Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden. Om man har ett medborgarförslag på föredragningslistan kan man berätta mer om det här.

Sammanträdet börjar efter Öppet forum, tidigast kl 18.30.

1 Trafiken till och från de nybyggda bostadsområdena i Sköndal - anmälan av medborgarförslag

2 Ny utrustning med mera i parkleken Semlan i Sköndal - svar på medborgarförslag

3 Solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen - svar på medborgarförslag

4 Reell satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i Farsta - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

5 Äldre i Farsta ska ha rätt till trygg och säker omsorg - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

6 Frågor om 2011 års brukarundersökning inom hemtjänsten - promenad och utevistelse - svar på skrivelse från (S) och (V)

7 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

8 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

9 Politisk referensgrupp för förvaltningens fortsatta arbete med Tyngdpunkt Farsta - svar på skrivelse från (S)

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Organisatorisk placering av heminstruktörer - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion (S) om att inrätta kombolägenheter i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Detaljplan för delar av kvarteret Borrsvängen med mera i Gubbängen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

16 Handläggning och beslut i ärenden som gäller barn och ungdom - redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

17 Kommunikation av socialtjänstens utredningar som gäller barn och ungdomar - redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2012

21 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Ängsö

22 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Din Hemtjänst i Stockholm AB

23 Samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltning, skola och polis avseende barn och unga

24 Reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan - socialnämndens beslut

26 Kartläggning av arbetet med genusperspektiv inom missbruksvården i Stockholms stad - rapport från socialnämnden

27 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 maj 2012

28 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 4 juni 2012

29 Pensionärsrådets protokoll den 4 juni 2012

30 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

31 Information från förvaltningen

Vad görs åt den höga kriminaliteten i Hökarängen? Fråga från ledamoten Thereza Nordlund (V)

Personalfrågor, nulägesrapport

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

33 Upphandling av drift och underhåll av parkmark samt skötsel av grönytor utmed trafikleder inom södra och norra Farsta - tilldelningsbeslut

34 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

36 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta Södra Hemtjänst

37 Lex Maria i entreprenaddriven verksamhet - information om allvarlig händelse i hälso- och sjukvården vid Veckobo äldreboende, Stora Sköndal

38 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 maj 2012, sluten del av sammanträdet

39 Sociala delegationens protokoll den 31 maj 2012

§1 Trafiken till och från de nybyggda bostadsområdena i Sköndal – anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget från Bengt Hedell med flera om trafiken till och från de nybyggda bostadsområdena i Sköndal. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden tillsammans med nämndens svar.

Ärendet

Bengt Hedell är initiativtagare till ett medborgarförslag med synpunkter på trafiken till och från de nybyggda bostadsområdena i Sköndal. En nuvarande byggväg föreslås framöver användas som utfartsled från de nybyggda områdena.

Stadsdelsnämndens ordförande Lars Jilmstad (M) har i ett brev till Bengt Hedell i februari i år avvisat tanken på att byggvägen fortsättningsvis används som utfartsled. Vägen finns på parkmark och kommer att övergå till att vara parkväg så snart byggnationen är klar.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar. Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden tillsammans med nämndens svar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-29.

Dnr 1.2.4-295/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (V) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Thereza Nordlund (V)

Stadsdelsnämnden godkänner inte förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget. Medborgarförslaget är bra och trafikplaneringen verkar vara mindre bra, och bör utredas. Förslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden för beslut om lämplig åtgärd.


§2 Ny utrustning med mera i parkleken Semlan i Sköndal – svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Eva-Li Brydolf om ny utrustning med mera i parkleken Semlan i Sköndal.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Eva-Li Brydolf att parkleken Semlan i Sköndal förses med ny lekutrustning och en plaskdamm med dusch. Vidare föreslår Eva-Li att det ordnas skuggiga platser, att ett antal träd fälls i pulkabacken och att anslagstavlan repareras. Förslagsställaren hänvisar till en pågående ombyggnation.

Parken genomgick en omfattande renovering 2002 och i dagsläget finns inga upprustningsplaner. Förvaltningen föreslår därför att förslaget i huvudsak lämnas utan åtgärd. En tall kommer dock att fällas i pulkabacken och anslagstavlan kommer att repareras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-23.

Dnr 1.2.4-25/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§3 Solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen – svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Anna Fredriksson om solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Anna Fredriksson att förvaltningen sätter upp ett solskydd vid plaskdammen i parkleken Fagerlid i Hökarängen. Anna anser att solskyddet behövs eftersom de träd som tidigare skuggade dammen har fällts.

Förvaltningen tog ner träden vid plaskdammen eftersom miljöförvaltningen krävde det – en stor mängd löv hamnade i dammen och försvårade skötseln. Förvaltningen har inga planer på att bygga ett solskydd eftersom en plaskdamm trots allt gör sig bäst i ett soligt och varmt läge. Istället kan kläder skydda barn mot skadlig UV-strålning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-14.

Dnr 1.2.4-70/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (V) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Thereza Nordlund (V)

Stadsdelsnämnden bifaller medborgarförslaget om solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen. Det är bra med ett solskydd över plaskdammen i parkleken Fagerlid. Om träd inte går att ha vid en plaskdamm kan ett litet tak eller någon form av skärm ge skydd mot solen, så att en del av plaskdammen hamnar i skugga.

Barn bör inte vara i solen utan skyddande kläder mitt på dagen. För att inte riskera hudcancer senare i livet ska de antingen vara i skugga eller ha täckande kläder på sig. Om plaskdammen delvis är i skugga får barnen lite skydd mot solen.


§4 Reell satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i Farsta – svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om en reell satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i Farsta.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänster-partiet föreslagit att förvaltningen gör det möjligt för familjer med begränsade ekonomiska resurser att söka bidrag för idrottsutövande barn. Partierna föreslår också att förvaltningen stödjer skolorna i området med kostnader för organiserad samverkan mellan skola och föreningsliv. Man vill även att förvaltningen bedriver verksamhet på fritidsgårdarna under eftermiddagar och tidiga kvällar för barn i åldern 9-12 år. I sitt svar redovisar förvaltningen det arbete som pågår inom de områden skrivelsen berör.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-25.

Dnr 1.6-230/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (S) och Thereza Nordlund (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thereza Nordlund (V)framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Lars Jilmstad (M), tjänstgörande ersättaren Marie-Louise Gudmundsson (M), Lisbeth Crabo Ljungman (M), Roland Bjurström (M), Ann-Louise Ebérus (M), Leif-Åke Andersson (M) och Vladan Boškovic (FP). Nej svarade Gunnar Sandell (S), Eva Gustafson (S), Karin Lekberg (S), Mariana Moreira Duarte (MP), Sebastian Sandström (MP) och Thereza Nordlund (V).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thereza Nordlund (V)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsätta en utredning om behovet av ekonomiskt stöd för att kunna delta i idrottsaktiviteter och hur resurstilldelning ska ske.

3. Nämnden anför därutöver följande.

Kultur- och idrottsutövande är mycket viktigt för barns hälsa och välbefinnande. Forskning visar att barn i ekonomiskt utsatta områden är mindre fysiskt aktiva än genomsnittet. Detta utgör ett hot mot barnens nuvarande och framtida hälsa. Det är därför viktigt att alla barn ges samma möjligheter till kultur- och idrottsutövande, oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar.

Alla familjer har inte råd med avgiften till idrottsföreningar och vi vill inte att barn från dessa familjer skall stigmatiseras ytterligare genom att lämnas utanför de andra barnens aktiviteter. Barn till ekonomiskt utsatta föräldrar ska inte behöva delta i för dem särskilt anordnade aktiviteter. Detta bidrar till ytterligare utanförskap och segregation. Vi föreslår i stället att ekonomiskt svaga familjer ska ges möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för barns idrotts- och kulturutövande från stadsdelsförvaltningen. Detta bidrag skall täcka kostnader för medlemsavgifter och utrustning så att alla barn kan delta på samma villkor i idrotts- och kulturverksamheten.Vi tycker att det är bra att förvaltningen satsar på idrottsmässor, mini-OS och liknande engångsaktiviteter för att väcka intresset för idrott och kultur hos barn. Men att röra på sig någon enstaka gång är inte tillräckligt. Alla barn, även de som har dåliga ekonomiska förutsättningar måste ges möjligheten till regelbunden fysisk aktivitet och/eller kulturutövande på fritiden. För att barnens intresse ska upprätthållas krävs att de har möjligheten att välja typ av aktivitet de vill utöva.

Alla familjer har inte råd med avgiften till idrottsföreningar och vi vill inte att barn från dessa familjer skall stigmatiseras ytterligare genom att lämnas utanför de andra barnens aktiviteter. Barn till ekonomiskt utsatta föräldrar ska inte behöva delta i för dem särskilt anordnade aktiviteter. Detta bidrar till ytterligare utanförskap och segregation. Vi vill att ekonomiskt svaga familjer ska ges möjligheten att söka ekonomiskt bidrag för barns idrotts- och kulturutövande från Stadsdelsförvaltningen. Detta bidrag skall täcka kostnader för medlemsavgifter och utrustning så att alla barn kan delta på samma villkor i idrotts- och kulturverksamhet.

Alla familjer har inte råd med avgiften till idrottsföreningar och vi vill inte att barn från dessa familjer skall stigmatiseras ytterligare genom att lämnas utanför de andra barnens aktiviteter. Barn till ekonomiskt utsatta föräldrar ska inte behöva delta i för dem särskilt anordnade aktiviteter. Detta bidrar till ytterligare utanförskap och segregation. Vi vill att ekonomiskt svaga familjer ska ges möjligheten att söka ekonomiskt bidrag för barns idrotts- och kulturutövande från Stadsdelsförvaltningen. Detta bidrag skall täcka kostnader för medlemsavgifter och utrustning så att alla barn kan delta på samma villkor i idrotts- och kulturverksamhet.

§5 Äldre i Farsta ska ha rätt till trygg och säker omsorg – svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om att äldre i Farsta ska ha rätt till trygg och säker omsorg.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänster-partiet föreslagit åtgärder för att äldre i Farsta ska få den trygga och säkra omsorg som de har rätt till.

Förvaltningen anser att de åtgärder som partierna föreslå i stor utsträckning är en fråga för kommunfullmäktige, inte för stadsdelsnämnden. Kriterier för att bevilja äldreomsorg baseras på lagstiftning och stadens riktlinjer. Varje biståndsbeslut fattas individuellt, och det finns ingenting som tyder på att bedömningarna är mer restriktiva i Farsta än i andra delar av Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-15.

Dnr 1.6-231/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Thereza Nordlund (V) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thereza Nordlund (V)

Vi har tagit del av förvaltningens svar på skrivelsen. Vi hade höga förväntningar på svaret. Vi saknar flera svar bl a den utredning vi föreslagit om vilka resurser som behövs. Vi är därför fortfarande mycket bekymrade över hur de äldre ska få den vård och omsorg som de har rätt till. Platser på boende kommer inte att räcka till. Vi saknar även en beskrivning av vilka kriterier som gäller för att få äldreboende och hur de tolkas för Farstas äldre. Svårt få klarhet i detta, vi anser att biståndsbedömningen är mycket restriktiv.

Vi kräver att kvalitetsgranskningen förbättras, allt för många anmärkningar finns med återigen när nästa granskning sker. Vi är angelägna om att mallarna för utvärderingen utvecklas samt att det i avtalen med verksamheterna tydligt framgår vad som ska följas upp och vad som händer om inte granskningen blir helt godkänd.

§6 Frågor om 2011 års brukarundersökning inom hemtjänsten – promenad och utevistelse – svar på skrivelse från (S) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet med frågor om 2011 års brukarundersökning inom hemtjänst.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och vänsterpartiet ställt frågor om promenader och utevistelse utifrån 2011 års brukarundersökning inom hemtjänsten. Partierna frågar om möjligheten för äldre att ansöka om denna insats. Man undrar också hur förvaltningen informerar om att tjänsten finns.

Äldre informeras i samband med uppsökande verksamhet och även när man ansöker om hemtjänstinsatser. För att förtydliga kommer förvaltningen att lägga till promenader som ett exempel i den informationsfolder som delas ut. Generellt är förvaltningen generös med att bevilja promenader till personer som inte kan gå ut på egen hand.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-15.

Dnr 1.6-232/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Skarpnäcks och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I maj 2010 och maj 2011 ansökte stadsdelsnämnden tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd om medel från länsstyrelsen till ett gemensamt projekt för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Medel har beviljats båda åren och projektet pågår sedan 2010. Flera olika insatser har genomförts och gett positiva effekter.

Arbetet behöver fortsätta, och för perioden 1 december 2012 – 30 november 2013 finns medel att söka hos Socialstyrelsen. Förvaltningen har tillsammans med förvaltningarna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör ett långtgående samarbete och föreslår att en gemensam ansökan görs till Socialstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-28.

Dnr 1.2.6-324/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för fortsatt utveckling av arbetet med metoden Circle of Security för individuella behandlingsinsatser och gruppverksamheter.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen och Socialstyrelsen stödjer sedan flera år tillbaka kommuner som arbetar med att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld.

Stadsdelsnämnden beviljades medel av länsstyrelsen 2011 för utbildning av familjebehandlare i behandlingsmetoden Circle of Security. Nämnden föreslås nu ansöka om totalt 591 600 kr från Socialstyrelsen inom utvecklingsområdet Stöd, skydd och behandling för enskilda för att finansiera fortsatt utveckling av behandlingsinsatser och gruppverksamheter som utgår från denna metod.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-28.

Dnr 2.1-328/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thereza Nordlund (V).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thereza Nordlund (V)

Vi anser att det är viktigt att göra tidiga insatser för att förebygga problem med föräldrarnas omsorg och barnens anknytning. Men vi känner oss osäkra inför förvaltningens förslag, det är en för Sverige ny behandlingsmetod. Vi kan inte se att det redovisas någon forskning eller uppföljning av metoden. Den har utvecklats och använts i USA där kulturen, socialiseringen och familjemönstren är annorlunda. Det är därför synnerligen angeläget att fortlöpande utvärdera verksamheten samt genomföra en vetenskaplig uppföljning.

§9 Politisk referensgrupp för förvaltningens fortsatta arbete med Tyngdpunkt Farsta – svar på skrivelse från (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna om en politisk referensgrupp för förvaltningens fortsatta arbete med Tyngdpunkt Farsta.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden den 24 maj i år har socialdemokraterna föreslagit en politisk referensgrupp för det fortsatta arbetet med Tyngdpunkt Farsta. Gruppen skulle fungera rådgivande åt stadsdelsdirektören, som ingår i den styrgrupp för satsningen som finns på tjänstemannanivå. Referensgruppen föreslås bestå av två representanter vardera för nämndens majoritet och opposition.

Förvaltningen föreslår istället att arbetet inom ramen för Tyngdpunkt Farsta rapporteras och diskuteras vid de gruppledarträffar som hålls inför varje nämndsammanträde. På så sätt ges alla partier en god inblick i hur satsningen fortlöper, och alla kan också ha en rådgivande roll. Satsningen föreslås även tas upp i ett annat forum med hela nämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-31.

Dnr 1.1-329/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Thereza Nordlund (V).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S) och Thereza Nordlund (V)

Vi är beredda att pröva förvaltningens förslag att regelbundet diskutera om arbetet i gruppledarmötet. Vi vill dock att nämnden i sin helhet, vid behov, diskuterar arbetet. Vi vill även ta del av det uppdrag som är grunden för arbetet samt att hela stadsdelen Farsta ses som område för Tyngdpunkt Farsta. Det är viktigt att fortsätta kontakterna med invånarna, starten via internet ger mersmak!

§10 Ekonomisk månadsrapport maj 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport maj 2012.

Ärendet

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter behovet av placeringar i heldygnsomsorg att minska. Utförarenheterna inom hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott om 1,2 mnkr. Individ- och familjeomsorg för barn och unga prognostiserar ett underskott om 4,7 mnkr.

Behovet av insatser inom socialpsykiatri ökar och verksamheten redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger inom budgeterad nivå och verksamhetens prognos är en ekonomi i balans.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-11.

Dnr 1.2.1-140/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholm stad 2013-2016.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad. Förslaget tar sin utgångspunkt i att Stockholm ska vara en trygg och säker plats för boende, näringsliv och besökare.

Förvaltningen välkomnar förslaget. På ett tydligt och systematiskt sätt klargörs ansvarsfördelning, funktioner och operativt tillvägagångssätt hos stadens nämnder och styrelser vid en oönskad händelse. Programmet fäster stor vikt vid det förebyggande arbetet och inkluderar också brottsförebyggande insatser. För genomförandet ansvarar stadens nämnder och styrelser. Uppföljning ska ske i stadens system för integrerad ledning och styrning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-21.

Dnr 1.5.1-263/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (V)

Det är oklart hur handlingsplanen kommer att leda säkerhetsarbetet inräknat krisberedskapen hos de verksamheter där kommunen är huvudman, men där uppgiften för verksamheten har överlämnats till privat utförare.

§12 Organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till organisatorisk placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Ärendet

Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets förslag att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) organiseras i fyra regioner i staden. Fördelarna är bland annat att organisationen inte blir lika sårbar och att det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Förutsättningarna för specialisering ökar också. För Farsta innebär förslaget en samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsnämnder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-16.

Dnr 1.5.1-240/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Thereza Nordlund (V) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande samt anför följande.

Vi har sett många frågor föras centralt och därmed längre från invånarna. Nämnden är mycket tveksamma till fortsatt centraliseringen. Nämnden är tveksamma till åtgärden att regionalisera MAS och MAR, det är dock bättre än centralisering. Det är synnerligen viktigt att dessa resurser har en mycket självständig ställning. Vidare att de har lokal kontakt och kännedom om verksamheterna de ska granska. Nämnden har svårt att se hur det kommer att bli med den föreslagna förändringen.

Nämnden är angelägen om att MAS och MAR granskar all verksamhet, även den privata, på samma sätt. Detta torde kräva förändringar i avtalen. Nämnden är angelägen om att höra MAS och MAR egna uppfattningar om vad som är bäst ur deras professionella synpunkt.

Reservation

Thereza Nordlund (V)

Nämnden instämmer inte i stadsledningskontorets förslag om regional placering av MAS och MAR.

Vi anser att det är angeläget att MAS och MAR fortsätter att vara lokaliserad ute i stadsdelsnämnderna samt att det nuvarande samarbetet utvecklas, utan organisationsförändring.

Eftersom stadsdelsnämnderna har ett huvudansvar bör MAS och MAR ha lokal förankring. MAS och MAR`s lokalkännedom är en förutsättning för ett bra och fungerande arbete.

Det är viktigt att MAS och MAR`s roller förtydligas och att de är fristående och direkt underställda stadsdirektören samt att MAS finns med som föredragande i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna redovisa direkt till nämnden.

§13 Organisatorisk placering av heminstruktörer – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till organisatorisk placering av heminstruktörer.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att stadens heminstruktörer organiseras i tre regioner i staden. Fördelen är bland annat att möjligheten till samarbete ökar, samtidigt som det blir möjligt för heminstruktörerna att ha en viss lokalkännedom.

Förvaltningen instämmer i att en regional indelning är det mest lämpliga. Det är också positivt att heminstruktörerna ska prioritera personer i eget boende och att de i särskilt boende främst ska fokusera på att handleda personal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-16.

Dnr 1.5.1-241/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Motion (S) om att inrätta kombolägenheter i Stockholm – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av motionen (S) om att inrätta kombolägenheter i Stockholm.

Ärendet

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad ska utreda om det går att inrätta kombolägenheter för unga och studenter. Två eller flera ska kunna dela bostad men var och en ska ha ett eget kontrakt och betala sin egen hyra.

Förvaltningen anser att idén med kombolägenheter kan vara värd att pröva men utformningen behöver utvecklas och preciseras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-16.

Dnr 1.5.1-118/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (V) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Thereza Nordlund (V)

Stadsdelsnämnden överlämnar vårt svar på remissen av motionen (S) om att inrätta kombolägenheter i Stockholm.

Idén om kombolägenheter i motionen är i många delar bra. Stockholm växer och det råder stor bostadsbrist bland unga och studenter. Det är positivt att man försöker hitta lösningar som kan ge människor ett eget hyreskontrakt. Eget boende är en viktig del av en trygg vardag.

Det är en bra idé att dela upp hyreskontrakt för lägenheter så att människor som delar lägenhet kan få egna kontrakt – och därmed rättigheter och skyldigheter – för var sin del av lägenheten. En sådan möjlighet kan underlätta för människor att bilda bostadskollektiv.

Vi ser inte behovet av att begränsa kombolägenheter till att gälla enbart ungdomar eller studenter. Det vore bra om hyrestiden inte var begränsad.

Däremot måste människor ha rätt att välja bort den sortens boende. Ingen ska tvingas till gemensamt boende med andra på grund av brist på pengar eller på grund av ovilja hos politiker och företag att bygga nytt.

§15 Detaljplan för delar av kvarteret Borrsvängen med mera i Gubbängen – svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till detaljplan för delar av kvarteret Borrsvängen med mera i Gubbängen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

HEBA Fastighets AB har för avsikt att uppföra två bostadshus med 56 lägenheter och ett garage norr om Internationella Engelska Skolan i Gubbängen. All mark inom planområdet ägs av staden. Förvaltningen föreslår att det västra huset (Hus 1) placeras längs med angöringsgatan så att gårdsytan kan utökas. Det vore också bra om det går att ordna fler platser i garaget. Sammantaget anser förvaltningen att det är ett bra planförslag som bidrar till fler bostäder i ett attraktivt område.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-23.

Dnr 1.5.3-282/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Nämnden instämmer delvis i förvaltningens utlåtande samt anför därutöver följande:

Parkeringstalet på 0,6 får anses vara tillräckligt. Den föreslagna bebyggelsen ligger nära tunnelbanan med tät trafik samt blåbuss med tvärförbindelse. Gubbängen ligger dessutom på alldeles lagom avstånd för att ta cykel till jobbet inne i stan.

All bebyggelse bör ske med bästa möjliga miljömässiga standard. Det byggs hus ibland runt om i Stockholm med låg energiförbrukning, men det blir bara punktinsatser. Nybyggen bör bara tillåtas då standarden är passivhus eller bättre. Dessa hus i Gubbängen är inget undantag – bygg även dem som passivhus.


§16 Handläggning och beslut i ärenden som gäller barn och ungdom – redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning till Socialstyrelsen i ärende med diarienummer 9.2-30657/2011.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden ska redovisa vad som har gjorts för att se till att handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden är rättssäker och sker enligt gällande regler. Begäran kommer efter Socialstyrelsens granskning av ett enskilt ärende, där nämndens sociala delegation tidigare har yttrat sig.

Förvaltningens utredningsenhet barn och ungdom har efter Socialstyrelsens tillsyn genomfört en översyn av riktlinjerna för handläggning och dokumentation för att säkerställa rättssäkerheten. Särskilt fokus har lagts vid de lagrum som Socialstyrelsen hänvisar till i ärendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-14.

Dnr 1.4-485/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Kommunikation av socialtjänstens utredningar som gäller barn och ungdomar – redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning till Socialstyrelsen i ärende med diarienummer 9.2-1029/2012.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden ska redovisa vad som har gjorts för att se till att utredningar enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen som gäller barn och ungdomar kommuniceras innan det fattas beslut. Begäran kommer efter Socialstyrelsens granskning av ett enskilt ärende, där nämndens sociala delegation tidigare har yttrat sig.

Förvaltningens utredningsenhet barn och ungdom har efter Socialstyrelsens tillsyn genomfört en översyn av riktlinjer för handläggning för att säkerställa rättssäkerheten. Särskilt fokus har lagts vid de lagrum som Socialstyrelsen hänvisar till i ärendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-14.

Dnr 1.4-21/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Farstas deltagare i Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2012 till handlingarna.

Ärendet

Stockholms stad delar varje år ut Kvalitetsutmärkelsen för att åstadkomma en ständig utveckling och förbättring av de verksamheter som staden finansierar. Enheterna deltar genom att besvara ett antal fastställda fråge­ställningar. Bidragen bedöms av examinatorer i de olika klasserna förskola, skola, äldreomsorg, annanvård och omsorg (socialtjänst och omsorg om personer med funktions­nedsättning) samt andra verksamheter (administrativa verksamheter, myndighets­utövning, stadens bolag och tekniska verksamheter).

Vinnare i de olika klasserna koras vid ett större evenemang i Stadshuset i höst. Då presenteras de tävlande bidragen, och den kvalitetsutveckling som ständigt pågår runtom i staden uppmärksammas på olika sätt.

2012 deltar Öppna förskolorna i kommunal regi från Farsta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-22.

Dnr 1.2.1-308/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§19 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Postiljonen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen av Postiljonens vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Postiljonens vård- och omsorgsboende. Boendet ligger i Svedmyra och drivs på entreprenad av Attendo Care, på uppdrag av Farsta stadsdelsnämnd. Det är inriktat på personer med demenssjukdom och även somatiskt sjuka. Boendet har dessutom korttidsvård och avlastning.

Bedömningen är att Postiljonen har en väl fungerande verksamhet och att enheterna arbetar utifrån samma rutiner. Ett relativt stort utbud av aktiviteter finns för de boende. Vid uppföljningsbesöket var avdelningarna välstädade. De flesta avvikelser från föregående uppföljning är åtgärdade och inga nya har tillkommit. Det krävs dock ett visst förbättringsarbete för att verksamheten helt ska motsvara de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-24.

Dnr 1.2.1-316/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Lovisagården

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Lovisagårdens vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Lovisagårdens vård- och omsorgsboende, demensinriktning. Boendet är beläget i Haninge.

Entreprenören bedöms driva en fungerande verksamhet. Det krävs dock förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-14.

Dnr 1.2.1-299/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Ängsö

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Ängsö vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Ängsö vård- och omsorgsboende, demensinriktning. Boendet drivs på entreprenad av Attendo Care AB. Det är beläget i Farsta strand och är relativt litet med endast 13 boende.

Förvaltningen bedömer att boendet är en fungerande verksamhet. Det krävs dock förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-16.

Dnr 1.2.1-300/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§22 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Din Hemtjänst i Stockholm AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Din Hemtjänst i Stockholm AB till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Din Hemtjänst i Stockholm AB.

Verksamheten har fokus på tillgänglighet. Det krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-14.

Dnr 1.2.1-301/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltning, skola och polis avseende barn och unga

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltning, skola och polis avseende barn och unga till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med berörda samverkansparter utarbetat en överenskommelse om samverkan med skola och polis kring arbetet med barn och unga. Överenskommelsen omfattar rutiner vid övergång mellan förskola och skola, insatser för barn som riskerar att fara illa samt brotts- och drogförebyggande arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-25.

Dnr 1.2.5-267/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Thereza Nordlund (V).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S) och Thereza Nordlund (V)

Nämnden är mycket nöjd med att förvaltningen fått överenskommelsen underskriven, Nu är det viktigt att arbeta i enlighet med den, Nämnden vill ha en redovisning av hur arbetet utvecklas vid ett möte sent i höst. Vi kräver att även de privata skolorna deltar i arbetet. Vidare vill vi peka på problemet med barn som går i skola utanför vårt område, även de bör ingå i samverkan.

Bra förebyggande arbete och bra fritidsverksamhet minskar behovet av samverkan.

§24 Reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan – socialnämndens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av socialnämndens reviderade stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har reviderat stödmaterialet för samverkan och ansvars­fördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan. Även utbildningsförvaltningen har deltagit i arbetet. Materialet har omarbetats utifrån den nya skollagen, nya kursplaner och inkomna synpunkter med önskemål om förtydliganden. Ett resultat av revideringen är att stadsdels­förvaltningarnas och skolans uppdrag och ansvar har förtydligats. Vissa avsnitt om kostnads- och ansvarsfördelning har tillförts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-25.

Dnr 1.2.5-323/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§25 Mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott – lägesrapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av socialnämndens lägesrapport om arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden och stadsdelsnämnderna utvecklar sedan 2007 metoder och arbetssätt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Syftet är att höja kvaliteten i utredningar och dokumentation. Socialnämnden har under 2011 erbjudit utbildning, myndighetssamverkan och konsultativt stöd till samtliga stadsdelsförvaltningar.

Under 2011 inleddes 424 utredningar om misstänkt felaktig utbetalning i hela staden. I Farsta inleddes 55 utredningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-24.

Dnr 1.6-238/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Handläggaren som sköter arbetet mot felaktiga utbetalningar i Farsta och Skarpnäck gör ett bra jobb, men de hittar ändå väldigt lite bedrägligt beteende hos bidragstagare. Det finns faror med att satsa stora resurser på att hitta felaktiga utbetalningar och att utmåla bidragstagare som fuskare. Försörjningsstöd behövs som sista utväg, det är alla överens om, men om man utmålar det som om det finns stora problem med fusk så undergrävs förtroendet för hela välfärdssystemet. Därför är det mycket tveksamt om det ska finnas en särskild handläggare som arbetar med felaktiga utbetalningar. Återbetalningarna räcker inte ens till för att täcka kostnaderna för handläggaren.


Det är mer angeläget att det satsas resurser på socialsekreterarna så att de kan göra ett rättssäkert jobb. Kanske skulle det till och med finnas en ombudsman för försörjnings-stödsmottagare som kan hjälpa dem om de anser att myndigheten behandlat dem orättvist och se till att de får de pengar de har rätt till.

§26 Kartläggning av arbetet med genusperspektiv inom missbruksvården i

Stockholms stad – rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av socialnämndens kartläggning av arbetet med genusperspektiv inom missbruksvården i Stockholms stad till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har under hösten 2011 genomfört en kartläggning av hur man arbetar med genusperspektiv i missbruksvården. Syfte har varit att bidra till utvecklingen av arbetet med dessa frågor. Kartläggningen omfattar en översikt av kunskapsläget idag, en beskrivning av målgruppen samt intervjuer med stadsdelsförvaltningar och socialförvalt-ningens enhet för hemlösa. Rapporten konstaterar ett behov av att utveckla kompetens inom detta område.


Det är positivt att kartläggningen genomförts och att genusperspektivet uppmärksammas. Medvetenhet och kunskap behöver öka. Det är också viktigt att väga in ett genus-perspektiv i ett samlat beslutsunderlag när man ska välja insatser för olika målgrupper. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen samarbetar för att utveckla kunskap och kompetens i dessa frågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-24.

Dnr 6.315/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Thereza Nordlund (V).

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thereza Nordlund (V)

Vi tycker att det är väldigt bra att vi har fått möjligheten att ta del av denna rapport angående missbrukarvården i kombination med genusfrågan. En medvetenhet i dessa frågor kan tillföra väldigt mycket och förbättra denna viktiga del i vården av människor som har hamnat inom missbruk.

I rapporten kan man utläsa att ett genusperspektiv inom missbrukarvården har sina brister. På föregående möten har det också framkommit att förvaltningens övriga verksamheter saknar kunskap kring hbtq. Om man adderar dessa två frågor kan man utläsa att en kompetenshöjning är ett måste, man kan inte utgå ifrån ett heteronormativt synsätt. En socialtjänst med en bredd är något vi ska eftersträva och aktivt jobba mot.

Rapporten bör användas till reflektion och kunskapsuppbyggnad, vi vill veta hur förvaltningen tänker använda denna kunskap för att förbättra och utveckla den delen av missbrukarvården som förvaltningen själva har hand om.

§27 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 24 maj 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 4 juni 2012

Pensionärsrådets protokoll den 4 juni 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 9-31 maj 2012, enligt nämndens delegering.

2012-05-15: Tilldelningsbeslut avseende upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten. Dnr 2.2.2-28/2012

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 2-21 maj 2012.

§28 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid nämndens sammanträde den 18 januari i år frågade ledamoten Thereza Nordlund (V) vad som görs åt den höga kriminaliteten i Hökarängen. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att varken förvaltningen eller närpolisen känner igen beskrivningen av Hökarängen som särskilt hårt drabbat av kriminalitet. Närpolisen menar tvärtom att det nu är något lugnare i stadsdelen. Thereza Nordlund tog upp de båda större knarkbeslag som polisen nyligen hade gjort när hon ställde sin fråga, och menade att förekomsten av sådana mängder droger är oroande.

Ordförande Lars Jilmstad (M) nämnde att han och vice ordförande Gunnar Sandell (S) i fortsättningen kommer att ingå i det lokala brottsförebyggande rådet, Brå, och där kommer att kunna följa utvecklingen. Gunnar Sandell föreslog att närpolischefen bjuds in till ett kommande sammanträde och att förvaltningen tar fram trygghets-mätningen och annat faktaunderlag till en fortsatt diskussion.

2. Det pågår rekrytering av två avdelningschefer – för äldreomsorgen och för barn och ungdom, fritid och förskola.

§29 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Circle of Security (bilaga 1)

Thereza Nordlund (V)

Promenader för äldre (bilaga 2)

Thereza Nordlund (V)

Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (bilaga 3)

Thereza Nordlund (V)

Hemlöshet (bilaga 4)

Thereza Nordlund (V)

Hedersrelaterat våld (bilaga 5)

Thereza Nordlund (V)

Frågorna om Circle of Security kommer att besvaras vid nämndens sammanträde den 30 augusti. Frågorna om promenader för äldre besvarades av avdelningschef Ingrid Friberg, som berättade att man inte betalar per timme för olika hemtjänstinsatser utan utifrån en viss nivå. Om man har behov av stöd vid promenader så har man ofta även beviljats annan hemtjänst. Promenad kan då beviljas inom den nivå man redan har, utan att det blir en merkostnad för den äldre. Mer information om hur de olika biståndsnivåerna fungerar kan ges till nämnden vid ett kommande tillfälle.

Nämnden diskuterade partiernas möjlighet att lämna in skrivelser som förvaltningen får i uppdrag att bereda. Vice ordförande Gunnar Sandell (S) poängterade att det i och för sig är viktigt att alla partier får ställa frågor, men att det också är viktigt att man håller sig inom de sakområden som nämnden ansvarar för. I detta instämde ordföranden.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna i bilaga 3-5 till ett kommande sammanträde, i den mån frågeställningarna faller inom nämndens ansvarsområden.

Gunnar Sandell (S) påminde om pensionärsrådets önskemål att träffa presidiet och nya stadsdelsdirektören och förslog att det snarast bokas en tid.

Gunnar Sandell (S) tog vidare upp synpunkter som kommit från flera håll om papperskorgar och parkbänkar. Staden har som policy att det ska vara rent, helt, tryggt och snyggt – även i ytterstaden. Parkbänkarna är enligt Gunnar inte underhållna, och ibland är de dessutom skadade av klottersanering. Papperskorgarna är ofta fulla och då kommer kråkor och andra lätt åt att sprida innehållet, vilket bidrar till nedskräpningen. Entreprenören bör observera detta och i kontakt med förvaltningen se till att vissa papperskorgar byts mot en större, mer täckt modell.

Gunnar Sandell (S) berättade att han och andra från nämnden deltog i nationaldagsfirandet på Farsta Gård tillsammans med många glada och nöjda invånare. Gunnar menade att en uppföljning och diskussion om nästa års aktivitet bör ske i höst med nämndens presidium, berörda inom förvaltningen och Farsta föreningsråds styrelse.

Ledamoten Karin Lekberg (S) frågade vad som händer med exploateringen av tomten för handelsträdgården Plantagen. Förvaltningen lovade återkomma med besked.

Ersättaren Tuula Karlsson (S) önskade en utrensning av stormfällda träd i områdets skogar. Förvaltningen svarade att döda träd brukar få ligga kvar eftersom det råder brist på död ved för smådjur och insekter.

Ledamoten Mariana Moreira Duarte (MP) har blivit uppringt av en invånare som efterlyser fler hundrastgårdar i stadsdelsområdet. Personen uppmanades lämna ett medborgarförslag.

Ordföranden lämnade följande information:

· Vid sammanträdet den 30 augusti deltar Familjebostäders verkställande direktör Magdalena Bosson och projektledare Mohamed El Abed och berättar om det fortsatta arbetet med Tyngdpunkt Farsta.

· Ett informationstillfälle ordnas för nämnden torsdag 20 september klockan 18.00-20.00 – en möjlighet att få fördjupad information inom ett verksamhetsområde. Lokal och tema meddelas senare. Mötet arvoderas inte.

· En planeringskonferens ordnas för nämnden den 27-28 november, från lunch till lunch. Påmindes om möjligheten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

· Nämnden kommer från och med sammanträdet den 30 augusti att hålla sina sammanträden på plan 3 i Aktivitetshuset Tuben. Eventuellt kommer sammanträdena att webbsändas – förvaltningen avvaktar en utvärdering av Norrmalms webbsända sammanträden. Ersättaren Camilla Lindberg (M) undrade om det finns någon efterfrågan på sådana sändningar. Ersättaren Hans Strömberg (M) föreslog, möjligen med glimten i ögat, att sammanträdena då skulle kunna återges på de TV-skärmar som finns på restaurang O´Leary’s i Farsta centrum.

· Partiernas gruppledare kommer inom kort att börja testa att läsa nämndhandlingar på iPads istället för i pappersform. Om försöket faller väl ut kommer distributionen av nämndhandlingar fortsättningsvis att ske på detta sätt.

Nämnd och förvaltning önskade varandra en riktigt skön och vilsam sommar.