Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-17

Sammanträde 2018-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Församlingshemmet vid Stora Sköndals kyrka, Hjalmar Danells väg 1 i Sköndal. OBS! ANNAN PLATS ÄN VANLIGT

FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

I. HIMMEL OCH PANNKAKA
Förvaltninge Läs mer...ns verksamheter ”Morris” och ”Himmel och pannkaka” arbetar med att unga med funktionsnedsättning ska få möjlighet att göra sin röst hörd i olika forum. Några av ungdomarna kommer och berättar om hur det är att ha en funktionsnedsättning och vara en del av ett samhälle som inte alltid är tillgängligt och tolerant.


II. INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

Bilagor till föredragningslista
180517 tillägg.pdf (92 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Feriearbeten 2018. Svar på skrivelse från S, MP och V

4 Ledräcken vid branta backar. Genomförandebeslut

5 Slutredovisning av medborgarbudgetprocesserna i Fagersjö - Mötesplats Fagersjö och Aktivitetspark Måsen

7 Utseende av dataskyddsombud för Farsta stadsdelsnämnd

8 Förordnande enligt LVU och anmälan av vidaredelegering enligt LVM för tjänstepersoner vid stadens Socialjour

REMISSER OCH YTTRANDEN

10 Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2018

14 Pensionärsrådets protokoll den 7 maj 2018

15 Demokratirådets protokoll den 3 april 2018

16 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

17 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

19 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

19:a Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavares begäran om entledigande enligt 6 kap 10 b § FB

20 Sociala delegationens protokoll den 26 april (extra sammanträde) och den 3 maj 18

§1 Godkännande av föredragningslistan

§5 Slutredovisning av medborgarbudgetprocesserna i Fagersjö - Mötesplats Fagersjö och Aktivitetspark Måsen

§7 Utseende av dataskyddsombud för Farsta stadsdelsnämnd

§8 Förordnande enligt LVU och anmälan av vidaredelegering enligt LVM för tjänstepersoner vid stadens Socialjour

§11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2018

§13 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§14 Nämndens frågor och information från förvaltningen