Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Projektledare Susanne Aplehag-Balotis berättar om projekten Våld i nära relationer och Man Läs mer...smottagning Söderort

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i nämnden. Om man har ett medborgarförslag på föredragningslistan kan man passa på att berätta mer om det här.

Sammanträdet börjar efter Öppet forum, tidigast kl 19.00

Bilagor till föredragningslista
120524 tillggslista.pdf (72 kb)

2 Naturlekplats i skogsmiljö - anmälan av medborgarförslag

3 Promenadväg längs Magelungen i Fagersjö - anmälan av medborgarförslag

4 Farstaområdets äldsta historia - anmälan av medborgarförslag

5 Riktiga fritidsgårdar för alla ungdomar i Farsta stadsdelsområde - svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

6 Ny förskola i Sköndal - inriktningsbeslut

7 Ny förskola i Svedmyra - inriktningsbeslut

8 A Slutrapport för projektet Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

9 Förlängning av avtal med Carema Orkidén AB om driften av Farsta strands gruppbostäder

10 Förlängning av avtal med Sköndals LSS AB om driften av Sköndals gruppbostäder

10 A Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

11 Utseende av ombud att föra nämndens talan

12 Utseende av firmatecknare och slutlig utanordnare för utbetalning av pengar inom förvaltningen

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

14 Årsrapport 2011 om Farsta stadsdelsnämnd - svar till Stadsrevisionen

15 Förslag om förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Förslag om detaljplan för Storö 24 med flera fastigheter i Farsta centrum -svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

17 Förslag om detaljplan för fastigheten Sandö 55 i Farsta - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

19 Handläggning och dokumentation av ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen - redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Carema Hemtjänst AB

21 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen - kvartal 1 2012

22 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal 1 2012

29 Stärkta insatser mot ungdomars användning av narkotika - socialnämndens svar på skrivelse (v)

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 april 2012

31 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 14 maj 2012

32 Pensionärsrådets protokoll den 14 maj 2012

33 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

34 Information från förvaltningen

Vad händer på kulturområdet i Farsta? Fråga från ledamoten Karin Lekberg (s) (bordlagd vid sammanträdet den 19 april)

Rapport från möte med närpolischefen

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

36 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

37 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Edö servicehus

38 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 april 2012, sluten del av sammanträdet

39 Sociala delegationens protokoll den 10 maj 2012

§1 Välkomsthälsning till den nya förvaltningschefen

Ordförande Lars Jilmstad (m) hälsade Steinunn Á Håkansson varmt välkommen som ny förvaltningschef i Farsta. Lars berättade att Steinunn närmast kommer från ett uppdrag som förvaltningschef i Skärholmen och att hon dessförinnan har arbetat i Botkyrka. Ordföranden önskade Steinnunn all lycka i det nya uppdraget. Även Eva Haag, chefssekreterare och registrator, hälsades hjärtligt välkommen till Farsta. Eva har tidigare haft motsvarande uppdrag i Skärholmen.

Steinunn tackade för ett fantastiskt mottagande och berättade att hon ser fram emot att få arbeta i Farsta – ett mycket välskött område som samtidigt står inför vissa utmaningar.

§2 Nedtagning av träd i Larsboda

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Birgitta och Nils Olvenmo med flera om nedtagning av träd i Larsboda.

Ärendet

Birgitta och Nils Olvenmo med flera har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om att tre tallar tas ned i ett radhusområde vid Forsbackagatan–Persbergsbacken i Larsboda. Träden släpper barr som samlas i hängrännorna och orsakar stopp i vattenflödet. Dessutom lossnar kvistar och grenar när det blåser kraftigt.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.2.4-243/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Naturlekplats i skogsmiljö

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Anna Augustinsson om en naturlekplats i skogsmiljö.

Ärendet

Anna Augustinsson har lämnat in ett medborgarförslag om att det borde skapas en naturlekplats i Farsta, i skogsmiljö och byggd i naturmaterial. På en sådan lekplats skulle barn i åldern 4-12 år till exempel kunna klättra, gå lingång och krypa under stockar.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.2.4-205/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Promenadväg längs Magelungen i Fagersjö

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Anna Augustinsson om en promenadväg längs Magelungen i Fagersjö.

Ärendet

Anna Augustinsson har lämnat in ett medborgarförslag om att det behövs en promenadväg längs Magelungen i Fagersjö, så att Högdalen och Rågsved binds samman med Farsta gård och Farsta strand. En sådan satsning skulle leda till att Fagersjö blir en vacker och populär plats att bo på, något som på sikt även skulle kunna bidra till fler affärer och mer kollektivtrafik om fler lockas att bosätta sig i området.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.2.4-247/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§5 Farstaområdets äldsta historia

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Gunnar Björkman om Farstaområdets äldsta historia.

Ärendet

Gunnar Björkman har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår en inventering av gamla historiska lämningar i Farstaområdet, till exempel en fornborg och gamla vägar och gårdar. Nämnden skulle också kunna be Stockholms Stadsmuseum utarbeta ett material om Farstaområdets äldsta historia

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-07.

Dnr 1.2.4-272/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§6 Riktiga fritidsgårdar för alla ungdomar i Farsta stadsdelsområde

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om riktiga fritidsgårdar för alla ungdomar i Farsta stadsdelsområde.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet framfört att nämnden borde driva fritidsgårdar i egen regi i alla stadsdelar inom stadsdelsområdet.

Det finns sex fritidsgårdar i stadsdels­­­området. Förvaltningen undersöker möjligheten att eventuellt öppna en fritidsgård genom att samutnyttja Sköndalsskolans fritidshemslokal. I avvaktan på det kommer förvaltningens fritidsverksamhet att i samverkan med Sköndals IK driva en fritidsverksamhet för elever i årskurs 6 till 9. Verksamheten kommer att bedrivas i Sköndalshallens lokaler på fredagkvällar och startar hösten 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.6-229/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v).

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Tack för svaret på skrivelsen. Bra att förvaltningen nu försöker hitta konstruktiva lösningar för ungdomar som bor i Sköndal. De behöver en fritidsgård inom stadsdelen. Sköndalshallen med idrottsaktiviteter är säkert bra för en del ungdomar, andra vill ha andra aktiviteter. Angeläget att lösa detta så snart som möjligt, ser fram emot att förvaltningen återkommer med en rapport om lösningen.

§7 Ny förskola i Sköndal

Inriktningsbeslut

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa förslagshandlingar med projektredovisning för en förskola med sex avdelningar i nybyggnadsområdet Sköndal, etapp 2.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser i Sköndal förväntas öka framför allt med anledning av planerad nybyggnation av bostäder inom området. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har begärt markanvisning för att bygga en ny förskola i området. Förskolan kommer troligtvis att kunna byggas vid det nya områdets torg.

Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslags­handlingar med projektredovisning för en förskola med sex avdelningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 2.6-258/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Ny förskola i Svedmyra

Inriktningsbeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa förslagshandlingar med projektredovisning för en förskola med sex avdelningar öster om kvarteret Halmpappret, i enlighet med nämndens remissvar till stadsbyggnadsnämnden den 24 november 2011 i ärendet om ny detaljplan för områden vid Grycksbovägen och Enskedevägen i Svedmyra.

2. Stadsdelnämnden uppdrar åt förvaltningen att driva frågan om förskolans placering i det pågående planarbetet med målsättning att förskolan placeras som nämnden föreslog i remissvaret till stadsbyggnadsnämnden.

3. Omedelbar justering.

Förskolan är ett nödvändigt tillskott i området, i synnerhet som dagens förskola på Enskedevägen ska rivas. Nämnden har tidigare påpekat att den föreslagna placeringen väster om kvarteret Fastarne är djupt olämpligt. Angöring för lämna och hämta barn är svår att genomföra på ett säkert sätt, likaså angöring för varutransporter.

Med en placering vid den av nämnden föreslagna platsen kommer angöring för lämning, hämtning samt varutransporter att kunna ordnas säkert utan att grannar eller övrig trafik blir störda. Dessutom kommer barnen att komma åt en hel skog utan att behöva vara i närheten av vägar med hög trafik, vilket både Grycksbovägen/Enskedevägen och Herrhagsvägen är.

Ärendet

Det planeras 180 lägenheter längs Enskedevägen, Jösseforsvägen och Grycksbovägen i Svedmyra. Även på tomten till den befintliga förskolan på Enskedevägen 182 ska det byggas bostäder. Den planerade utbyggnaden kräver att denna förskola rivs. Den är i mycket dåligt skick och behöver omfattande upprustning. Exploateringskontoret har därför erbjudit Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) en tomt för en ny förskola.

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i Tallkrogen och Svedmyra och förväntas öka med anledning av planerad nybyggnation av bostäder inom området. Den nya förskolan kan byggas i två våningar och rymma sex avdelningar och innebär en nödvändig platsökning.

Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslags­handlingar med projektredovisning för en förskola med sex avdelningar söder om kvarteret Fastarne i Svedmyra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 2.6-257/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Thomas Bäcklin (fp) lade fram ett eget förslag till beslut. I detta instämde Karin Lekberg m fl (s) och Thereza Nordlund (v).

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit det förslag som hade framlagts av honom, Thomas Bäcklin (fp), Karin Lekberg m fl (s) och Thereza Nordlund (v).

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§9 Slutrapport för projektet Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten för projektet Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående och överlämnar den till länsstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Med stöd från länsstyrelsen har stadsdelsnämnden under åren 2009-2010 genomfört projektet Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående som är äldre, har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk. Från och med 2011 ingår anhörigstödet som en del av nämndens ordinarie verksamhet.

Länsstyrelsen har begärt in en slutrapport med ekonomisk redovisning av projektet. Rapporten ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 25 maj 2012. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten och överlämnar den till länsstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-22.

Dnr 605-387/2008

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Edö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Edö vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. När det gäller de kommunalt drivna boendena ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Edö vård- och omsorgsboende med de tre inriktningarna servicehus, gruppboende (demensvård) och somatisk vård. Boendet är beläget i en naturnära miljö vid sjön Magelungen i Farsta strand.

Bedömningen är att det är en fungerande verksamhet, men alla enheter har områden som behöver utvecklas och förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan för respektive enhet som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planerna är tillräckliga för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 1.2.1-262/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Karin Lekberg m fl (s).

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Edö vård- och omsorgsboende består av tre inriktningar, servicehus, gruppboenden för demensvård och somatisk vård. Verksamheten bedöms att fungera men behöver utvecklas och förbättras.

Avvikelser kvarstår sedan förra årets uppföljning. Vi tycker att det är viktigt att avvikelser inte återkommer år från år. Vad beror det på?

Edö gruppboendes avvikelser från förra året består av:

· Lokal rutin för hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas behöver utformas

· Rehabiliteringsplaner upprättas inte vid behov.

· För nyinflyttade boende har det inte gjorts en ADL-bedömning av arbetsterapeut under 2012.

· Sjukgymnast/arbetsterapeut har inte gett behandling individuellt eller i grupp under 2012.

Edö servicehus avvikelser från förra året består av:

· Rehabiliteringsplaner finns i en stor del av journalerna, dock inte i tillräckligt antal för att uppfylla kraven i uppföljningen.

· ADL-bedömningar utförda av arbetsterapeut saknas i många av de granskade journalerna.

· Lokal rutin för regelbundna trycksårsutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd saknas.

Edö-somatisk vårds avvikelser från förra året består av:

· Lokala rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas behöver utformas.

· Lokal rutin för trycksårutredningar inkluderande bedömning med uppföljning och åtgärd behöver utvecklas.

· När det gäller rehabiliteringsplaner har en förbättring skett sedan föregående uppföljning, men många planer saknas fortfarande. Rehabiliteringsplaner måste upprättas vid behov och uppdateras vid förändring i hälsotillståndet.

· När det gäller ADL-bedömningar har det skett en förbättring men fortfarande saknas det många bedömningar.

§11 Förlängning av avtal med Carema Orkidén AB om driften av Farsta strands gruppbostäder

Beslut

Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Carema Orkidén AB avseende driften av Farsta strands gruppbostäder att gälla från och med den 1 maj 2013 till och och med den 30 april 2015.

Ärendet

Vid sammanträdet den 12 februari 2009 beslutade stadsdelsnämnden att tilldela Carema Orkidén AB ansvaret för driften av Farsta strands gruppbostäder, Glavagatan1-3, 1-3 b, 19 och 23. Tilldelningsbeslutet gällde från och med 1 maj 2009 och fyra år framåt. I avtalet som upprättats mellan parterna framgår att det kan förlängas med samma villkor med två år, om parterna senast nio månader innan avtalets utgång den 30 april 2013 (det vill säga senast den 31 juli 2012) träffar en skriftlig överenskommelse om förlängning.

Förvaltningen föreslår att avtalet med Carema Orkidén AB om driften av Farsta strands gruppbostad förlängs med två år från och med den 1 maj 2013. Verksamheten är väl fungerande och bedrivs i enlighet med det avtal som gäller. Entreprenören har hörsamt och systematiskt åtgärdat de behov av förbättringar som framkommit vid förvaltningens uppföljningar och verksamheten bedriver ett metodiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 2.2.2-239/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§12 Förlängning av avtal med Sköndals LSS AB om driften av Sköndals gruppbostäder

Beslut

Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Sköndal LSS AB avseende driften av Sköndals gruppbostäder att gälla från och med den 1 mars 2013 till och med den 28 februari 2015.

Ärendet

Vid sammanträdet den 17 december 2008 beslutade stadsdelsnämnden att tilldela Sköndal LSS AB ansvaret för driften av Sköndals gruppbostäder, bestående av gruppbostad Sköndal 1, Bengt Bagares gränd 2A och gruppbostad Sköndal 2, Bengt Bagares gränd 16. Tilldelningsbeslutet gällde från och med 1 mars 2009 och fyra år framåt. I avtalet som upprättats mellan parterna framgår att avtalet kan förlängas med samma villkor med två år om parterna senast nio månader innan avtalets utgång 28 februari 2013 (det vill säga senast den 31 maj 2012) träffar en skriftlig överenskommelse om förlängning.

Förvaltningen föreslår att avtalet med Sköndal LSS AB om driften av Farsta strands gruppbostad förlängs med två år från och med den 1 mars 2013. Förvalt-ningen har haft en god och fortlöpande dialog med driftansvariga och genomfört ett antal uppföljningar och har vid samtliga tillfällen konstaterat att verksamheten är mycket väl fungerande och bedrivs i enlighet med det avtal som gäller.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 2.2.2-261/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§13 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Carita Mandelin, HSO, som ny ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för återstoden av perioden 2011-2014.

Ärendet

Den 19 april i år godkände stadsdelsnämnden en avsägelse från Filip Burman, ledamot i nämndens rådet för funktionshinderfrågor. HSO Stockholms stad, som samordnar nomineringarna till råden för funktionshinderfrågor, har nu föreslagit Carita Mandelin som ny ledamot.

Förvaltningen föreslår att nämnden utser Carita Mandelin som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för återstoden av perioden 2011-2014.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-18.

Dnr 1.1-302/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Utseende av ombud att föra nämndens talan

Beslut

Farsta stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson fullmakt

att själv, eller genom de ombud hon ger fullmakt, föra nämndens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Ärendet

Enligt 4 § i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (Kommunal författningssamling, Kfs, 2008:12) har nämnden rätt att utse ombud att föra stadens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

I särskilt ärende har nämnden utfärdat rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Vid sidan av denna rättegångsfullmakt är det nödvändigt för en snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda.

Steinunn Á Håkansson har utsetts till stadsdelsdirektör för Farsta stadsdelsförvaltning och föreslås nu få ombudets rättigheter i denna egenskap.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.1-265/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Utseende av firmatecknare och slutlig utanordnare för utbetalning av pengar inom förvaltningen

Beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd utser stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson till slutlig utanordnare för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.

2. Farsta stadsdelsnämnd utser stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson och ekonomichef Pär Dahlqvist till firmatecknare, att teckna firma var för sig.

Ärendet

Enligt 3 kapitlet 5 § i Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning (Kommunal författningssamling, Kfs, 2011:9) ska varje nämnd utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Nämnden utser förvaltningschefen till utanordnare. Förvaltningschefen utser sedan ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter.

Nämnden föreslås dessutom utse stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson och ekonomichef Pär Dahlqvist till firmatecknare, att teckna firma var för sig.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.1-266/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Tertialrapport 1 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012.

2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 24,3 mnkr.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 2,4 mnkr.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende projektmedel för FarstaSteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 2,1 mnkr.

5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-11.

Dnr 1.2.1-256/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s)

Socialdemokraterna påpekar återigen att stadsdelsnämnden inte uppfyller KF-målet om barngruppernas storlek i alla förskolor.

Vi är angelägna om att tillräckligt många stöd- och träningslägenheter finns.

Vi saknar uppgifter om vräkningar inom vårt område.

Vi vill ha en förklaring till varför äldreomsorgsbudgeten uppenbarligen även i år är för låg i förhållande till invånarnas behov.

Vi är angelägna om förebyggande arbete. Det gäller bl a samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Förskolan – skolan – socialtjänsten – polisen bör intensifieras arbetet enligt stadens nya riktlinjer, bekymringssamtalen är särskilt viktiga.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Tertialrapporten vittnar om en förvaltning som är väldigt positivt inställd till verksamhetens förmåga att uppnå målen. I rapporten kan man utläsa en 1 röd punkt, och detta är frågan om tävlande i kvalitetsutmärkelsen.

Trots detta har vi under föregående år sett en ekonomi som är i balans till viss del för att förskolegrupperna är för stora. Vi har en god ekonomi, varför inte investera lite? Miljöpartiet anser att alla permanenta förskolebyggnationer i stadsdelen skall planeras och ritas för ett långsiktigt användande. Hög arkitektonisk och miljömässig standard skall vara en självklarhet. Utemiljön skall planeras så att barnen får en stimulerande och varierande utevistelse som inspirerar till lek och naturupplevelser.

Målet med en god ekonomi skall alltid vara en prioritering men det kan inte vara på bekostnad av verksamheten, vi har en stor andel äldre i stadsdelen som kommer behöva ytterligare service, en yngre generation som bara bli fler och fler och en ungdomsgeneration som behöver fritidsgårdar. Vi får inte heller glömma bort de som lider av bland annat missbruk som behöver samhällets hjälp för att komma på fötter.

Om ifall denna prognostisering stämmer i slutet på året verkar det enda logiska att ställa högre krav inför nästa verksamhetsår, om vi kan så här bra så kan vi naturligtvis bli bättre!

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

I tertialrapportens uppföljning görs en bedömning om förvaltningens arbete helt, delvis eller ej förväntas bidra till att målen uppfylls under året.

I kommunfullmäktiges budget finns tre inriktningsmål:

· Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.

· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.

· Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

När det gäller barngruppernas storlek inom förskolan så når man inte kommunfullmäktiges mål. Verksamheten bör byggas ut snarast och fler förskollärare bör anställas.

Vi tycker att Farstas Hälso- och idrottsprofil bör utvecklas mer.

Vi är inte helt nöjda med Farstas invånares tillgång till olika kulturaktiviteter.

§17 Årsrapport 2011 om Farsta stadsdelsnämnd – svar till Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2011 för Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendet

Stadsrevisionen har efter granskningar av verksamheten 2011 inom Farsta stadsdelsnämnd överlämnat en årsrapport. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter.

· Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

· Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig

· Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-27.

Dnr 1.4.190/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Förslag om förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget om förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd.

Ärendet

På uppdrag av stadsledningskontoret har Sweco analyserat resursfördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd. Analysen har framför allt fokuserat på attraktivitetsvariabeln, som används för att avspegla befolkningens sociala nätverk, ett nätverk som kan träda in vid tillfälliga ekonomiska kriser för en enskild person. Syftet har varit att säkerställa att fördelningsmodellen fångar upp behoven av ekonomiskt bistånd så bra som möjligt.

Förvaltningen ser positivt på att fördelningsmodellen kontinuerligt ses över så att den fångar upp de aktuella behoven av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.5.1-242/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

Enligt det nya förslaget till resursfördelningssystem ska Farsta stadsdelsområde få minskade medel för försörjningsstöd. Innan vi kan diskutera förändringen av formen vill vi veta om de som är i behov av försörjningsstöd får det beviljat i Farsta. Har socialtjänsten tillräckliga resurser att bevilja försörjningsstöd efter behov eller arbetar personalen under press att spara pengar? Om det senare är fallet så anser vi att det är fel att skära i budgeten för försörjningsstöd även om inte hela budgeten användes förra året. Oavsett modell för resursfördelning.

Det viktiga med ett resursfördelningssystem är inte själva modellen utan att de som behöver pengar får dem. Om de boende i ett område får mindre behov av försörjningsstöd och folk i ett annat får ökade behov är det bra att det uppmärksammas och resurser flyttas dit de behövs. Så länge modellen följer behoven och inte tvärtom; det får inte bli så att socialtjänsten beviljar mindre försörjningsstöd till behövande eftersom man infört ett nytt system för resursfördelning i stadsdelen.

§19 Förslag om detaljplan för Storö 24 med flera fastigheter i Farsta centrum –svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget om detaljplan för Storö 24 med flera fastigheter i Farsta centrum.

2. Nämnden anför därutöver följande.

3. Omedelbar justering.

Det är mycket bra att fastighetsägaren vill investera i handelsplatsen. Nämnden har inga fakta för att bedöma om Farsta centrum behöver ytterligare en livsmedelsbutik, utöver de fyra som redan finns. Om ytterligare en etableras torde de andra minska i omsättning och antalet medarbetare. Viss risk kan även finnas att livsmedelshandel i stadsdelscentra minskar.

Vi vet att många invånare vill ha en biograf i centrumet varför den nu gällande detalj-planen var mycket efterlängtad. Viss bio finns i Kulturskolans lokaler genom Fanfaren filmklubb. De överväger utvidgning av sin verksamhet. Eftersom den ursprungliga detaljplanen avsåg en biograf bör en sådan etableras, gärna i ett större kulturcentrum. Det skulle kunna placeras ovanpå matbutiken.Det kopplar samman biblioteket, Vår teater och Kulturskolan. Verksamheten som finns i nuvarande Tuben kan flyttas till kulturcentrat.

Här på det nya byggetbör finnas tillgängliga lokaler för det lokala föreningslivet och för annan rekreation, typ danslokaler, restauranger mm. Trafiklösningar för området måste beakta att ytterligare byggnation planeras bl a genom Tyngdpunkt Farsta, vilket förändrar Magelungsvägen m fl vägar, ger ökad trafik och minskad framkomlighet samt ökade utsläpp. Vi måste se till att människor kan ta sig till olika delar av Farsta. Trafiken får inte bli ett hinder att ta sig ifrån Farsta centrum till Farsta gård och idrottsanläggningarna som finns där. Det är viktigt inte minst för våra unga nu när Farsta ska ha en idrottsprofil. Ökad trafik och dåliga trafiklösningar på grund av en matbutik är inte önskevärt.

I stadsbyggnadskontorets utlåtande påpekas att Farsta centrum har ett kulturhistoriskt värde. Alla förändringar ska därför ske varsamt. Anslutningen mellan befintlig byggnad och den föreslagna riskerar att förvanska den befintliga. Av någon anledning kallas den befintliga ”medborgarhuset”, ett begrepp som vi inte hört tidigare. En bärande idé när Farsta centrum planerades och byggdes var blandningen av handel, social service och kulturella aktiviteter. Tyngdpunkten har mer och mer blivit handel.

Planen visar byggnation av en stor, i princip fönsterlös byggnad. Den kommer att dominera denna del av centrumet. Enligt handlingarna ska den bli svart, vilket vi är mycket tveksamma till. Huset kommer att bryta kraftigt mot omgivande hus.

All varutransport utom till torghandlarna sker för närvarande via underjordiska vägar. Denna princip vill vi ha kvar av buller- och trafiksäkerhetsskäl.

Ytterligare överväganden krävs om dagvattnet. Det finns flera olika uppgifter i handlingarna – en om att det ska gå till reningsverket Henriksdal för att sedan släppas ut i sjön Magelungen. Det är svårt att förstå varför. Nämnden ser mycket allvarligt på sjöns situation, att den växer igen. Därför är det viktigt att inte tillståndet försämras genom ytterligare belastning.

Ytterligare överväganden krävs om trafiken. Farstavägen kan inte svälja mer trafik. Centrumet har inga tillfarter med god kapacitet. Det finns dock mycket bra kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar. Centrumägaren och stadens förvaltningar bör arbeta för gång och cykling till centrum. Den föreslagna livsmedelsbutiken ligger dock långt från bussar och tunnelbana.

I handlingarna finns även uppgifter om att fler bostäder borde byggas för att få mer liv i centrumet hela dygnet. Nämnden vill erinra stadsbyggnadsnämnden om skrivelsen om Farsta Torn som undertecknades av samtliga partigrupper vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 februari 2008: ”Stadsbyggnadsnämnden anser att Stockholm skulle bli vackrare och fungera bättre med flera höga hus. /…/ Undertecknade partigrupper i Farsta Stadsdelsnämnd föreslår ett nytt högt hus i Farsta centrum. Där kan t ex bostäder, gruppbostäder, hotell, bio, möteslokaler och nya delar av Farsta centrum finnas.”.

Ärendet

Farsta Centrums fastighetsägare Atrium Ljungberg AB vill med föreslagen detaljplan göra det möjligt att komplettera handelsutbudet med en stor livsmedelsbutik. Förutom butik föreslås ett parkeringsgarage i två plan. Etableringen nås från Farstaplan och Karlandaplan.

Karlandaplan och Storöplan är idag svårtillgängliga ytor i olika marknivåer. En stor matvaruaffär blir ett bra tillskott till övriga centrumbyggnader förutsatt att utformningen av byggnaden noga övervägs. Förvaltningen är positiv till att området utvecklas från parkeringsyta till handelsetablering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 1.5.3-206/2012

Förslag till beslut

Karin Lekberg m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. Till denna text anslöt Lars Jilmstad m fl (m), Thomas Bäcklin (fp), Sebastian Sandström m fl (mp) och Thereza Nordlund (v).

Beslutsgång

Mötet ajournerades under tio minuter för överläggningar inom och mellan partigrupperna.

Nämnden beslutade enligt det förslag som hade framlagts av samtliga partier.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Sebastian Sandström m fl (mp).

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har beslutat att bygga en stor matvarubutik i Farsta centrum. De har ändrat planen från parkering med biograf till matvarubutik med underliggande garage.

Vi ser positivt på att det byggs nytt i Farsta centrum. Man skulle kunna bygga bostäder på platsen. Vi ser hellre en biograf än en matvarubutik i Farsta centrum. Om en biograf inte öppnas ser vi gärna att platsen används till etablering av annan kulturverksamhet eller till verksamheter som syftar till att boende i Farsta får nya mötesplatser.

Det är positivt att människor utan tillgång till bil kan storhandla. En stor matvarubutik i Farsta centrum kan underlätta den sortens handlande. Samtidigt finns redan flera matvarubutiker i centrum.

För att motverka klimatförändringar och miljöförstöring behöver människor konsumera mindre av varor och mer av tjänster.

Farsta centrum har många affärer och många parkeringsplatser. Centrumet har mindre av ickekommersiella verksamheter och av kultur. Vi vill ha ett centrum som är tillgängligt och levande. Levande på dagtid, på kvällar och helgnätter. Levande på kultur och mötesplatser.

§20 Förslag om detaljplan för fastigheten Sandö 55 i Farsta – svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget om detaljplan för fastigheten Sandö 55 i Farsta.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till detaljplan innebär att en gruppbostad med sex lägenheter kommer att byggas på fastigheten Sandö 55 på Värmlandsvägen 209 i Farsta. Befintlig byggnad på fastigheten rivs.

Förvaltningen anser att det är ett bra förslag och ett behövligt tillskott av gruppbostäder. Behovet av gruppbostäder är stort i hela Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-05.

Dnr 1.5.3-248/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Förslag om cykelplan 2012 för Stockholms stad – svar på remiss från trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på förslaget om cykelplan 2012 för Stockholms stad.

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämnden gav 2010 trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny cykelplan för Stockholm. Planens fokus är att skapa bra samband för pendlings-cyklister genom hela kommunen och förbättra förbindelserna med grannkommunerna. Åtgärderna omfattar nya cykelstråk, breddning av befintliga stråk och sammanlänkning där det idag saknas kopplingar.

Förvaltningen är positiv till den nya planen som främjar cykling. Cykling framhålls tillsammans med gående och kollektivtrafik som ett kapacitetsstarkt trafikslag i stadens Framkomlighetsstrategi. Prioritering av pendlingsstråk är riktig. Förvaltningen är tveksam till om att driften av pendlingsstråken blir bättre om ansvaret överförs till en central förvaltning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 1.5.1-179/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Thomas Bäcklin (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Karin Lekberg m fl (s).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Sebastian Sandström m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi är glada över att Stockholm stad äntligen får en ambitiös cykelplan, och vi tycker att mycket är bra. Biltrafiken måste avta och ersättas med cykling och spårtrafik för att vi ska få en hållbar stad. Nu gäller det att ta fram tillräckliga resurser så att planen kan förverkligas så fort som möjligt.

Slutmålet är 2030. Dit är det långt. Vi vill ha etappmål för åren 2015, 2020 och 2025 för bättre överskådlighet och motivation.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att staden måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att körfält för bilar kan behöva användas för nya utökade och skyddade cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpolitik.

Vi delar helt förvaltningens förslag om att förstärka Farstas stadsdelsområdes pendlingsstråk mot innerstaden och tvärförbindelser mot Älvsjö, Huddinge och Tyresö. Vi tycker också att förbindelsen mot Haninge är viktig.

Cykelbanorna i ytterstaden är dåligt underhållna och nu är det bekräftat genom aktuella studier. Cykelbanorna i ytterstaden måste ha samma standard och underhåll som cykelbanorna i innerstaden, allt annat är strukturell diskriminering. En höjd ambitionsnivå i ytterstaden kräver givetvis också höjda anslag i budgeten.

Det räcker inte heller med säkra cykelparkeringar vid tunnelbanan utan det måste också finnas cykelparkeringar där människor bor.

Lånecykelsystemet är utmärkt och måste byggas ut i förorterna med samma prioritet som i innerstaden. Tillgängligheten till våra vackra naturområden skulle då på allvar förbättras.

De lagändringar som skissas i planen om att göra det beviljat för cyklister att köra mot enkelriktat och köra mot rött ljus vid högersväng är för dåligt underbyggda. Det krävs konsekvensbeskrivningar innan vi kan ta ställning till förslagen.

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström m fl (mp)

Vi i Miljöpartiet är förespråkare för mer cykelanvändande, det är därför vi med glädje läser denna remiss och anser att förvaltningens svar på remissen är välformulerad och visar på ett genuint intresse för dessa frågor.

Vi vill tillägga att vi inte heller tror på att en central förvaltning kring driften av pendlingsstråken är den ultimata lösningen, den lokala kunskapen finns hos förvaltningen och bör utnyttjas på det mest ultimata sättet, om detta är ett sätt att visa att det inte har funkat bör en dialog öppnas upp för att förbättra detta istället. Driften av snöröjningen ligger bland annat centralt och som vi har sett har detta inte lett till en större förbättring.

Vi ser fram emot att se resultatet av denna plan och hoppas att en idé finns över hur finansieringen skall genomföras.

§22 Handläggning och dokumentation av ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen – redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning till Socialstyrelsen i ärende med diarienummer 9.2-19776/2011.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerhetsställa att handläggning och dokumentation är rättssäker och sker i enlighet med gällande regler. Begäran kommer efter Socialstyrelsens granskning av ett enskilt ärende. Stadsdelsnämndens yttrande till Socialstyrelsen i det ärendet behandlades på sociala delegationens sammanträde 24 oktober 2011.

Socialpsykiatrin i Farsta stadsdelsförvaltning har efter Socialstyrelsens tillsyn genomfört en översyn av riktlinjer för handläggning och dokumentation i syfte att säkerställa rättssäkerheten. Särskilt fokus har lagts vid de lagrum som Socialstyrelsen hänvisar till i ärendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.4-491/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Carema Hemtjänst AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av uppföljningen av Carema Hemtjänst AB till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen.

I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Carema Hemtjänst AB. Hemtjänsten är relativ stor med 118 kunder. Verksamheten bedöms vara väl fungerande. Det finns emellertid områden som behöver förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur bristerna ska åtgärdas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 1.2.1-260/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§24 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen – kvartal 1 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner redovisa alla insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

I detta tjänsteutlåtande redovisas kvartal 1 2012. En insats som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. Den enskilde har tackat nej till erbjuden plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04.20.

Dnr 1.6-208/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§25 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 1 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner redovisa alla insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialnämnden, som lämnar en samlad rapport till kommunfullmäktige.

I detta tjänsteutlåtande redovisas kvartal 1 2012. Under kvartalet har alla insatser kunnat verkställas inom tre månader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-20.

Dnr 1.6-207/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§26 Stadsrevisionens årsredogörelse 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Stadsrevisionens årsredogörelse 2011 till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen granskar kontinuerligt om de verksamheter som bedrivs av stadens nämnder och bolagsstyrelser följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet redovisas bland annat i en årsrapport till respektive nämnd och en granskningspromemoria till respektive styrelse.

I den samlade årsredogörelse som redovisas här gör Stadsrevisionen en kort sammanfattning av årets granskningar. Man kommenterar framför allt de avvikelser och förbättringsområden som har identifierats. Det gäller bland annat områdena utbildning, trafik och renhållning samt verksamheter inom några stadsdelsnämnder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.6-264/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§27 Stadsrevisionens revisionsplan 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Stadsrevisionens revisionsplan 2012 till handlingarna.

Ärendet

Stadens förtroendevalda revisorer är indelade i tre grupper med ansvar för olika revisionsområden. Revisorsgrupp 1, som bland annat ansvarar för den övergripande planeringen av revisionen, fastställer i början av varje år en plan för de grundläggande nämnd- och styrelsegranskningar, fördjupade granskningar och större revisionsprojekt som ska genomföras under året.

Under 2012 kommer större revisionsprojekt bland annat att ägnas åt gemensam IT-service och avtalet med Volvo IT, e-tjänstprogrammet, parker och trygghet, samverkan vid övergång mellan förskola och skola, avvikelsehantering inom äldreomsorgen, uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning och stadens tillämpning av FN:s barnkonvention.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.4-146/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§28 Stadsbyggnadsstrategi Tyngdpunkt Farsta – stadsbyggnadsnämndens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut om Stadsbyggnadsstrategi Tyngdpunkt Farsta till handlingarna.

Ärendet

Den 12 maj 2011 gav stadsbyggnadsnämnden sitt kontor i uppdrag att i samråd med exploateringskontoret och Farsta stadsdelsnämnd påbörja en förstudie för att utveckla Farsta till en attraktiv tyngdpunkt, utifrån kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Vision 2030, Söderortsvisionen och översiktsplanen Promenadstaden. Resultatet av förstudien blev ett förslag till Stadsbyggnadsstrategi Tyngdpunkt Farsta, som nu har fastställts genom beslut i stadsbyggnads-nämnden den 29 mars.

Stadsbyggnadskontoret kommer nu att inleda programarbetet för Tyngdpunkt Farsta. Som vägledning i det arbetet finns även den vision för Tyngdpunkt Farsta som utarbetades i anslutning till förstudien av stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och stadsdels-förvaltningen, i samverkan med fastighetsägaren Atrium Ljungberg, Familjebostäder, Telia Sonera och Farsta Företagsgrupp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Dnr 1.6-281/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§29 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av socialtjänstinspektörernas årsrapport 2011 till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänstinspektörernas uppdrag har under år 2011 varit att granska enheter för ekonomiskt bistånd på sex stadsdelsförvaltningar – Bromma, Skärholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Farsta. Det samlade resultatet av granskningarna redovisas i den bifogade årsrapporten.

Granskningen av handläggningen av ekonomiskt bistånd i Farsta har tidigare redovisats i en särskild rapport som behandlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2011.

Sammantaget visade granskningarna av de tre stadsdelsförvaltningarnas försörjningsstöd att det finns olika utvecklingsbehov men att det också pågår en utveckling av kvaliteten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 1.6-202/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

Granskningen av stadsdelsförvaltningarnas försörjningsstöd visade på att utveckling sker men att det finn olika utvecklingsbehov.

Granskningen av Farstas sociala utredningar visade på brister av analys och bedömning av den sökandes situation. Den sociala utredningen gav ingen tydlig bild och utredningen var fragmentarisk.

Det är viktigt att utredningen tar reda på orsakerna till att den enskilde behöver bistånd.

Rättsäkerheten påverkas för den enskilde som kanske inte får den hjälp som hon eller han behöver.

Barnperspektivet är också något som behöver utvecklas. Finns det barn så bör de finnas med i arbetsplanen.

Det är viktigt att man tänker långsiktigt och inte bara löser akuta problem på kort sikt.

§30 Verksamhetsberättelse Personligt ombud 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av verksamhetsberättelsen för Personligt ombud 2011 till handlingarna.

Ärendet

Under perioden 1 september 2009 till 31 augusti 2011 bedrevs insatsen Personligt ombud på entreprenad av Stadsmissionen. Från och med 1 september 2011 har stadsdels-nämnderna återtagit driften av verksamheten. Farsta har tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i söderort en gemensam organisation och administration för detta. Ett (1) personligt ombud erbjuder sina insatser till de boende i Farsta.

I föreliggande ärende redovisar socialnämnden en verksamhetsberättelse för perioden 1 januari – 31 augusti 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-02.

Dnr 1.2.1-201/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

Vi hoppas att Bilaga 3 i Verksamhetsberättelse Personligt Ombud 2011 uppmärksammas och skickas vidare till ansvariga för utförsäkringar. De personliga ombudens erfarenheter av hur deras klienter får det till följd av utförsäkringar måste lyftas fram.

Av de personliga ombudens berättelse framgår med all tydlighet att människor med psykiska funktionsnedsättningar får en försämrad livskvalitet till följd av utförsäkringar.

Vi vill att förvaltningen utöver att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna också går vidare med de uppgifter som kommit fram i ombudens berättelse.

Bland annat bör man uppmärksamma ombudens uppfattning om att personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårt att klara av de krav som ställs på dem som söker försörjningsstöd och att de behöver särskild förståelse.

§31 Sociala insatsgrupper i Stockholms stad – rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av socialnämndens rapport om sociala insatsgrupper i Stockholms stad till handlingarna.

Ärendet

Social insatsgrupp är en strukturerad samverkansform på lokal nivå för polis, socialtjänst, skola och andra viktiga aktörer i ungas nätverk. Gruppen samordnar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Skillnaden från tidigare nätverksarbete är dels polisens mer aktiva roll, dels en handlingsplan med mål och ansvarsområden som ska följas upp kontinuerligt. Socialtjänsten har huvudansvar för att sociala insatsgrupper kommer till stånd, men både polis och skola ska delta aktivt i detta arbete.

I bifogad rapport presenteras hur arbetet fortlöper i de stadsdelsförvaltningar som har påbörjat insatsen. Farsta har ansökt om medel från Söderortsvisionen för att utveckla arbetet med social insatsgrupp. Arbetet ligger i linje med SSPF-nätverket för socialtjänst, skola, polis och fritid – SSPF – som startats tidigare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-04.

Dnr 1.6-236/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Sebastian Sandström m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta anslöt Thereza Nordlund (v).

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Ett individanpassat nätvärk bestående av viktiga myndighetspersoner kopplade till en ung människa som har hamnat snett är en viktig komponent som ett tryggt samhälle bör ordna.

Initiativet med Sociala insatsgrupper är ett positivt initiativ som vi stöttar och tycker att förvaltningens ansökan om pengar är bra.

Arbetet med de ungdomar som kan bli aktuella för den sociala insatsgruppen i Farsta måste kompletteras med andra åtgärder, målet skall alltid vara att den sociala insatsgruppens arbete inte skall behöva ta vid.

Vi har tidigare blivit informerade om att samarbetet mellan skolorna i området och förvaltningen inte alltid har varit framgångsrikt, en förutsättning för att arbetet skall bli en succé är bland annat att detta samarbete måste fungera. Vi är medvetna om att arbete läggs på att förbättra detta. Skolan är den platsen som ungdomar tillbringar mest tid, och de har de bästa förutsättningarna för att se problemen i tid. Skolan ska inte vara den som har hela ansvaret men de bör snabbt veta vart de skall vända sig och detta kräver samarbete.

Vi vill att förvaltningen återkommer med besked om hur arbetet fortskrider med jämna mellanrum.

§32 Stärkta insatser mot ungdomars användning av narkotika – socialnämndens svar på skrivelse (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av socialnämndens svar på skrivelse från vänsterpartiet om stärkta insatser mot ungdomars användning av narkotika till handlingarna.

Ärendet

Vänsterpartiet har i en skrivelse till socialnämnden begärt en redovisning av de extra två miljoner kronor som staden satsade på drogprevention bland ungdomar år 2011. Socialnämnden svarar att de flesta stadsdelsnämnder har genomfört informationsmöten, utbildningar, föräldramöten och seminarier för föräldrar och tjänstemän. Ett annat vanligt inslag i det förebyggande arbetet har varit att anlita forumteatergruppen Solvere med föreställningen Föräldrafällan.

Utöver det socialnämnden redovisar när det gäller Farsta fortsätter förvaltningen bedriva ett nära samarbete i det så kallade cannabisnätverket, som består av representanter från vår fritidsverksamhet och utrednings- och familjestödsenhet samt högstadieskolorna, Farsta gymnasium, Farsta närpolis och Maria Ungdom.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-04.

Dnr 1.6-237/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§33 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 19 april 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 14 maj 2012

Pensionärsrådets protokoll den 14 maj 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Avgående stadsdelsdirektör Ulla Thorslund (t o m 30 april) och tillträdande stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson (fr o m 1 maj) har inte fattat några beslut enligt nämndens delegering under perioden 4 april – 8 maj 2012.

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 1-30 april 2012.

§34 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid nämndens sammanträde den 15 december förra året frågade ledamoten Karin Lekberg (s) vad som händer på kulturområdet i Farsta. (Frågan bordlades vid sammanträdet den 19 april eftersom Karin Lekberg inte kunde närvara då.) Avdelningscheferna Ingrid Friberg, Inger Norman och Per-Ove Mattson gav ett stort antal exempel på det utbud av kulturaktiviteter som förekommer inom verksamheterna för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Ingrid nämnde också att det för närvarande finns inte mindre än fyrtio kulturombud runtom på enheterna, och att det även finns flera nätverk för tjänstemän som arbetar med dessa frågor, både inom staden och i regionen.

Karin Lekberg tackade för redogörelsen av denna imponerande verksamhet och ställde följdfrågan hur strategin ser ut – varför gör vi det här? Avdelningscheferna svarade att det i grunden handlar om att verkställa uppdrag i läroplan och från kommunfullmäktige. Det är viktigt att stimulera alla sinnen. Inom äldreomsorgen har kulturinslagen bland annat en viktig förebyggande funktion.

Ledamoten Eva Gustafson (s) efterlyste resultatet av den utvärdering som nyligen har gjorts av stadens kulturprogram Kultur i ögonhöjd. Förvaltningen återkommer med information om detta.

2. Förvaltningschefen rapporterade att hon ännu inte har hunnit träffa den nye närpolischefen. Däremot har hon deltagit i ett chefssamråd inom söderort, där polisen bland annat tog upp den senaste tidens oroligheter i Rinkeby och Tensta. Polisen gör bedömningen att oroligheterna inte kommer att sprida sig till söderort.

3. Tisdag 19 juni klockan 13.00 anordnas ett studiebesök på Postiljonens vård- och omsorgsboende, som drivs av Attendo.

4. Ordföranden berättade att ett förslag till idrottspolitiskt program inom kort kommer att sändas ut på remiss.

5. Information om diverse sommaraktiviteter delades ut.

§35 Nämndens frågor

Ledamöterna Karin Lekberg (s), Sebastian Sandström (mp) och Thereza Nordlund (v) instämde i ordförandens tidigare framförda välkomsthälsning till Farstas nya stadsdels-direktör.

Följande skrivelser lämnades in.

1. Politisk referensgrupp för förvaltningens fortsatta arbete med Tyngdpunkt Farsta (bilaga 1)

Karin Lekberg m fl (s)

2. Friskolors ansvar för fritidsverksamhet (bilaga 2)

Thereza Nordlund (v)

3. Kampanj med information om medborgarförslag (bilaga 3)

Thereza Nordlund (v)

Skrivelse nr 2 besvarades direkt av avdelningschef Inger Norman, som berättade att hon har varit i kontakt med föräldrar vid Martinskolan. Skolan har även erbjudits att använda förvaltningens lokaler på Cigarrvägen i Hökarängen, men har ännu inte återkommit med svar.

Skrivelse nr 3 kommer att tas upp vid en kommande gruppledarträff.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelse nr 1 till nästa sammanträde.

Ledamoten Thereza Nordlund (v) ställde följande frågor och fick svar av förvaltningen:

- En person som kontaktat Thereza har fått vänta länge på svar på ansökan om försörjningsstöd, och förvaltningens begäran om kompletterande dokument kom först vid månadsskiftet när räkningar skulle betalas. Thereza undrade om detta beror på för få personal. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att förseningar tyvärr händer i enstaka fall men att personalbemanningen bedöms vara tillräcklig.

- På fråga om hur många unga hemlösa det finns svarade Per-Ove Mattsson att staden nyligen har beräknat antalet hemlösa och att nämnden får en rapport inom kort.

- I Skarpnäck avslås enligt uppgift många ansökningar om kontaktperson för personer med funktionsnedsättning – hur ser det ut i Farsta? Per-Ove Mattsson svarade att det inte är onormalt eller omotiverat många avslag här.

- På fråga om verksamhet för barn till missbrukare berättade avdelningschef Inger Norman om Humlan, som förvaltningen bedriver tillsammans med Söderledskyrkan. I anslutning till den verksamheten finns även Balans i livet, som riktar sig till vuxna för att ge stöd i föräldraskapet.

Ledamoten Eva Gustafson (s) ställde följande frågor och fick svar av förvaltningen:

- När kommer informationsmötet om utvecklingen av Gubbängsfältet att anordnas? Biträdande avdelningschef Thomas Kultti svarade att förvaltningen avvaktar ett färdigt detaljplaneärende från stadsbyggnads-kontoret – i dagsläget finns inget material att informera om. Ledamoten Arne Fredholm (m) och tjänstgörande ersättaren Daniel Carlstedt (s) klargjorde att det uppdrag förvaltningen fick av nämnden den 15 mars i år inte handlar om att invänta samrådsmaterial utan om att snarast anordna ett informationsmöte för boende i närområdet, i samverkan med berörda facknämnder. Förvaltningen lovade åtgärda.

- Varför arbetar förvaltningen för ett nybyggt äldreboende i Larsboda? Avdelningschef Ingrid Friberg svarade att företaget Danator agerar på eget initiativ i den frågan, men att det kan vara intressant för nämnden att flytta den verksamhet som idag bedrivs vid Farsta vård- och omsorgsboende till de blivande nya lokalerna. Tidigare planer på en förskola på tomten visade sig inte möjliga att genomföra på grund av besvärliga markförhållanden.

- En uppmaning riktades till förvaltningen att ta fram konkreta mål och aktiviteter på folkhälsoområdet. Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson svarade att förvaltningen planerar att titta särskilt på denna fråga.