Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

2 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Bordlagt vid nämndens sammanträde den 16 december 2010 (samt i utbildningsnämnden den 9 december 2010 och i idrottsnämnden den 14 december 2010)

3 Förslag till handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

4 Förslag till riktlinjer för utredning, dokumentation mm inom stadens socialpsyiatri - yttrande till kommunstyrelsen

5 Förslag till riktlinjer för handläggning av insater enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik - yttrande till kommunstyrelsen

6 Förslag till riktlinjer för handläggning av försöks- och träninsglägenheter - yttrande till kommunstyrelsen

7 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och bistånd enligt socialtjänstlagen till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

8 Motion (mp) om Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism - yttrande till kommunstyrelsen

9 Förslag till detaljplan för område vid korsningen Pepparvägen-Munstycksvägen i Hökarängen - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

10 Yttrande över Stadsrevisionens rapport om aktiv avtalsuppföljning inom hemtjänst

11 Så här tyckte medborgarna i Farsta om stadsmiljön 2010

12 Åtgärdsplan för privat utförare av hemtjänst - Hökarängens Hemtjänst

13 Åtgärdsplan för privat utförare av hemtjänst - AB Jessys Assistans

14 Öppna jämförelser inom övrig socialtjänst 2010 - missbruk och beroendevård

15 Stadsdelsnämndens protokoll den 16 december 2010

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 3 januari 2011

17 Handikapprådets protokoll den 10 januari 2011

18 Pensionärsrådets protokoll den 10 januari 2010

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

20 Information från stadsdelsdirektören

Belysning i Farsta centrum

Övrigt

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

23 Stadsdelsnämndens protokoll den 16 december 2010, sluten del av sammanträdet

24 Sociala delegationens protokoll den 20 december 2010 (extra sammanträde) och den 5 januari 2011

§1 Ordföranden hälsar välkommen

Den 13 december 2010 utsåg kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i Farsta stadsdelsnämnd för 2011. Beslutet innebär att nämnden får ett antal nya förtroendevalda: Lars Jilmstad, ledamot (m), Mariana Moreira Duarte, ledamot (mp), Mikael Jonsson, ersättare (m), Tobias Gillberg, ersättare (c), Daniel Carlstedt, ersättare (s). Tre ersättarplatser är vakanta, två för (mp) och en för (v).

Dessutom har några tidigare ersättare istället utsetts till ordniarie ledamöter: Lisbeth Crabo Ljungman (m), Leif-Åke Andersson (m), Eva Gustafson (s) och Sebastian Sandström (mp). Tidigare ordinarie ledamoten Peter Lundberg (m) har nu utsetts till ersättare.

Ordförande Birgitta Holm (m) hälsade alla varmt välkomna till sina nya uppdrag.

§2 Verksamhetsplan och budget för 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2011.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 106,4 mnkr.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 2,4 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,8 mnkr.

6. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till resultatenheter inom förskola, äldreomsorg och funktionsnedsättning.

7. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund presenterade förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-01-14.

Dnr 1.1-11/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011 samt

2. uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2011 som bygger på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige samt innehåller följande satsningar:

Inledning

Farsta stadsdelsområde är grönt, attraktivt och spännande. Det ska även bli rättvist. Vi vill förbättra livskvalitén, minska klyftorna, medverka till fler och bättre jobb, till fler bostäder samt satsa på välfärden. Farsta området ska präglas av rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

Arbete åt alla

Totalt var 4 % av invånarna i vårt område (eller 1288 personer) arbetslösa i november 2010, 173 var mellan 16-24 år. Vi vill i månadsrapporten ha redovisning av hur många som är i åtgärder samt gått till/ återkommit från jobbtorget. Vi ska arbeta för att alla som kan arbeta får arbeta. Det förutsätter en god och återkommande utbildning, ekonomisk politik så att fler arbeten finns, väl fungerande arbetsförmedling samt aktiva invånare som söker de lediga arbetena. Vi ser fram emot arbetet i det nya näringslivsrådet, där kan vi samverka kring aktiva näringslivsåtgärder för att locka fler företagare till området, för fler jobb på hemmaplan. Vi vill särskilt satsa på företag som arbetar med grön teknik. Vi vill verka för grönt företagande samt utveckla entreprenörskapets förutsättningar med kreativa och moderna metoder, Vi arbetar för företagsetablering med hög innovationspotential. Vi vill arbeta för mer forskning och utbildning i vårt område t ex i samverkan med KTH.

Kvalitén i den sociala verksamheten, mer förebyggande verksamhet.

Förvaltningen ska föreslå och nämnden snarast fastställa kvalitétsnormer i sociala verksamheten, t ex att det ska ta högst 2 dagar efter kontakt innan utredning startas, besök genomförs. Att beslut fattas så snart som det är möjligt, om utredningen tar mer än viss tid ska det anmälas i sociala delegationen. Att alla som får avslag på sina ansökningar ska upplysas om rätten att överklaga samt erbjudas hjälp av annan tjänsteman att skriva ett överklagande. Hälften av invånarna som får försörjningsstöd får det p g a arbetslöshet, många är sjuka men kan inte få ersättning från försäkringskassan p g a de nya reglerna. Vi måste arbeta för att dessa inte behöver försörjningsstöd.

Arbetet mot våld i nära relationer måste intensifieras. Därför ser vi med tillfredställelse att det från och med årsskiftet finns en speciell kvinnostödjare som ska ge praktiskt, moraliskt och psykologiskt stöd till den drabbade. Vi ser framemot en rapport, senare i vår, om hur arbetet går.

Nämnden satsar på förebyggande verksamhet, i första hand för barn och ungdomar. Nämnden ska satsa mer på detta då det är bra för individen och för våra gemensamma kostnader. Det gäller t ex skuld/ budgetrådgivning, förebygga vräkningar, aktivt uppsökande, Porten, drog/rökinformation i samarbete med landstinget. Det gäller konsumentvägledning som måste vara snabbt och lätt tillgänglig.

Miljöstadsdelsområde - ett attraktivt och levande område

Vi vill utveckla Farstaområdet till stadens främsta miljöområde. Detta genom att skapa bättre kommunikationer, utveckla invånarnas engagemang och kunnande, bevara vår miljö och utveckla möjligheterna till friluftsliv. Vi ser en utveckling där förvaltning, företag och invånare gemensamt tänker och agerar ekologiskt och klimatsmart.

Miljöarbetet ska kopplas samman med arbetet för en bättre folkhälsa och ett aktivare kulturliv till en sammanhållen strategi för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi ser fram emot konkreta insatser. Området ska vara föregångare när det gäller att utveckla och pröva metoder som ska kunna användas i staden i sin helhet med särskilt fokus på redan befintliga bostadsområden.

Farsta stadsdelsområde ska vare en plats där vi alla vill bo, där vi trivs och har nära till frilufts- och kulturliv. Det ska finnas verksamhet i området under dygnets alla timmar. Vi vill arbeta för levande centrum i alla stadsdelar, vi vill utveckla ett minimiutbud av service, butiker och andra småföretag med närservice.

Vi vill utveckla kulturen tillsammans med alla invånare. Vi måste ta reda på mer om vad invånarna vill ha för kultur och andra aktiviteter – vi vet att flera vill ha bio, möteslokaler, idrott, skridskobanor, joggingmöjligheter, boulebanor.

Farstaområdet har goda förutsättningar att utvecklas till ett område som blir en miljöspjutspets.

Inom området finns grönområden, sjöar och parker som ska utvecklas för att stärka miljön och människorna. Etablerade bostadsområden med äldre och yngre hyreshusområden, bostadsrätter och småhus/villor. Vi ska bygga markeffektivt och klimatsmart, passivhusen i Hökarängen är mycket intressanta. Vi vill ha en stor andel allmännyttiga bostäder, vilket underlättar upprustning och miljöinvestering eftersom bolagen är kommunalt styrda.

Goda förutsättningar för kollektiva transporter samt biltrafik och därmed stora möjligheter när det gäller att utveckla mer resurssnåla transporter inom området. Vi vill omvandla servicebussarna till närbusslinjer, med en bättre turlista, som alla invånare kan använda. Vi vill ha bättre busstrafik till Fagersjö och Sköndal. Vi vill se sammanhängande, välskötta, skyltade cykelbanor mellan stadsdelarna samt till centrala staden. Vi vill utveckla bilpooler så att fler avstår från egen bil men ändå har bil när de behöver.

Vi har Farsta centrum nära, ett stort, bra kommersiellt centrum. Vi har industriområden och arbetsplatser som ger möjligheter att stimulera satsningar på miljöteknologisk utveckling och nyetablering. Vi har möjligheter till samverkan och erfarenhetsspridning med närliggande stadsdelar och kommuner t ex Huddinge om kommunikationer och sjöar, Tyresö om kanotled till havet!

Vi vill ha starkt ökad andel ekologisk mat, alla varor rättvisemärkta på sikt, 2011 minst 25 %.

En viktig grund för att utveckla detta för oss alla avgörande område är resurser för investeringar, för anställda som kan sprida information samt visa på konkreta exempel till alla boende, inte minst elever.

Folkhälsa och fritid

Området har ett stort behov av folkhälsoarbete eftersom folkhälsan i området är bland de sämsta i Stockholms län. Vi vill satsa på systematiskt folkhälsoarbete tillsammans med landstinget och föreningarna i Farsta föreningsråd.

Vi vill ha fler ”Hälsans stig” som även underhålls. Vi vill utveckla Högdalstopparna till fritidsverksamhet för många olika intressen. Vi vill förbättra och garantera framkomligheten på strandpromenaderna utmed Drevviken och Magelungen. Vi vill satsa på idrotts - och motionsmöjligheter för alla i närheten av bostadsområdena. Vi vill bevara Gubbängsfältets öppna ytor för idrott, för grillning, för hundutbildning – för många olika verksamheter.

Ett rättvist område för äldre

Vi vill att området ska präglas av god service för äldre. Vi ska ha olika boendeformer så att alla äldre får den trygghet och service de behöver utifrån sina olika behov. Vi ska ha generös bedömning av ansökningar om boende, är den sökande över 90 år ska ansökan beviljas.

  • Endast utbildad personal i äldreomsorgen, särskilt viktigt är språkkunskap och omvårdnad.
  • Utveckla boenden för äldre samt bevara servicehusen. Äldre par ska kunna fortsätta bo tillsammans. Äldre ska inte behöva flytta så många gånger. Vi vill också att det ska finnas hus där vi kan bo och mötas över generationsgränserna.
  • Använd alla lokaler som staden disponerar över och skapa lokaler för äldre att träffas i. Vi ska också ha goda möjligheter till idrotts- och motionsaktiviteter.
  • Utveckla utemiljön kring äldreboendena så att äldre kan använda sig av den. Skapa fler äldrelekplatser liknande den i Hökarängen.
  • Se till att äldre erbjuds god, näringsrik och närlagad mat. Erbjud äldre att äta i skolornas matsalar.

Barn och ungdomar

Nämnden har beslutat om en förebyggande strategi. Vi ser förebyggande arbete som synnerligen viktigt och avgörande för barnen och ungdomarna, för hur vårt samhälle utvecklas. Vi vill därför få en uppföljning av den förebyggande strategin. Vi kräver flera fältassistenter då det är en viktig resurs i förebyggande och åtgärdande verksamhet tillsammans med ungdomarna.

Vi vill satsa ytterligare resurser på förskolan. Det är inte acceptabelt att nämnden inte klarar fullmäktiges kvalitetsmål om barngruppernas storlek, inte heller finns det tillräckligt med utbildad personal. Barnen får vänta för länge på plats och får inte alltid välja en förskola i närheten. Förvaltningen måste snarast arbeta fram en strategi för att lösa dessa brister.

Förskolorna i Sköndal har under många år arbetat aktivt med genuspedagogik och även haft en genuspedagog anställd. Vi vill ha en föredragning om hur arbetet går någon gång i vår. Genuspedagogiken ska spridas till övriga förskolor i Farsta och ytterligare en genuspedagog borde anställas för detta arbete.

Vi ser brister i samverkan mellan alla goda krafter i förskolan, skolan, privata verksamheter, fritiden, socialtjänsten, polisen när de är organiserade i olika förvaltningar, företag. Samverkansformerna måste utvecklas, vi vill ha återkommande rapporter om detta. Vi är kritiska till att endast fyra av de privata förskolor som finns inom vårt område är anslutna till förskolekön och ger förvaltningen i uppdrag att se till att så många som möjligt ansluter sig till kösystemet för att föräldrarna i Farsta ska få en så bra möjlighet som möjligt att få plats för barnen i förskolan inom en rimlig tid.

Den nödvändiga ungdomssatsning i Farsta centrum måste konkretiseras och finansieras. Till vp 2010 lade borgerliga majoriteten ett förslag om satsning i T- banehuset på Tuben. I Kulturförvaltningens förslag om bibliotek och kulturskola som ska samverka med en ny privat skola finns även Tuben med. Vi vill påminna nämnden om tidigare beslut att verka för en ny hög byggnad, Farsta Torn, som ska ersätta nuvarande T-banehus.

Vi är mycket angelägna om att den nerlagda fritidsgården i Sköndal återuppstår. Det behövs en fritidsgård där för ungdomarnas del, för boende och för affärsidkarna. Vi vill ge allt stöd till den lösning som är på gång med föreningsverksamhet, med aktivt stöd från fastighetsägaren.

Ambitionen att endast erbjuda 220 ungdomar sommarjobb under sommaren 2011 är väldigt låg. Vi vill att samtliga sommarlovslediga ungdomar som vill ha jobb erbjuds tre veckors sommarjobb, antingen inom förvaltningens verksamhet eller genom samarbete med det lokala näringslivet. Vi tycker att nämnden ska titta på Nynäshamn som en positiv förebild.

Bevara och bygga

Utförsäljningen av lägenheterna i de kommunalt ägda fastigheterna ska avslutas.

Farsta-området växer så det knakar – vi välkomnar fler invånare i vårt område. De blandade stadsdelarna ska bevaras med småhus, hyreshus och bostadsrätter. Vi föreslår att nämnden en gång årligen genomför boendedialoger i varje stadsdel inom området där alla kända förändringar redovisas och diskuteras samt alla idéer om utveckling dokumenteras, bereds, beslutas och genomförs. Vi ska se till att det byggs markeffektivt. Vi ska bevara våra gröna kilar. Vi ska se till att bygga flera bostäder som är miljö- och energieffektiva och som ligger på en hyresnivå som gör att invånarna har råd att bo i dem.

Privatiserad verksamhet

Vi tycker att brukare och deras företrädare – föräldrar, anhöriga – ska kunna välja verksamhet. Vi är för att verksamheter bedrivs med olika inriktning. Vi ser dock inte att det är nödvändigt med den ideologiskt styrda privatisering som pågår i staden. Vi är helt emot att skattemedel används till vinster i privat drivna företag. Vi anser att den nuvarande kontrollen av avtalen med privat verksamhet är otillräcklig och bristfällig. Kvalitetsmåtten är inte tillräckligt utvecklade, de följs inte heller upp på ett bra sätt. Vi yrkar därför avslag på alla nya privata verksamheter, detsamma gäller upphandlingar. Om nämnden trots vårt avslag genomför upphandling av varor och tjänster skall den av SKTF föreslagna uppförandekoden för leverantörer med krav på att respektera grundläggande sociala krav vara en grund. Vi anser att verksamheterna ska drivas i kommunal regi, med stort inflytande för brukarna och medarbetarna att gemensamt utforma en verksamhet som de tycker är bra. All kommunal verksamhet ska vara så bra att ingen behöver efterfråga alternativ.

Ingen, utom de privata utförarna, tjänar på att vi har 32 olika privata utförare av hemtjänst i området. De många utförarna innebär att det blir oerhört svårt att kontrollera kvalitén. Vi utgår från brukarnas synvinkel och vill att nämnden ligger på så att avtalen sägs upp med de utförare som inte klarar att erbjuda verksamhet av hög kvalitet.

Medarbetarna

Avgörande för brukarna och övriga invånare är att nämnden har medarbetare som kan sitt arbete, trivs och anser sig få bra anställningsvillkor. Vi vill särskilt peka på den psykosociala arbetsmiljön, på att heltid bör vara en rättighet – deltid en möjlighet, sammanhängande arbetstid, kompetensutveckling, samverkan, hälsosatsning med friskvård samt avgångssamtal med alla som slutar för att se om åtgärder krävs.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011.

2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund.

3. införa ett medborgarkontor där invånare kan få tillgång till miljö- och energirådgivning, konsumentrådgivning och en diskrimineringsombudsman.

4. ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för skapandet av ”Ekopark syd”.

5. minska barngruppernas storlek till maximalt 13 barn i småbarnsgrupperna och 17 barn i storbarnsgrupperna.

6. all personal i förskolorna skall vidareutbildas i genuspedagogik.

7. ge förvaltningen i uppdrag att sätta upp mål för modersmålsstödet i förskolan.

8. ge förvaltningen i uppdrag att utöka informationen kring föräldrars möjlighet att få hjälp med barnomsorg på ”obekväm” tid.

9. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet.

10. 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk. Rättvisemärkta varor ska köpas in i mån av tillgång.

11. Stadsdelsförvaltningen ska aktivt arbeta för att tillgänglighetsanpassa förvaltningens lokaler för människor med funktionshinder.

12. för äldre över 75 år införa åtta timmars hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning.

13. Den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

14. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Samt därutöver anföra följande:

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 691,4 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2011 betyda 28,4 Mkr mer för Farsta stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Demokrati

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. Vi anser att Stadsdelsförvaltningen ska införa ett Medborgarkontor där invånare kan få tillgång till miljö- och energirådgivning, konsumentrådgivning och en diskrimineringsombudsman. Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Miljöpartiets förslag till budget hade inneburit en reell möjlighet för invånarna att öka sin medvetenhet kring sina livsval och därmed förbättra livskvalitén för hela området. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och

klimatfrågor.

Miljö

Stadsdelen bör, snarast möjligt, se till att Ekopark syd blir verklighet. Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barn

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 13 barn i småbarnsgrupperna och 17 barn i storbarnsgrupperna. Samtliga förskolornas personal skall vidareutbildas i genuspedagogik. En ökad medvetenhet hos personalen som varje dag jobbar med våra barn är av yttersta vikt. Stadsdelsförvaltningen bör dessutom ta ett större ansvar över den mångkulturella bredden stadsdelen har och sätta upp reella mål för modersmålsundervisningen för de barn som går i våra förskolor. Stadsdelsförvaltningen måste utöka informationen kring föräldrars möjlighet att få hjälp med barnomsorg på ”obekväm” tid.

Mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk. Mat som är lagad på plats av kompetent personal bör alltid vara en prioritet. Livskvalité för äldre är viktig, och måste vara en faktor som spelar in i upphandlingar. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Vi anser också att i förvaltningens egna verksamheter bör Rättvisemärka varor köpas in i den mån det går. Förvaltningen ska vara den som visar vägen för stadsdelen i övrigt.

Tillgänglighet

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. Stadsdelsförvaltningen måste aktivt jobba för att se till att förvaltningens egna lokaler blir mer tillgängliga för samtliga invånare i stadsdelen oavsett funktionshinder.

Personal

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Miljöpartiet anser att kommunpolitiken ska skydda, främja och respektera mänskliga rättigheter för dem som befinner sig i vår stadsdel. Detta åtagande ska även ge avtryck i budgeten. Barn och ungdomar ska inte behöva betala notan för kortsiktigt ekonomiskt tänkande idag, de borde istället få skörda frukterna av ett långsiktigt och hållbart människorättsperspektiv inom stadsdelens budget.

Sociala frågor

Det behövs mer resurser till att utreda anmälningar om barn som far illa och till att arbeta förebyggande. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen ska öka. Barn och unga i hela staden ska ha samma tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Barn och ungdomar i familjer där våld förekommer, där föräldrar missbrukar eller är psykiskt funktionsnedsatta är ofta mycket utsatta och behöver socialtjänstens stöd. Barnens behov måste tillgodoses och insatserna göras utifrån ett barnperspektiv. Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Stadsdelsförvaltningen ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde. Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp)

Farsta en stadsdel i Världsklass

I valet den 19 september 2010 skedde något historiskt för Stockholms invånare då många valde att rösta på ett tydligt uppdrag att fortsätta utveckla Stockholm i frihetlig riktning.

Farsta var inget undantag och stadsdelen ska vara en stadsdel där individuella lösningar tillåts och mångfald utvecklas.

Grunden för att kunna genomföra välfärdssatsningar är att ett fortsatt ansvar tas för de offentliga finanserna. Utan en ekonomi i balans så finns det ingen möjlighet till framtida satsningar på den svenska välfärden oavsett om det gäller tonåringen på väg hem från sina kompisar eller den äldre på väg till sina barnbarn.

Alla ska vara med och känna delaktighet, trygghet och ges möjligheter utifrån sina förutsättningar. Vi vill lyfta fram några områden som vi speciellt kommer ha fokus på under 2011.

Vi välkomnar den strategi som lagts fast i Söderortsvisionen som bland annat innebär ett utökat samarbete mellan stadsdelarna i söderort och med andra kommuner på Södertörn när det gäller förbättrad infrastruktur.

Farsta lider fortfarande av de principer som gällde när stadsdelen byggdes - att man skulle bo på en plats och arbeta på en annan. Idag är det alltför många människor som måste lägga alltför lång tid varje dag på att resa till och från sina arbeten. Ett mål som satts upp i Söderortsvisionen är att det vid 2030 finns så många arbetsplatser i de södra stadsdelarna att de motsvarat minst 90% av den faktiska förvärvsfrekvensen.

Kvaliteten och nöjdheten inom förskolan ska utvecklas och nogsamt följas upp. En ny förskoleplan har antagits med fokus på språk, matematik, natur och kultur. Andelen förskollärare har ökat och förskolans personal har erbjudits kompetensutveckling och nya karriärvägar.

Det är av yttersta vikt att de som idag nyttjar förskolan är nöjda och att kommunikationen är förståelig mellan personal och brukare. Nu vill vi gå vidare och göra världens kanske bästa förskola ännu bättre.

När det gäller fritid och det stora program som påbörjats med idrottsinriktning och kulturscentrum samt samtalen med de unga så blir 2011 ett spännande år för utvecklingen av detta område.

Fler besök på parklekarna ställer större krav på utrustning, personal och önskemål och vi kommer följa upp tillgängligheten av parklekarna.

Näringslivet och FarstaStadsdel har redan idag ett mycket positivt samarbete men detta arbete kommer att behöva utvecklas och intensifieras och Farsta som varumärke kommer att behöva stärkas och därför inrättas nu ett näringslivsråd. Farsta har mycket goda förutsättningar att bli ett attraktivt område för många nya företagare, området ligger centralt, det finns mark, bra infrastruktur och fin natur och det är lätt att finna bra bostäder med rimliga avstånd till en arbetsplats. En attraktiv boendemiljö ger ökade möjligheter att attrahera nya snabbväxande företag att etablera sig i området. Det är viktigt att det näringslivsråd som under året ska inrättas får ett sådant inflytande att det kan verksamt kan bidra till att förbättrat klimat för företagande i området.

Omsorgen av de äldre med behov ska präglas av hög kvalitet, inflytande, individualisering och trygghet. Utformningen av det stöd som ges ska kännetecknas av valfrihet. Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för att äldre ska kunna leva sina liv som de själva önskar.

Under 2010 skedde en kraftig ökning av utbildning av vårdbiträden inom äldrevård för att säkerställa att det finns en grundutbildning. Utbildningsinsatser har också genomförts för att säkerställa att bedömningar hos stadens biståndshandläggare blir likvärdiga inom staden.

Vi fortsätter att satsa på fler karriärvägar inom vård och omsorgsyrken för att stärka branschen som attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden.

De mötesplats för aktiviteter för äldre vid Västboda kvartersgård är en viktig tillgång för området. Lokalen samutnyttjas med ungdomsverksamheten. De utflykter som stadsdelen ordnade under 2010 var mycket uppskattade och satsning på kulturella aktiviteter kommer att fortsätta under 2011, bland annat med stöd av frivilligorganisationer.

Alltmer av äldreomsorgens insatser utförs av privata utförare och entreprenörer, därför kommer det under 2011 att avsättas resurser bl a för att utveckla uppföljningen av ingångna avtal. Under första halvåret 2011 kommer e-tjänsten ”Tyck till om äldreomsorgen” att implementeras. Denna e-tjänst ökar äldreomsorgens tillgänglighet genom medborgarnas möjlighet att när som helst på dygnet lämna synpunkter och klagomål som rör stadens äldreomsorg.

Kulturen kommer att utvecklas och synas på ett utomordentligt bra sätt i och med Farstakulturcentrum men mycket av kultur finns redan idag dagligen när människor möts. Förutom hela det kulturutbud som är tillgängligt i innerstaden, mindre än 25 minuter från Farsta, finns ett varierat kulturutbud inom stadsdelen med bl a Moment teatern i Gubbängen, Kulturskolan och Vår Teater i Fasta, Konsthall C (med konstnärsateljéer) och Konstiga Fönstret i Hökarängen, en livlig hembygdsförening, konstförening, filmklubbar, samt ett stort antal körer. Dessutom är Farsta Bibliotek ett av de största i söderort och centralpunkt för utställningar, föreläsningar, läsecirkel, språkcafé, läxhjälp mm.

Farsta ska bli attraktivt för boende. Fler villor, bostadsrätter och ägarlägenheter med närhet till natur och friluftsliv behövs. Vissa områden som nu domineras av hyresrätter behöver få tillskott av andra upplåtelseformer. Också ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter bör drivas.

Utmärkelsen Europas Miljöhuvudstad 2010 har satt staden på kartan, som ska vårdas och fortsätta utvecklas. Fortsatt övergång till miljöbilar kommer att underlätta introduktionen av nya innovativa alternativ som elbilar. Fortsatt fokus på energieffektivisering i våra lokaler, klok källsortering i alla verksamheter och klimatpakt med näringslivet är viktiga satsningar för ett bättre klimat och miljö.

§3 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och anför följande.

Förslaget till idrottsprofilering är ett resultat av det fullmäktigeuppdrag som gavs i samband med beslutet om vision för Söderort. Stadsdelsnämnden i Farsta, utbildningsnämnden samt idrottsnämnden gavs i uppdrag att återkomma med förslag om särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta.

Farsta stadsdelsnämnd är mycket positiv till att stärka Farstas idrottsprofil. Vi tror att en idrottsprofil kan hjälpa till att bygga Farstas varumärke som en aktiv och spännande del av Stockholm. Det är dock viktigt att de goda intentionerna i visionen konkretiseras och sammanvägs med stadens verksamheter i övrigt.

Flera skolor i Farsta har redan i dag en mer eller mindre utvecklad profil för olika former av idrott och hälsa. I tjänsteutlåtandet finns en rad förslag kring hur det redan etablerade arbetet kan breddas och fördjupas, vilket till stora delar är positivt.

I tjänsteutlåtandet nämns den ökade resurskoncentration som i framtiden kommer bli verklighet inom gymnasieskolans idrottsgymnasier. Kvalitetskraven sätts där mycket högt för att koncentrera resurserna till elever med störst talang. I tjänsteutlåtandet föreslås vidare en likande inriktning av resurserna från stadens sida inom ramen för idrottsförvaltningens bidragsgivning. Idrott och rörelse i grundskolan fyller emellertid en helt annan funktion är de högt specialiserade verksamheterna som bedrivs vid Riksidrottsgymnasier eller nationellt godkända idrottsutbildningar.

Vi instämmer i att alla barn måste ges möjlighet att prova på aktiviteter inom rörelse, idrott och motion. Detta får emellertid inte innebära att barn och unga med andra fritidsintressen inte kan få sina önskemål tillgodosedda. En klok och välavvägd satsning på idrott ska inte och behöver inte ställas emot en fortsatt satsning på en bredd av fritidsaktiviteter inom andra områden än idrottens samt att Vi vill klargöra att de lokala idrottsklubbarna och föreningarna i Farstaområdet bör få ta del av idrottsprofileringen.

Ärendet

Inom ramen för kommunfullmäktiges vision för söderort 2030 har Farsta stads­dels­förvaltning, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen gemensamt tagit fram ett underlag för idrottsprofilering inom stadsdelsnämndens och idrottsnämndens verksamheter och utbildningsnämndens skolor inom stadsdelsområdet. Syftet är att Farsta ska utgöra ett nav för idrott och hälsa i hela staden.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-11-18.

Dnr 1.2.1-572/2010 (idrottsförvaltningens dnr 414-1003/2010, utbildningsförvaltningens dnr 10-400/7871)

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet och lade fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och anför följande.

Skolan och utbildningsväsendet i stort är en viktig motor för att få till stånd utveckling och tillväxt i ett samhälle. Fullmäktiges beslut i april i år om Söderortsvisionen utgår från detta och Stadsdelsnämnden, Utbildningsnämnden och Idrottsnämnden fick i uppdrag att utveckla förslag för idrottsprofilering av skolorna i Farsta-området. Särskilda projektmedel bör avsättas för att skolor och förskolor ska delta i programarbetet. Vi hade gärna sett tydligare mål i utlåtandet. Vi delar uppfattningen att det behövs en styrgrupp för genomförandet bestående av representanter för Stadsdelsnämnden, Utbildningsnämnden, Idrottsnämnden samt Kulturnämnden, Kommunstyrelsen och Stockholms läns landsting för folkhälsoutveckling. Farsta-området ska vara en förebild i Stockholm för livskvalité, för idrott, kultur och hälsa som ökar till världsklass.

Vi saknar i utlåtandet den viktiga kopplingen mellan utveckling, attraktivt område, idrott, hälsa och kultur. Vår uppfattning är att detta hänger ihop och att satsning måste ske inom alla områdena. Vi ser fram emot kommande förslag om detta, med resurser anvisade så att de går att genomföra!

Farsta kan bli ett ännu tydligare idrottsprofilerat stadsdelsområde med goda möjligheter till sport och friluftsliv samt kultur för ökad livskvalité och hälsa. Vi anser att en viktig grund är möjligheter till spontanidrott och breddidrott. Ungdomar från Farsta gymnasium kan involveras i arbetet med att sprida kunskap om möjligheterna till rekreation, hälsa och kultur samt sportupplevelser som finns kring Farsta och östra Söderort.

Kulturen och konsten är med och formar en stark identitet i våra stadsdelar. Det finns stora möjligheter att bygga vidare på de kulturella miljöer som finns. Det bidrar till att öka de boendes stolthet över sitt område och lockar många till besök, boende och verksamhet i området.

Utvecklingsområden

Informationen förbättras om t ex skidspår i Ågesta friluftsområde och Rågsveds friområde.

Vi vill utveckla Högdalstopparna till ett spännande och tillgängligt natur- och rekreationsområde. Naturen är en av Söderorts största tillgångar här finns grönområden, naturreservat och vackra sjöar. Nämnden har länge framfört förslag om att utveckla Ekopark Syd där Svedmyraskogen, Majroskogen, Högdalstopparna, stränderna kring Magelungen och Rågsveds friområde bildar ett sammanhängande grönstråk som fortsätter ut i Hanvedskilen.

Vidare finns möjlighet att bygga vidare på friluftsprofileringen med Nackareservatet och Flatens naturreservat, med sjöarna Magelungen och Drevviken. Genom bättre tvärförbindelser med Spårväg Syd blir det möjligt att stärka sambanden mellan Skarpnäck, Högdalen och Farsta och profilera Söderort med idrott och friluftsliv.

Ett starkt idrotts- och föreningsliv som stärker hembygdskänslan är andra tillgångar. För utveckling av dessa krävs resurser t ex ledarutveckling och lokaler. Farsta Gårdsområdet är en av våra många resurser för detta.

Vi vill ha en ny fullstor idrottshall vid Hökarängsskolan.

Vi vill bevara Gubbängsfältet som ett öppet fält för många olika aktiviteter t ex Ekens Cup, hundskola, spontanidrott, promenader, skidåkning, grillkvällar. Vi vill inte ha fler fasta installationer på fältet. Gubbängshallen kan gärna utvidgas men då på längden, inte bredden då den inkräktar på Gubbängsfältets fria, öppna ytor!

Uppdraget från KF var i första hand skolorna men vi vill även påpeka vikten av äldres motionsmöjligheter, för ökad livskvalité och hälsa. Det finns starka önskemål, bl a i nämndens pensionärsråd, om boulebanor i Farsta sim - och idrottshall som snart ska renoveras.

§4 Inrättande av ny förskola i Hökarängen – genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden inrättar en tillfällig paviljongförskola med tre avdelningar på Lingvägen 188 i Hökarängen, enligt förvaltningens förslag.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är stor i Farsta stadsdelsområde. Nya bostäder är under uppförande på flera adresser i Hökarängen. I Hökarängen finns behov av cirka 60 förskoleplatser under våren.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden inrättar en tillfällig paviljongförskola med tre avdelningar i kvarteret Anisen, Lingvägen 188. Paviljongerna hyrs direkt av Expandia Moduluthyrning AB. Verksamheten vid förskolan beräknas kunna starta sista veckan i mars 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-01-20.

Dnr 2.6-31/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Förslag till handlingsplan avseende HIV/STI-prevention för Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I Sverige fanns 2009 cirka 5 000 personer som lever med HIV/AIDS, varav cirka 3000 i Stockholms län. Som ett komplement till de nationella och landstingskommunala insatserna har Stockholms stad utarbetat ett förslag till handlingsplan i syfte att förebygga spridning av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI – sexually transmitted infections).

Förvaltningen anser att det är positivt att staden har utarbetat en handlingsplan för HIV/STI-prevention. Det förtydligar vilket ansvar stadens olika nämnder och enheter har och vem som har ansvar för samordning och de övergripande frågorna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-28.

Dnr 1.5.1-563/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

En viktig del i arbetet med att förebygga HIV i Stockholm är program för sprututbyte. Både WHO och EU har konstaterat att sprutbytesprogram innebär minskad smittspridning. Stockholms läns landsting har redan beslutat om införandet av sprututbytesprogram, men för att detta ska bli verklighet här måste också Sthlm kommunfullmäktige fatta samma beslut. Samtliga partier i Stockholm är nu för sprututbyte utom Moderaterna som förhalar frågan.

§6 Förslag till riktlinjer för utredning, dokumentation mm inom stadens socialpsyiatri – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för utredning, dokumentation med mera inom socialpsykiatrin. Förändrad lagstiftning och ändrade rutiner vid utredning av behov av insatser har gjort att de nuvarande riktlinjerna från 2004 blivit inaktuella. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling och att ge handläggare stöd i arbetet. Vägledning ges när det gäller utredning, biståndsbedömning, dokumentation och uppföljning. Olika målgruppers behov av särskilda insatser tas upp, liksom olika huvudmäns ansvar.

Förvaltningen ser de föreslagna ändringarna som en anpassning till hur arbetet bedrivs idag. Utredningsmetoden DUR (Dokumentation – Utvärdering – Resultat) ger förbättrade möjligheter till fungerande insatser. Kompletteringarna om barnperspektiv och avsnitt om nya målgrupper är bra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-16.

Dnr 1.5.1-569/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Förslag till riktlinjer för handläggning av insater enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för handläggning av insatser till vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. De nuvarande riktlinjerna från 2005 har blivit inaktuella på grund av förändringar på området. Nationella riktlinjer har antagits, liksom en policy tillsammans med landstinget. Begreppet ”evidens” har också införts i riktlinjerna.

Förvaltningen anser att det är positivt att riktlinjerna ses över. Det är bra att olika förtydliganden görs och att kunskapen ökar om de insatser som ges, så att de verkligen blir till gagn för de sökande. Den traditionella bilden av vägen ut ur missbruk har ersatts av en mer sammansatt bild. Förvaltningen instämmer i riktlinjernas beskrivning att insatserna inte ska ses som isolerade åtgärder utan som delar i en process. Problem inom flera viktiga livsområden behöver beaktas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-13.

Dnr 1.5.1-568/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Förslag till riktlinjer för handläggning av försöks- och träninsglägenheter – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Brister i rutiner har konstaterats, bland annat av stadens revisorer. En revidering av de nuvarande riktlinjerna från 2003 har gjorts eftersom stödet till handläggarna behöver förbättras. Förslaget förtydligar rutinerna för handläggning och dokumentation och tar även upp hyreslagens bestämmelser.

Förvaltningen anser att det är positivt att riktlinjerna förtydligas och kompletteras. Det är bra att barnperspektivet lyfts fram, eftersom utredningen om försöks- eller träningslägenhet inriktas på den vuxnes rehabilitering. Bra är också att det poängteras att den boendes möjlighet att överta kontraktet för försökslägenheten ska undersökas i god tid så att hyresskulder och annat kan upptäckas och hanteras i tid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-10.

Dnr 1.5.1-571/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§9 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och bistånd enligt socialtjänst-lagen till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Bakgrunden är förändrad lagstiftning och utveckling av praxis och nya rutiner. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en rättssaker och lika behandling. Förvaltningen ser positivt på de förtydliganden och kompletteringar som har gjorts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-17.

Dnr 1.5.1-570/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), och Inger Stark (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Inger Stark (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak tjänsteutlåtandet som svar på remissen

2. samt anför därutöver följande

Vi instämmer helt i vänsterpartiets, socialdemokraternas och miljöpartiets reservation till beslutet i ärendet i Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 28 september 2010, § 12:

”Det är bra att det klargörs i revideringen av riktlinjerna att syftet är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden. Allt för många rapporter om åtstramade bedömningar har kommit in, vilket till slut fått till följd att det sker kränkningar av den enskilde. Därför är det riktigt att lagstiftningen har setts över, för det behövs verkligen ökad tydlighet och bättre förutsättningar för lika bedömning.

Det är bra att barnperspektivet stärks, att det görs förtydliganden om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Detsamma gäller att en självklar utgångspunkt är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi välkomnar också skrivningarna som möjliggör ledsagning vid exempelvis matinköp eller bankbesök. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning, därför blir det naturligt att den ska kunna användas flexibelt. Vi anser att den enskilde ska själv ha rätt att bestämma vad ledsagningen ska användas till. Vilken typ av affär som den enskilde önskar besöka bör därför inte detaljstyras i riktlinjerna.

En viktig sak att skriva in tydligt i riktlinjerna är att funktionshindrade inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Idag är det dessutom skillnader i handläggning mellan stadsdelsnämnderna, vilket åsidosätter likställighetsprincipen. Det gäller t.ex. så kallade LSS-bostäder, där den borgerliga majoriteten beslutat att hyra ska tas ut för gemenskapsutrymmen som kök och vardagsrum. Men dessa är en del av den biståndsbedömda insatsen och ska inte innebära ytterligare kostnader för den enskilde.

Rätten till avlösning när anhöriga vårdar en enskild under alla tider på dygnet bör stärkas mer än i det nu liggande förslaget. Nu föreslås en minskning till 16 timmar i månaden (från tidigare 4 timmar i veckan vilket motsvarar 17,5 timmar i månaden). Snarare borde rätten till avlösning utökas till fler än fyra timmar per vecka. Däremot är det positivt att öka flexibiliteten och räkna timmarna per månad istället för per vecka.

Att föra in formuleringar om ”arbetslinjen” i riktlinjerna har med en välvillig tolkning att göra med önskan om att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. I dag är diskriminering av funktionshindrade ett allvarligt problem. Men risken är påtaglig att formuleringarna snarare uppfattas som kravpolitik, inte minst med tanke på de försämringar i sjukförsäkringen som de borgerliga genomförde under den senaste mandatperioden. Skrivningarna bör ändras och det bör förtydligas att utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Barn med funktionsnedsättning som placeras i familjehem bör ha tillgång till ”egen” familjevårdsinspektör, som enbart ser till barnets intressen medan en annan inspektör ansvarar för familjehemmets utbildning och ersättning etc.”

§10 Motion (mp) om Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Paul Lappalainen (mp) att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att redovisa hur staden arbetar för att motverka rasism och diskriminering, utifrån de rekommendationer som Europarådet har antagit. Europarådet vill bland annat att städer i Europa utarbetar handlingsplaner mot diskriminering och strategier för att följa upp dessa planer. Som konkreta åtgärder rekommenderas bland annat antidiskrimineringsklausuler i alla upphandlingar och motsvarande villkor i serveringstillstånd och föreningsbidrag.

Stockholms stad arbetar sedan länge på bred front för att motverka diskriminering. Exempelvis tillämpas sedan flera år en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-29.

Dnr 1.5.1-603/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Förslag till detaljplan för område vid korsningen Pepparvägen-Munstycksvägen i Hökarängen – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande som svar på remissen.

Parkeringstalet ökas från 0,65 till 1,5 parkeringsplatser per lägenhet. Lägenhetsstorleken ska vara treor, fyror och femor eftersom Hökarängen i nuläget har en majoritet små lägenheter.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till detaljplan för område vid korsningen Pepparvägen-Munstycksvägen i Hökarängen. Förslaget omfattar cirka 70 lägenheter. Husens utformning ansluter väl till övrig bebyggelse i området. Marken som tas i anspråk för bostäderna är naturmark. Bostadsbebyggelsen ger en sammanhängande stadsmiljö och skapar ett tryggare stråk mellan Hökarängen och Farsta, vilket motiverar byggande på naturmark.

Förvaltningen anser att fler bostäder i området är positivt och ett bra komplement till övrig nytillkommen bebyggelse längs Pepparvägen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-29.

Dnr 1.5.3-587/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Mötet ajournerades under tio minuter.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Till förmån för vårt förslag att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

På Farsta SDN mötet den 20 januari 2011 diskuterades detaljplanen angående Pepparvägen i Hökarängen. Vi anser att Ekopark Syd är en prioritering som Farsta SDN borde ställa sig bakom, av denna anledning valde vi att lägga ett förslag till beslut som skulle innebära att byggnationen vid Pepparvägen skulle byggas på andra sidan gatan för att därmed kunna underlätta för ett framtida naturreservat. Detta beslut avslogs. Vi vill reservera oss mot detta beslut för att vi anser att en god närmiljö är en vinst för hela stadsdelen och en byggnation på denna plats kommer att försvåra möjligheten att omvandla området till ett naturreservat.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v)

Vi understryker vikten av en god försörjning med parkeringsplatser.

§12 Yttrande över Stadsrevisionens rapport om aktiv avtalsuppföljning inom hemtjänst

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsrevisionen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholm stad anlitar externa företag för att utföra hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV). Enligt stadens upphandlingspolicy ska nämnderna driva en aktiv avtalsförvalt-ning. Ansvaret för avtalsuppföljning inom hemtjänst är fördelat på äldrenämnden och stadsdelsnämnderna.

Stadsrevisionen har granskat om nämndernas ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll av ingångna avtal är tillräcklig och tydlig. Granskningen omfattar Farsta och Kungsholmens stadsdelsnämnder. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämnderna bör vidta ett antal åtgärder för att förbättra avtalsförvaltningen.

Förvaltningen instämmer i stort i de synpunkter som redovisas i granskningen. Särskilt bör otydligheterna i ansvarsfördelningen mellan äldrenämnden och stadsdelsnämnden klargöras och likartade bedömningsgrunder i verksamhetsuppföljningen bör tas fram. Förvaltningen genomför ett antal åtgärder för att förbättra uppföljningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-01-03.

Dnr 1.4-605/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Så här tyckte medborgarna i Farsta om stadsmiljön 2010

Under perioden 3 maj – 13 juni 2010 utfördes en medborgarundersökning om stadsmiljö i Stockholms samtliga stadsdelsområden. Undersökningen riktade sig till ett urval av 300 personer per område. Svarsfrekvensen var 64 procent i Farsta och 59 procent i staden som helhet. Undersökningen visar bland annat att Farstaborna var mindre nöjda med snöröjning och klottersanering 2010 än året innan. Kunskapen om vart man vänder sig för att anmäla klotter och nedskräpning har minskat jämfört med 2009, och medborgarna tycker också att informationen om hur ofta parker och gator ska städas har blivit sämre. Känslan av otrygghet vid tunnelbanan och busshållplatser har ökat.

Dnr 1.2.1-626/2010

Åtgärdsplan för privat utförare av hemtjänst – Hökarängens Hemtjänst

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret att följa upp den privat drivna äldreomsorg som har ramavtal med staden. Det praktiska utförandet sköts av stadsdelsförvaltningarna, som även har mandat att begära in åtgärdsplaner om utförarna uppvisar brister och avvikelser från avtalet. Eftersom äldrenämnden är huvudansvarig får stadsdelsnämnderna uppföljningar och åtgärdsplaner enbart för kännedom.

En uppföljning av Hökarängens Hemtjänst genomfördes den 8 oktober och anmäldes i stadsdelsnämnden den 23 november. Utföraren har åtgärdat bristerna enligt tidplanen.

Dnr 1.2.1-491/2010

Åtgärdsplan för privat utförare av hemtjänst – AB Jessys Assistans

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret att följa upp den privat drivna äldreomsorg som har ramavtal med staden. Det praktiska utförandet sköts av stadsdelsförvaltningarna, som även har mandat att begära in åtgärdsplaner om utförarna uppvisar brister och avvikelser från avtalet. Eftersom äldrenämnden är huvudansvarig får stadsdelsnämnderna uppföljningar och åtgärdsplaner enbart för kännedom.

En uppföljning av AB Jessys Assistans genomfördes den 1 september och anmäldes i stadsdelsnämnden den 21 oktober. Utföraren har därefter lämnat in en åtgärdsplan och förvaltningen bedömer att de konstaterade bristerna kommer att kunna åtgärdas.

Dnr 1.2.1-445/2010

Öppna jämförelser inom övrig socialtjänst 2010 – missbruk och beroendevård

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gör tillsammans öppna jämförelser inom socialtjänsten. Syftet är att vara pådrivande i kvalitetsarbetet. I november 2010 presenterades resultatet av öppna jämförelser från beroende- och missbruksvården inom socialtjänsten. I jämförelserna presenteras omdömen inom sju områden för kommuner, stadsdelsområden och beroendeenheter som drivs gemensamt av kommuner och landsting. När samtliga kommuner och stadsdelsområden rangordnades efter resultat hamnade Farsta på en delad fjärde plats tillsammans med tre andra kommuner och stadsdelsområden.

Dnr 1.2.1-627/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 16 december 2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 3 januari 2011

Handikapprådets protokoll den 10 januari 2011

Pensionärsrådets protokoll den 10 januari 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Stadsdelsdirektören har inte fattat några beslut enligt delegering under perioden 30 november 2010 – 4 januari 2011.

§14 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Förvaltningen har haft kontakt med trafikkontoret och fastighetsägaren Atrium om trasig belysning på flera platser i Farsta centrum. Både Atrium och trafikkontoret kommer att åtgärda felen, och förvaltningen lovar följa upp att så sker.

2. Statistik avseende försörjningsstöd och arbetslöshet delades ut till nämnden.

3. Nämndens bokslut redovisas vid nästa sammanträde. Det kommer att visa ett överskott om ca 7 mnkr.

4. Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, samlades tidigare idag och diskuterade bland annat att ungdomsgäng uppehåller sig inne i gallerian i Farsta centrum på kvällstid, när endast livsmedelsaffärerna har öppet. Fältassistenterna kommer därför att cirkulera i gallerian, i förebyggande syfte. I övrigt bedömer närpolischefen att det är ganska lugnt i stadsdelsområdet. Ledamoten Inger Stark (v) påtalade att det periodvis är stökigt vid Stieg Trenters torg i Farsta strand. Ledamoten Karin Lekberg (s) berättade att Stena Fastigheter vid ett möte med föreningar i Sköndal uttryckt att de var bekymrade över ordningen i området. Ulla Thorslund lovade höra med polisen.

Cecilia Rivard berättade från ett trygghetsmöte i Farsta strand i november. Mötet ordnades tillsammans med kommunala bostadsbolaget Familjebostäder och var mycket välbesökt, företrädesvis av äldre invånare. Deltagarna påtalade vissa otrygga områden men var på det hela taget nöjda med sin närmiljö.

På fråga från ledamoten Eva Gustafson (s) om stor personalomsättning och vakanser bland förvaltningens fältassistenter lovade förvaltningen återkomma med svar vid nästa sammanträde.

Familjebostäder kommer nu att renovera fastigheten i Gubbängen där förvaltningen tidigare hade sina lokaler, på Lingvägen 100.

5. Följande evenemang, studiebesök, utbildningar med mera kommer att anordnas:

Ø Farsta gymnaisum Öppet hus tisdag 25 januari kl 18.00-20.30

Ø EMMA IT Öppet hus torsdag 27 januari kl 11.00-15.00

Ø Utbildning för sociala delegationen måndag 28 februari kl 17.30-20.00

Ø Nämnden möter det lokala näringslivet tisdag 22 mars kl 18.00

Ø Utbildning för nämnden torsdag 31 mars kl 17.00-19.30

Ø Busstur i stadsdelsområdet för nämnden måndag 4 april

Ø Näringslivsrådets första möte torsdag 14 april 18.00

Ø Återkoppling av förra vårens boendedialogmöten – nya möten i Hökarängen 12-14 maj och i Farsta strand 17-18 juni

Ø Studiebesök i verksamheter för nämnden:

 

· Porten (daglig verksamhet för missbrukare och hemlösa) måndag 7 mars kl 10.00

· Tallkrogens hus (ungdomsboende) torsdag 14 april kl 14.30

· Enheten barn och ungdom – utredning torsdag 12 maj kl 15.00

· Edö vård- och omsorgsboende torsdag 9 juni kl 13.30

§15 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Snöröjningen och halkbekämpningen (bilaga)

Gunnar Sandell m fl (s) och Inger Stark (v) med instämmande av Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde, bland annat genom att utforma ett förslag till brev till trafik- och renhållningsnämnden.

Miljöpartiet anslöt inte till skrivelsen men instämde i uppdraget till förvaltningen att utforma ett förslag till brev till trafik- och renhållningsnämnden.

Ersättaren Tuula Karlsson (s) berättade att hon fått samtal från föräldrar i Tallkrogen som framfört önskemål om spolade isbanor. Tuula undrade vem som ansvarar och vad som avgör vilka banor som spolas. Förvaltningen lovade återkomma med besked och att eventuellt även svara nämnden via e-post eftersom frågan bör besvaras så snart som möjligt under vintersäsongen.

Det bestämdes att förvaltningen till nästa sammanträde tar fram ett ärende om stadsdelsnämndens representation i Farsta näringslivsråd, utifrån de namn som partierna meddelar förvaltningen. Nämnden uttryckte att förslaget ska utgå från att även ersättare i nämnden kan ta plats i näringslivsrådet.