Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Stefan Lindberg från föreningen Bästa Svängen och socialsekreterare Olle Johansson berättar om fotoutställningen 70-talets hippiekultur i Farsta, på temat ”Vilka lärdomar kan vi dra?”.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

2 Anmälan av medborgarförslag om ny utrustning i parkleken Semlan i Sköndal

3 Svar på medborgarförslag om hundrastgård på bollplan och belysning på parkväg i Svedmyra

4 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om en översikt av äldreomsorgen i Farsta

5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om Aktivitetshuset Tuben

6 Svar på skrivelse från (s) och (v) om skötsel av Farsta torg

7 Ny förskola i Sköndal och utökning av förskola i Gubbängen - genomförandebeslut

8 Anläggning av konstgräsplan i Fagersjö - genomförandebeslut

10 Ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården

11 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

12 Förslag till positionspapper om EU, staden och stockholmarna - yttrande till kommunstyrelsen

13 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblem - yttrande till kommunstyrelsen

14 Förstärkt tillsyn av insatser i Farsta för personer med psykisk funktionsnedsättning - yttrande till Socialstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Trafikkontorets svar på medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Ågesta Broväg i Farsta

16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen - kvartal 4 2011

17 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal 4 2011

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 januari 2012

19 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 30 januari 2012

20 Pensionärsrådets protokoll den 30 januari 2012

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Information från stadsdelsdirektören

Barnomsorgsgarantin

Utställningen på Aktivitetshuset Tuben om 1970-talets hippiekultur i Farsta

MR-pris

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Upphandling av parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

27 Anmälan enligt lex Sarah av missförhållande i kommunalt driven verksamhet - Farsta Västra Hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 januari 2012, sluten del av sammanträdet

29 Sociala delegationens protokoll den 16 januari 2012 (extra sammanträde)

30 Sociala delegationens protokoll den 26 januari 2012

§1 Årsredovisning och bokslut för 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2011.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar årsredovisning med bokslut till kommunstyrelsen.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-01.

Dnr 1.2.1-17/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Sebastian Sandström m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsredovisning och bokslut för 2011 samt överlämnar dessa till kommunstyrelsen och anför därutöver följande.

Nämnden anser att förvaltningens förslag väl speglar verksamheten under 2011, vilken bedrivits med den budget och de prioriteringar som majoriteten under moderat ledning beslutat.

Bokslutet visar ett överskott på 7,1 mkr. Vi är bekymrade över att dessa resurser inte använts för att anställa flera medarbetare i förskolan så att nämnden följer fullmäktiges beslut om gruppernas storlek. Enheternas självvärdering av utveckling och lärande inom förskolan är också under KF:s mål. Implementeringen av språkprogrammet i förskolans pedagogiska arbete har inte skett under första halvåret 2011, vilket var planen.

Vi anser att arbetet med förskoleportalen för att underlätta kommunikationen samt med bra internetuppkopplingar till alla förskolor borde varit avslutat under 2011.

Vi är bekymrade över att nämnden inte når KF:s mål vad gäller nöjda brukare i omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Vidare är det ett dåligt resultat vad gäller andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar.

Inom äldreomsorgen finns det sämre värden än KF:s mål vad gäller nöjda i hemtjänsten; nöjda i boenden; måltiderna i ordinärt boende. Den nya värdegrunden har inte inarbetats i verksamheterna. Dokumenterad munstatus har en stor avvikelse, liksom att samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där även sociala aktiviteter ingår.

Bland redovisade synpunkter och klagomål har vi särskilt noterat klagomål på att det inte finns män som arbetar med samarbetssamtal i familjestödsenheten. Vi har även noterat alltför många klagomål på hemtjänstenheten om underleverantörer som inte städat tillräckligt bra.

Vi är bekymrade över att majoriteten vägrar att bidra till en fritidsverksamhet i Sköndal – inte minst mot bakgrund av den tragiska händelsen med sprängmedel hösten 2011.

Nämnden noterar att vi inte klarar KF:s mål vad gäller att sortera ut matavfall inom förvaltningen för biologisk hantering. Detsamma gäller förpackningar o papper. Vi har inte heller klarat målet för förnyelsebart drivmedel till fordonen.

Förvaltningens alla medarbetare har gjort ett mycket bra arbete trots majoritetens budget och andra prioriteringar. Nämnden tackar alla medarbetare för detta.

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström m fl (mp)

Efter 2010 års bokslut skrev vi i vårt uttalande att vi var kritiska till förskolegruppernas storlek och det är med sorg vi konstaterar att vi återigen måste påpeka detta efter 2011 års bokslut. Samtidigt kan man utläsa att resultatet är på 7,1 mnkr. Vi är mycket väl medvetna om kravet på budgeten - att den ska gå plus minus noll. Tyvärr verkar det som att kravet borde kommit med en specificering på hur mycket man får gå plus. Det är en skandal att våra barn går i alldeles för stora grupper samtidigt som bokslutet vittnar om en väldigt god ekonomi.

Vi ser att frågan om munstatus inte heller har förbättrats. Antalet omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus är 61%. Det hoppas vi att vi inte ska behöva se fler gånger i ett bokslut. Vi hade velat se en procentsats kring genomförandeplaner där sociala aktiviteter ingick.

Ett av stadsdelens verksamhetsområde är: Stockholms livsmiljö ska vara hållbar. Detta är ett område som alltid borde ha ordet Uppfyllt kopplat till sig. Kraven skall vara tuffa och krävande och i fokus under hela verksamhetsåret. Den indikatorn som vi anser borde höjas och som av princip inte borde anses vara uppfyllt är den kring ekologiskt inköpta livsmedel, 16 % är en alldeles för låg siffra. Vi borde vara den stadsdelen i Stockholm som visar vägen kring dessa frågor. Vi har förutsättningarna, kunskapen och definitivt ekonomin för det.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

(V) ansluter sig till socialdemokraternas förslag till beslut, samt anföra följande därutöver.

Vi är glada över att stadsdelsnämnden ska erbjuda förskolans personal kompetens-utveckling och pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare under tidsperioden 2011-01-01 2014-12-31. Vi vill ha information om utbildningsinsatserna under perioden.

Däremot så är vi bekymrade över en del saker som vi inte är nöjda med.

I årsredovisningen så står det att Stockholmarna ska vara nöjda med kultur och idrottsmöjligheterna i Stockholm. Nämnden tycker att dessa mål helt uppfylls. Vi håller inte med om det utan tycker att man borde satsa mer på idrotten, ta bort taxorna för idrottshallarna och fotbollplanerna. Satsa på bibliotekens författarbesök och fler teaterföreställningar i stadsdelen.

Nämnden anser att målet med att Farsta upplevs som ett tryggt område att vistas i uppfylls helt. Det kan i och för sig stämma att det upplevs så, men det stämmer inte riktigt med verkligheten. Vi har problem med tryggheten i tunnelbanan. På kvällstid samlas gängen och Farsta strand är den tredje mest brottsdrabbade tunnelbanestationen i Stockholm. Det här är något som bör åtgärdas snarast innan problemen förvärras. Ta tag i problemen nu och arbeta förebyggande med de ungdomar som uppehåller sig där.


§2 Anmälan av medborgarförslag om ny utrustning i parkleken Semlan i Sköndal

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Eva-Li Brydolf om ny utrustning med mera i parkleken Semlan i Sköndal.

Ärendet

Eva-Li Brydolf har lämnat in ett medborgarförslag med idéer om ny utrustning och flera skuggiga platser i parkleken Semlan på Sköndalsvägen i Sköndal. Dessutom föreslås att några buskar och träd tas bort för att förhindra att det pågår förstörelse i skydd av buskarna och för att göra vinterns pulkaåkning säkrare.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-23.

Dnr 1.2.4-25/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på medborgarförslag om hundrastgård på bollplan och belysning på parkväg i Svedmyra

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Denise Åström om hundrastgård på bollplan och belysning på parkväg i Svedmyra.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Denise Åström att bollplanen vid SL:s bussdepå i Gubbängen ska göras om till hundrastgård. Åström föreslår även att parkvägen mellan Oppundavägen och Grycksbovägen i Svedmyra ska belysas.

Förvaltningen tycker att det är en utmärkt idé att göra en hundrastgård av bollplanen vid SL:s bussdepå. Åtgärden kan utföras under året. Förvaltningen anser däremot inte att gångvägen mellan Oppundavägen och Grycksbovägen i Svedmyra ska belysas. Det är kostsamt och försämrar naturupplevelsen vid promenader genom skogen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-18.

Dnr 1.2.4-582/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§4 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om en översikt av äldreomsorgen i Farsta

§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om Aktivitetshuset Tuben

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om Aktivitetshuset Tuben.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ställt frågor om det nya Aktivitetshuset Tuben. Frågorna gäller kostnader för ombyggnad, uppförande av ny entré, beläggningen och ungdomsverksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-13.

Dnr 1.6-593/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Svar på skrivelse från (s) och (v) om skötsel av Farsta torg

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet om skötseln av Farsta torg.

2. Tjänsteutlåtandet och skrivelsen skickas till trafik- och renhållningsnämnden för beslut om lämpliga åtgärder.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden vill socialdemokraterna och vänsterpartiet få redovisat hur ansvaret för skötseln av Farsta torg fördelas mellan olika instanser. Partierna föreslår även att förvaltningen uundersöker hur skötseln kan förbättras och om fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB kan ta över så mycket som möjligt av ansvaret.

Ansvaret för Farsta torg delas av trafik- och renhållningsnämnden och fastighets-nämnden. Atrium Ljungberg AB ansvarar för tömning av vissa skräpkorgar. Centrum-ägaren är mycket intresserad av att överta skötseln av torget och har tagit upp frågan vid flera tillfällen. Frågan föreslås överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-18.

Dnr 1.6-594/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Ny förskola i Sköndal och utökning av förskola i Gubbängen – genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden inrättar en ny förskola med en avdelning på Thorsten Levenstams väg 17 i Sköndal enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden utökar förskolan Ängen på Gubbängsvägen 107 i Gubbängen med 14-18 platser enligt förvaltningens förslag.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är fortfarande stor i Farsta stadsdelsområde. Nya bostäder är under uppförande på flera ställen i området. Under våren finns behov av att erbjuda cirka 50 barn plats i Sköndal och Gubbängen.

Förvaltningen föreslår att en fristående villa inom stiftelsen Stora Sköndals område hyrs och anpassas till en förskola med en avdelning för 18 barn samt att en tillbyggnad görs motsvarande en avdelning för 18 barn på befintlig paviljong på förskolan Ängen i Gubbängen. Verksamheten vid den nya och den tillbyggda förskolan beräknas kunna starta under våren 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-13.

Dnr 2.6-14/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Anläggning av konstgräsplan i Fagersjö – genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden anlägger en konstgräsplan på befintlig grusplan i Fagersjö parklek enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt nämndens verksamhetsplan 2012 ska en konstgräsplan anläggas på befintlig grusplan i parkleken i Fagersjö. Önskemålet om en konstgräsplan i stadsdelen kommer ursprungligen från en grupp ungdomar som lanserade idén i ett medborgarförslag till nämnden hösten 2011. Anläggandet av en konstgräsplan är också i linje med kommunfullmäktiges satsning på idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att anlägga en konstgräsplan i Fagersjö enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-18.

Dnr 3.1-24/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§9 Föreningsbidrag 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag för 2012 med sammanlagt 475 000 kronor i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar, under förutsättning att nämnden avsätter medel för detta i verksamhetsplanen. Den 20 oktober 2011 beslutade nämnden om en ny utformning av bidraget. Det nya bidraget kallas föreningsbidrag och ersätter de två tidigare bidragen till utomstående organisationer och till kultur-arrangemang. Samtidigt fastställdes nya riktlinjer för bidraget.

Sammanlagt 34 föreningar har ansökt om bidrag för år 2012. Förvaltningen föreslår att totalt 30 föreningar beviljas bidrag om sammanlagt 475000 kronor. Enligt förslaget utgår totalt 325000 kronor till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, missbruk eller socialt utanförskap och 150000 kronor för kulturarrangemang i stadsdelsområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-18.

Dnr 5-610/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ledamöterna Ann-Louise Ebérus (m) och Leif-Åke Andersson (m) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

Vi anser att föreningsbidraget är för litet. Det är positivt att så stor andel av föreningarna som ansökt om bidrag blivit beviljade dem men det handlar om små summor.

Farsta stadsdel ska satsa på kultur. Därför måste vi också ge bidrag till ett levande kulturliv genom satsningar och bidrag. Vänsterpartiet budgeterade för mer pengar till kultur- och föreningsverksamhet i förorten. Vi vill att föreningsbidraget ökas i förorterna för att hela Stockholm ska ha ett levande kulturliv. Vi anser att de beviljade bidragen i Farsta för 2012 är för låga.

Ann Mari Engel i Kulturnämnden har undersökt hur fördelningen av resurser till kulturen ser ut i Stockholm. Hon skriver:

Stockholm stad satsar mer än en miljard kronor per år på kulturverksamhet. De flesta kulturverksamheter vänder sig formellt till alla Stockholms invånare, men många förortsbor som barn, unga och äldre är inte så rörliga över staden, eller har inte råd med resorna, och i praktiken är resurserna väldigt ojämnt fördelade.

Samtliga kulturinstitutioner som idag får stöd av staden är belägna innanför tullarna, utom en enda. (…)

Av stödet till fria verksamheter går endast omkring en tiondel till verksamheter utanför tullarna, varav en stor del till närförorten Liljeholmen.

En översiktlig uppdelning av hela stödet inklusive bibliotek, kulturskola och samlingslokaler för 2011 ger grovt räknat 632 miljoner kronor till kulturverksamheter i innerstaden och 258 miljoner kronor till förorten. Det betyder 2000 kronor per invånare i innerstaden (315 042 personer) och 490 kronor invånare i förorten (532 301 personer).

En innerstadsbo får alltså över fyra gånger mer än en förortsbo, av Stockholms stads kulturresurser.

Då frivilligorganisationer ges mer och mer ansvar ska de också få mer resurser. Vi förstår Pensionärsrådets synpunkter om att:

(…) grundproblemet är att den totala summa som avsätts till föreningsbidrag är alldeles för liten, bland annat utifrån att PRO och SPF tar på sig ett allt större ansvar i de många sociala aktiviteter som erbjuds äldre i området. Det som i nämndens totala budget är ett mycket litet belopp betyder mycket i föreningarnas budgetar.

Det måste vara enkelt för föreningar att söka pengar och det ska vara lätt att få dem beviljade. Också här vill vi lyfta fram Pensionärsrådets synpunkter:

Rådet berättade att pensionärsföreningarna har svårt att förstå skillnaden mellan verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag. Pensionärsföreningarna undrar bland annat varför de inte får något aktivitetsbidrag för exempelvis bridge, när andra föreningar får aktivitetsbidrag för exakt samma verksamhet.

§10 Ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bekräftar förvaltningens preliminära ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 miljoner kronor under perioden 2011-2013. I stadens budget 2012 har ytterligare 50 miljoner kronor tillförts för år 2014. Äldrenämnden har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor under 2012. De kommunala verksamheterna söker medel genom respektive stadsdelsnämnd.

Vid Farsta och Edö vård- och omsorgsboenden har pengarna under 2011 främst använts för personalförstärkning på helgerna. Personalutökningen har bland annat medfört att de boende fått mer egen tid med kontaktpersonen.

För 2012 ansöker Farsta vård- och omsorgsboende om medel för att förstärka personalen en vardag i veckan och varje helgförmiddag. Edö ansöker om medel för förstärkning på helger och vid behov på natten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-12.

Dnr 7-302/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar biträdande enhetschef Sandra Rosquist och socialsekreterare Katarina Carling vid utredningsenheten barn och ungdom inom avdelningen för barn och ungdom med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

2. Nämndens förordnande av socialsekreterare Barbro Andersson upphör att gälla.

Ärendet

Nämnden har genom tidigare beslut (den 24 november 2011) gett ett antal namngivna tjänstemän rätt att fatta beslut i nämndens ställe när det gäller att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

På grund av personalförändringar vid utredningsenheten barn och ungdom inom avdelningen för barn och ungdom föreslås att biträdande enhetschef Sandra Rosquist och socialsekreterare Katarina Carling förordnas med rätt att fatta beslut enligt ovan nämnda lagrum. Tidigare förordnande av socialsekreterare Barbro Andersson föreslås upphöra. Övriga tidigare förordnanden kvarstår oförändrade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-19.

Dnr 1.1-18/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Förslag till positionspapper om EU, staden och stockholmarna – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till positionspapper där staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.

Förvaltningen ser positivt på att dokumentet har tagits fram. Däremot är förvaltningen tveksam till behovet av positionspapper på nämnd- och styrelsenivå. Förvaltningen vill också framhålla att alltför detaljerade riktlinjer från EU kan verka begränsande i den lokala planeringen där verksamheten ska utgå från lokala behov, önskemål och förutsättningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-20.

Dnr 1.5.1-601/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Sebastian Sandström m fl (mp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande samt anför därutöver nedanstående som svar på remissen av förslaget till positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

Nämnden anser att det är bra om staden beslutar om sin position och klargör sin övergripande inställning till EU-politiken. Frågan bereds lämpligen av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Nämnden ser inget behov av att utarbeta verksamhetsspecifika EU-positionspapper. Alla stadsdelsnämnder har f n ansvar för verksamheter inom förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Dessa uppdrag är lika för alla nämnder, även om de lokala förhållandena skapar olika förutsättningar.

De valda EU-parlamentarikerna, riksdag och regering har enligt nämndens uppfattning ansvar för kontakterna med EU. De kan vid behov remittera ärenden till staden.

Reservation

Sebastian Sandström m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla remiss svar

2. Och därutöver anföra följande

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkt skapar problem och behöver omarbetas.

Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden självt kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga upphandlingar.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens tvekan inför behovet av positionspapper på nämnd- och styrelsenivå. Vi anser att det inte behövs.

2. Nämnden säger också nej till behovet av positionspapper för staden. Staden ska inte föra en enhetlig linje i EU-frågor då staden rymmer många olika uppfattningar om vilken politik och vilka principer som ska styra EU-arbetet. De ställningstaganden om ekonomin och EU:s inre marknad som läggs fast i positionspappret vilar på marknadsliberala värderingar som vi inte ställer oss bakom.

3. Nämnden tar ställning för att nämnder och bolag ska vara fria att ta ställning till varje EU-förslag för sig. De ska inte begränsas av ideologiskt färgade riktlinjer från stadsledningskontoret.

Sverige är med i EU till följd av en folkomröstning, vilket vi respekterar. Samtidigt anser vi i Vänsterpartiet fortfarande att det behövs ett annorlunda alleuropeiskt samarbete. För att en progressiv europeisk utveckling ska bli möjlig måste EU:s nyliberalt inspirerade fördrag ersättas av andra främst mellanstatliga samarbeten eller förändras i grunden.

Vi avvisar stora delar av förslaget till positionspapper, eftersom det bygger på en EU-politik som Vänsterpartiet motsätter sig. De ställningstaganden som läggs fast i positionspappret vilar på marknadsliberala värderingar. Dessa värderingar hör till den politiska ideologi som EU vilar på men som vi inte ställer oss bakom.

Staden ska inte föra en enhetlig linje i EU-frågor då staden rymmer många olika uppfattningar om vilken politik och vilka principer som ska styra EU-arbetet. Staden kan inte ta ställning till gemensamma principer, då vi inom staden inte har samma uppfattning. Bland annat anser vi inte att välfärdtjänster ska tillhandahållas av privata företag som konkurrerar på en öppen marknad. Vi anser att privata företag inte ska kunna göra vinster på offentliga medel, skattebetalarnas pengar.

Vi anser att välfärden ska styras av medborgarna behov och inte göras till en marknad med medborgaren som en kund. Vi anser att välfärdssystem ska vila på demokratisk grund. Den privata sektorn inom ekonomin är inte demokratiskt styrd. Därför bör den privata sektorn inte sköta uppgifter som demokratiskt styrda institutioner kan sköta bättre. EU ska inte hindra stater eller mindre samhällsinstanser från att besluta själva om hur välfärden bäst sköts.

Enligt forskning på Umeå universitet är svenskar positivt inställda till att stat och kommun sköter utbildning, sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. Svenskar har en stor vilja att betala skatt. Omkring tre av fyra säger sig vara beredda att betala mer i skatt för sjukvård, äldreomsorg och skola. De flesta anser att välfärden ska finansieras med skatter. De anser att mer egenfinansiering och fler privata sjukhus och skolor är negativt för samhället. I det ljuset blir en del av förslagen i positionspappret inte representativa för befolkningens åsikter.

Vi vänder oss emot att staden ska anta ett papper vars värderingar ska vägleda nämnders arbete, när värderingarna i pappret inte stämmer överens med den politik som förs av många nämndrepresentanter.

Vi vill istället utgå från mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan för ekologisk omställning som principer för samverkan mellan länder. De fackliga rättigheterna och kvinnors rättigheter behöver stärkas. Finansmarknaden behöver regleras och social dumpning motverkas. Miljöpolitiken bör regleras över gränserna men inte hindra länder att gå före med en radikalare lagstiftning.

§13 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblem – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblem.

Ärendet

Socialnämnden har utarbetat ett förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblem. Syftet med garantin är likställighet och ökad tillgänglighet till vård och behandling. Garantin ska innebära att tydliga rutiner finns och att den enskilde får ett bra bemötande oavsett var i staden han eller hon bor.

Förvaltningen anser att förslaget är positivt och kommer att bidra till att säkerställa att de sökande får en bra hjälp inom en rimlig tid. Förvaltningens förutsättningar påverkas av att Farsta har flest aktuella inom missbruksvården i hela staden. Förvaltningen bedömer dock att kraven i garantin kan uppfyllas. Redan idag utförs arbetet i stort sett enligt garantin.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-13.

Dnr 1.5.1-608/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Sebastian Sandström m fl (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Sebastian Sandström m fl (mp)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande i ärendet och instämmer i huvudsak i detta samt anför därutöver

Nämnden hänvisar till den reservation som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lämnade vid ärendets behandling i socialnämnden den 24 november 2011.

Vi vill särskilt peka på yrkandena att alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden samt att unga vuxna ska garanteras ett första samtal inom tre dagar.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till yttrande.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Socialtjänstlagen stadgar att socialnämnden ska sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma från missbruket. I princip bör lagens skrivningar vara tillräckliga om de kompletteras med preciseringar i riktlinjer om maximala vänte- och handläggningstider. Riktlinjerna bör givetvis gälla både socialtjänsten och de öppna mottagningarna som finns. I verkligheten sätter snäva budgetramar upp hinder för att lagens intentioner ska uppnås. Den verkliga kvalitetsgarantin är därför en ökad budget.

När insatser styrs av en snål budget blir missbruksarbetet akutstyrt istället för långsiktigt. Staden riskerar att lura stockholmare med missbruksproblem att de ska få kvalificerad vård, om kvalitetsgarantin inte backas upp med pengar för att också genomföra stödprogrammet.

Allt mer av missbruksbudgeten går idag till att betala boende, eftersom så många missbrukare som har kontakt med socialtjänsten är hemlösa. De har ofta så grava problem att det krävs stora insatser och långsiktiga vårdkedjor för att bryta missbrukslivet.Dessutom finns ett stort dolt missbruk, som kräver ett uppsökande arbete långt utöver det som finns resurser till idag.

Om de utfästelser som anges i den föreslagna kvalitetsgarantin inte ska stanna vid vackra ord och en plan på papperet måste mer resurser ges till missbruksvården. Inte sedan 2003 då den rödgröna majoriteten styrde har individ- och familjeomsorgen i stadsdelsnämnderna fått ett rejält budgetpåslag, då budgeten utökades med 92,5 mnkr.

Förvaltningens svar visar också att det är orealistiskt inom tilldelad budget att ta kontakt samma dag. För att klara tidsgränsen krävs mer resurser, om inte missbruksarbetet ska bli helt akutstyrt. Dessutom bör unga vuxna mellan18 och 25 år kunna få ett personligt samtal redan inom två till tre dagar. Vi delar också förvaltningens uppfattning att alla sökande ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden som Malmö kommun erbjuder.

§14 Förstärkt tillsyn av insatser i Farsta för personer med psykisk funktionsnedsättning – yttrande till Socialstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Socialstyrelsen i ärende med diarienummer 9.1-18644/2011.

Ärendet

Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att få sina behov tillgodosedda. Socialstyrelsen har därför genomfört en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser.

I Farsta har tillsyn genomförts när det gäller handläggningen vid biståndsbedömning och boendestöd. Socialstyrelsens beslut innebär att stadsdelsnämnden ska redovisa en plan för hur nämnden kommer att arbeta med att ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Nämnden ska också redovisa hur rutinen för detta kommer att införas hos personalen inom boendestödet. Nämnden ska vidare säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker och att den sker enligt gällande bestämmelser.

Förvaltningen kommer att vidta åtgärder som säkerställer att de nödvändiga rutinerna följs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-13.

Dnr 1.6-317/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Trafikkontorets svar på medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Ågesta Broväg i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger trafikkontorets svar på Veronica van der Bilts medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid Ågesta Broväg i Farsta till handlingarna.

Ärendet

Veronica van der Bilt har tidigare lämnat in ett medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö längs Ågesta Broväg i Farsta. Stadsdelsnämnden beslutade den 16 juni förra året att lämna förslaget vidare till trafik- och renhållningsnämnden, som ansvarar för de frågor som togs upp i förslaget.

Trafikkontoret har nu svarat Veronica van der Bilt och även skickat svaret för kännedom till stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden lägger svaret till handlingarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-25.

Dnr 1.2.4-291/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen – kvartal 4 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner redovisa alla insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar nu kvartal 4 2011. Två insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. I båda fallen har den enskilde tackat nej till erbjuden plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-16.

Dnr 1.6-26/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 4 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner redovisa alla insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialnämnden, som lämnar en samlad rapport till kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar nu kvartal 4 2011. Under kvartalet har alla insatser kunnat verkställas inom tre månader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-16.

Dnr 1.6-27/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 18 januari 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 30 januari 2012

Pensionärsrådets protokoll den 30 januari 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 4-26 januari 2012, enligt nämndens delegering.

1. 2012-01-17: Tilldelningsbeslut (med upphandlingsrapport) avseende upphand-ling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten (dnr 2.2.2-529/2011)

2. 2012-01-24: Rättegångsfullmakt för biträdande enhetschef vid utrednings-enheten barn och ungdom, Sandra Rosquist (dnr 1.1-29/2012)

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 24 december 2011 – 26 januari 2012.

§19 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Barnomsorgsgarantin klaras i januari, men det är tyvärr överinskrivning på ett antal avdelningar. Förvaltningen har fått besked om att privata Morgondagen i Hökarängen kommer att stängas eftersom de inte lyckas få tag på tillräckligt stora lokaler. Förskolan planerar stängningen i samverkan med förvaltningen för att det ska bli så smidigt som möjligt för barn och föräldrar.

2. Fotoutställningen 20-29 januari på Aktivitetshuset Tuben om 1970-talets hippiekultur i Farsta presenterades vid nämndens öppna forum, direkt före sammanträdet, av Stefan Lindberg från föreningen Bästa Svängen Hökarängen och förvaltningens socialsekreterare Olle Johansson. Nämnden tackade Stefan och Olle för en mycket givande och tankeväckande redogörelse.

3. Chefen vid enheten för försörjningsstöd Eva-Lotta Jonsson har tilldelats fackförbundet Visions MR-pris för sitt arbete för integration, mångfald och mänskliga rättigheter (MR) inom enheten. Nämnden framförde sina gratulationer till Eva-Lotta.

4. Stadsbyggnadskontorets redovisning av byggplaner i området, som egentligen skulle ha genomförts i anslutning till dagens sammanträde, kommer istället att hållas vid sammanträdet den 15 mars. På uppmaning av ordföranden och vice ordföranden har Ulla Thorslund tagit kontakt med stadsbyggnadsdirektören för att försäkra sig om att kontoret säkerställer att de då verkligen kan genomföra sin medverkan. På förslag från ersättaren Godfrey Etyang (s) kommer då även att redovisas en sammanställning av remissvaren på sambandet Farsta-Högdalen.

5. Rapporterades från gårdagens möte med lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. När-polischefen berättade vid mötet att det sker mycket inbrott just nu, i hela polisområdet (som även omfattar Vantör). Organiserade ligor men även missbrukare ligger bakom en stor del av brotten. Ett informationsmöte har hållits för fastighetsägare, och bland annat uppmanas till mer grannsamverkan. Ulla Thorslund och avdelningschef Inger Norman kommer att ha ett möte med närpolischefen för att diskutera fortsatt samverkan kring ungdomar. Vice ordförande Gunnar Sandell (s) påtalade sambandet mellan ungdomars arbetslöshet och kriminalitet.

Brandmyndigheten gör en stor brandskyddsinventering i flerbostadshus. Man satsar även på brandvärdar för att få ut information om brandskydd till olika språkgrupper.

BRÅ-dagen arrangeras lördag 26 maj.

6. Avdelningschef Per-Ove Mattsson informerade om hemlöshet – definition, statistisk och vad staden och förvaltningen kan göra. I Farsta finns cirka 200 hemlösa.

7. Ett studiebesök anordnas för nämnden på Farsta Strands gruppbostäder tisdag 28 februari kl 14.30.


§20 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Satsning på förorterna (bilaga)

Thereza Nordlund (v) och Sebastian Sandström m fl (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) frågade vad som händer nu och vad som planeras framöver när det gäller både Söderortsvisionen och Farstas hälso- och idrottsprofil. Förvaltningen återkommer med en rapport vid nästa sammanträde.

Gunnar undrade också hur det går med planerna på att ersätta pappershandlingar till nämndens sammanträden med läsplattor, för att minska pappersfloden och underlätta arbetet. Gunnar påpekade att det är viktigt att ärendena publiceras på stadens webbplats Insyn någon dag efter att de förtroendevalda har fått tillgång till dem samt att rubrikerna är begripliga så att intresserade invånare lätt kan hitta rätt. Ulla Thorslund svarade att frågan om läsplattor kommer att tas upp vid en kommande gruppledarträff och att det bland annat är en kostnadsfråga om och i så fall när plattorna ska införas. Publiceringen på Insyn kommer att ses över utifrån Gunnars påpekanden.

Gunnar Sandell frågade slutligen om dagliga verksamheten i Gubbängen skulle kunna få i uppdrag att tillverka en tydlig och snygg namnskylt som ledamöter och ersättare kan använda vid exempelvis verksamhetsbesök. Förvaltningen lovade se om det går att ordna.

Ersättaren Thomas Bäcklin (fp) beskrev fyra pelare som är placerade vid Konsum i Gubbängen och som är avsedda för klängväxter. Thomas föreslog att nämnden skulle skriva till den ansvariga nämnden, trafik- och renhållningsnämnden, och påtala att pelarna antingen behöver rätas upp eller ännu hellre bytas ut mot något som ser trevligare ut.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma ett brev enligt ovan till den ansvariga nämnden, som undertecknas av ordföranden och vice ordföranden.

Ersättaren Laura Roselli (v) tog upp frågan om Skogsbyns Friförskola. Ulla Thorslund berättade att hon, ordföranden och vice ordföranden kommer att ordna ett möte med styrelsen för förskolan.

Ersättaren Tuula Karlsson (s) undrade hur många ungdomar under 20 år i stadsdels-området som inte studerar och inte jobbar, och om förvaltningen vet vilka de är. Tuula frågade också vilket stöd dessa ungdomar erbjuds och hur de följs upp. Ulla Thorslund svarade att Jobbtorg ansvarar för dem, att förvaltningen nyligen haft ett möte med Jobbtorg och att förvaltningen bland annat har ett projekt på gång kring detta. Mer information kommer att ges senare.

Ledamoten Arne Fredholm (m) undrade över supportergängen, hur det ser ut med rekryteringen. Arne frågade också hur ofta Ulla Thorslund träffar närpolischefen, och föreslog att nämnden får en kort information om aktuella frågor därifrån vid varje sammanträde. Ulla svarade att hon som regel träffar närpolischefen en gång i månaden.

Ledamoten Sebastian Sandström (mp) påpekade att det är viktigt att nämnden investerar i anläggningar på ett sådant sätt att både killars och tjejers intressen tillgodoses. Sebastian undrade om det finns någon statistik som investeringsbeslut kan grundas på. Förvaltningen svarade att det inte alltid finns statistik att tillgå.