier och arbete och svårt för barnen att få en bra skolgång.

Vuxna kvinnor och män ska få ett heltidsprogram med introduktion, SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program och praktik som anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning. I introduktionsprogrammet ska dialog om barns och kvinnors rättigheter ingå. Även vuxna som inte är arbetsföra ska få en introduktion som är anpassad till deras behov och möjligheter till delaktighet i samhället, exempelvis genom att besöka sociala mötesplatser för äldre.

Vi vill att även barnen ska ha individuella handlingsplaner för att säkra behovet av pedagogisk verksamhet i förskolan, rustas i svenska språket, få en bra skolgång, stimulerande fritid och möjlighet att lära känna kamrater och komma in i det svenska samhället.

Frivilligarbetare och ungdomar med invandrarbakgrund som kan hemspråket kan engageras som flyktingguider och hjälpa till med information och vägledning i det svenska samhället.

Flyktingmottagande i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att alla resurser för flyktingmottagningen stannar i stadsdelsnämnderna och förs således inte över till Jobbtorgen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för människor som tvingas söka ekonomiskt bistånd. Vi är motståndare till de skärpta riktlinjerna som tvingar folk att flytta för att få bistånd. Vi vill ha en ny översyn som tar verklig hänsyn till brukar-, barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt behoven hos människor med långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-

kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten som de borgerliga partierna har infört.

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler offentliga arbetstillfällen enligt vänsterpartiets förslag skulle öka denna möjlighet. En del av dessa anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Dessutom behövs individuellt stöd, arbetsträning och utbildning för att arbetslösa med större behov ska kunna få ett arbete. Arbete i sociala kooperativ kan vara ett alternativ för en del av dessa människor.

Unga arbetslösa ska genom vägledning motiveras till fortsatta studier eller praktik för att komma ut på arbetsmarknaden. Samverkan ska alltid finnas med arbetsförmedlingen för att få del av bristyrkesutbildningar och andra kvalificerade insatser.

Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas alla som behöver det. Vi vill också öka det sociala, praktiska och ekonomiska stödet till ensamstående unga mammor med försörjningsstöd, vilket också gynnar barnen. Ekonomiskt utsatta som har dålig hälsa ska få råd och stöd så att de får nödvändig vård och rehabilitering i samverkan med vårdcentralen. Alla som har mer än tillfälligt stöd ska ha egna handlingsplaner.

Ekonomiskt bistånd i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 11,2 mnkr mer till ekonomiskt bistånd.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på nivån för ekonomiskt bistånd som en följd av majoritetens restriktiva riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Alla som varit berättigade till ekonomiskt bistånd hade kunnat få ett SL-kort medräknat i normen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet vill att stadsdelsnämnderna ska ha kvar ansvaret för de lokala arbetsmarknadsverksamheterna. Vi ser gärna att en hel kedja av resurser samlas för att öka servicen för de arbetslösa men säger nej till borgarnas förslag om konkurrensutsättning. Självklart ska alla arbetslösa som har ekonomiskt bistånd få SL-kort i normen för att kunna söka arbete. Brukarinflytandet ska öka genom brukarråd och brukarevisioner. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning och inte ha smygfunktioner i verksamheten för att kontrollera bidragsfusk. Det får skötas på annat sätt.

Vänsterpartiet prioriterar insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill satsa på att starta minst fyra sociala kooperativ i staden för människor som står långt från arbetsmarknaden i samverkan mellan stadsdelsnämnder och brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i ett centralt coaching-projekt. Flyktingar ska få ett heltidsprogram med studier och praktik, som i så hög grad som möjligt anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. En ny samverkansmodell tas fram för att säkra att de som inte gått ut gymnasieskolan söks upp och får det stöd de behöver för att återuppta utbildning eller praktisera med sikte att på arbete. Unga i riskzonen erbjuds heltidsprogram med mentorsstöd från yrkesverksamma, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

Arbetsmarknadsåtgärder i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Farsta får 4,8 mnkr mer till arbetsmarknadsåtgärder.

Reservation

Patrik Slimane (mp)

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008

 2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2008 som grund

 3. tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram

 4. inrätta 1 tjänst som miljösamordnare

 5. inrätta 1 tjänst som Agenda 21-samordnare

 6. arbeta fram en miljöpolicy

 7. inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll

 8. stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler

 9. garantera genomförande av skötselplaner för naturreservaten

 10. minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

 11. inrätta yttterligare 1 tjänst som konsumentvägledare

 12. minska barngruppernas storlek

 13. arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler

 14. det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 15. arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier

 16. inrätta en tjänst med ansvar för rehabiliteringen i stadsdelen; en s. k. MAR

 17. vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska egen regi - anbud läggas

 18. införa 3-3-modellen inom äldreomsorgen

 19. införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning

 20. erbjuda s. k. fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar

 21. att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras

 22. verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

 23. krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

 24. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 25. barnfamiljer ska inte kunna vräkas

 26. socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

 27. att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2008 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 450 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2008 betyda närmare 4.5 Mkr mer för Farsta stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under 2007 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den

borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2008. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta. Dessutom är det viktigt att hålla nere enheternas storlek.

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till är 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2008 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2009 bör det höjas till 50 procent och år 2010 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s. k. ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s. k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egen regi - anbud läggs. Sådana egen regi - anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala utförare, t. ex. inom äldreomsorg och förskola.

För att skapa personalkontinuitet och bästa möjliga kvalitet inom äldreomsorgen behöver arbetstiden sänkas. Den s. k. 3-3-modellen (tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet) är den arbetsmodell som har gett bäst erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbetstidsförkortning enligt 3-3-modellen bör införas i hela stadsdelens äldreomsorg.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s. k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Avklarade studier i Svenska för invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

§2 Sammanträdestider 2008 för stadsdelsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2008.

Våren 2008

Torsdag 24 januari

Torsdag 14 februari

Tisdag 25 mars

Torsdag 24 april

Torsdag 22 maj

Tisdag 17 juni

Hösten 2008

Torsdag 21 augusti

Torsdag 18 september

Torsdag 23 oktober

Torsdag 20 november

Torsdag 18 december

Ärendet

Förelåg förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-28.

Dnr 002-656/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2008, i enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde.

Barbro Karlsson

PRO Tallkrogen/Gubbängen

Ordinarie

Stig Åström

SPF Farsta

Ordinarie

Gun Forss

PRO Farsta strand

Ordinarie

Bror Lord

PRO Farsta

Ordinarie

Kerstin Holmgren

SPF Sköndal

Ordinarie

Inga Lill Lindgren

PRO Hökarängen

Ersättare

Solveig Ahlbom

SPF Farsta

Ersättare

Ingrid Klingberg

PRO Sköndal

Ersättare

Mary Andersson

PRO Farsta

Ersättare

Sture Simonsson

SPF Sköndal

Ersättare

Ärendet

I enlighet med nomineringar från PRO- och SPF-föreningarna i Farsta stadsdelsområde föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden utser ovanstående ledamöter att ingå i nämndens pensionärsråd 2008. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-29.

Dnr 002-635/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Inrättande av nya förskoleavdelningar i Farsta och Hökarängen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en förskoleavdelning vid Ekebergabacken i Farsta.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av en förskoleavdelning vid förskolan Frida, Stadsbudsvägen i Hökarängen.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i Farsta stadsdelsområde. Nya bostäder har byggts och fler är planerade vid Ekebergabacken i Farsta. I Hökarängen finns behov av 30 platser och i Farsta ett behov av 25 platser senast till sommaren 2008. Förvaltningen föreslår därför att två förskolepaviljongar för vardera 18 barn uppförs, den ena vid förskolan Ekebergabacken och den andra på parkmark vid förskolan Frida. För detta ändamål kommer tillfälligt bygglov att sökas. Verksamheten vid förskoleavdelningarna beräknas kunna starta under våren/sommaren 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-20.

Dnr 303-654/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Förskolornas kvalitetsredovisning 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen för förskolan i Farsta stadsdelsområde och överlämnar den till utbildningsförvaltningen.

 2. Avdelningen för förskola, fritid och kultur får i uppdrag att fortsätta arbetet med utvecklingsområden och insatser enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Staden ska enligt den statliga förordningen om kvalitetsredovisning upprätta en skriftlig sådan senast den 1 maj 2008 avseende kalenderåret 2007. Varje stadsdelsnämnd sammanfattar enheternas kvalitetsredovisningar och utbildningsförvaltningen sammanställer sedan stadens samlade redovisning.

Utifrån förskolornas bedömning och analys av måluppfyllelse finns det ett antal förbättringsområden som förvaltningen kommer att arbeta med under kommande år. Dessa områden är samarbete mellan förskola och förskoleklass, likabehandlingsplaner, föräldraråd, pedagogisk dokumentation, språkutveckling och att öka pedagogtätheten vid förskolorna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-03.

Dnr 402-638/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Svar på skrivelser från (m), (fp), (kd) och (mp) samt från (s) och (v) om klimatarbetet i stadsdelsområdet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

Ärendet

I två skrivelser till stadsdelsnämnden den 14 juni 2007 föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur verksamheterna görs medvetna om klimatfrågor och behovet att minska den globala uppvärmningen. Redovisningen bör även innehålla förslag på konkreta energibesparande åtgärder.

Förvaltningen föreslår att man påbörjar ett internt klimatarbete med förvaltningens egna transporter och resor samt när det gäller elenergiförbrukningen. Eftersom förvaltningen själv råder över dessa områden är de lätta att beräkna och göra uppföljningsbara mål för.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande, dnr 310-378/2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s)

Högeralliansen ser inte storleken och allvaret på de problem vi står inför. De vill lägga sig på en ”lägsta nivå” i miljöarbetet. Genom att låta lagstiftning i högre grad styra ambitionerna och begränsa de egna insatserna till tillsyn och lagbunden verksamhet så driver man inte utvecklingen framåt utan följer istället efter!

Vi socialdemokrater kräver att kommunen ska driva utvecklingen framåt, arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för lagstiftaren att flytta fram positionerna. Det praktiska miljöarbetet bedrivs ju framförallt i kommunerna. Högeralliansen drar in miljötjänsterna på samtliga andra förvaltningar i staden, inklusive stadsledningskontoret, och i stadsdelsnämnderna där det praktiska miljöarbetet genomförs är obegripligt. Att miljömiljarden läggs ner ökar på miljöskulden ytterligare. Att detta dessutom görs i en tid när miljöintresset från enskilda och företag är större än någonsin är förvånande.

Vi Socialdemokrater tror att omställningen av samhället kräver ett särskilt angreppssätt. Det kräver att man hittar nya lösningar och vågar tänka nytt. Det kräver investeringar när det gäller metodutveckling, informationsspridning och liknande, men också inom mer konkreta områden som miljövård, fastigheter, sanering och liknande. Det kommer också, om kommunens strategiska miljöarbete får fart och får genomsyra kommunen, att generera kostnader främst inom andra verksamheter.

Vad det gäller klimatarbete är huvudlinjen att minska utsläpp av de så kallade växthusgaserna. Dessa gaser släpps huvudsakligen ut i samband med energiframställningen. Drygt 50 % av all energi användning i Sverige är till bostäder och en betydande andel är från trafiken. Det är därför viktigt att åtgärder för att minska dessa utsläpp omfattar hela samhället och inte bara förvaltningar. I högeralliansens förslag ser vi inga insatser som är riktade till allmänheten och inget utåtriktat arbete. Trots ett ökande antal miljöbilar har inte tillgänglighet till förnyelsebar bioenergi och etanol ökat och därför idag körs många miljöbilar på bensin vilket omöjliggör minskning av växthusgaser. Vi vill se en ökning av tankstationer men också utbud och förnyelsebara biobränslen.

Vi socialdemokrater vill därför satsa på följande punkter:

· Bygga upp en miljökompetens och ett strategiskt miljöarbete i staden och i alla stadsdelar.

· Använda miljömiljarden för strategiska investeringar.

· Vårda och konsolidera kommunens verksamheter så att de är starka och klarar av att utveckla sig, bland annat genom kompetensutveckling i personalen, men också på andra sätt. Då klarar de också av att utveckla sin verksamhet i en miljövänlig riktning.

§7 Beloppsgränser för direktupphandling

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om följande beloppsgränser för direktupphandling.

Varor: 10 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för varor.

Tjänster: 20 procent av vid tidpunkten för upphandlingen gällande tröskelvärde för tjänster.

Byggentre- 1 procent av vid tidpunkten för upphandlingen gällande tröskelvärde

prenader: för byggentreprenader.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2007 om nya riktlinjer för direktupphandling, i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige. De beloppsgränser som anges i riktlinjerna är rekommenderade belopp. Stadens nämnder måste därför själva fastställa beloppsgränser för direktupphandling. I övrigt är riktlinjerna bindande för stadens nämnder och styrelser. Stadsledningskontoret pekar på behovet av enhetlighet inom staden och rekommenderar nämnderna att anta de beloppsgränser som anges i riktlinjerna. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om beloppsgränser för direktupphandling i enlighet med stadsledningskontorets rekommendation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-01.

Dnr 105-637/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ekonomisk månadsrapport för november 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Prognosen för nämndens verksamhet (anslag 1) visar ett överskott på 4,1 mnkr. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa ett överskott på 2,1 mnkr. Förbättringen i förhållande till tidigare månader beror i huvudsak på kommunfullmäktiges beslut om att statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn återförs till de nämnder som haft kostnaden. Vidare har medel för oförutsedda utgifter inte använts fullt ut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-12.

Dnr 103-87/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Anmälningsärenden

Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Vid anmälan av länsstyrelsens tillsynsrapport om Skogsbyns gästhem, Stora Sköndal, anmälde ersättaren Harry Wikner (s) jäv och lämnade sammanträdet, med hänvisning till sitt uppdrag i direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal.

Anmälan om nedskrivning av osäkra fordringar 2007

I enligheten med delegationen och stadens riktlinjer har ekonomichefen avskrivit osäkra kundfordringar om 382 030 kr.

Dnr 100-454/2007

Stadsrevisionens granskning av delårsrapport och tertialrapport 2 år 2007

Stadsrevisionen har granskat delårsrapport och tertialrapport 2 år 2007 för stadens nämnder och styrelser. Rapporten överlämnas för kännedom till samtliga nämnder. Revisorsgrupp 3 har gått igenom resultatet av granskningen avseende bland annat Farsta stadsdelsnämnd. Redovisningen av granskningsresultatet överlämnas till nämnden.

Dnr 104-649/2007

Tillsyn av Skogsbyns gästhem, Stora Sköndal – rapport från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn av Skogsbyns gästhem och beslutat rikta kritik mot Stiftelsen Stora Sköndal för brister när det gäller integriteten för de boende eftersom bostadsstandarden inte är fullgod. Stiftelsen kritiseras även för brister när det gäller de boendes möjlighet till självbestämmande, säkerhet och trygghet.

Länsstyrelsen har begärt ett yttrande av Stiftelsen Stora Sköndal senast den 30 december 2007 där det ska framgå hur och när bristerna kommer att ågärdas. Kopia av länsstyrelsens beslut har skickats för kännedom till Farsta stadsdelsnämnd m fl instanser.

Dnr 504-655/2007

Brottsförebyggande rådets beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Trygg i Farsta”

Nämnden har hos brottsförebyggande rådet, brå, ansökt om 250000 kronor till projektet Trygg i Farsta. Ansökan har avslagits eftersom brå har beviljat medel till liknande projekt och Farstas projekt därför inte bedöms bidra med ny kunskap.

Dnr 599-431/2007

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Porten”, år 3

Nämnden har hos länsstyrelsen ansökt om 500000 kronor till projektet Porten, år 3. Ansökan har avslagits. Länsstyrelsen beviljar inte medel för ett tredje projektår då det är oklart på vilket sätt verksamheten kommer att bedrivas i fortsättningen.

Dnr 502-297/2007

Anmälan av markanvisningar för bostäder

Exploateringsnämnden fattade 2007-04-19 beslut om nya rutiner för information till stadsdelsnämnderna om förslag till markanvisningar. Rutinen innebär att ledamöterna i berörd stadsdelsnämnd får ta del av exploateringskontorets tjänsteutlåtande med föreslagen markanvisning samtidigt som ärendet skickas ut till exploateringsnämnden.

Till nämndens sammanträde anmäls tre markanvisningar för bostäder.

Dnr 302-693/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2007-11-15

Handikapprådets protokoll 2007-12-10

Pensionärsrådets protokoll 2007-12-10

Övriga anmälningsärenden samt delegationsbeslut enligt förteckning

§10 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund lämnade information i följande frågor.

1. Resultatet av den översyn av organisation och ledning vid Edö äldreboende som har genomförts under hösten överlämnas till nämnden vid dagens sammanträde. Översynen har gjorts av Solving Bohlin & Strömberg på uppdrag av stadsdelsförvaltningen (dnr 504-692).

Förvaltningen återkommer vid nämndens sammanträde den 24 januari med en presentation av den handlingsplan som har utarbetats för att åtgärda de brister som konstaterats vid översynen.

2. Stadsdelsdirektören meddelade att nämndens ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde måndag 7 januari 2008 kl 08.00 för att utse ledamöter och ersättare i sociala delegationen för 2008. Kallelse och ärenden delades ut.

3. Barnomsorgskön – förvaltningen bedömer att man i dagsläget klarar efterfrågan.

4. Stadsdelsdirektören tackade nämnden för det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

§11 Nämndens frågor

Nämndens frågor

Gunnar Sandell (s) tackade förvaltningen för det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. I detta instämde ordförande Birgitta Holm (m).