Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Satsningen på Jobbtorg i Stockholm presenteras av dess chef Helene Bengtson och Brita Rönnqvist, chef för Jobbtorg Farsta.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om skötsel av Tallkrogsplan

4 Svar på medborgarförslag om utveckling av Farstaängens parklek

5 Svar på medborgarförslag om översyn av städningen i Farsta

6 Nybyggnad av kök m m på förskolan Solrosen i Gubbängen

7 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2008

8 Redovisning av sommarjobb för ungdomar 2008

9 Uppföljning av brukarenkät inom hemtjänsten

11 Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde i december 2008

13 Svar på skrivelse (s) och (v) om åtgärder för att motverka rasism samt stärka insatserna för ungdomar

14 Svar på skrivelse (s) om bistånd längre än fem dagar

15 Ekonomisk månadsrapport för september 2008

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

16 Förslag till trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från vårdavdelning - yttrande till kommunstyrelsen

17 Motion (s) om bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras - yttrande till kommunstyrelsen

18 Motion (mp) om alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl 03.00 och 11.00 - yttrande till kommunstyrelsen

19 Ansökan om förändring i verksamhet enligt LSS - yttrande till länsstyrelsen

21 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "Anhörigstöd"

22 Trafik- och renhållningsnämndens svar på skrivelse om trafikfrågor från Farsta stadsdelsnämnd

23 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-09-18

24 Lokala handikapprådets protokoll 2008-10-13

25 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-10-13

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

26 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

27 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Införandet av äldrepeng för vård- och omsorgsboende
* Rapport om handlingsplanen för Edö
* Bullerdämpande åtgärder vid förskolor
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

29 Förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Träffpunkt Tuben

Omedelbar justering
Sänds ut senare

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

34 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-09-18, sluten del av sammanträdet

35 Sociala delegationens protokoll 2008-09-22 och 2008-10-09

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (159 kb)

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Utveckla den lokala demokratin

Förslaget inlämnat av Gunnar Björkman den 28 september 2008 (dnr 002-543/2008)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Svar på medborgarförslag om skötsel av Tallkrogsplan

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Elsie Bergh har lämnat in ett medborgarförslag om förändrad och förbättrad skötsel av Tallkrogsplan. Till exempel anser hon att buskar behöver rensas, träd ansas och boulebanan snyggas till. Tallkrogsplan är prioriterad i Farsta stadsdelsnämnds parkplan och kommer att rustas upp under de närmaste åren.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 004-151/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Svar på medborgarförslag om utveckling av Farstaängens parklek

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Lars Arenander har lämnat in ett medborgarförslag om att lekutrustningen i parkleken Farstaängen utökas med bland annat en klätterställning i form av ett spindelnät, kompisgunga och linbana. Farstaängen kommer att rustas upp inom några år. Samråd kommer då att hållas med närboende och andra berörda och då är det möjligt att förslaget blir verklighet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 002-194/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Svar på medborgarförslag om översyn av städningen i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Eva Alvin har lämnat in ett medborgarförslag om städningen av Farsta. Enligt förslagsställaren behövs en grundlig översyn av hur Farsta städas idag. Ett fåtal av synpunkterna i medborgarförslaget faller under stadsdelsnämndens ansvar. Övrigt berör torg och gator som trafik- och renhållningsnämnden respektive fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB ansvarar för. Förvaltningen kommer att vidarebefordra synpunkterna till de ansvariga instanserna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 002-200/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Nybyggnad av kök m m på förskolan Solrosen i Gubbängen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om nybyggnad av kök m m på förskolan Solrosen i Gubbängen i enlighet med förvaltningens förslag.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

På grund av en omfattande vattenskada i ett av husen vid förskolan Solrosen på Diskusvägen 26-28 i Gubbängen har huset evakuerats och golven rivits ut. I samband med återställande av huset föreslår förvaltningen att ett nytt kök som motsvarar gällande myndighetskrav byggs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 302-163/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar för sommarkolloverksamheten och har i samarbete med övriga stadsdelsnämnder tecknat ramavtal med nio kolloentreprenörer. Inför sommaren 2008 lämnades 390 ansökningar in och alla barn kunde erbjudas plats. 332 barn deltog och i genomsnitt tillbringade barnen 11,8 dagar på kollo. Förvaltningen har dessutom anordnat två egna kolloverksamheter för 23 respektive 15 ungdomar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-26.

Dnr 499-554/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av sommarjobb för ungdomar 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden erhöll i årets budget 600000 kr för att anordna sommarjobb för ungdomar. 331 ungdomar sökte och 60 av dem fick tre veckors arbete vid olika arbetsplatser inom stadsdelsförvaltningen. Cirka hälften av dem prioriterades utifrån särskilda behov. Rekrytering av arbetsplatser och introduktion har fungerat bra, och både ungdomarna och arbetsplatserna har uppskattat sommarjobben.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-19.

Dnr 099-531/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Mats E P Lindqvist (mp) anmälde jäv och deltog inte i överläggning och beslut.

§8 Uppföljning av brukarenkät inom hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om hur 2007 års brukarenkät inom hemtjänsten följs upp.

Ärendet

Hösten 2007 genomförde stadens utrednings- och statistikkontor, på uppdrag av stadsdelsnämnden, en brukarundersökning inom hemtjänsten. Undersökningen omfattade både kommunala och enskilt drivna enheter och gjordes som en uppföljning av den stadsövergripande kvalitetsuppföljningen 2006. Stadsdelsnämnden har därefter, utifrån resultatet av brukarundersökningen, uppdragit åt förvaltningen att under hösten 2008 återkomma med en rapport om hemtjänstenheternas arbete med kvalitetsfrågor.

Förvaltningen har därför bett hemtjänstenheterna att redovisa hur kvalitetsarbetet fortgår. Samtliga enheter arbetar nu aktivt med kvalitetsarbete inom olika förbättringsområden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-22.

Dnr 600-153/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om projektmedel för hjälpmedelsbuss alternativt hjälpmedelscafé

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan hos Hjälpmedelsinstitutet och Allmänna arvsfonden om projektmedel för hjälpmedelsbuss alternativt hjälpmedelscafé enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Hjälpmedelsinstitutet har fått regeringens uppdrag att samordna en treårig satsning på teknik för äldre med start år 2007. Syftet är att ge äldre personer bättre tillgång till funktionella produkter och tjänster där teknik underlättar var­dagen. Allmänna arvsfonden stödjer verksamheter som undanröjer hinder för att personermed funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället.

Förvaltningen föreslår att nämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck ansöker hos Hjälpmedelsinstitutet och Allmänna arvsfonden om projektmedel för en hjälpmedelsbuss alternativt ett hjälpmedelscafé. Syftet är att skapa en visningsmiljö där äldre samt närstående kan få ökad kunskap om hjälpmedel och teknikstödjande produkter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-08.

Dnr 007-569/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ändrat datum för stadsdelsnämndens sammanträde i december 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden ändrar datum för sitt sammanträde i december från torsdag 18 december till onsdag 17 december.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-26.

Dnr 000-540/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Rättegångsfullmakt

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar utfärda rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, så Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Ärendet

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har genomfört personella förändringar och hemställer därför hos Farsta stadsdelsnämnd om ny rättegångsfullmakt. Fullmakten används i domstolar där juridiska avdelningen har nämndens uppdrag att föra dess talan. Den avser verksamhet som bedrivs av både allmänjuridiska enheten och social- och skoljuridiska enheten inom juridiska avdelningen.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar utfärda rättegångsfullmakt för stadslednings-kontorets juridiska avdelning enligt ovan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-26.

Dnr 000-532/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Svar på skrivelse (s) och (v) om åtgärder för att motverka rasism samt stärka insatserna för ungdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden från socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslås att förvaltningen ska vidta åtgärder för att motverka rasism samt stärka de förebyggande insatserna bland ungdomar. I nämndens verksamhetsplan för 2008 arbetades insatser för det förebyggande arbetet in i de olika utvecklingsmålen för samtliga berörda verksam-heter inom nämndens ansvarsområde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 599-562/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Anita Fehrnström m fl (s) och Mats E P Lindqvist (mp).

Särskilt uttalande

Inger Stark (v), Anita Fehrnström m fl (s) och Mats E P Lindqvist (mp)

Under en antirasistisk konsert 2007 på fritidsgården Tuben i Farsta, attackerades ett antal ungdomar av maskerade rasister. Efter händelsen bjöds samtliga politiker från stadsdelsnämnden in till en manifestation mot våld och rasism. Reaktionen från alliansen på denna inbjudan var uppseendeväckande och berörde även ungdomarna som utsatts för övergrepp mycket djupt. Ungdomar som var på konserten kom också till nämndens möte för att diskutera vad de utsatts för. I samband med det nämndmötet lade Socialdemokraterna en skrivelse där man tog upp rasism och våld bland ungdomar som man sett i Farsta. Denna skrivelse anslöt sig Vänsterpartiet till.

Lite mer än ett år senare får vi nu svar på skrivelsen. Svaret består i att räkna upp delar av det arbete som förvaltningen utfört gällande ungdomar. Man berör inte djupare hur man engagerar ungdomarna i arbetet mot antirasism eller våld, inte heller får vi mer vetskap om metodernas utfall, eller om stadsdelens insatser ökat, minskat eller ändrat inriktning i någon högre grad.

Vi ser själva att segregationen ökar i Stockholm och i vårt eget område. Vi ser hur ungdomar får det allt svårare på bostadsmarknaden, på arbetsmarknaden och att allt fler ungdomar hamnar i utanförskap och mår psykiskt dåligt. Vi ser också att de högerextrema

grupperna lockar alltfler presumtiva väljare. I det läget skulle vi vilja att förvaltningen och stadsdelens politiker tillsammans tar ansvar för hur vi ska jobba mot rasism, våld och utanförskap. Att vi alla börjar se våra ungdomar som resurser och stoppar utvecklingen mot ett mer främlingsfientligt Sverige.

§13 Svar på skrivelse (s) om bistånd längre än fem dagar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämndens efterfrågar socialdemokraterna information om hur många arbetsföra med försörjningsstöd som sedan alliansens tillträde har fått arbete och om de fått det inom de fem dagar som enligt skrivelsen har utlovats.

Under perioden januari – augusti 2008 har 640 personer med försörjningsstöd skrivits in vid Jobbtorget. Av dessa har 151 fått arbete, inlett studier eller anvisats en arbetsmark-nadsåtgärd av arbetsförmedlingen. Det finns idag ingen statistik att tillgå där det framgår om detta skedde inom fem dagar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-03.

Dnr 599-677/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ekonomisk månadsrapport för september 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per september 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorgen har antalet beslut om vård- och omsorgsboende ökat något under de senaste månaderna men ligger fortfarande under planeringsnivån. De riskområden som finns är fortfarande framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Inom försörjningsstöd minskade antalet hushåll i september med 42 i förhållande till augusti. Utbetalt försörjningsstöd ligger nu marginellt över budget. Inom barn- och ungdomsinsatser, socialpsykiatri och funktionsnedsättning pågår arbetet att anpassa kostnadsläget så att det ryms inom budgetram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-16.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Förslag till trygghetskvitto inom äldreomsorgen till äldre som skrivs ut från vårdavdelning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I Budget 2007 för Stockholms stad angavs att äldrenämnden tillsammans med landstinget ska arbeta för att införa ett trygghetskvitto för äldre. Kvittot ska ges till den som skrivs ut från en vårdavdelning för att säkerställa att staden tar över ansvaret.

Förvaltningen anser att förslaget är positivt. Noteras bör dock att det kan bli svårt för biståndshandläggarna att skriva in beviljade insatser i systemet eftersom något biståndsbeslut ofta inte har fattats när utskrivningen från vården sker. Förvaltningen föreslår därför att det ska vara obligatoriskt för biståndshandläggarna att även skriva in planerade insatser och eventuellt bokade hembesök i fritextfältet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-13.

Dnr 006-478/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Anita Fehrnström m fl (s) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Anita Fehrnström m fl (s), Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

att besvara kommunstyrelsens remiss i huvudsak enligt förvaltningens tjänsteutlåtande

samt

Att därutöver anföra följande.

Förslaget att införa ett trygghetskvitto till äldre som skrivs ut från sluten vård är efterlängtat. Nu kan rutiner införas att med hjälp av WebCare skapa en konkret ”brygga”

mellan kommun och landsting. Den verkar dock inte klara av det sista steget i kedjan – den mellan biståndshandläggare och patient/klient och dennes vårdgivare. Endast när sådan är känd ska namn och telefonnummer anges på kvittot.

Avsikten med kvittot är ju i första hand att skapa trygghet för den äldre. Därför är biståndsbedömarens beslut om vilket slags insatser och omfattningen av omsorgen väsentligast för vårdtagaren. Trygghetskvittot bör föreläggas vårdtagaren/anhörig samt den omsorgsgivaren som brukaren har vald innan utskrivning sker. Krav på att de viktigaste uppgifterna finns med torde bli nödvändiga om syftet ska uppnås.

Det är också angeläget att införandet av denna reform följs noga med tidsangivna kontrollstationer, så att korrigeringar kan vidtas i de fall det behövs.

§16 Motion (s) om bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Leif Rönngren (s) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att de som bor i fastigheter som de allmännyttiga bolagen säljer till privata fastighetsägare ska få behålla sin kötid i den tidigare hyresvärdens interna byteskö. Förvaltningen anser att boende ur rättvise-synpunkt inte bör få behålla sin plats i den interna kön eftersom man vid ett byte inte kan lämna någon lägenhet i ersättning till den kön.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 006-359/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Anita Fehrnström m fl (s) föreslog att nämnden skulle föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen. I detta instämde Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Anita Fehrnström m fl (s), Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Nämnden föreslår som svar på remissen att kommunfullmäktige bifaller motionen.

§17 Motion (mp) om alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl 03.00 och 11.00 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden uttalar följande som svar på remissen.

Stefan Nilsson (mp) tar i sin motion upp en viktig och ständigt aktuell fråga i samband med serveringstider efter klockan 01.00, nämligen sambandet mellan alkoholservering och våld.

Vad gäller serveringstidens längd stadgas i 6 kap. 4 § alkohollagen att servering av alkoholdrycker ska avslutas senast klockan 01.00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat.

Reglerna om serveringstider utgör en inte oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken och sociala hänsyn ska därför ha klart företräde framför affärsmässiga eller konkurrens-mässiga sådana. Tillståndsmyndigheten måste i varje enskilt fall bedöma riskerna för olägenheter i samband med utsträckt serveringstid. Kommunen har möjlighet att i egna riktlinjer reglera vissa delar av tillståndsgivningen, till exempel serveringstid utanför normaltiden.

Därutöver kan kommunen vid tillståndsgivningen meddela de villkor som behövs, exempelvis genom att villkora om förordnade ordningsvakter eller utbildning i ansvarsfull alkoholservering för personalen.

Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd reviderades tidigare i år på uppdrag av den nuvarande majoriteten i Stadshuset. Kommunfullmäktige beslöt då,

på socialtjänstnämndens förslag, att den dittillsvarande årliga omprövningen av senare serveringstider än till klockan 03.00 skulle tas bort. Med det beslutet som grund har de serveringsställen som hade sena tider fått stadigvarande tillstånd med samma villkor som tidigare.

Förslaget att låta ett antal restauranger ha öppet fram till klockan 05.00 kom ursprung-ligen från polisen och bakgrunden till försöksverksamheten var att man ville stävja en omfattande verksamhet med svartklubbar.

Förutom vid trafikservering förekommer inga stadigvarande serveringstillstånd med tidigare serveringstid än klockan 11.00 i Stockholms stad, med ett undantag. Ett hotell med en mycket stor andel internationella gäster har givits tillstånd att servera vin (champagne) till frukost. Tillståndet gäller i en lokal där man har frukost av mycket exklusivt slag med bordsservering. I ett särskilt yttrande från majoriteten i tillståndsutskottet uttrycktes att detta beslut inte ska ses som prejudicerande.

I en global stad som Stockholm kommer det alltid att finnas en publik som vill förlusta sig sent på nätterna men det är enligt vår uppfattning orimligt att lasta de tillståndshavare som har sena serveringstider för allt det våld som uppstår i centrala delar av staden på helg-nätterna. Visst drar dessa serveringsställen till sig en stor publik, och visst har en del av dem druckit alldeles för mycket alkohol, men det problemet skulle inte försvinna helt om 05-tiderna togs bort.

Den nuvarande majoriteten har valt att reglera de sena tiderna genom villkor och utökad tillsyn, arbeta förebyggande med utbildning m m samt en fördjupad bransch- och myndighetssamverkan. Det är naivt att tro att nöjeslystna personer skulle gå hem och sova efter klockan 03.00. Nej, risken är stor att de s k svartklubbarna skulle uppstå igen med allt vad det kan innebära.

Ur ett brottsförebyggande och socialt perspektiv skulle det vara förödande att kontrollen över alkoholserveringen skulle gå förlorad genom illegala nattklubbar som inte heller följer andra regler, exempelvis skulle en brand i en för ändamålet olämplig festlokal kunna få förödande konsekvenser. Dessutom är sådana verksamheter en grogrund för kriminella gäng, och därmed en mycket olämplig ungdomsmiljö.

Ärendet

Stefan Nilsson (mp) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms krogvärld bör vara alkoholfri mellan kl 03.00 och 11.00. Motionären poängterar bland annat att närpolischefer har påpekat sambandet mellan sent öppethållande och hög våldsbrottslighet. En stor del av polisens resurser binds till nattarbete på helger.

Förvaltningens erfarenhet är att servering vid sena tider lockar till sig dem som redan är berusade. Risken för våld och skadegörelse är stor. I Farstas perspektiv, med omfattande missbruk och hemlöshet, är det viktigt att stadens riktlinjer för servering bidrar till en begränsning av alkoholens skadeverkningar. Att begränsa serveringstiden till kl 11.00-03.00 är därför rimligt. Om resurser därmed kan frigöras till polisens förebyggande arbete är det mycket värdefullt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Dnr 006-528/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett eget förslag till beslut.

Anita Fehrnström m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag. I detta instämde Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla det av ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget röstar ja, den som vill bifalla det av Anita Fehrnström m fl (s), Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Arne Fredholm (m), Anna Jäderlind (m), Peter Lundberg (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Åsa Wester (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s), Anita Fehrnström (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v).

Reservation

Anita Fehrnström m fl (s), Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Till förmån för förslaget att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om förändring i verksamhet enligt LSS – yttrande till länsstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stora Vårbacka bedriver verksamhet enlig 9 § punkt 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med funktionsned-sättning, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Stora Vårbacka har ansökt om tillstånd att flytta sin verksamhet till en mindre lokal på Piprensarvägen 5 i Hökarängen.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till att verksamheten flyttas, med tanke på att det idag är fem barn och ungdomar i gruppen. Däremot är förvaltningen tveksam till om lokalen är lämplig för 8-10 platser. Lokalen behöver också på sikt handikappanpassas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Dnr 603-527/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Anita Fehrnström m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag. I detta instämde Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Anita Fehrnström m fl (s), Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Till förmån för förslaget att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari – 30 juni 2008

Antalet avvikelser i läkemedelshantering har ökat på samtliga vård- och omsorgsboenden utom Farsta sjukhem, där det inte har inträffat någon läkemedelsavvikelse under perioden. Antalet övriga avvikelser, oftast fall, har också ökat i antal utom på Ängsö vård- och omsorgsboende. Inga läkemedelsavvikelser eller övriga avvikelser har inträffat inom avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Dnr 604-512/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Anhörigstöd”

Stadsdelsnämnden har hos länsstyrelsen ansökt om 1753000 kr kronor till projektet ”Anhörigstöd”. Länsstyrelsen har beviljat 610000 kr för del av tjänst som anhörigkonsult och medarbetare samt utbildning för anhörigombud, utbildningscirklar och samverkans-konferens. Minst 20 % av medlen är avsedda för att utveckla och fördjupa samverkan med frivilliga och ideella krafter.

Dnr 605-387/2008

Trafik- och renhållningsnämndens svar på skrivelse om trafikfrågor från Farsta stadsdelsnämnd

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 april 2008 beslutade nämnden att lämna en skrivelse om trafikfrågor i stadsdelsområdet till trafik- och renhållningsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. I skrivelsen uppmärksammas ett antal trafikproblem som har engagerat nämnden under flera år.

Trafik- och renhållningsnämnden behandlade skrivelsen vid sitt sammanträde den 16 september. I sitt svar uttalar nämnden bl a att trafikkontoret ska arbeta vidare med de gator som Farsta stadsdelsnämnd pekar på som problematiska. Kontoret ska även återkomma i samband med parkeringsstrategin med förslag på fler parkeringsplatser vid Sköndalshallen

Dnr 399-254/2008

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-09-18

Handikapprådets protokoll 2008-10-13

Pensionärsrådets protokoll 2008-10-13

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§20 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön: I vissa områden kan det inom den närmaste tiden bli svårt att klara efterfrågan. Förvaltningen återkommer med mer information vid nästa sammanträde.

 2. Vårdnadsbidrag för barn: Ytterligare 14 ansökningar har lämnats in, flera avseende deltid.

 3. Införandet av äldrepeng för vård- och omsorgsboende: Förändringen har inte inneburit ökade kostnader för Farstas del. På förslag från ordföranden bestämdes att en närmare presentation av äldrepengen kommer att ges vid nästa sammanträde.

 4. Rapport om handlingsplanen för Edö: Rapporterades att ett aktivt och mycket positivt utvecklingsarbete för närvarande pågår på Edö vård- och omsorgsboende. Bland annat arbetar personalen gruppvis med bemötande, dokumentation och andra angelägna utvecklingsområden.

  På förslag från ordföranden bestämdes att äldreomsorgen ska utgöra tema vid Öppet forum i anslutning till ett kommande sammanträde.

 5. Bullerdämpande åtgärder vid förskolor: Frågan tas upp vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren, Malin Larsson (v), var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

 6. Presenterades den folder som förvaltningen har utarbetat inför kommande Skolforum på Stockholmsmässan 27-29 oktober i syfte att rekrytera fler förskollärare till Farsta stadsdelsområde.

 7. Rapporterades att Brå-dagen som genomfördes i Farsta centrum lördag den 4 oktober var mycket välbesökt och uppskattad. Såväl förvaltningen som polisen och andra samarbetspartners hoppas kunna upprepa evenemanget nästa år.

 8. Förvaltningen har nyligen genomfört ett seminarium i syfte att utveckla samarbetet med frivilligorganisationer. En mer detaljerad rapport lämnas senare.

 9. Verksamhetsbesök kommer att arrangeras en gång per månad, närmast vid Farsta Östra Hemtjänst torsdag 6 november kl 14.30 och vid Farstaängens parklek torsdag 4 december kl 09.30. Inbjudan kommer att sändas ut.

§21 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Jobbtorg (bilaga till detta protokoll)

Anita Fehrnström m fl (s), Inger Stark (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Thomas Bäcklin (fp) uttryckte tillfredsställelse över det faktum att förvaltningen lyckats minska sjukfrånvaron. På fråga från Thomas när det gäller användningen av handsprit vid stadsdelsområdets förskolor svarade förvaltningschef Ulla Thorslund att alla förskolor uppmanas att följa Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller hygien.

Karin Lekberg (s) påminde om sin tidigare fråga om kulturlivet i Farsta och önskade en redovisning av hur kulturen kan bidra till att förverkliga stadens vision för Stockholm år 2030. Ulla Thorslund svarade att en presentation av kulturen i Farsta kommer att lämnas vid nästa sammanträde.

Ordföranden framförde nämndens tack till förvaltningen för ett mycket lyckat arrangemang vid Brå-dagen den 4 oktober. Ett särskilt tack riktades till planerings-sekreterare Cecilia Rivard, huvudansvarig inom förvaltningen för planering och koordinering av evenemanget.