Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
18:45
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

ÖPPET FORUM KL 18.30-18.45

Här är du som bor i Farsta stadsdelsområde välkommen att stä Läs mer...lla frågor till oss förtroendevalda i nämnden.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE STARTAR TIDIGAST KL 18.45

1 Hur deltar förvaltningen i planeringsprocesser vid nybyggnation? Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

2 Frågor om förskoleutbyggnad enligt nämndens beslut i april 2012. Svar på skrivelse från (S) och (V)

3 Frågor om Farsta gymnasium. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

4 Ny förskola i Tallkrogen. Omarbetat genomförandebeslut efter återremiss från kommunstyrelsen

5 Mer flexibla åldersgränser på fritidsgårdarna

7 Uppföljning av entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden - Postiljonen

8 Ändrad bemanning avseende driften av Veckobo vård- och omsorgsboende

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Årsrapport 2012 om Farsta stadsdelsnämnd. Svar till Stadsrevisionen

13 Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion (S) om miljödiplomering av båtklubbar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Skrivelse (FP) om att hemlöshetssamordnare kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Detaljplan för område vid Lingvägen i Hökarängen och Farsta. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

18 Ansökan om serveringstillstånd för Sköndals Café å lite till i Sköndal. Svar på remiss från socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Stadsrevisionens årsredogörelse 2012. Sammanfattande rapport om stadens nämnder och styrelser

20 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2012. Rapport från socialnämnden

21 Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga. Rapport från socialnämnden

23 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 maj 2013

Protokollet publiceras under det sammanträdesdatumet

26 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

27 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Tidigare fråga från ersättaren Coura Mbaye (MP) besvaras:
Vilka får avslag på ansökningar om försörjningsstöd, i Farsta och i jämförelse med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör?

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 23 maj 2013, sluten del av sammanträdet

31 Sociala delegationens protokoll den 30 maj 2013

§1 Hur deltar förvaltningen i planeringsprocesser vid nybyggnation?

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om hur förvaltningen deltar i planeringsprocesser vid nybyggnation.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden den 14 mars i år frågade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet hur förvaltningen deltar i planeringsprocessen vid nybyggnation. Kort kan sägas att förvaltningens medverkan beror på projektens omfattning. Vid stora projekt, som föregås av ett program innan ett förslag till detaljplan presenteras, deltar förvaltningen i ett tidigt skede. Gäller det mindre byggprojekt har förvaltningen ofta kortare tid att sätta sig in i förslaget.

Förvaltningen föreslår att frågan om hur vi deltar i planeringsprocesser vid nybyggnationer redovisas och diskuteras på nämndens temakväll i september.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-17.

Dnr 1.6-173/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt följande.

1. Nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta ett förslag till en exploateringsgrupp för att ge nämnden bättre insyn och möjlighet att påverka i ett tidigt skede i exploateringsärenden, oavsett om det gäller förskolelokaler, annan byggnation eller andra förändringar i den fysiska miljön i stadsdelsområdet,

2. Detta förslag ska presenteras och diskuteras på nämndens temakväll den 12 september 2013 innan frågan om inrättandet av en exploateringsgrupp återförs till nämnden för beslut.

§2 Frågor om förskoleutbyggnad enligt nämndens beslut i april 2012

Svar på skrivelse från (S) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet med frågor om förskoleutbyggnad enligt nämndens beslut i april 2012.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna och vänsterpartiet ställt frågor om varför förskoleutbyggnader på tre adresser som nämnden tog beslut om den 19 april 2012 inte har genomförts enligt plan.

I två av de tre ombyggnationerna blev inskolningen av barnen en dryg månad försenad och i det tredje fallet var ombyggnationen klar först ett drygt halvår efter utsatt tid. Förvaltningen ser flera förklaringar till varför ombyggnationerna drog ut på tiden, exempelvis omorganisationer, nyrekryteringar av chefer och handläggare och långa bygglovs- och upphandlingsprocesser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-13.

Dnr 1.6-73/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt att nämnden uttalar att förskoleutbyggnad endast i undantagsfall ska ske genom förhyrning och konvertering av butiks- och kontorslokaler då detta oftast innebär att såväl inomhus- som utemiljö inte helt kan uppfylla vare sig de pedagogiska eller arbetsmiljömässiga krav som bör gälla för en modern förskoleverksamhet.

§3 Frågor om Farsta gymnasium

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet angående frågor om Farsta gymnasium.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet bett förvaltningen ta reda på vilka renoveringar som utförts på Farsta gymnasium under senare delen av 2012. Partierna vill också ha besked om det finns en ny hyresgäst efter den beslutade nedläggningen av gymnasiet.

Fastighetsägaren har under hösten och vintern 2012 åtgärdat ett större takläckage. När gymnasiet har avvecklats har utbildningsförvaltningen planer på att flytta en eller två av Farstas grundskolor till lokalerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-17.

Dnr 1.6-74/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt att nämnden uttalar till utbildningsnämnden och SISAB Styrelse att Farsta SDN ska informeras i det fall utbildningsnämnden skulle ändra sina planer och avsluta hyresförhållandet avseende den fastighet som idag rymmer Farsta gymnasium.

§4 Ny förskola i Tallkrogen

Omarbetat genomförandebeslut efter återremiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Med ändring av sitt beslut den 25 oktober 2012 beslutar stadsdelsnämnden att inrätta en ny förskola med fyra avdelningar i kvarteret Juryn i Tallkrogen enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om hyresmedgivande avseende ovan nämnda förskola.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Den 25 oktober 2012 beslutade nämnden att inrätta en ny förskola med tre avdelningar i kvarteret Juryn i Tallkrogen, och att ansöka om hyresmedgivande hos kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen med hänvisning till att hyreskostnaden översteg 30000 kronor per barn år ett, och till att areaeffektiviteten om cirka 11 kvadrat-meter per plats borde kunna förbättras.

Genom en ny planlösning har förskolans yta utökats med ett loft och en del av personal-funktionen har flyttats dit. På detta sätt har en fjärde hemvist/avdelning tillkommit och förskolan har nu plats för 72 barn. Den totala ytan är 693 kvadratmeter, vilket motsvarar 9,6 kvadratmeter per plats och inkluderar utrymmen som enbart är avsedda för personal. Hyran för det omarbetade förslaget är 29 932 kronor per plats och år. Med denna utformning kan förskolan vara klar för inflyttning den 1 mars 2015

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-06-13.

Dnr 2.6-38/2011

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Laura Roselli (V).

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Vi anser att det är positivt att denna förskola kommer bli en permanent byggnation med en trevlig utformning. Vi anser att förvaltningens svar på föreslagna besparingsåtgärder inger trygghet och lugn. Vi förstår att kostnaden inte får skena iväg men det får aldrig bli på kvaliténs bekostnad. Vi ser det som väldigt positivt att förvaltningen delar vår åsikt om att ett tillagningskök måste prioriteras. Det vi däremot är lite oroliga för är utrymmet för barnen på tomten nu när ännu en avdelning är inplanerad. Förut med tre avdelningar var utrymmet litet, nu med fyra blir det mindre.

Kostnadseffektivitet måste ha sina begränsningar och är beklagligt att effektivitet är av större betydelse för kommunstyrelsen än barnens bästa.

§5 Mer flexibla åldersgränser på fritidsgårdarna

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att för egen del bestämma om åldersgränser på de kommunala fritidsgårdarna i stadsdelsområdet.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ungdomarnas utvärdering av denna förändring, till exempel i tertialrapporterna.

Ärendet

2010 fastställde stadsdelsnämnden åldersgränser för de olika fritidsgårdarna i Farsta. Verksamheten på Tuben i Farsta Centrum är öppen för åldersgruppen från årskurs 9 till sista året i gymnasiet, medan övriga fritidsgårdar vänder sig till yngre i årskurs 6-9. Fritidsenheten har gjort en utvärdering som visar att den strikta ålders­indelningen fungerar bra för en del gårdar, medan andra skulle behöva vara mer flexibla för att möta dagens ungdomars behov.

Förvaltningen förslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att för egen del bestämma om åldersgränser på de kommunala fritidsgårdarna i stadsdelsområdet. Det skulle ge större möjlighet att ta hänsyn till lokala förutsättningar och på ett bättre sätt anpassa verksamheten till ungdomarnas behov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-18.

Dnr 5-232/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Laura Roselli (V).

Arne Fredholm m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) instämde i det första stycket i yrkandet från Eva Gustafson m fl (S) och Laura Roselli (V), som innebär att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ungdomarnas utvärdering av den föreslagna förändringen, till exempel i tertialrapporterna.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag med tillägg enligt det gemensamma förslaget från Arne Fredholm m fl (M), Vladan Boškovic (FP), Eva Gustafson m fl (S) och Laura Roselli (V).

Reservation

Eva Gustafson m fl (S) och Laura Roselli (V)

Det är mycket bra med denna mer flexibla syn på åldersgränserna. Vi är fortfarande angelägna om att det finns en fritidsgård i varje stadsdel, även Sköndal. Vi är vidare angelägna om att verksamheten erbjuds så att alla intresserade ungdomar, både killar och tjejer, vill delta.
§6 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. När det gäller de kommunalt drivna boendena ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende med de två inriktningarna demensvård och somatisk vård. Boendet är beläget vid Drevviken i Farsta.

Bedömningen är att det är en väl fungerande verksamhet som har förbättrats inom flera områden sedan föregående uppföljning. Ett visst förbättringsarbete krävs för att enheterna ska leva upp till samtliga krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in två åtgärdsplaner som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planerna är tillräckliga för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-20.

Dnr 1.2.1-314/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Uppföljning av entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden – Postiljonen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av entreprenaddrivna Postiljonens vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Postiljonens vård- och omsorgsboende. Boendet drivs på entreprenad av Attendo Care, på uppdrag av stadsdelsnämnden. Det är beläget i Svedmyra och har inriktning mot personer med demenssjukdom och somatiskt sjuka. Boendet har dessutom korttidsvård och avlastning.

Bedömningen är att Postiljonen har en väl fungerande verksamhet och att enheterna arbetar utifrån samma rutiner. Ett relativt stort utbud av aktiviteter finns att tillgå för de boende. Samtliga avvikelser från föregående uppföljning är nu åtgärdade och inga nya har tillkommit. Detta gäller båda enheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-26.

Dnr 1.2.1-313/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Ändrad bemanning avseende driften av Veckobo vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del Stora Sköndals förslag till ändrad bemanning avseende driften av Veckobo vård- och omsorgsboende, inom ramen för stadens avtal med Stora Sköndal.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stads avtal med Stora Sköndal om driften av Veckobo vård- och omsorgsboende löper ut den 30 oktober 2013. Avtalsparterna är överens om att avtalet ska förlängas på samma villkor i två år. I samband med överenskommelse om avtals-förlängning har entreprenören sett över bemanningen och därefter utarbetat ett förslag till nytt täthetsschema. Entreprenören föreslår att staden godkänner förslaget till ändrad bemanning.

Förvaltningen bedömer att den föreslagna förändringen skulle innebära en ökad personalbemanning på de tider då de boende anses ha störst behov av vård- och omsorgsinsatser och personligt stöd. Nämndens föreslås därför godkänna förändringen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-10.

Dnr 2.2.2-676/2012

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag. I detta instämde Eva Gustafson m fl (S).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Gustafson m fl (S) och Laura Roselli (V)

Nämnden avslår delar av Stora Sköndals förslag till ändrad bemanning avseende driften av Veckobo vård- och omsorgsboende samt tillägger följande.

Vi har inga åsikter om ändrade scheman om de gör arbetet mer effektivt och om ändringar gör att personal finns på plats de tider då de behövs mest. Men vi kan inte godkänna en minskning av antalet anställda. Vi har inte fått rapporter om att det någonstans inom vården eller omsorgen råder ett överflöd av personal. Tvärtom hör vi att det saknas personal på många håll. Vi vet inte hur det ser ut på just Veckobo vård- och omsorgsboende men vi godkänner ingen minskning av antalet arbetare så länge vi inte får höra från personal och brukare att minskningen kan göras utan att det drabbar arbetsbelastningen eller tillgången till personal på ett negativt sätt.

§9 Ekonomisk månadsrapport maj 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport maj 2013.

Ärendet

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter behovet av placeringar i heldygnsomsorg att minska och ligger fortsatt under planeringsnivån. Även antalet hemtjänsttimmar minskar men överskrider fortfarande planeringsnivån för ordinärt boende och servicehus sammantaget. Äldreomsorgens prognos är ett sammantaget underskott om 8,0 mnkr.

Tre förskoleenheter planerar att under året göra uttag ur sina resultatfonder motsvarande 1,3 mnkr. Insatser för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger under årets fem första månader under budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-06-10.

Dnr 1.2.1-158/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Årsrapport 2012 om Farsta stadsdelsnämnd

Svar till Stadsrevisionen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2012 för Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendet

Stadsrevisionen har efter granskningar av verksamheten 2012 inom Farsta stadsdelsnämnd överlämnat en årsrapport. Rapporten omfattar följande övergripande områden.

  • Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
  • Intern kontroll
  • Bokslut och räkenskaper

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-27.

Dnr 1.6-233/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Eva Gustafson m fl (S).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Gustafson m fl (S) och Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt följande.

1. Nämnden konstaterar att de ursprungliga budgetramarna för 2012 var otillräckliga när det gäller medel avsatta för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt förskoleverksamheten,

2. Nämnden uttalar att arbetet med att etablera kontakt med samtliga hyresvärdar inom stadsdelen ska prioriteras för att säkerställa att det vräkningsförebyggandet arbetet uppfyller de intentioner som uttrycks i den handlingsplan som för närvarande utvecklas av förvaltningen,

3. Denna handlingsplan föredras för nämnden när den har färdigställts.

§11 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i stadens budget för 2012 i uppdrag att ta fram en färdplan som visar hur staden kan bli fossilbränslefri år 2050. Förslaget beskriver hur situationen är i Stockholm idag och vilka åtgärder som behövs för att nå målet. Slutsatsen är att det är möjligt att ingen energi med fossilt ursprung används i Stockholm år 2050, med några få undantag.

Färdplanen kräver stora insatser av staden och övriga aktörer i form av beslut som stödjer målet. Ekonomiska medel måste avsättas för att uppnå målet. Förslaget stämmer överens med stadens övriga styrdokument, som miljöprogrammet och framkomlighetsstrategin. Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-20.

Dnr 1.5.1-192/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla delar av förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Eva Gustafson m fl (S) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

Reservation

Laura Roselli (V)

1. Nämnden godkänner delar av förvaltningens svar på remissen.

2. Nämnden svarar på remissen att år 2030 ska vara gräns för när Stockholm ska vara fossilbränslefritt.

3. Nämnden svarar på remissen att Stockholm ska ansluta sig till målet om högst 1,5 graders temperaturhöjning.

4. Nämnden tillägger följande.

Ingen vet effekten av fortsatta utsläpp av växthusgaser. Det råder så gott som ingen tvekan om att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och miljön negativt. Ju mer utsläpp, desto större risker tar vi. Om inget görs nu åt de globala utsläppen så kommer de att leda till svåra konsekvenser som i värsta fall kan äventyra livet på jorden. Därför måste utsläppen minska nu för att upphöra så snart som möjligt. Förslaget om Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm är bra men ambitionen måste sättas ännu högre. Allt arbete med Stockholms utveckling måste gå i samma riktning för att minska utsläppen. Promenad- och cykelvägar behöver byggas så att de är trygga och tillgängliga. Kollektivtrafiken behöver byggas ut så att den kan ersätta privatbilismen. Planerna på Förbifart Stockholm behöver skrotas.

Enligt remissen är det viktigt att de nödvändiga förändringarna inte försvårar eller försämrar människors vardag. Samtidigt vet vi att framförallt de rika människornas livsstil inte är hållbar. Om ett fossilbränslefritt Stockholm kräver att de som genom sin livsstil orsakar störst utsläpp av växthusgaser behöver minska sina utsläpp så anser vi att de minskningarna behöver ske även om det skulle innebära en upplevd försämring av vardagen (så som minskat bilåkande, minskad konsumtion av engångsförpackningar, minskat köttätande eller en minskning av inrikesflyg).

Allt byggande i Stockholm behöver bli så klimateffektivt som möjligt. Passiv- och plushus och andra byggsätt som minimerar utsläpp av växthusgaser behöver göras till norm.

Det finns ingen tid att vänta.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Takten på klimatförändringarna och konsekvenserna av dessa gör att målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 ligger alldeles för långt in i framtiden. Vi måste agera nu! Det finns ganska mycket som en nämnd, som Farsta stadsdelsnämnd, kan göra. Vi bör bestämma att alla våra verksamheter och de verksamheter vi skriver kontrakt med(upphandlade och andra) använder förnyelsebar el, värmer fastigheter med förnyelsebart samt kör alla fordon med förnyelsebara drivmedel.

Detta borde specificeras i alla kontrakt vi skriver.

§12 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I stadens budget för 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda regelverket om innovationsupphandling och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy. Stadslednings-kontoret har nu utarbetat ett förslag som innebär att innovation bör inarbetas i stadens upphandlingspolicy, inte i konkurrenspolicyn. Även krav på samhällsansvar bör inarbetas i upphandlingspolicyn. Staden ska ställa krav på samhällsansvar om det motiveras av upphandlingens art. Samtliga verksamheter ska sträva efter att främja innovation vid upphandling.

Förvaltningen instämmer i stort i stadsledningskontorets förslag och synpunkter. Vissa begrepp i upphandlingspolicyn bör definieras, förslagsvis i tillämpningsanvisningarna. Förvaltningen menar även att det är viktigt att anvisningarna utformas så att det tydligt framgår vad upphandlingspolicyn syftar till och hur den ska efterlevas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-29.

Dnr 1.5.1-203/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (S) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla reviderad upphandlingspolicy.

2. Nämnden anför följande.

Vi anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av varor och tjänster inte tillgodoses på ett sätt som inte är förenligt med en god samhällsutveckling.

I den föreslagna reviderade upphandlingspolicyn har möjligheterna att ställa sociala krav och att främja innovationer genom upphandling arbetats in. Det tycker vi är bra. För att uppmuntra till nytänkande bland mindre företag liksom ta till vara ideella organisationers och sociala företags särart kan det vara värdefullt att använda sig av så kallade innovationsfrämjande upphandlingar, i vilka en funktion efterfrågas utan förutfattad mening om tillvägagångssätt.

Vi hade dock velat se att skrivningarna om miljökrav och sociala krav varit mer långtgående och bindande för att säkerställa att staden tillvaratar upphandlingsinstrumentets potential som verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle. Normaltillståndet ska vara att staden vid upphandlingar använder sig av miljökrav och sociala krav och, i de fall då det är relevant, etiska krav. En dokumenterad analys ska alltid göras och om det i något fall inte ställs miljökrav eller sociala krav ska en skriftlig motivering ges.

Enligt Miljöstyrningsrådet kan varje skattekrona som används i den offentliga upphandlingen med relevant ställda miljökrav och sociala krav bidra till en väl förräntad samhällsnytta. Staden bör ta chansen att revidera skrivningarna som rör kraven på miljöhänsyn. I den nu reviderade upphandlingspolicyn står det att ”krav på miljöhänsyn får ställas vid stadens vid upphandlingar inom olika områden”. Vi menar att staden inte bara får ställa krav på miljöhänsyn utan som normaltillstånd också ska ställa sådana krav. I de fall miljökrav inte ställs ska en skriftlig motivering ges.

De sociala kraven kan exempelvis innebära att staden ska använda sig av upphandling för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad, fri från alla typer av diskriminering. Sociala krav kan tillsammans med till exempel kontraktspaketering också bidra till att öka möjligheten för mindre aktörer och utförare inom den idéburna sektorn att vinna kontrakt. Vi menar att omfattningen av krav på samhällsansvar även ska innehålla krav på rätt för arbetstagaren att arbeta under kollektivavtalsliknade villkor, krav på att inte diskriminera vid anställning och krav på föreningsfrihet, båda i enlighet med exempelvis Global Compact, samt att leverantören ska iaktta respekt för barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Reservation

Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt följande.

1. Texten kompletteras och bearbetas så att det ställs tydliga krav på att kollektivavtal ska redovisas av de företag och organisationer som deltar i stadens upphandlingar av företag och dess underleverantörer.

2. Gällande antidiskrimineringslagstiftning ska följas av de anbudsgivare som ska anses vara kvalificerade för att delta vid upphandlingar.

3. Ingångna avtal ska formuleras så att de ska kunna upphävas omedelbart om ovanstående krav inte uppfylls.

4. Stockholms kommun bör utveckla en uppföljningsrutin enligt det förslag som föreligger.

§13 Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Ärendet

Riktlinjerna för stadens familjehemsvård av barn och ungdomar beslutades av kommunfullmäktige 2004. Sedan dess har en mängd granskningar och utredningar avseende familjehemsvården ägt rum, vilka i sin tur har resulterat i förändrad lagstiftning. Socialnämnden har nu presenterat ett förslag till reviderade riktlinjer som förtydligar socialtjänstens ansvar och mandat utifrån lagstiftningens förstärkta barnperspektiv, med ökade krav på barnets delaktighet och synliggörande.

Förvaltningen anser att det är positivt att riktlinjerna förtydligas och att barnperspektivet förstärks. För att ytterligare stärka barnets rätt anser förvaltningen att man bör beakta att de fyra besök om året som socialsekreterare enligt riktlinjerna ska göra i familjehem kan bli för mycket för barn som är helt integrerade i familjen. Besöken kan då bli en negativ påminnelse om att de inte har en självklar tillhörighet. Förvaltningen anser också att det bör förtydligas att man kan ansöka om vårdnadsöverflyttning även innan barnet bott i tre år i familjehem om det är till barnets bästa. Förvaltningen anser vidare att det bör vara ett krav att stadsdelsnämnden ska underrätta berörd kommun om man får kännedom om ett olämpligt familjehem, och att stadsdelsnämnden inte bör utan ska göra en sådan underrättelse.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-15.

Dnr 1.5.1-236/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöverfram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (S) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

Reservation

Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt följande.

1. Nämnden uttalar att förslaget förutsätter en kraftig resursförstärkning av budgeten för stadsdelsnämnderna som möjliggör att dessa kan uppfylla socialtjänstlagen och som även innebär att varje placerat barn eller ungdom ska kunna få sin egen socialsekreterare.

2. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är familjehemsplacerade ska garanteras habiliteringsinsatser.

§14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Ärendet

Stadens nuvarande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd beslutades av kommunfullmäktige i maj 2010. Riktlinjerna behöver nu revideras efter förändringar i omvärlden och i lagstiftningen. Socialnämnden har utarbetat ett förslag till ändringar som har sänts ut på remiss.

Innan de nu gällande riktlinjerna antogs påpekade Farsta stadsdelsnämnd i sitt förra remissvar behovet av socialt förändringsarbete och individuell bedömning. Det är därför positivt att socialtjänstens ansvar för utredning, individuell anpassning och långsiktigt arbete lyfts fram som en viktig del av handläggningen. Förvaltningen anser också att det är positivt att riktlinjerna förtydligas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-15.

Dnr 1.5.1-237/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (S) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Enligt förslag till beslut samt följande.

1. Socialnämnden bör ta fram riktlinjer för de som har behov av långvarigt stöd

2. Kostnaden för bredband, dator samt SL-kort ska ingå i normen för samtliga eftersom tillgänglighet och möjlighet till rörlighet är avgörande för att människor ska kunna ha en dräglig tillvaro i en modern storstad.


§15 Motion (S) om miljödiplomering av båtklubbar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av socialdemokraternas motion om miljödiplomering av båtklubbar.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Malte Sigemalm (S) ett antal åtgärder för att förbättra miljön vid stadens båtklubbar. Bland annat är gifthalterna i marken högre än angivna gränsvärden. Motionären anser att seriöst arbetande klubbar som åstadkommer miljöförbättringar ska kunna miljödiplomeras av staden för en period om två år.

I Farsta stadsdelsområde finns två båtklubbar för roddbåtar. Deras verksamhet påverkar miljön marginellt. Förvaltningen tycker att det är en bra idé att genomföra en informationskampanj om miljöproblem som kan relateras till verksamheten i stadens båtklubbar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-22.

Dnr 1.5.1-238/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Skrivelse (FP) om att hemlöshetssamordnare kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av folkpartiets skrivelse till kommunstyrelsen om att hemlöshetssamordnare kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet.

Ärendet

Sedan 2012 finns en nationell hemlöshetssamordnare som ansvarar för att ge kommunerna stöd att skapa en långsiktigt hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet med att motverka hemlöshet. I en skrivelse från Ann-Katrin Åslund (FP) till kommunstyrelsen föreslås att Stockholms stad tillsätter en motsvarande hemlöshetssamordnare med ett övergripande och samordnande ansvar för stadsdelsnämndernas lokala handlingsplaner och rutiner. Därigenom skulle stadens samlade resurser mot hemlöshet kunna utnyttjas mer effektivt. Det skulle också skapa en bättre översyn av de olika insatser och åtgärder som finns att tillgå.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om en hemlöshetssamordnare för Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-13.

Dnr 1.5.1-247/2013

Förslag till beslut

Vladan Boškovic (FP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Eva Gustafson m fl (S) och Laura Roselli (V) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§17 Detaljplan för område vid Lingvägen i Hökarängen och Farsta

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till detaljplan för område vid Lingvägen i Hökarängen och Farsta.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Lingvägen i Farsta och Hökarängen. Förslaget omfattar sex punkthus med cirka 130 lägenheter. Husen är mellan fem och tio våningar och kommer att upplåtas med hyresrätt. Området är idag ett skogsområde med stort rekreationsvärde beläget mellan Kvickenstorpsskolan och tunnelbanespåret.

Behovet av bostäder är stort och ett tillskott med 130 lägenheter är välbehövligt.

Förvaltningen tycker dock det är beklagligt att skogsområdet försvinner. Om bostadsområdet ändå kommer till stånd är det av yttersta vikt att så mycket som möjligt av träd och växtlighet bevaras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-22.

Dnr 1.5.3-317/2013

Förslag till beslut

Arne Fredholm m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Eva Gustafson m fl (S) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

Reservation

Laura Roselli (V)

Farsta SDN beslutar följande.

1. Förslaget om att bygga bostäder upplåtna med hyresrätt i slutet av Lingvägen välkomnas, men detaljplaneförslaget rymmer huskroppar som borde omformas samt placeras i ett läge nordost om det nu tänkta området.

2. Stadsbyggnadsnämnden inbjuds till ett gemensamt besök i det aktuella området för att på plats fördjupa kunskaperna om de förutsättningar som finns och som bör utgöra en grund för en reviderad detaljplan.

3. Föreliggande förslag till detaljplan avvisas.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Vi är mycket skeptiska till detta bygge, det är positivt att ambitionen är att bygga högt och i med det bevaras mer av grönområdet runt omkring men vi ser ett behov av att tänka långsiktigt inte bara kring byggande men också kring naturen som vi omringas av.

Området kring Örbyleden i norra Hökarängen har stor potential, helhetsgreppet för hela området är nödvändigt för att kunna förtäta i Hökarängen och samtidigt garantera att områdets biologiska och rekreationsmässiga värden bibehålls. Planområdet ligger mitt i den smala spridningskorridoren mellan Lingvägens början och Kvickenstorpsskolan, annan placering av bebyggelsen är att föredra för att värna de den ekologiska infrastruktur som sammanhängade gröna stråk utgör. Alternativ placering i närområdet kan exempelvis vara något norrut mellan kv.

Det är välkommet att stärka kopplingen mellan Hökarängen och Farsta för fotgängare och cyklister i enlighet med översiktsplanens intentioner, men det är oklart hur ett hus i detta område skulle förbättra denna.

§18 Ansökan om serveringstillstånd för Sköndals Café å lite till i Sköndal

Svar på remiss från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av ansökan om serveringstillstånd för Sköndals Café å lite till i Sköndal.

Ärendet

Sköndals Café å lite till på Sköndalsvägen 85 i Sköndals centrum har ansökt om serveringstillstånd. Ansökan gäller fullständiga rättigheter med en serveringstid i restaurang klockan 11.00-22.00 och i uteservering klockan 11.00-21.00.

Förvaltningen har ingen invändning mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-07.

Dnr 1.5.2-293/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§19 Stadsrevisionens årsredogörelse 2012

Sammanfattande rapport om stadens nämnder och styrelser

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av Stadsrevisionens årsredogörelse 2012 till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionens granskning av år 2012 har sammanfattats i detaljerade årsrapporter till alla nämnder och granskningspromemorior till alla styrelser. Dessutom lämnas en övergripande årsredogörelse som kortfattad sammanfattar årets alla granskningar, med betoning på avvikelser och förbättringsområden.

Revisorerna konstaterar att flertalet verksamheter har utvecklats på ett positivt sätt och att de flesta av kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. De flesta nämnder har också en god styrning, kontroll och uppföljning av sin verksamhet och det finns en följsamhet mot lagstiftning och god redovisningssed vad gäller nämndernas räkenskaper.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-27.

Dnr 1.6-322/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2012

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens

rapport om tillsynen av försäljning av folköl och tobak 2012 till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden lämnar varje år en rapport som visar hur många tillsynsbesök stadsdelsförvaltningarna har gjort i de affärer som säljer folköl och tobak. Varje försäljningsställe ska enligt de nuvarande riktlinjerna få minst ett årligt besök. Försäljningsställen nära skolor eller där det förekommer brister bör få flera tillsynsbesök per år.

Vid utgången av år 2012 fanns 1 043 försäljningsställen registrerade i stadens ärendehanteringssystem OL2. Av dessa sålde 330 folköl och 713 tobaksvaror.

154 ställen – knappt 14 procent – ligger nära skolor. Det totala antalet tillsynsbesök under år 2012 uppgick till 1 182. I rapporten står det felaktigt att Farsta gjort 37 besök. Det rätta antalet är 47.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-16.

Dnr 1.3.1-308/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport om förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga till handlingarna.

Ärendet

I årets budget för Stockholms stad avsattes tio miljoner kronor för att minska cannabisanvändandet bland unga. Socialförvaltningen har genomfört en workshop med stadsdelsförvaltningarnas preventionssamordnare och utarbetat en plan för stadsövergripande åtgärder. En inriktning är att anordna fokusgrupper för föräldrar och utifrån dessa genomföra en kampanj. Man satsar också på att öka kunskapen bland de professionella som möter ungdomar. Socialnämnden kommer även att nylansera det omarbetade programmet EFFEKT mot alkohol och tobak i innerstaden samt finansiera ett pilotprojekt mot tobak på Södermalm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-15.

Dnr 1.6-294/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§22 Användandet av akutboende under 2012

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport för 2012 om användandet av akutboende till handlingarna.

Ärendet

Staden har under år 2012 levt upp till kommunfullmäktiges tak-över-huvudet-garanti. Alla hemlösa tillhörande Stockholm stad som fyllt 20 år och som själva inte kunnat ordna nattlogi har erbjudits sovplats för natten. Under året fanns 207 platser på akutboende.

Antalet personer som bor på akutboende minskar successivt. Från år 2003 till år 2012 har antalet minskat från 2449 till 1372 personer, en minskning med 44 procent. 2012 använde Farsta 4522 nätter på akutboenden och ligger i faktiska tal på tredje plats bland stadsdelsnämnderna över antalet använda nätter. Det är också en något högre andel av hela befolkningen än i andra stadsdelsområden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-05-14.

Dnr 1.6-295/2013

Förslag till beslut

Ordföranden yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 23 maj 2013

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 3 juni 2013

Pensionärsrådets protokoll den 3 juni 2013

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning 2013-05-28.

Dnr 1.1-139/2013

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektören under perioden 8-28 maj 2013, enligt nämndens delegering.

1. 2013-05-13: Per-Ove Mattsson som tf stadsdelsdirektör under perioden 2013-05-19 – 2013-05-21. Dnr 1.1-297/2013

2. 2013-05-13: Per-Ove Mattsson som tf stadsdelsdirektör 2013-06-05. Dnr 1.1-318/2013

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 4-27 maj 2013. Fyra ansökningar har lämnats in under perioden. Tre ansökningar om helt bidrag har beviljats. I ett ärende har beslut ännu inte fattats.

§24 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Förvaltningschef Steinunn Á Håkansson informerade om förvaltningens åtgärder med anledning av den senaste tidens oroligheter i ytterstaden. Nattvandringar har genomförts och kommer att fortsätta alla nätter i juni. Fritidschefen Martin Anagrius berättade också vad som planeras för sommaren, med Sports Camp, badbussar och särskilda aktivititeter som utgår från fritidsgården på Tuben. Förvaltningen kommer att kalla till nya krismöten om det visar sig behövas, men det har varit relativt lugnt i Farsta även under de värsta oroligheterna på andra håll. Utbildningsförvaltningen har också uppmanat alla rektorer att bjuda in föräldrar till nattvandringar. Detta och annat kommer förvaltningen att följa upp vid kommande möten med lokala brottsförebyggande rådet, Brå.

Nämnden tackade för redogörelsen och riktade ett varmt tack till alla de invånare och medarbetare som ställt upp och deltagit i nattvandringar.

Förvaltningens kommunikationsansvariga Marie Khoury presenterade den nya grafiska profil som staden har infört. Satsningen ingår i stadens varumärkesarbete.

Följande skrivelser lämnades in.

Nationaldagsfirandet på Farsta gård (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (S)

Utveckla formerna för kontakter brukare – anhöriga – genomförare i äldreomsorgsboenden (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (S) med instämmande av Laura Roselli (V)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Vid nämndens sammanträde den 14 mars bad ersättaren Coura Mbaye (MP) om information om vilka som får avslag på ansökningar om försörjningsstöd, i Farsta och i jämförelse med Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Avdelningschef Per-Ove Mattsson har ännu inte fått tillräckligt material från de andra stadsdelsförvaltningarna, men lovade återkomma med svar via mejl.

Ersättaren Lars Bäck (V) refererade den rapport som fackförbunden Kommunal och SSR publicerade den 4 juni, ”Matlåda, med eller utan samtal”, där det framgår att många biståndshandläggare inom äldreomsorgen har mycket stor arbetsbelastning. Lars undrade hur många ärenden i snitt medarbetarna inom Farsta stadsdelsförvaltning har att handlägga. Avdelningschef Päivi Kabran svarade att när det gäller hemtjänst har varje handläggare cirka 80 ärenden och när det gäller permanent boende cirka 20-30 ärenden.

I samma rapport framkommer enligt Lars Bäck (V) att 61 procent av hemtjänstpersonalen uppger att de dagligen eller någon gång i veckan får uppleva att tiden för resa eller gång mellan vårdtagare inte räcker till. Lars frågade om förvaltningen planerar att kartlägga de lokala arbets- och brukarvillkoren genom att ställa samma fråga till den egna personalen och till personal inom de upphandlade hemtjänstföretagen. Päivi Kabran svarade att förvaltningen inte gör det, eftersom nuvarande ersättningssystem kommer att bytas ut mot ett nytt och bättre vid årsskiftet.

Lars Bäck frågade också hur många serveringstillstånd som för närvarande är aktuella inom stadsdelsområdet. Förvaltningen lovade skicka frågan vidare till socialförvaltningens tillståndsenhet och återkomma till nämnden med besked.

Ledamoten Lisbeth Crabo Ljungman (M) tog upp problemet med hundar på vissa badplatser och föreslog att det sätts upp skyltar om det. Hon undrade även om det skulle gå att lägga ut råttgift, med tanke på alla de råttor som lockas av kvarlämnade matrester. Slutligen informerade hon förvaltningen om en yta längs Farstavägen där det växter mycket ogräs, och hoppades att det skulle gå att åtgärda.

Ersättaren Martin Levanto (M) frågade vad som händer med de studentbostäder som planeras vid Herrhagsvägen i Gubbängen och vid tunnebanestationen i Tallkrogen. Planeringssekreterare Cecilia Rivard svarade att bygget i Tallkrogen har överklagats och att detaljplanearbete pågår för bygget i Gubbängen.

Tjänstgörande vice ordföranden Gunnar Sandell (S) tackade förvaltningen och övriga i nämnden för ett bra arbete under våren. Han önskade alla en härlig sommar och välkomna tillbaka i höst.