Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18:45
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

Den öppna delen av sammanträdet webbsänds på www.stockholm.se/farsta/nyheter

ÖPPET FOR Läs mer...UM KL 18.00-18.45

18.00-18.30: Stockholmsenkäten - om ungdomars drogvanor
Förvaltningens preventionssamordnare Gabriella Östlund (vikarie för Rita Zimmerhofer) presenterar resultatet av 2012 års stora enkätundersökning bland stadens skolungdomar

18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

3 Stärk kvaliteten på förskoleverksamheten genom rekrytering - svar på skrivelse från (S) och (V)

4 Fortlöpande information om antalet ansökningar om försörjningsstöd och om plats vid äldreboende - svar på skrivelse från (S)

5 Ny förskola i Svedmyra - ändring av tidigare beslut. Inriktningsbeslut

7 Rapport till länsstyrelsen av projektet Våld i nära relation

8 Ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården

9 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst - Farsta Hemtjänst

10 Uppföljning av kommunala utförare av dagverksamhet - Farsta dagverksamhet för dementa

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Finansiering av underhåll av bostadsrätter för LSS-boende - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering - eDok. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Café & Restaurang Meze Lounge - svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

14 Dokumentation enligt gällande lagstiftning - svar på Socialstyrelsens begäran om yttrande efter tillsyn

16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 2012

17 Granskning av stadens delårsrapport 2012-08-31 - rapport från Stadsrevisionen

19 Uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar - rapport från socialnämnden

20 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 december 2012

21 Stadsdelsnämndens protokoll den 2 januari 2013

22 Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 28 januari 2013

23 Pensionärsrådets protokoll den 28 januari 2013

24 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

25 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

28 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

29 Lex Sarah i enskilt driven verksamhet - information om missförhållande vid Carema Hemtjänst Farsta

30 Lex Sarah i enskilt driven verksamhet - information om missförhållande vid Omsorgshuset i Stockholm AB

31 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 december 2012, sluten del av sammanträdet

32 Sociala delegationens protokoll den 28 december 2012 (extra sammanträde)

33 Sociala delegationens protokoll den 3 januari 2013

34 Sociala delegationens protokoll den 18 januari 2013 (extra sammanträde)

35 Sociala delegationens protokoll den 24 januari 2013

§1 Årsredovisning och bokslut för 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2012.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar årsredovisning med bokslut till kommunstyrelsen.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-22.

Dnr 1.2.1-30/2013

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Thomas Bäcklin (FP) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I denna instämde Lars Bäck (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade bifallit hans och Thomas Bäcklins (FP) förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V)

Beslut enligt förvaltningens förslag, nämnden anför därutöver

Farsta SDN årsredovisning och bokslut för 2012 återspeglar den budget som den moderatledda majoriteten i Stockholms Kommunfullmäktige tidigare fastställt. Samtidigt vill vi dock tacka samtlig personal, såväl egen som entreprenörernas; inom Farsta SDNs verksamhetsområde för att de under 2012 gjort vad de kunnat för erbjuda medborgarna de tjänster och den service som gjorts trots de av majoriteten givna verksamhetsförutsättningarna.

Förvaltningen har presenterat ett tydligt tjänsteutlåtande med i huvudsak bra innehåll. Den av stadsledningskontoret beslutade indelningen gör det svårt att hitta i dokumentet vilket även nämndens råd för funktionshinderfrågor påpekat. Vi kommenterar några punkter nedan, de är riktade till den moderatstyrda majoriteten som fortfarande har ansvaret.

- Vi är mycket positiva till nämndens näringslivsråd (sid.6) och systematiska satsningar för att underlätta för befintligt näringsliv och locka flera verksamheter till vårt område. Hela nämnden har uttryckt sitt missnöje med att Farsta gymnasium plötsligt ska avvecklas. Vi ser gymnasiet som en viktig del av området, kan profileras mer när näringslivet utvecklas. Viktig signal att staden satsar även på Farsta som uppges vara Tyngdpunkt Farsta. Ett gymnasium i Farsta minskar även resandet vilket är bra för alla oss kollektivtrafikresenärer. Tyvärr har invånarna i Farsta vana vid skolavvecklingar, majoriteten har avvecklat Västboda skola.

- Upphandling och konkurrens (sid. 24) Vi tror inte på detta sätt att utveckla verksamheter och använda skattebetalarnas pengar på detta sätt. Vi har under året tagit del av många rapporter om privat driven verksamhet inom vård, skola o omsorg där vanvård, dålig kvalité, överföring av vinstmedel till lågskatteländer förekommit. Vi har inte tagit del av rapporter om innovationer, kvalitetsutveckling och nöjda invånare. Uppföljningen av den privat drivna verksamheten är bristfällig. Vi är mycket angelägna om att vår verksamhet, den gemensamt drivna, ska vara så bra så ingen efterfrågar alternativ. Vi ser fram emot att även den moderatstyrda majoriteten ser utvecklingen på detta sätt.

- Förskoleverksamheten (sid.28 f.) Vi är bekymrade över detta område. Det föds och flyttar in många barn i vårt område, vilket är mycket bra, men då måste vi ligga steget före i utbyggnaden av förskoleplatser. Vi har inte hittat någon uppgift om förvaltningen har fortlöpande kontakter med mödravårdscentralerna, vilket ger det bästa prognosunderlaget för platsbehovet. Platsgarantin har trots allt uppfyllts hittills. Enligt Kf beslut bör antalet barn i småbarnsgrupperna inte vara fler än 14, i grupperna för äldre inte fler än 18. Redovisningen i verksamhetsberättelsen följer inte denna uppdelning men den visar att målen inte är uppnådda. Det är också svårt att se hur vi följer läroplanen. Vårdnadshavarna är inte nöjda med info om sitt barns utveckling resp. mål o arbetssätt. Medarbetarna i förskolan är den viktigaste resursen. Vi har noterat att det inte finns mycket information om de viktiga förskolecheferna och deras situation. Förskolewebben som ska förenkla administrationen och förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna verkar aldrig komma i drift. Vi har stor brist på förskollärare, det utbildas visserligen för få men vi har för stor personalomsättning och sjukfrånvaro. Det är viktigt att det finns tillräckligt mycket tid för utveckling och kommunikation. Intrycket av redovisningen i verksamhetsberättelsen med kvalitetsbilaga är att det inte satsats tillräckligt med resurser på förskoleområdet under 2012. Om de privat drivna förskolorna i vårt område har vi ingen information! Moderatledda majoritetens organisationsförändring då skolorna flyttades från SDN till Utbildningsnämnden försvårar samverkan med förskolan och med socialtjänsten. Det mycket stora och svårstyrda område som Utbildningsnämnden ansvarar för bör snarast delas och det mesta återföras till respektive stadsdelsnämnd.

- Fritidsverksamheten (sid. 33) är inskriven mitt bland förskoleredovisningen. Bra aktiviteter, särskilt arbetet för att både tjejer och killar ska delta samt att besökarna är delaktiga. Just nu saknar vi mest en fritidsgård i stadsdelen Sköndal. Vi vill även påpeka hur viktigt det är att fältassistenterna är på fältet, inte minst när ungdomarna är ute. Detta löses med mer resurser.

- Hemlöshet (sid. 44) är högst i Farsta jämfört med övriga SDN. Den har dessvärre även ökat för invånare med psykisk ohälsa. Detta är självklart oacceptabelt! Förvaltningen arbetar med frågan, men är resurserna tillräckliga? 46 vräkningar har verkställts under året vilket ökat hemlösheten. Det är också oacceptabelt. Två barnfamiljer har vräkts, enligt uppgift har det lösts med annat boende, men de har ändå tvingats flytta. Mer resurser måste styras till detta område, insatserna borde ge som resultat att inga vräkningar sker.

- Vi är oroliga för socialsekreterarnas stora arbetsbelastning, hinner de verkligen med att göra fullständiga utredningar, fatta beslut, arbeta förebyggande?

- Vi instämmer i nämndens råd för funktionshinderfrågors uppfattning att förvaltningens kommentar på sidan 54, vid indikatorn som gäller brukarnas nöjdhet med bemötandet från biståndshandläggarna, var onödig och oschysst. Är resurserna för små för att tillfredställa brukarnas behov enligt anhörigas uppfattning? Det finns på dessa sidor ovanligt många avvikelser från målen! Förefaller vara ytterligare ett förbättringsområde.

- Inom området insatser för äldre ser alla redovisningar i berättelsen mycket bra ut. Vi är inte heller för detta område särskilt övertygade om att konkurrensen bidrar till kvalitén och brukarnas goda liv. Vi ser stora svårigheter med valen, inte minst i det enorma utbudet inom hemtjänsten – för att inte tala om nämndens möjligheter att utöva kontroll över ca 100 utförare. Vi ser att miljön påverkas mer än nödvändigt när alla dessa utförare ska åka med bil kors och tvärs i staden! Vi är oroliga för att biståndsbedömningarna blir hårdare när budgeten är slimmad. Vi är oroliga för att vi inte kommer att ha tillräckligt många vård- och omsorgsplatser när Stiftelsen stora Sköndal drar ner och Farsta vob stängs. Invånarna i nämndens område har arbetat hårt, bor ofta i lägenheter som är små med endast trappor, vilket medför stort behov av annat boende när de inte orkar sköta sig själva längre.

- Inom området insatser för arbetslösa har vi inte sett några positiva redovisningar. Vi vill se en kompetent och målinriktad Arbetsförmedling, med stora resurser för utbildning, samt en aktiv ekonomisk- och näringspolitik som främsta åtgärder så att alla som vill och kan jobba får göra det.

- Nämndens viktigaste resurs är alla medarbetare. Vi måste garantera en god arbetsmiljö. Chefer och ledare behöver utvecklas enligt sid.68. Det är hög personalomsättning bland förskole- och äldremedarbetarna. Vi ser det som viktigare att analyser detta och genomföra aktiviteter än att satsa på att minska en redan låg sjukfrånvaro. Personalomsättning kostar mycket, även genom sämre kvalité till brukarna! Vi tycker också att det är viktigt att få fram flera enheter som vill delta i tävlingen om kvalitetsutmärkelsen, detta arbete ger bra utvecklingskraft och ger självförtroende till medarbetarna. Viktigt lyfta fram goda exempel.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

I årsredovisningen kan man åter igen läsa om en verksamhet som till mångt och mycket sköts väl, förvaltningen har gjort ett gediget arbete.

De politiska målen som är kopplade till verksamheten kan däremot diskuteras, vi ser brister. Bland annat redovisas det att de ekologiska livsmedlena har minskat marginellt i vår verksamhet, varför detta ens är möjligt i en stadsdel med god ekonomi är för oss en gåta.

Man har också från början satt låga mål när det gäller miljön. Allvarligast är att energiförbrukningen ökar. Det krävs krafttag för att minska elförbrukningen under 2013.

Miljöbränsle målet har haft sina brister, som förklaring ger man informationsbrist. En logisk konsekvens till detta måste bli en utbildningssatsning, för att vi ska utveckla ett hållbart leverne räknas alla bäckar små.

Vidare redovisas kultursatsningarna under året, vi ser en fördel med att det är så tydliga mål kopplade till förskolorna och kultursatsningar. Men det vi undrar är varför det är så få aktiviter kopplade till resten av medborgarna i Farsta stadsdel?

Det som gör oss upprörda är denna evigt återkommande siffra om de stora barngrupperna i förskolorna. Detta i kombination med att det under året har börjat lika många förskolelärare som det slutat gör oss väldigt oroliga för förskoleverksamheten. Vi ser fram emot att denna trend kommer att förändra under 2013. Förskoleverksamheten är ett av de viktigaste ansvarsområdena vi har och den måste prioriteras. Vi tycker att det är ledsamt att en genuspedagog inte är en självklarhet i förskolan och ser detta som en brist som inte prioriteras politiskt.

Vi har också påpekat att vi vill ha utökade förklaringar till varför siffran kring munstatus inte ligger på 100 %. Vi kan åter igen se att denna förklaring lyser med sin frånvaro.

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda Farida Saadats medborgarförslag om en lokal till kvinnor för samvaro, samtal och fika.

Ärendet

Följande medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden:

Lokal till kvinnor för samvaro, samtal och fika

Farida Saadat. Dnr 1.2.4-723/2012

Nämnden beslutar vid sammanträdet hur förslaget ska besvaras eller beredas.

Förvaltningen hade redovisat inlämnade förslag i en sammanställning 2013-01-23.

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

§3 Stärk kvaliteten på förskoleverksamheten genom rekrytering

Svar på skrivelse från (S) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet om att stärka kvaliteten på förskoleverksamheten genom rekrytering.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden förslår socialdemokraterna och vänsterpartiet att nämnden utarbetar en tydlig strategi för hur Farsta ska kunna konkurrera om utbildad förskolepersonal. Partierna vill också att nämnden ska arbeta med förskolornas organisation för att stärka den pedagogiska ledningen.

Förskolecheferna i Farsta lägger ner mycket tid på rekrytering av medarbetare. De fokuserar målmedvetet på att nå ut till presumtiva arbetssökande, göra seriösa urvalsprocesser och erbjuda välplanerade introduktioner. Avdelningen för förskola och fritid har avtal med olika annonssajter för att nå ut till arbetssökande och samtidigt marknadsföra de kommunala förskolorna. Förvaltningen har de senaste månaderna genomfört flera organisatoriska förändringar som på sikt förväntas stärka kvaliteten inom förskolans verksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-15.

Dnr 1.6-228/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Lars Bäck (V)

Vi tackar för förvaltningens redovisning. Det är tydligt att förskolecheferna anstränger sig för att anställa och utbilda förskolepersonal. Vi undrar om inte bristen på (utbildad) personal i förskolorna beror på politiska prioriteringar. Om personal inom förskolan hade hög lön, en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden (saker som går att styra med politiska beslut) så skulle fler människor söka sig till utbildningarna och yrket.

§4 Fortlöpande information om antalet ansökningar om försörjningsstöd och om plats vid äldreboende

Svar på skrivelse från (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna om fortlöpande information om antalet ansökningar om försörjningsstöd och om plats vid äldreboende.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna föreslagit att förvaltningens ekonomiska månadsrapport ska innehålla information om antalet ansökningar och avslag som gäller försörjningsstöd och plats vid äldreboende. I skrivelsen efterfrågas statistik per vecka, med jämförelse mot föregående år.

Nämndens sociala delegation får idag månadsvis information om ansökningar och avslag på försörjningsstöd. Förvaltningen förordar fortsatt månadsstatistik då den ger ett bättre underlag. Det gäller i än högre grad äldreomsorgens statistik. Veckostatistik skulle för övrigt vara kostsam att ta fram. Kommentarer till förändringar på längre sikt görs i tertialrapporter och årsredovisning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-08.

Dnr 1.6-673/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§5 Ny förskola i Svedmyra – ändring av tidigare beslut

Inriktningsbeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som svar på nämndens uppdrag den 27 september 2012 att fortsätta bereda frågan om ny förskola i Svedmyra.

2. Med ändring av nämndens beslut den 24 maj 2012 uppdrar nämnden åt förvaltningen att hos SISAB beställa förslagshandlingar för en förskola med sex avdelningar söder om kvarteret Fastarne i Svedmyra.

Ärendet

Den 24 maj 2012 behandlade nämnden ett förslag från förvaltningen att inrätta en förskola i Svedmyra, som ersättning för förskolan på Enskedevägen 182. Förvaltningen föreslog en placering som utgick från den markanvisning som SISAB fått. Nämnden avvisade förvaltningens förslag och föreslog en annan placering, som dock enligt pågående planarbete inte ska bebyggas, och där markanvisning därför saknas. Uppdraget kunde därför inte verkställas. Detta redovisades vid nämndens sammanträde den 27 september. Förvaltningen fick då i uppdrag att fortsätta bereda frågan för att finna alternativa lösningar.

Förvaltningen har utrett och redovisar nu ett antal olika förslag, men ingen av de utredda platserna har visat sig ha tillräckligt goda förutsättningar för nybyggnad av en permanent förskola. Förvaltningen föreslås därför att nämnden ändrar sitt beslut den 24 maj 2012 och uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa förslagshandlingar för en förskola med sex avdelningar söder om kvarteret Fastarne i Svedmyra

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-16.

Dnr 2.6-257/2012

Förslag till beslut

Arne Fredholm (M) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) föreslog att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) och Thomas Bäcklin (FP) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag. I detta instämde Lars Bäck (V).

Beslutsgång

Mötet ajournerades under några minuter för diskussion i formaliafrågan.

Ordföranden ställde först förslaget om återremiss mot förslaget att ärendet skulle behandlas idag, och fann att nämnden hade beslutat att ärendet skulle behandlas idag.

Ordföranden ställde därefter sitt och Thomas Bäcklins (FP) förslag mot Gunnar Sandells m fl (S) och Lars Bäcks (V) förslag, och fann att nämnden hade bifallit hans och Thomas Bäcklins (FP) förslag.

Omröstning begärdes.

Följande propositionsordning föreslogs av ordföranden och fastställdes av nämnden:

Ja-röst för bifall till ordförandens och Thomas Bäcklins (FP) förslag. Nej-röst för bifall till Gunnar Sandells m fl (S) och Lars Bäcks (V) förslag.

Omröstningen utföll med åtta jaröster och fyra nejröster. En ledamot avstod. Ja svarade Lars Jilmstad (M), Lisbeth Crabo Ljungman (M), Ann-Louise Ebérus (M), Leif-Åke Andersson (M), Yasmin Khan (M), Thomas Bäcklin (FP), Mariana Moreira Duarte (MP) och Sebastian Sandström (MP). Nej svarade Gunnar Sandell (S), Eva Gustafson (S), Karin Lekberg (S) och Lars Bäck (V). Arne Fredholm (M) avstod från att rösta.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Lars Jilmstad m fl (M) och Thomas Bäcklin (FP).

Reservation i frågan om återremiss

Arne Fredholm (M)

Jag yrkar att ärendet återremitteras och att stadsdelsdirektören tar upp ärendet på direktörsnivå och inleder en diskussion direkt med direktörerna på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Det är med smärta och sorg i hjärtat jag inser att jag måste rösta mot mitt parti och Alliansen när nämnden behandlar denna fråga. Att ta beslut om en förskola där så gott som alla inblandade anser att det är en dålig placering kan jag inte göra. Jag vet att det behövs bostäder i Stockholm. Jag tycker det ska byggas bostäder i Stockholm. Jag vet att det behövs förskolor i bostadsområden. Men jag vet också att det behövs bra miljöer och bra rekreationsområden för barn och unga (för alla medborgare för övrigt). Det område som nu ska förtätas med bostäder har jag dessutom själv varit med att driva fram så jag behöver inte ha dåligt samvete på den punkten, tvärt om!

Historiskt har vi sett hur planerare och centralt placerade politiker så fokuserat på bostäder att annan infrastruktur blivit åsidosatt. Hur många bollplaner, och idrottsanläggningar finns det i Hammarby Sjöstad? Hur många planeras i Hagastaden? Det här är visserligen inte direkt jämförbart med dessa oerhört mycket större projekt, men tankegångarna är exakt desamma. Viljan att bygga bostäder gör att mycket annat kommer i andra hand. Men skolor, förskolor, fritidsanläggningar av olika slag är lika viktiga som bostäder för att vi ska kunna erbjuda ett boende och en stad med kvalitet.

En så gott som enig Farsta Stadsdelsnämnd (endast MP röstade mot) föreslog att den nu aktuella förskolan skulle placeras på Grycksbovägen vid ingången till Majroskogen. Detta skulle ge allt det som står i stadens vision. Samtidigt föreslogs att den befintliga bollplanen på fastigheten Fastarne skulle bevaras av den enkla anledningen att den behövs, även om man rustar upp en bollplan vid Oppunda. Den av Farsta Stadsdelsnämnd föreslagna placeringen är dessutom en betydligt trafiksäkrare lösning för alla parter.

Det finns tre inriktningsmål för verksamheterna i staden 2013. Dessa är:

  • Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
  • Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.
  • Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.

Man kan snabbt konstatera att det första inriktningsmålet har Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden antingen missat eller inte förstått. Begreppen attraktiv, trygg och tillgänglig är något man totalt har missförstått när det gäller en bra placering på en förskola. Jag tvivlar på att de idag ansvariga borgarråden skulle vilja ha sina barn i den förskola som Farsta stadsdelsnämnd förväntas besluta om.

Kvalitet är också något som totalt har missats. Jag kan för mitt liv inte förstå att det är viktigare och större kvalitet att spara några tallar och låta barnen ha en sämre miljö än de behöver ha om man på de centrala nämnderna lägger ner prestigen och tar fram en markanvisning på den av Farsta Stadsdelsnämnd föreslagna platsen.

Avseende kostnadseffektiviteten kan jag också konstatera att det med största sannolikhet är billigare att ändra sig nu än att vänta på diverse överklaganden och dessutom få ett förskolebygge som kommer att bli dyrare på grund av en placering i backig terräng. Detta även om planen blir sex-sju månader försenad.

Staden har även tagit fram ett antal visionspunkter. Dessa följs knappast om man från de centrala nämnderna (Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden) envisas med att gå vidare med det idag liggande planförslaget.

Mångsidigoch upplevelserik

Genom en placering enligt Farsta Stadsdelsnämnds förslag får både barn på förskolan och övriga medborgare en attraktiv entré till Majroskogen och all dess grönska. Samtidigt som en bollplan (väl använd) bevaras. Ansvarigt borgarråd i bägge dessa frågor får en win-win-situation.

Innovativoch växande

Genom att utveckla planförslaget efter Farsta stadsdelsnämnds förslag ökas mängden bostäder, vilket givetvis är starkt önskvärt. Samtidigt används redan exploaterade fritidsytor för lek och just fritid. Detta behövs också i en innovativ och växande stad. Ansvarigt borgarråd i dessa frågor får en win-win-situation.

Medborgarnas Stockholm

I Medborgarnas Stockholm är både dagens och morgondagens Stockholmare viktiga och intressanta. Men även nya medborgare och kringflyttande medborgare behöver ha både bostäder och rekreationsområden. Genom att följa Farsta Stadsdelsnämnds remissvar i plansamrådet uppfylls allt detta. Ansvarigt borgarråd i dessa frågor får en win-win-situation.

Visionoch verklighet

För att kunna, och våga, följa en vision och genomföra den till verklighet behövs både mod och verklighetsförankring. Genom att lyssna på Farsta Stadsdelsnämnds förslag uppfylls detta. De centrala nämnderna (Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden) har endast visat på förakt över viktiga remissinstansers kunskaper och intresse för att området skall utvecklas positivt för alla, både dagens och morgondagens innevånare i området.

Den linje som Expolateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden följer ser endast till att bygga bostäder (vilket i sig är oerhört viktigt) samt att en öppning in i Majrosjogen är viktig för rekreation. Jag håller med om det. Men det går att ha både och. Det går utmärkt att anlägga en förskola på Grycksbovägen in mot Majroskogen utan att förta entrén in i skogen. Det går om man i de centrala nämnderna slutar upp med den prestige som idag råder. Genom att följa och våga ändra sig i enlighet med det remissvar Farsta Stadsdelsnämnd lämnade i planärendet uppnår man och följer hela den vision som stadens ledning trummar ut till både tjänstemän och politiker på alla nivåer.

Planen kommer inte att försenas speciellt mycket. Inte med tanke på de mycket sannolika överklaganden som kommer. Jag vädjar till Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden att tänka om. Ta fram en markanvisning på den plats som Farsta Stadsdelsnämnd har föreslagit och ändra i planen.

Den vinst som följer är mångdubbelt större än den oerhört lilla prestigeförlust som måste tas.

Reservation i sakfrågan

Gunnar Sandell m fl (S) och Lars Bäck (V)

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag och ger den i uppdrag att, i samverkan med berörda förvaltningar, fortsätta leta efter en bättre placering.

Samt anför därutöver

Nämnden har noterat att förvaltningen nu presenterat ett utlåtande som ger en bra bild av situationen och alternativen. Trots detta kan vi av följande skäl inte acceptera förslagen. Vi är mycket medvetna om vikten av att bygga fler förskoleplatser men kan inte ta på vårt ansvar att dessa byggs i bullrig, ohälsosam miljö med farlig trafiklösning.

Svåraste problemet är att cyklisterna vid den planerade tillfarten till förskolan har hög fart nerför Enskedevägen då det är en backe. Bilar som kör ut/in från förskolan kommer att bli påkörda. Det finns inte heller särskilt stora möjligheter att parkera eller stanna utmed Herrhagsvägen, där finns sällan lediga platser för bilar. Föräldrarna kommer att köra in via den lilla vägen mellan villorna - vilket de som bor där inte kommer att uppskatta. Den befintliga förskolan, högre upp i backen, som denna föreslås ersätta, har dålig miljö genom trafikbuller och dålig luft - det blir inte bättre med det av föreslagna nya läget.

Exploateringsnämnden får ta en ny förhandling med exploatören JM, som ska bygga bostäder på andra sidan vägen, om förskola i något av deras nya hus. Eller så utvidgar vi den planerade, av ekonomiutskottet icke godkända, förskolan vid Tallkrogens skola. Eller så övertalar vi SDN Enskede Årsta Vantör att vi eller de bygger vid Enskede Sportstuga eller på Stureby vård- och omsorgsboendes mark mycket nära T-banestation Svedmyra.

Särskilt uttalande

Lars Jilmstad m fl (M), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Thomas Bäcklin (FP)

I tjänsteutlåtande kan man utläsa ett gediget arbete för att hitta alternativ till den plats som föreslås. Vi delar förvaltningens uppfattning om att förskolan behövs och att platsen som föreslås är det alternativet som fungerar. Det problemet som vi ser är frågan om trafiken. Trafikfrågan på den sträckan har diskuterats i många år, 2006 diskuterades bland annat hastighetsgränsen.

Idag är det en hastighetsgräns på 30 km/h på aktuell sträcka, vi vill se ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker trafiksituation i aktuellt område. Frågan om problemen som kan komma att ske vid hämtning och lämning måste belysas ytterligare.

Trafikverket bör kontaktas för att diskutera vidare ytterligare åtgärder på aktuell sträcka.

§6 Föreningsbidrag 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag för 2013 med sammanlagt 500 000 kronor i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar. 29 föreningar har ansökt om bidrag för år 2013. Förvaltningen föreslår att alla utom en beviljas bidrag om sammanlagt 500000 kronor. Enligt förslaget beviljas sammanlagt 325000 till föreningar som bedriver verksamhet för äldre, för personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, missbruk eller socialt utanförskap och 175000 kronor för olika kulturarrangemang i stadsdelsområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-17.

Dnr 5-36/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Leif-Åke Andersson (M) och Lars Bäck (V) anmälde jäv och lämnade rummet medan ärendet behandlades.

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§7 Rapport till länsstyrelsen av projektet Våld i nära relation

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av år 2 i projektet Våld i nära relation och överlämnar den till länsstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd ansökte 2010 tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd om medel hos länsstyrelsen för att i ett särskilt projekt utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen har beviljat medel och nämnderna ska återrapportera vad som genomförts i projektet och hur medlen använts. Projektår 1 har tidigare rapporterats. I föreliggande rapport redovisas hur medlen använts projektår 2.

Under projektår 2 har bland annat utvecklingsarbete genomförts för att förbättra rutiner för utredning och dokumentation, utbildningsinsatser för personal har anordnats, statistikinsamling har förbättrats och samverkan intensifierats med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort för att utveckla gemensamma insatser och verksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-03.

Dnr 1.6-7/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Under många års tid har olika regeringar satsat mycket resurser för att stävja mäns våld mot kvinnor, för att utbilda om hedersrelaterat våld och för att synliggöra våld i samkönade relationer. I samband med redovisat lokalt projekt noterar vi att väldigt många inom de samarbetande stadsdelarna som kan tänkas komma i kontakt med de våldsutsatta erbjudits mycket utbildning. Vi ser positivt på utbildningssatsningarna och hoppas att de upprepas regelbundet för fördjupning och för specialisering då våldet ser olika ut för olika grupper i samhället.

I aktuell redovisning till Länsstyrelsen anges antal personer som erhållit stöd av kvinnostödjare och av mansmottagning, vi menar att statistik ska vara könsuppdelad, att ange personer gör att vi måste gissa oss till kön. När det gäller barn så nämns de dock alltid tillsammans med sina mammor, var papporna finns kan också vara intressant att veta. Detta är en konstig uppdelning, benämningarna borde vara konsekventa och tyder på en föråldrad syn på föräldraskap.

Stockholms stads kvinnofridsprogram för 2012-2014 anger tre målgrupper:

- Kvinnor som utsatts för våld i nära relation

- Barn som upplever våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna

- Män som utövar våld i nära relation

Nu anger stadsdelarna Skarpnäck, Farsta och Enskede – Årsta – Vantör att de som ett led i att uppfylla stadens mål 2012-13 kommer att sammanföra kvinnostödet, stödet för barnen, och på längre sikt stödet för våldsutövande personer i nära relation till en gemensam stödenhet kallad ”Fridsam”.

Vi kan inte se att de nämnda behandlingsmodellerna ersätter stöd till kvinnor som utsätts för våld eller stöd till män som utövar våld eller själva är våldsutsatta. Vi kan heller inte se att metoderna fångar upp problematik i samband med hedersrelaterat våld eller våld inom samkönade relationer. Det finns diskussioner om att sammanföra alla verksamheter inom området våld i relationer till en egen enhet, men oavsett det så menar vi att mycket återstår att ta tag i för att stadsdelen ska kunna säga sig arbeta med Stockholms riktlinjer för kvinnofrid.

§8 Ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bekräftar förvaltningens preliminära ansökan hos äldrenämnden om medel för ökad bemanning inom demensvården.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att under perioden 2011-2015 tillföra 50 miljoner kronor per år för ökad bemanning i demensvården. Inom Farsta stadsdelsområde finns två demensboenden som drivs i kommunal regi. Nämnden sökte och beviljades pengar ur denna pott för 2012, och föreslås nu söka även för 2013, för sammanlagt sex avdelningar på Farsta respektive Edö vård- och omsorgsboenden.

De medel som nämnden fick för personalförstärkningar under 2012 har på Farsta vård- och omsorgsboende bland annat inneburit att de boende fått lugnare måltidssituationer. På Edö gruppboende har medlen bland annat inneburit ett ökat individuellt stöd för personer med ångest och oro.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-12-14.

Dnr 7-699/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§9 Uppföljning av kommunala utförare av hemtjänst – Farsta Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta hemtjänst.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. När det gäller de kommunala utförarna ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Farsta Hemtjänst. Den 1 september 2012 slogs fyra hemtjänstenheter samman till en. Den nya kommunala hemtjänsten är således en stor hemtjänst med cirka 600 kunder. Verksamheten har en stabil och välutbildad personalgrupp med specialistkompetenser inom flera områden, bland annat inom kost för äldre och demensvård. Ett visst förbättringsarbete krävs dock för att enheten ska leva upp till samtliga krav som ställs.

Enheten har upprättat en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-15.

Dnr 1.2.1-27/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av kommunala utförare av dagverksamhet – Farsta dagverksamhet för dementa

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta dagverksamhet för dementa.

Ärendet

Alla utförare av dagverksamhet följs upp årligen. När det gäller de kommunala utförarna ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Farsta dagverksamhet för dementa. Verksamheten är uppdelad i tre olika enheter. Samtliga är belägna på Edö servicehus. Verksamheten är biståndsbedömd och riktar sig till personer över 65 år som bor i eget boende.

Personalgruppen har spetskompetens inom demensvård. Visst förbättringsarbete krävs dock för att verksamheten helt ska leva upp till samtliga krav som ställs.

Verksamheten har lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-15.

Dnr 1.2.1-28/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§11 Finansiering av underhåll av bostadsrätter för LSS-boende

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till finansiering av underhåll av bostadsrätter för LSS-boende.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Fastighetsnämnden har ett antal bostadsrätter som hyrs ut till stadsdelsnämnderna för LSS-boende. För att finansiera framtida underhåll föreslår fastighetsnämnden att hyran för dessa lägenheter höjs med 200 kronor per kvadratmeter.

Farsta stadsdelsnämnd hyr tre LSS-enheter och planerar en fjärde. Förslaget att höja hyran med 200 kronor per kvadratmeter innebär att stadsdelsnämndens årshyreskostnad ökar med 197000 kronor för de tre befintliga enheterna och med ytterligare 84000 kronor för den nya gruppbostaden.

Förvaltningen har förståelse för behovet av underhåll och upprustning av gamla grupp-bostäder, men anser inte det är rimligt att höja hyran för nya gruppbostäder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-03.

Dnr 1.5.1-698/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vi ställer oss bakom (S) och (V):s reservation i Fastighetsnämnden.

§12 Standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering – eDok

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering – projekt eDok.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret och stadsarkivet föreslår att staden inför ett gemensamt system för ärende- och dokumenthantering. Syftet är en mer effektiv diarieföring och ärendehantering. Stadens dokument ska bli mer lättillgängliga och nämndhanteringen kan effektiviseras, med digital distribution och läsplattor.

För att kunna realisera denna vision föreslås projekt eDok, vars uppdrag blir att utarbeta standardiserade arbetsprocesser och upphandla ett tekniskt systemstöd samt införa detta på försök vid tre förvaltningar/bolag.

Förvaltningen är positiv till förslaget. Behörighetsnivåer är en viktig fråga i det fortsatta arbetet. Detsamma gäller hur eDok ska fungera i relation till Paraply och andra nuvarande system.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-10.

Dnr 1.5.1-611/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ledamoten Arne Fredholm (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Café & Restaurang Meze Lounge

Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av ansökan om nytt serveringstillstånd för Café & Restaurang Meze Lounge.

Ärendet

Café & Restaurang Meze Lounge, i Farsta centrum, har ansökt om nytt serveringstillstånd med fullständiga rättigheter med en serveringstid från klockan 11.00 till 23.00 och i uteserveringen mellan samma klockslag.

Förvaltningen har ingen invändning mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-08.

Dnr 1.5.2-13/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) och Thomas Bäcklin (FP) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Lars Bäck (V) föreslog att nämnden delvis skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade bifallit hans och Thomas Bäcklins (FP) förslag.

Reservation

Lars Bäck (V)

Vi stöder delar av förvaltningens förslag till beslut. Vi anser att Café & Restaurang Meze Lounge kan få serveringstillstånd inomhus men inte till uteserveringen. Det finns redan uteserveringar med alkoholtillstånd i Farsta centrum.

§14 Dokumentation enligt gällande lagstiftning

Svar på Socialstyrelsens begäran om yttrande efter tillsyn

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Socialstyrelsen i ärende med diarienummer 9.2-49643/2012-6.

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att dokumentation sker enligt gällande lagstiftning. Begäran kommer efter Socialstyrelsens granskning av ett enskilt ärende.

Enheten för försörjningsstöd inom avdelningen för socialtjänst har efter Socialstyrelsens tillsyn planerat in en utbildningsdag för alla socialsekreterare på enheten. Temat bemötande och kommunikation kommer att bli en stående punkt på arbetsplatsträffar framöver och arbetet med internkontroll kommer att fortsätta och följas upp kontinuerligt veckovis på ordinarie mötestid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-17.

Dnr 1.4-593/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§15 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Stora Sköndal

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens uppföljning av Stora Sköndal vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Stora Sköndal vård- och omsorgsboende. Stora Sköndal driver en stor verksamhet som innefattar bland annat seniorboende. Boendet är beläget vid sjön Drevviken och inom området finns det restaurang, bibliotek, kyrka med mera. Det senaste året har stora organisationsförändringar ägt rum.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-11-29.

Dnr 1.2.1-667/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§16 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av rapporteringen till Socialstyrelsen för kvartal 4 2012 av ej verkställa beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner varje kvartal redovisa till Socialstyrelsen de beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Samma redovisning lämnas till kommunens revisorer, till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden. De båda facknämnderna rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

I detta tjänsteutlåtande redovisas rapporteringen för kvartal 4 2012. Sex beslut som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. De berörda har tackat nej till erbjuden plats. Inom LSS-området har två beslut som gäller bostad för vuxen inte kunnat verkställas inom tre månader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-14.

Dnr 1.2.1-23/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§17 Granskning av stadens delårsrapport 2012-08-31

Rapport från Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av Stadsrevisionens granskning av stadens delårsrapport 2012-08-31 till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat stadens delårsrapport per den 31 augusti 2012. I granskningen ingår att bedöma om kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhets-mål kommer att uppfyllas. Stadsrevisionen bedömer att de sex finansiella målen i huvudsak kommer att uppfyllas. Av de 13 verksamhetsmålen bedöms alla utom ett kunna uppnås.

Vad gäller målet ”Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas” kommer målvärdet för andelen nöjda föräldrar inte att uppnås. Detta gäller både staden som helhet och Farsta stadsdelsnämnd. Föräldrarna är inte nöjda med områdena trygg och säker miljö samt utveckling och lärande. Att förbättra värdena har hög prioritet. Förskolorna kommer därför att vara tydligare när det gäller att berätta för föräldrar hur man arbetar med detta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-07.

Dnr 1.6-2/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§18 Sociala insatsgrupper i Stockholms stad

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport om arbetet med sociala insatsgrupper till handlingarna.

Ärendet

Social insatsgrupp är en metod för att ge stöd till ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil, eller som vill lämna en sådan livsstil. I en rapport från socialnämnden presenteras hur arbetet fortlöper vid de tolv stadsdelsförvaltningar som har påbörjat sociala insatsgrupper. 40 ungdomar har deltagit sedan november 2011, när verksamheten startade.

Förvaltningen påbörjade, med medel från Söderortsvisionen, ett projekt med sociala insatsgrupper i augusti 2012. Två lotsar koordinerar insatsen och kommunikationen mellan aktörerna. Lotsarna ska ha tät kontakt med den unge, familjen och övriga parter. Skola, socialtjänst, polis och fritid ska ha ett nära samarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-09.

Dnr 1.6-12/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V)

Vi stöder förvaltningens förslag till beslut och stöder (S), (V) och (MP):s särskilda uttalande i Socialnämnden 121220:

”Vi följer med intresse utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och skolan i form av sociala insatsgrupper för ungdomar i riskzonen för en kriminell livsstil.

I ett alltmer segregerat Stockholm, där den moderatledda alliansen kraftigt har skurit ner socialtjänstens resurser, finns det tyvärr risk för att allt fler ungdomar kommer att behöva insatsgruppernas hjälp. Akutinsatserna får dock inte överskugga det förebyggande sociala arbetet.

Det behövs bl.a. ett uppsökande socialt arbete för att nå ungdomar som saknar sysselsättning eller försörjning. Många av dessa ungdomar behöver mer individualiserade insatser än vad jobbtorgen kan erbjuda för att motivera och vägleda till utbildning eller arbete.”

§19 Uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport om uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar till handlingarna.

Ärendet

Stadens funktionshinderinspektörer har genomfört en uppföljning av tidigare granskade verksamheter med hjälp av en webbaserad enkät. Det gäller daglig verksamhet och sysselsättning, daglig verksamhet för döva personer samt barnboende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Svarsfrekvensen var 86 procent.

Positivt var att över hälften av samtliga verksamheter har gjort anpassningar av sina lokaler. Däremot är det få som uppmärksammar sin utemiljö. Rapporten konstaterar också att kunskapen om brandsäkerhet ökat liksom kompetens om det ansvar man har enligt lex Sarah jämfört med tidigare granskningar. Kvalitetsförbättringar har skett genom att nödvändiga rutiner och dokumentationssystem har blivit tydligare och säkrare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-08.

Dnr 1.6-11/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden biföll förvaltningens förslag.

§20 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 18 december 2012

Stadsdelsnämndens protokoll den 2 januari 2013

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 28 januari 2013

Pensionärsrådets protokoll den 28 januari 2013

Övriga anmälningsärenden samt ordförandens och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av nämndens ordförande Lars Jilmstad (M).

2013-01-07: Resa i tjänsten till Skottland den 3-6 mars 2013 för stadsdelsdirektör Steiunn Á Håkansson, avseende internationell kommunikationsutveckling och omvärldsbevakning. Dnr 1.1-706/2012

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 7 december 2012 – 22 januari 2013, enligt nämndens delegering.

1. 2013-01-04: Avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-15/2013

2. 2013-01-08: Fortsatt avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-15/2013

3. 2013-01-17: Resa i tjänsten till Skottland den 3-6 mars 2013 för förvaltningsledning och kommunikationsansvarig, avseende internationell kommunikationsutveckling och omvärldsbevakning. Dnr 1.1-35/2013

4. 2013-01-18: Tillförordnad stadsdelsdirektör under perioden 3-6 mars 2013 – Eva Duwaldt. Dnr 1.1-39/2013

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 6 november 2012 – 18 januari 2013. 11 ansökningar har lämnats in. 9 ansökningar om helt bidrag och 1 ansökan om halvt bidrag har beviljats. I ett ärende har beslut ännu inte fattats.

§21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Vid inledningen till sammanträdet hälsade ordföranden tre nya ersättare varmt välkomna till nämnden: Martin Levanto (M), Willy Viitala (M) och den idag förhindrade Berit Snapp (C).

Följande skrivelser lämnades in.

Valfriheten i hemtjänsten (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (S) med instämmande av Lars Bäck (V)

Fråga om förskoleutbyggnad enligt nämndens beslut den 19 april 2012 (bilaga 2)

Lars Bäck (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S)

Fråga om Farsta gymnasium (bilaga 3)

Lars Bäck (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Ordföranden föreslog att nämnden retroaktivt skulle ge honom, Vladan Boškovic (FP), Karin Lekberg (S) och Mariana Moreira Duarte (MP) i uppdrag att delta i den överläggning som nämndens näringslivsråd anordnade den 5-6 februari.

Beslut

Nämnden uppdrar åt Lars Jilmstad (M), Vladan Boškovic (FP), Karin Lekberg (S) och Mariana Moreira Duarte (MP) att delta i näringslivsrådets överläggning den 5-6 februari.

Ordföranden konstaterade också att rådets överläggning hade varit mycket givande. Den konsultrapport som presenterades om näringslivsarbetet i stadsdelsområdet kommer hela nämnden att få ta del av vid nämndsammanträdet den 18 april. Gunnar Sandell (S) underströk också hur viktiga dessa frågor är för området och dess utveckling.

Sebastian Sandström (MP) tog upp frågan från pensionärsrådet om det går att ordna ett samarbete med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör så att Farsta Hemtjänst kan vara ett ickevalsalternativ för dem som inte själva väljer hemtjänstutförare. Förvaltningen bad att få återkomma med svar.

Med hänvisning till ärendet vid § 14, yttrandet till Socialstyrelsen om dokumentation enligt gällande lagstiftning, undrade Sebastian Sandström (MP) om förvaltningen nu kommer att se till att ingen nekas försörjningsstöd för att man inte följt planering som syftar till att rehabilitera från missbruk. Förvaltningen återkommer med svar vid den kommande temakvällen om socialtjänsten den 21 februari.

Karin Lekberg (S) förmedlade en fråga från en granne om vad som händer med skulpturparken i Sköndal. Någon håller på att byta ut belysningen för att skulpturerna ska få bättre belysning, men de gamla belysningsstolparna har lämnats kvar och på de nya stolparna sitter enstaka spotlights som inte är riktade mot skulpturerna. Förvaltningen lovade undersöka och återkomma med besked.

Stadsdelsdirektören berättade att förvaltningen idag haft ett intressant möte med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, om en ny, standardiserad modell för förskolebyggnader. Förvaltningen demonstrerade modellen och på förslag från Lars Bäck (V) kommer skriftlig information att skickas till nämnden. Gunnar Sandell (S) uttryckte sitt gillande över att det har utarbetats en modell och förutsatte att personal har varit involverad i arbetet att ta fram den. Detta bekräftades av avdelningschef Birgitta Thulén. Gunnar underströk också hur viktigt det är att nämnd och förvaltning kommer in i ett mycket tidigare skede i planprocesserna. På fråga från Eva Gustafson (S) svarade förvaltningen att modellen ännu inte är planerad att användas i något av våra förskoleprojekt.