Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-18

Sammanträde 2012-01-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program:
Trygghetsmätningen 2011presenteras av förvaltningens preventionssamordnare Rita Zimmerhofer

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Anmälan av medborgarförslag om ett skyltfönster för konstutställningar i Farsta Centrum

2 Anmälan av medborgarförslag om mer belysning och staket i parkleken Odlarängen i Tallkrogen

3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om Hälsans stig - Fagersjö- och Rågsvedsslingan

4 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om satsning på upprustning av Forsån

5 Svar på skrivelse från (mp) om tillgång till uppföljningar inom äldreomsorgen

6 Ny permanent förskola i Sköndal - inriktningsbeslut

7 Så här tycker besökarna om fritidsverksamheten i Farsta

8 Rapport till länsstyrelsen av projektet Våld i nära relation

REMISSÄRENDEN

9 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa - yttrande till Stadsrevisionen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Stadsdelsnämndens protokoll den 15 december 2011

11 Stadsdelsnämndens protokoll den 2 januari 2012

13 Pensionärsrådets protokoll den 9 januari 2012

14 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

15 Information från stadsdelsdirektören

Önskemål om ett bord vid grillplatsen vid Olympiaplan i Tallkrogen - fråga från ersättaren Tuula Karlsson (s)

Nämndens studiebesök i verksamheterna

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

17 Anmälan enligt lex Sarah av missförhållande i kommunalt driven verksamhet - Farsta Östra Hemtjänst

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 15 december 2011, sluten del av sammanträdet

19 Sociala delegationens protokoll den 6 december 2011 (extra sammanträde)

20 Sociala delegationens protokoll den 2 januari 2012 (extra sammanträde)

21 Sociala delegationens protokoll den 4 januari 2012

§1 Anmälan av medborgarförslag om ett skyltfönster för konstutställningar i Farsta Centrum

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Gunilla Lockne om ett skyltfönster för konstutställningar i entrén vid Storforsplan 44 i Farsta Centrum.

Ärendet

Gunilla Lockne, ordförande i Farsta Konstförening, har lämnat in ett medborgarförslag om att det behövs utrymmen för konstutställningar i Farsta Centrum. Hon föreslår att det skapas ett ”konstfönster” i stora entrén vid Storforsplan 44 genom att en glasvägg sätts upp längs ena långväggen. Konst av olika slag kan då ställas ut i skydd bakom glaset.

Förvaltningen tycker att det är ett intressant förslag och föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda det. Inledningsvis bör en kontakt tas med fastighetsägaren Atrium Ljungberg för att undersöka om idén är möjlig att genomföra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-03.

Dnr 1.2.4-619/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Anmälan av medborgarförslag om mer belysning och staket i parkleken Odlarängen i Tallkrogen

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Magnus Rönnholm om mer belysning och staket i parkleken Odlarängen i Tallkrogen.

Ärendet

Magnus Rönnholm har lämnat in ett medborgarförslag som gäller parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Nära parkleken ligger den privat drivna förskolan Parken. Förskolebarnen leker varje dag i den nyligen renoverade parkleken och trivs väldigt bra där. För att öka säkerheten föreslår Magnus Rönnholm att området kompletteras med mer belysning och staket.

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-03.

Dnr 1.2.4-632/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om Hälsans stig – Fagersjö- och Rågsvedsslingan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om Hälsans stig – Fagersjö- och Rågsvedsslingan.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänster-partiet föreslagit att en promenadslinga, som i skrivelsen kallas Hälsans stig och löper från Farstanäsbron upp till kanten av Rågsved och vidare ut på Farstanäset, ska rustas upp. Partierna vill också att förvaltningen ger förslag till nya Hälsans stig som kopplar samman stadsdelar.

Rågsved har en Hälsans stig som passerar på en parkväg strax söder om Bjursätragatan. I Fagersjö finns flera promenadvägar men ingen Hälsans stig. Anläggning av Hälsans stig är förenat med förhållandevis stora kostnader. Förvaltningen har inte för avsikt föreslå någon Hälsans stig i stadsdelsområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-28.

Dnr 1.6-464/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Hälsans stig – Fagersjö- och Rågsvedsslingan

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med förslagen i skrivelsen samt det som anförs nedan

Nämnden anser att förslagen i skrivelsen ligger helt i linje med av fullmäktige beslutad profilering för stadsdelsområdet – idrott och hälsa. Vi ser inte detta som ett vackert formulerat beslut utan vill fylla det med innehåll! Det är t ex attraktiva, väl underhållna promenadvägar i vårt gröna sköna stadsdelsområde.

Förvaltningen har uppenbara svårigheter med begreppet Hälsans stig. Det är inte det viktigaste för oss heller utan att vi får stigar för hälsa! Vi hoppas att anläggnings- o underhållskostnaderna blir acceptabla genom denna benämning.

Vi ser fler som motionerar, rör på sig. Det är en viktig förebyggande folkhälsoinsats.Vi vill pånytt påpeka att vi har bland de sämsta folkhälsosiffrorna i hela länet!

I skrivelsen hade vi även pekat på konkreta underhållsbehov på stigar för hälsa – om dessa löses kommer flera att kunna bedriva motion där.

Av dessa skäl uppdrar nämnden åt förvaltningen att arbeta vidare med frågan.

§4 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om satsning på upprustning av Forsån

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om satsning på upprustning av Forsån.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänster-partiet föreslagit att förvaltningen ska satsa på en upprustning av Forsån. Om vegetationen rensas kan en kanotled skapas mellan Magelungen och Drevviken. Partierna föreslår även att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att ordna kanotuthyrning.

Förvaltningen anser att en kanotled mellan sjöarna blir svår att ordna eftersom Forsån går i en trång kulvert under järnvägen. Rensning av grenar och annan vegetation kan bli möjlig på sikt. Kanotuthyrning finns sedan flera år på Farstastrandsbadet. Förvaltningen har kanoter som sommartid hyrs ut till allmänheten genom caféverksamheten vid badet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-28.

Dnr 1.6-466/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om satsning på upprustning av Forsån.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med förslagen i skrivelsen samt det som anförs nedan

Nämnden anser att förslagen i skrivelsen ligger helt i linje med av fullmäktige beslutad profilering för stadsdelsområdet – idrott och hälsa. Enligt utlåtandet finns även ett beslut i fullmäktige från juni 2006 att kanotpaddling ska vara möjligt mellan Drevviken och Magelungen.

Av dessa skäl uppdrar nämnden åt förvaltningen att arbeta vidare med frågan. Prioriterat är att öka invånarnas tillgång till Forsån genom att rensa grenar och annan vegetation. Fortsatt utredning ska ske kring hur järnvägen ska gå att komma under alternativt en bra väg för att dra kanoterna runt.

§5 Svar på skrivelse från (mp) om tillgång till uppföljningar inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet om tillgång till uppföljningar inom äldreomsorgen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet föreslagit att uppföljningar av privata utförare inom äldreomsorgen ska hållas tillgängliga vid nämndens sammanträden. Förslaget gäller utförare som har verksamhet i Farsta stadsdelsområde men som inte följs upp av Farsta stadsdelsförvaltning utan av andra stadsdelsförvaltningar, enligt den fördelning som bestäms av äldrenämnden. Dessa uppföljningar redovisas i dagsläget inte som ärenden till nämnden, även om utförarna har kunder som bor inom stadsdelsområdet.

På stadens hemsida (http://www.stockholm.se/jamfor) publiceras alla uppföljningar under respektive verksamhet. En förteckning över de hemtjänstföretag som anlitas av boende i Farsta stadsdelsområde kommer att hållas tillgänglig för nämnden vid sammanträdena, så att de aktuella uppföljningarna lättare kan hittas på hemsidan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-21.

Dnr 1.6-467/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att fortlöpande delge nämnden uppföljningar av de verksamheter inom äldreomsorgen där invånare från Farsta stadsdelsområde är brukare.

2. Nämnden har därmed besvarat skrivelsen från Miljöpartiet om tillgång till uppföljningar inom äldreomsorgen.

3. Därutöver anförs följande

Nämndens pensionärsråd har diskuterat frågan vid sitt senaste möte och har protokollfört följande: ”Man menade att miljöpartiet har rätt och att det är viktigt att nämnden följer upp kvaliteten i den vård som alla äldre Farstabor får. Förvaltningen gör det lätt för sig genom att hänvisa till stadens hemsida, där alla uppföljningar publiceras. Nämnden vet ju inte heller vilka specifika företag som anlitas av Farstabor, och vet alltså inte vilka uppföljningsrapporter man ska läsa på hemsidan. Istället borde det bli som miljöpartiet föreslår, att de aktuella uppföljningarna hålls tillgängliga för nämnden i anslutning till nämndens sammanträden.”

Nämnden instämmer i Miljöpartiets förslag i skrivelsen samt i pensionärsrådets synpunkter.

Nämnden har ansvar för att invånarna från vårt område för en bra äldreomsorg. Majoritetens beslut om valfrihet gör uppföljningarna svårare och ännu viktigare. Vi minns alla eländet med Caremas verksamhet i Hässelby-Vällingby SDN.

Nämnden består av fritidspolitiker som har begränsad tid till förfogande.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i fortsättningen se till att nämnden kan ta del av uppföljningar av verksamheter där invånare från Farsta stadsdelsområde är brukare.

§6 Ny permanent förskola i Sköndal – inriktningsbeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att projektera en förskola om 6-8 avdelningar i lokaler som stiftelsen Stora Sköndal upplåter.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stiftelsen Stora Sköndal har sagt upp arrendeavtalet med Skolfastigheter I Stockholm AB, SISAB, som i sin tur har sagt upp stadsdelsnämndens hyresavtal för förskolan Solbacken. Stora Sköndal har erbjudit ersättningslokaler om cirka 1500 kvadratmeter i två plan. Stiftelsen ansvarar i så fall för att bygga om lokalerna till förskola. Avsikten är att hyresavtal ska tecknas i början av 2012 och att den nya förskolan ska kunna tas i bruk under våren 2013.

En större förskola i Stora Sköndals lokaler skulle bli en ersättning för Solbacken och även för Holmens förskola. Det innebär också ett tillskott för att tillgodose det växande behovet av förskoleplatser. Förvaltningen förslår därför att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvalt-ningen att tillsammans med Stora Sköndal projektera en förskola om 6-8 avdelningar i de erbjudna lokalerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-12.

Dnr 2.6-623/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att projektera en förskola om 6-8 avdelningar i lokaler som stiftelsen Stora Sköndal upplåter.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att noga följa utvecklingen för Skogsbyns Friförskola, ekonomisk förening

3. Omedelbar justering

4. Anför därutöver

Stadsdelsnämnden konstaterar att stiftelsen Stora Sköndal har sagt upp avtalen för förskolorna Solbacken och Skogsbyn. Stiftelsen planerar annan bebyggelse på denna mark.

Stiftelsen har erbjudit förvaltningen ersättningslokaler. Nämnden ser det som en fördel för invånarna i vårt område om antalet platser utökas eftersom behoven ökar. Nämnden har inget att erinra mot förvaltningens förslag om ute- o innemiljön blir bra samt om kostnadsnivån är acceptabel. Inflyttning planeras till våren 2013.

Föräldrar och medarbetare från friförskolan Skogsbyn ek förening har deltagit i flera öppna möten i höstas. De vill vara kvar i sina nuvarande lokaler, vilket är en fråga mellan stiftelsen och den ekonomiska föreningen. De har uttryckt oro för om det går att få ihop ekonomin om de tvingas flytta till dyrare lokaler. De kan tvingas avveckla verksamheten. Nämndens förra ordförande och stadsdelsdirektören har meddelat att nämnden självklart har ett ansvar för att i så fall lösa frågan för de f n 28 barnen, som då fortsätter sin förskola i nämndens regi i sammanhållen grupp. Detta kan bli aktuellt sent i vår. Eftersom stiftelsens byggplaner inte är klara ännu anser nämnden att förvaltningen ska göra vad den kan så att även Skogsbyn kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande lokaler i avvaktan på ny lösning. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att noga följa utvecklingen.

§7 Så här tycker besökarna om fritidsverksamheten i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukar­enkäter i öppna förskolan, parklekar och fritidsgårdar år 2011.

Ärendet

Besökarna vid samtliga kommunala fritidsverksamheter i Farsta stadsdelsområde – öppna förskolan, parklekarna och fritidsgårdarna – är överlag mycket nöjda med verksam-heternas utbud, personal och möjligheter till inflytande. Ett utvecklings­område är att tydliggöra för parklekarnas barnbesökare att de gärna får tycka till och att de kan påverka verksamhetens utformning.

Under 2011 har förvaltningen följt upp fritidsverksamheterna med riktade enkätunder-sökningar med givna svarsalternativ och möjligheter att kommentera. Resultaten har presenterats för de olika målgrupperna och personalen i de olika verksamheterna har diskuterat förutsättningarna att genomföra de förslag till utveckling som har framförts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-10.

Dnr 5-9/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Rapport till länsstyrelsen av projektet Våld i nära relation

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning av projektet Våld i nära relation till länsstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd ansökte tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd om medel hos länsstyrelsen för att i ett särskilt projekt under perioden 2010-12-01 – 2011-11-30 utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel och begär nu en återrapportering av nämnden om vad som genomförts i projektet och hur medlen använts.

Inom ramen för projektet har bland annat utvecklingsarbete genomförts för att förbättra handläggning och utredningsmetodik. Utbildningsinsatser för personal har anordnats, särskilda kvinnostödjare har tillsatts och en mansmottagning i söderort har startats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-02.

Dnr 1.2.6-1/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa – yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över Stadsrevisionens rapport (2011:9) om samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat om det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten utifrån socialtjänstlagen, nationella riktlinjer och stadens riktlinjer. Granskningen visar att samverkan delvis fungerar men visar även brister som klargör att arbetet med att implementera stadens nya riktlinjer behöver intensifieras.

Förvaltningen hade i december 2011 ett samverkansmöte med kommunala rektorer. Mötet resulterade i att befintliga överenskommelser om samverkan förskola – skola respektive förskola – skola – socialtjänst sågs över. Överenskommelserna kommer att undertecknas av berörda ansvariga chefer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-21.

Dnr 1.4-583/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som del av yttrandet samt anför därutöver följande

Stadsdelsnämnden antog i juni 2009 en långsiktig strategi för förebyggande arbete i barn- och ungdomsverksamheten. Denna har varit grund för ett bra arbete till nytta för invånarna i stadsdelsområdet.

Nämnden är mycket angelägen om snabba, förebyggande insatser för de som far illa eller riskerar att fara illa. Myndigheterna har ett särskilt ansvar för detta enligt lag. Fullmäktige antog riktlinjer i juni 2010. Dessa gäller för både privat och kommunalt driven verksamhet. Tillämpningen av riktlinjerna har nu följts upp av revision och redovisas i ärendet och utlåtandet.

Revision påpekar att arbetet inte kommit så långt. Nämnden ser allvarligt på detta. Stadsdelsförvaltningen har arbetat aktivt med frågan. En svårighet har varit att Utbildningsnämndens grundskolechef för området samt rektorerna ständigt byts ut.

Vi har även observerat att det är mycket stor skillnad på antal inledda utredningar beroende på anmälare. Särskilt gäller detta polisen där Farsta inleder utredningar i 23 % av anmälningarna; Hässelby-Vällingby 42 %; Rinkeby- Kista 43 % och Södermalm 19 %.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast träffa överenskommelser om samverkan undertecknade av chefer från utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Vi vill ha en redovisning av dessa vid nämndens möte den 15 mars 2012 samt även mer belysning av varför det är så stor skillnad i antal inledda utredningar beroende på uppgiftslämnare.

§10 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 15 december 2011

Stadsdelsnämndens protokoll den 2 januari 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 9 januari 2012

Pensionärsrådets protokoll den 9 januari 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 30 november 2011 – 3 januari 2012, enligt nämndens delegering.

1. 2011-12-13: Delegering av beslutanderätt avseende särskilt boende inom äldreomsorgen. Dnr 1.1-604/2011

2. 2011-12-21: Föreningsbidrag 2011 till Verdandi. Dnr 5-148/2011

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 8 november – 23 december 2011.

§11 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid nämndens sammanträde den 24 november 2011 framförde ersättaren Tuula Karlsson (s) önskemål om ett bord vid grillplatsen vid Olympiaplan i Tallkrogen. Förvaltningen berättade nu att ett bord kommer att sättas upp på platsen under maj månad. Tuula Karlsson tackade så mycket för detta.

2. Följande studiebesök i verksamheterna kommer att anordnas för nämnden:

- Farsta strands gruppbostad tisdag 27 mars kl 14.30

- Postiljonens vård- och omsorgsboende tisdag 19 juni kl 15.00

- Forsängens parklek – tid meddelas inom kort

Studiebesöken arrangeras för ungefär 5-6 personer per besök. Mer detaljerad information kommer att skickas ut inom kort. Ordföranden uppmanade ledamöter och ersättare att anmäla sig i så god tid som möjligt för att underlätta förvaltningens planering.

3. Under Öppet forum i anslutning till nämndens sammanträde den 9 februari presenterar stadsbyggnadskontoret aktuella byggprojekt i stadsdelsområdet.

4. I anslutning till nämndens sammanträde den 15 mars kommer Kronofogden att berätta om överskuldsättning. Detta sker redan kl 16.30.

5. En utställning med fotografier av Per Björn på temat 70-talets hippiekultur i Farsta anordnas på Aktivitetshuset Tuben under tiden 20-29 januari. Den 25 januari hålls en paneldiskussion med rubriken Vad kan vi lära av 70-talets hippiekultur?

6. Bokslutet för Farsta stadsdelsnämnd 2011 är i princip klart och visar ett överskott om 7,1 mnkr. Bokslutet redovisas för nämnden vid sammanträdet den 9 februari.

§12 Nämndens frågor

Thereza Nordlund (v) anmälde att partiet återtar den skrivelse om hbt-frågor som lämnades in för beredning vid nämndens sammanträde den 15 december (§ 21), och som nämnden då uppdrog åt förvaltningen att bereda.

Följande nya skrivelser lämnades in.

Hur arbetar stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med hbt-frågor? (bilaga 1)

Thereza Nordlund (v) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Projektet Våld i nära relationer (bilaga 2)

Thereza Nordlund (v)

Beslut

1. Nämnden återkallar sitt uppdrag till förvaltningen att bereda den skrivelse om hbt-frågor som vänsterpartiet lämnades in vid nämndens sammanträde den 15 december (§ 21).

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ovanstående skrivelser till ett kommande sammanträde.

Ledamoten Thereza Nordlund (v) undrade vad som görs åt den höga kriminaliteten i Hökarängen. Förvaltningen återkommer med svar.

Thereza Nordlund (v) tog även upp den privata Skogsbyns friförskola och frågade vad det beror på att förvaltningen inte i dagsläget kan ge besked om hur barnomsorgen kommer att ordnas för barnen på Skogsbyn om den ekonomiska förening som driver förskolan avslutar sin verksamhet. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund svarade att förvaltningen varken kan eller får ge besked innan den ekonomiska föreningen har meddelat huruvida de kommer att fortsätta verksamheten eller inte. Ett besked redan idag från förvaltningen skulle också riskera att påverka förhandlingarna mellan den ekonomiska föreningen och stiftelsen Stora Sköndal. Ett stöd i någon form till en privat verksamhet skulle strida mot kommunallagen och förvaltningen kan således inte heller stödja föreningen i deras förhandlingar. Thereza Nordlund tackade för informationen.

I frågan om Skogsbyns förskola ställdes också följdfrågor och lämnades kommentarer av ordföranden Lars Jilmstad (m), vice ordföranden Gunnar Sandell (s), ledamöterna Vladan Boškovic (fp), Roland Bjurström (m), Mariana Moreira Duarte (mp) och Karin Lekberg samt ersättaren Godfrey Etyang (s).

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) informerade om att det i Sköndalsgården i Sköndals centrum, tidigare använd av nämnden som fritidsgård, utvecklas ny verksamhet av ett antal föreningar i Sköndal. Förbundet Vi unga och Nattvandrarna har startat en verksamhet för barn och ungdomar varje tisdag. Under gårdagskvällen besöktes gården av 45 barn och ungdomar och 10 vuxna. De som driver verksamheten är intresserade av en kontakt med nämnd och förvaltning för att diskutera möjlighet få bidrag till biljardbord, musikanläggning och annan utrustning.

Vice ordföranden frågade förvaltningen om sandning och plogning i stadsdelsområdet. Under helgen var det mycket halt på alla trottoarer, med ett stort antal ben- och armbrott som följd. Gunnar Sandell frågade hur stadens avtal med entreprenörerna ser ut och vad förvaltningen kan göra för att entreprenörerna ska sanda så snart det behövs. Ulla Thorslund lovade att förvaltningen ska undersöka och återkomma med besked vid nästa sammanträde.

Ersättaren Tuula Karlsson (s) framförde ett tack till förvaltningens parkingenjör Jan Ekman för ett mycket snabbt åtgärdande av ett par nedblåsta träd. Ersättaren Thomas Bäcklin (fp) passade på att tacka för likaledes snabb klippning av trädgrenar.

Apropå det bord som kommer att placeras ut vid grillplatsen vid Olympiaplan i Tallkrogen undrade ledamoten Vladan Boškovic (fp) om motsvarande skulle kunna ordnas vid en fotbollsplan och lekplats i Gubbängen, där det tidigare har funnits två bord. Gunnar Sandell (s) påpekade att det på denna plats även behövs en betydligt större papperskorg än den som finns där nu. Ulla Thorslund svarade att förvaltningen ska titta på dessa förslag från nämnden.

Ledamoten Karin Lekberg (s) frågade när tidigare beslutad upprustning av Farstaängen kommer att genomföras. Förvaltningen svarade att detta kommer att åtgärdas den närmaste tiden.