Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-04-14

Sammanträde 2009-04-14

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Fyllnadsnominering till fastighetsnämndens handikappråd

6 Fastighetsnämndens hyres- och arrendepolicy.

7 Remiss av genomförandet av översvämningsdirektivet. Svar på remiss

8 Uthyrning och ombyggnad av lokaler till Regeringskansliet, det s.k. Teaterhuset, fastigheten Skansen 23. Slutrapport

9 Ombyggnad av Östermalms brandstation, fastigheten Ripan 8. Genomförandebeslut 2

10 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal för Restaurangakademien AB på Slakthusområdet, fastigheten Johanneshov 1:1 hus 13. Lägesrapport 1

11 Försäljning av Fituna Gård. Fastigheterna Fituna 2:1, Stenby 1:2, 3:1, 2:2, Fräcksta 4:1, Mora 3:1, Källsta 1:9, 3:4, Fullbro 8:1, 2:5 och Anneberg 1:1 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

12 Försäljning av Västnora Gård. Fastigheten Västnora 4:24 och del av fastigheten Västnora 4:1 och del av fastigheten Eknäs 3:1, Haninge kommun. Genomförandebeslut

13 Försäljning av Malmsjö Gård. Fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 samt del av Snäckstavik 3:94, Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

14 Försäljning av Österby Gård. Del av fastigheterna Österby 1:2 och del av fastigheten Över Söderby 5:1, Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

15 Försäljning av "Stenhuggarbyn" och "Stenbrottet", fastigheterna Stockby 1:4 och 2:137 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

16 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Skagafjord 1 (tidigare benämnd Kista Gård 10). Genomförandebeslut

17 Markanvisningsavtal med Derome Hus AB för bostäder vid Nibbla Gård, del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

18 Förslag till ändringar i reglementet för fastighetsnämnden Bordl 2009-03-10 nr 5

19 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att

tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (m) justera dagens protokoll.

Justering sker den 21 april 2009 i Stadshuset.

§2 Sammanställning av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av fastighetsnämnden

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2009-02-17 – 2009-03-24.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 2009/130/30

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§4 Fyllnadsnominering till fastighetsnämndens handikappråd

Dnr 2009/109/009

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att utse Pelle Kanbjer från SDF – Stockholms dövas förening till ny ledamot i fastighetsnämndens handikappråd enligt nominering från HSO Stockholms stad.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§5 Underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012

Dnr 2009/120/101

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt ordföranden Kristina Alvendals (m) och Björn Ljung (fp) förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Fastighetskontorets verksamhet är idag till stora delar upphandlad. Fastighetsnämnden ser gärna att detta framgent kontinuerligt utvärderas för att om möjligt konkurrensutsätta fler delar av verksamheten.

Nämnden vill också understryka att våra fastigheter löpande ska utvecklas. Det bör vara ett mål i sig att långsiktigt öka beståndets värde och att ha tydliga avkastningskrav.

Fastighetsnämndens definitiva budget kommer under hösten att fastställas av kommunfullmäktige.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Kontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

 2. Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att få ianspråkta 26,7 mnkr av tidigare års resultat för underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet år 2010.

 3. Nämnden beslutar att kontorets redovisning av planerade investeringsprojekt godkänns som underlag för den kommuncentrala budgetberedningen.

 4. Nämnden beslutar att överlämna förslaget till underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012 till kommunstyrelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m) och Björn ljung (fp) föreslår att

(se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till budget 2010 och inriktning 2011 – 2012, samt att därutöver anföra följande:

Som tidigare påpekats när den moderatledda majoriteten lägger fram sina budgetförslag så saknas det viktigaste, nämligen motiv och mätbara mål. Budgetförslaget förlorar därmed i trovärdighet vilket bekräftats i förskönade tertial- och årsrapporter.

Avsaknad av mätbara mål avslöjar att man inte vill ta ansvar för verksamheten och avgivna löften. Detta förhållande understryker också bristen på affärsmässighet vilket även revisorerna tagit upp i sin senaste revisionsrapport.

Majoriteten väljer en låg ambitionsnivå på att minska energiåtgången i stadens fastigheter. Denna sparåtgärd utgör ett av de säkraste sätten att spara miljontals skattekronor. Varför satsar man bara 85 mnkr när 205 mnkr finns avsatt för detta? Kan det möjligen bero på att den nuvarande majoriteten försöker ta varje tillfälle i akt att vinna lättköpta politiska poäng. Bara tanken att göra partipolitik av en så viktig sak som att uppnå fastställda miljömål är beklämmande. Det rimmar mycket illa med kommunallagens kapitel 8 §1 som handlar om god ekonomisk hushållning samt även miljöbalkens krav om naturresurshushållning.

Miljöpartiet har i sitt senaste budgetförslag angivit en rad mätbara mål på viktiga miljöområden för att klara miljöbalkens krav på naturresurshushållning och långsiktighet.

Några exempel ur vårt budgetförslag: Fram till senast 1914 ska energiförbrukningen minskas med 25 % i våra fastigheter och energin ska till 100 % vara baserad på förnybara energikällor. 10 % av denna energi ska komma från solenergi. Fastighetsnära källsortering ska införas i så stor utsträckning som möjligt. Stadens grönområden i länet måste bevaras och skyddas inte bara för att skydda natur- och kulturvärden eller den biologiska mångfalden utan också för att främja människors hälsa och därigenom minska kostnaderna för sjukvården. Vi vill också fortsätta att förvalta stadens kulturfastigheter och sommargårdar vilket blir allt mer viktigt i en expanderande storstadsregion.

Miljöpartiet stödjer SKTF och Kommunals krav i sitt särskilda uttalande (bilaga 3) daterat 30 mars 2009.

3) Ledamot Bengt Sandberg (s) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå ärendet med hänvisning till socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige rörande budget för 2009 och inriktning för 2010och 2011, samt att därutöver anföra följande:

Den borgerliga, ideologiskt motiverade, utförsäljningen av stadens fastighetsbestånd måste avbrytas. Det måste den av flera skäl:

-det som man påstår är en strategisk bedömning av fastighetens värde är i själva verket bara en bedömning av om den är efterfrågad idag

-den utgår från ett generellt och principiellt ställningstagande från majoritetens sida, som inte inbegriper någon lämplighetsbedömning utifrån Stockholms och

stockholmarnas behov i framtiden

-den utgår i realiteten ifrån grundantagandet att en marknad i framtiden kommer att kunna möta alla stockholms och stockholmarnas behov på ett bättre sätt och till en lägre kostnad än kommunen. Det innebär dock i själva verket att kommuninvånarna kommer att vara tvungna att ersätta privata aktörer för att på kort sikt möta framtida behov, eftersom man genom utförsäljningarna inskränker kommunens framtida rörelseutrymme.

Till sist innebär givetvis ett minskat rörelseutrymme för Fastighetsnämnden mindre möjligheter att inom ramen för den kommunala fastighetsförvaltningen uppnå angelägna mål inom områden som miljöpolitiken, tillgänglighetsarbetet, vård, omsorg och pedagogik.

I övrigt menar vi – i samma anda som de fackliga organisationerna i sitt särskilda yttrande – att kommunen måste räkna med pris- och löneutveckling i sitt budgetarbete, samt att resurser för kompetensutveckling och arbetsmiljöutveckling måste finnas i alla verksamheter.

4) Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att fastighetskontorets förslag till underlag för budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 avslås, samt att därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande majoriteten sälja ut stora delar av stadens fastighetsbestånd är djupt olyckligt. Detta har lett till att valfriheten har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta och utveckla stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförvaltning för stockholmarna.

Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för dess innevånare. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

Vänsterpartiet anser att Fastighetsnämndens verksamhet fyller en viktig funktion för medborgarna i staden. En ägare utan ett snävt vinstintresse kan ha medborgarnas bästa för ögonen. Företagandet är samtidigt en naturlig och positiv del av verksamheterna som bedrivs i Stockholm. Under fastighetsförvaltningen sorterar bland annat småföretagare som exempelvis torghandlare, kött-och fiskproducenter samt kulturverksamhet. Det är en viktig del av fastighetsförvaltningens verksamhet att se till så att lokaler och dylikt fungerar för alla företagare i området. Vi måste värna småföretagandet samtidigt som stora företag ska ha möjlighet att verka centralt i Stockholm. Därmed fyller Slakthusområdet en unik funktion för livsmedelsförsörjningen för stockholmarna.

Vänsterpartiet ser med stor oro på den nuvarande borgerliga majoritetens politik. Att samtidigt vilja luckra upp miljölagstiftningen och se över existerande natrureservat och sälja mark såsom exempelvis skogsbruk innebär ett hot mot fritidsförutsättningarna för stockholmarna och en privatisering av gemensamma nyttigheter som alla medborgare i dag har del i. Att dessutom genomdriva dessa förändringar skyndsamt och utan ordentlig beredning är enligt vår mening, förutom olycklig politik, dålig förvaltning och ansvarslöhet i beslutsfattandet. En åsikt som också understöds av den revisionsrapport som kom i december 2008 där kraftig kritik riktades mot det förfaringssätt som majoriteten använder sig av vid försäljningsärenden.

Vänsterpartiet föreslår en offensiv satsning på energieffektivisering i stadens lokaler för att minska miljöpåverkan, vilket också är ett sätt att minska kostnaderna. Långsiktiga mål ska ställas upp för att succesivt minska energiförbrukningen. I detta arbete ska kompetensen hos Energicentrum tas till vara.

Staden har en viktig roll att gå före och vara en förebild i tillgänglighetsarbetet. Därför måste detta arbete intensifieras. Fastighetsnämnden bör ha en nyckelroll i arbetet med att eliminera enkelt avhjälpta hinder i pulibka lokaler och på offentliga platser enligt plan till 2010. Fastighetsförvaltningen är en huvudnyckel för att staden ska uppnå sitt mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

Vi föreslås också att nämnden ska utforma en hyressättningsmodell som är gynnsam för stadens egna verksamheter, såsåom skolor, bibliotek och kulturlokaler. Det är inte meningsfullt att staden ska kräva dyra hyror av sin egen allmännyttiga verksamhet. Nämnden har också ett ansvar att tillgodose behovet av samlingslokaler för föreningar och andra medborgargrupper.

Stockholms stad ska vara en aktiv fastighetsförvaltare. Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera innebär ökade kostnader för konsumenterna, minskad insyn för medborgarna och minskad flexibilitet för stockholmarna.

Vänsterpartiet motsätter sig den stora privatisering som borgarna genomför när det gäller stadens egendomar. När man säljer fastigheter till den privata sfären minskar stadens makt, och därmed inskränks demokratin. Detta är djupt olyckligt, men också en konsekvens och viljeinriktning från den borgerliga majoritetens.

Att av ideologiska skäl genomföra massiva försäljningar inom en kort tidsperiod är inte att ansvarsfullt handskas med kommunens egendomar. Ur ekonomisk synpunkt är det i själva verket helt förkastligt. Extra allvarligt är detta med tanke på den redan nämnda revisionsrapporten i färskt minne.

Nämnden bör i sitt arbete ta initiativ till att se över om det finns områden i nämndens bestånd som kan exploateras för att öka antalet bostäder i Stockholm. Förslagen ska ske i sommarbete med exploatering - och stadsdelsnämnderna. Nämnden bör även utarbeta planer för eventuellt påbyggnad av befintliga hus.

Vid framtagande av nya exploateringsplaner är det viktigt att bostäder byggs med blandade upplåtelseformer, d.v.s. både hyresrätter och bostadsrätter, men med en tonvikt på den förra.

Det är förvånande och beklagligt att nämnden ska göra besparingar i budgeten med generella problem för verksamheten som följd. Detta är den logiska konsekvensen av att inte lön och priskompensation sker. Hur ska det vara möjligt att utveckla och vara aktiva fastighetsägare när villkoren samtidigt försämras för detta?

Det är också märkligt att kompetensutveckling inte ges resurser med tanke på den kommande pensionsvågen som kommer drabba kontoret. Vill man stå redo för detta är det av yttersta vikt att man höjer den generella kompetensen på kontoret.

Vidare rimmar det illa med talet om att kvaliteten i fastighetsbeståndet ska öka att inte tillräckligt budgetera för underhåll. Detta är inte att utveckla och ta ansvar, detta är att medvetet försämra stadens fastighetsbestånd.

I övrigt hänvisas till Vänsterpartiets budgetreservation.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m) och Björn Ljungs (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) reserverar sig med hänvisning till Bengt Sandbergs förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (kd) instämmer i Kristina Alvendals m.fl. förslag till beslut.

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§6 Fastighetsnämndens hyres- och arrendepolicy

Dnr 2009/109/102

Beslut

1 Fastighetsnämnden beslutar att låta ärendet utgå.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 april 2009.

§7 Remiss av genomförandet av översvämningsdirektivet. Svar på remiss

Dnr 2009/102/057

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna detta utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m) och ledamöterna Björn Ljung (fp), Bengt Sandberg (s) och tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) förslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (mp) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorets svar på remissen samt att som svar även hänvisa till miljöförvaltningens förslag till svar på remissen om översvämningsdirektivet, samt i övrigt anföra följande:

För ett antal år sedan skedde kraftiga översvämningar på västkusten och i Värmland som aktualiserade behovet av att se över översvämningsriskerna. Vilken beredskap har kontoret idag för sina fastigheter som kan vara i riskzonen? Hur tänker man handla för att leva upp till direktivets krav? Har nämnden gjort någon form av inventering eller kartering över eventuella fastigheter som skulle kunna vara i farozonen för översvämning? Hur är det till exempel med stadshuset? Har nämndens fastigheter som kräver snara åtgärder med hänsyn till översväm-ningsrisken och hur många kan det röra sig om? Frågorna är många.

Om något sådant arbete inte gjorts vill vi föreslå fastighetsnämnden att avsätta ett tillräckligt belopp i budgeten samt omgående påbörja ett sådant arbete i samarbete med berörda myndigheter.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m) och ledamöterna Björn Ljungs (fp), Bengt Sandbergs (s) och tjänstgörande ersättare Åke Mezáns (v) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§8 Uthyrning och ombyggnad av lokaler till Regeringskansliet i det s.k. Teaterhuset, Skansen 23. Slutrapport

Dnr 2008/201/169

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande ombyggnad av lokaler till Regeringskansliets förvaltningsavdelning i det s.k. Teaterhuset, Skansen 23.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§9 Ombyggnad av Östermalms brandstation, fastigheten Ripan 8. Genomförandebeslut 2

Dnr 2009/201/106

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar godkänna kostnadsökning för ombyggnad av Östermalms brandstation, Ripan 8 från beslutade 46,5 mnkr till 53,5 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal (m), ledamöterna Ingvar Snees (m), Lennart Jansson (m), Thomas Persson (m), Björn Ljung (fp) och tjänstgörande ersättare Camilla Lindberg (m) enligt följande:

Fastighetsnämnden anser det olyckligt att budgeten för åtgärderna överskridits och uttalar att det är uppseendeväckande att upparbetade projektkostnader inte redovisats korrekt innan nämndens övertagande av fastigheten.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (kd) instämmer i Kristina Alvendals m.fl. särskilda uttalande

§10 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal för Restaurangakademien AB på Slakthusområdet, fastigheten Johanneshov 1:1 hus 13. Lägesrapport 1

Dnr 2009/201/051

Beslut

Fastighetsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande ombyggnad för Restaurangakademin AB i hus 13, gamla panncentralen, Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§11 Försäljning av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/168

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del sälja fastigheten Fullbro 2:5 i Nynäs-hamns kommun, för 1 mnkr till M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av försäljningen av Fullbro 2:5.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del genom fastighetsreglering avyttra fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4 Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun, för 123,4 mnkr till
  M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB.

 4. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av avtalet om fastighetsreglering med M & M Fastighetsförvaltning i Stockholm AB.

 5. Fastighetsnämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Ajournering

Nämnden ajournerar sig i fem minuter.

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg (s) och Åke Mezán (v) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet med begäran om ytterligare beredning på grund av ett antal oklara omständigheter i beredning och beslutsgång

Omröstning

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Votering begärs.

Votering genomförs enligt följande godkända omröstningsförslag. Den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar ja och den som vill att ärendet återremitteras röstar nej. Utfaller resultatet med flest röster för ja beslutar nämnden att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Voteringen utföll med sju röster för ja och sex röster för nej enligt nedan:

Ja Nej

Camilla Lindberg (m) Martin Michel (mp)

Ingvar Snees (m) Bengt Sandberg (s)

Lennart Jansson (m) Helene Lilja (s)

Thomas Persson (m) Katrin Nyström (s)

Anna Wersäll (m) Rana Khosravi (s)

Björn Ljung (fp) Åke Mesán (v)

Ordföranden Kristina Alvendal (m)

Nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Därefter beslutar nämnden i enlighet med kontorets förslag till beslut samt om omedelbar justering.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättarna Helene Lilja (s) och Åke Mesán (v) anmäler att de inte deltar i beslutet och anmäler att få lämna in en röstförklaring senast dagen efter sammanträdet vilket beviljas.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättarna Helene Lilja (s) och Åke Mesán (v) reserverar sig mot beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Röstförklaring

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättarna Helene Lilja (s) och Åke Mesán (v) anmäler följande röstförklaring:

Vi väljer att inte delta i detta beslut. Dels hade vi velat se ärendet återremitterat för ytterligare beredning. Dels anser vi att beredningen och beslutsgången kring ärendet inte är acceptabel.

Ytterligare beredning av ärendet

Vi anser att följande frågor bör redas ut innan beslut och att ärendet därför borde ha återremitterats:

· Fastigheten har värderats till 155 mnkr. Detta framgår inte av tjänsteutlåtandet.

· Fastigheten föreslås säljas för 124,4 mnkr kronor vilket måste betyda en förlust med minst 30,6 mnkr. Vari ligger affärsmässigheten i detta? Ingen av stadens fastigheter bör enligt oss säljas under värderingen om det inte finns något alldeles speciellt skäl till det och i sådant falla ska det förklaras i tjänsteutlåtandet. Allt fler av de fastigheter som nu säljs tenderar att säljas under värderat pris vilket vi tidigare varnat för.

· En försäljning under värderat pris skulle kunna motiveras med att andra värden uppnås för kommunmedborgarna och samhället. Den aktuella fastigheten har unika kulturbyggnader, flera fågelskyddsområden, fornborgar, Natura 2000-område, riksintresse för såväl naturvård- kulturminnesvård och för det rörliga friluftslivet, stora fiskevatten och långa stränder, värden som givetvis gör fastigheten särskilt intressant att bevara för allmänheten. Hur har kontoret värderat dessa kvaliteter i försäljningsprocessen? Det framgår inte av ärendet.

· Om en köpare gör åtaganden eller åläggs särskilda begränsningar i användningen till följd av att allmänintressen värnas så kan det påverka köpeskillingen. Då måste dock sådana omständigheter föreligga och dessa måste givetvis redovisas för ansvarig nämnd.

· Nynäshamns kommun har innan nämndsammanträdet och innan detta ärende behandlats uppgett sig vara beredd att betala mer än nuvarande köpesumma, något som vi anser bör prövas innan nämnden går till beslut. Det borde ha föranlett nämnden att antingen bordlägga ärendet eller – vilket vi förordade – återremittera ärendet.

· Revisorerna har tidigare riktat kraftig kritik mot nämnden för bristande affärsmässighet och bristfällig information om förutsättningarna inför beslut och i beslutsunderlag. Det borde nämnden ta på största allvar. Den borgerliga majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med nämndbeslut om tertialrapport 1, 2008 som togs 15 maj 2008 skrivit följande. ”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.” Denna skrivning rimmar illa med hur majoriteten valt att hantera ärendet om Fituna. Revisionskontorets granskning borde istället tas på allvar och stämma till eftertanke.

Beslutsgången i ärendet

Enligt kommunallagen ska alla beslut beredas innan kommunfullmäktiges beslut. I Stockholm hanteras det genom att vi har nämnder som är ansvariga för olika specifika områden, som exempelvis Fastighetsnämnden. Dessa nämnder behandlar de ärenden som berör deras fackkompetens, eller så remitteras ärendet dit i det fall en annan nämnd initierar ärendet.

I det aktuella fallet skulle den ansvariga nämnden redan ha behandlat ärendet i och med det beslut som nu fattas. Ärendet kommer inte att remitteras till Fastighetsnämnden ånyo inför kommunfullmäktiges beslut. Följaktligen innebär dagens beslut att denna stora försäljning – kanske den mest omfattande som nämnden har - behandlas av ansvarig nämnd i och med dagens sammanträde. Det innebär också att den avgörande beredningen av detta ärende, inför kommunfullmäktiges beslut, sker idag.

Vi vill då lyfta fram följande invändningar:

· Vi har, enligt ovanstående, redovisat att vi anser att ärendet bör återremitteras.

· Ärendet kom nämndens ledamöter tillhanda 1, 5 arbetsdagar innan beslutstillfället.

· Till följd av detta har kommunens expertis inte heller funnits tillgänglig för nämndens ledamöter under större delen av tiden från utskicket och fram till beslutstillfället.

· Ordföranden informerade nämnden, före sammanträdesdagen, att nämnden förvägrades möjligheten att bordlägga ärendet trots att det ingenstans angetts att ärendet inte kunde bordläggas, och trots tidigare politiska överenskommelser i nämnden om att bordläggning ska medges om inte annat angetts i fördragningslista och/eller i ärendet.

· En ny version av ärendet dukades på nämndsammanträdet. Det är ändrat i viktiga avseende så som avtalstext och förslag till beslut.

· På sittande möte deklarerar ordföranden att ärendet ska vara omedelbart justerat trots att det inte framgått i ärendet eller i föredragningslistan.

§12 Försäljning av Västnora Gård. Fastigheten Västnora 4:24 samt del av fastigheterna Västnora 4:1 och Eknäs 3:1 Haninge kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/441

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Västnora gård, fastigheten Västnora 4:24 samt del av fastigheterna Västnora 4:1 och Eknäs 3:1 i Hanninge kommun, för 3,85 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m) och Björn ljung (fp) föreslår att

(se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (mp) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag om försäljning av Västnora Gård, fastigheten Västnora 4:24 samt del av fastigheterna Västnora 4:1 och Eknäs 3:1 i Hanninge kommun, samt att därutöver anföra följande:

Denna fastighet har enligt kontoret värderats som jordbruksfastighet vilket gör att priset vid försäljning blir lågt. Fastigheten som är på ca 40 ha och säljs för 3.85 mnkr vilket för oss förefaller vara extremt billigt. Tyvärr framgår inte mäklarens värdering i tjänsteutlåtandet. Det finns anledning att tro att fastigheten snart övergår från jordbruksfastighet till exploaterbar mark med ett helt annat värde på grund av dess läge mellan den planerade motorvägen och väg 73 samt nära befintlig bebyggelse. Denna fastighet kommer sannolikt att exploateras inom några år. Det är viktigt att odlingsbar jord som är en resurs som minskar i världen behålles i allmän ägo när den som i detta fall finns i tätortsnära lägen för bevarande av ett långsiktigt hållbart användningssätt.

Majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med nämndbeslut om tertialrapport 1, 2008 som togs 15 maj 2008 skrivit följande. ”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.” Denna skrivning rimmar illa med vad som står i revisionsrapporten 2008:18 om försäljning av fastigheter och mark.

Vi vill gärna ha en förklaring till försäljningen av denna fastighet och till priset 3.85 mnkr. I övrigt vill vi hänvisa till våra tidigare reservationer när det gäller försäljningar av stadens skogs- och jordbruksmark.

3) Ledamot Bengt Sandberg (s) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det är befogat, men att som huvudprincip sälja ut så mycket som möjligt är inte långsiktigt och inte god hushållning.

4) Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att inte godkänna försäljning av Västnora Gård, fastigheten Västnora 4:24 samt del av fastigheterna Västnora 4:1 och Eknäs 3:1 i Hanninge kommun, samt att därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande borgerliga majoriteten sälja ut delar av fastighetsbeståndet är djupt olyckligt. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för stockholmarna och boende i kranskommunerna. Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för medborgarna. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

När fastigheter trots våra protester ändå säljs till privata aktörer är det önskvärt och positivt att de säljs till den arrendator som innan försäljningen arrenderar marken.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m) och Björn Ljungs (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) reserverar sig med hänvisning till Bengt Sandbergs förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§13 Försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/333

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun, för 39 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m) och Björn ljung (fp) föreslår att

(se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om försäljning av Malmsjö Gård m.m., samt att därutöver anföra följande:

Denna fastighet bör stanna i Stockholms stads ägo.

Fastigheten har höga vetenskapliga naturvärden med nyckelbiotoper för växter och djur samt ett flertal fornlämningar i form av gravar och rösen. Fastigheten är på 430 ha varav ca 300 ha är skog och säljs för 39 mnkr. Fastigheten bör stanna i allmänhetens ägo.

Majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med nämndbeslut om tertialrapport 1, 2008 som togs 15 maj 2008 skrivit följande. ”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.” Denna skrivning rimmar illa med vad som står i revisionsrapporten 2008:18 om försäljning av fastigheter och mark.

I övrigt vill vi hänvisa till våra tidigare reservationer när det gäller försäljningar av stadens skogs- och jordbruksmark.

3) Ledamot Bengt Sandberg (s) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det är befogat, men att som huvudprincip sälja ut så mycket som möjligt är inte långsiktigt och inte god hushållning.

4) Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att inte godkänna försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 samt del av Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun, samt att därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande borgerliga majoriteten sälja ut delar av fastighetsbeståndet är djupt olyckligt. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för stockholmarna och boende i kranskommunerna. Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för medborgarna. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

När fastigheter trots våra protester ändå säljs till privata aktörer är det önskvärt och positivt att de säljs till den arrendator som innan försäljningen arrenderar marken.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m) och Björn Ljungs (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) reserverar sig med hänvisning till Bengt Sandbergs förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§14 Försäljning av Österby Gård, del av fastigheterna Över Söderby 5:1 och Österby 1:2 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/229

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Österby gård del av fastigheterna Över Söderby 5:1 och Österby 1:2 Nynäshamns kommun, för 10,2 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m) och Björn ljung (fp) föreslår att

(se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag om försäljning av Österby Gård m.m., samt att därutöver anföra följande:

Denna jordbruksfastighet bör stanna i Stockholms stads ägo. Fastigheten är på 104 ha och säljs för 10.2 mnkr. Ingen uppgift om fastighetens värde redovisas i tjänsteutlåtandet.

Det är viktigt att odlingsbar jord som är en resurs som minskar i världen behålles och odlas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med nämndbeslut om tertialrapport 1, 2008 som togs 15 maj 2008 skrivit följande. ”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.” Denna skrivning rimmar illa med vad som står i revisionsrapporten 2008:18 om försäljning av fastigheter och mark.

I övrigt vill vi hänvisa till våra tidigare reservationer när det gäller försäljningar av stadens skogs- och jordbruksmark.

3) Ledamot Bengt Sandberg (s) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden.

Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det är befogat, men att som huvudprincip sälja ut så mycket som möjligt är inte långsiktigt och inte god hushållning.

4) Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att att inte godkänna försäljning av Österby Gård. Del av fastigheterna Österby 1:2 och del av fastigheten Över Söderby 5:1, Nynäshamns kommun samt att därutöver anföra följande:

Att som den nuvarande borgerliga majoriteten sälja ut delar av fastighetsbeståndet är djupt olyckligt. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat. Fastighetsnämndens syfte måste vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för stockholmarna och boende i kranskommunerna. Vänsterpartiet anser att stadens fastighetsinnehav ska användas för att utveckla regionen och skapa mesta möjliga nytta för medborgarna. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m), Björn Ljungs (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) reserverar sig med hänvisning till Bengt Sandbergs förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§15 Försäljning av ”Stenhuggarbyn” och ”Stenbrottet”, fastigheterna Stockby 1:4 och 2:137 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/093

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheterna Stockby 1:4 och 2:137 i Stenhamra i Ekerö kommun till Bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn för en köpeskilling om 13,2 miljoner kronor, samt uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m), ledamoten Björn ljung (fp) och tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag om försäljning av ”Stenbrottet” m.m. i Ekerö kommun, samt att därutöver anföra följande:

Hela området som nu är aktuell för försäljning har en intressant historia och flera byggnader med kulturhistoriskt värde och bör därför ej säljas. Dessutom ger Stenhuggarbyn ett ekonomiskt överskott.

3) Ledamot Bengt Sandberg (s) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det är befogat, men att som huvudprincip sälja ut så mycket som möjligt är inte långsiktigt och inte god hushållning.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m), Björn Ljungs (fp) och Åke Mezáns (v) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) reserverar sig med hänvisning till Bengt Sandbergs förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§16 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Skagafjord 1 (tidigare benämnd Kista Gård 10). Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/066

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner förvärv av 6 stycken bostadsrättslägenheter för gruppbostad inom fastigheten Skagafjord 1 (tidigare benämnd Kista Gård 10) till en kostnad av 10.674.000 kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) enligt följande:

Det är absurt att staden för sin lokalförsörjning är hänvisad till att inköpa bostadsrätter. Det är en direkt konsekvens av att borgerligheten genomdriver en hårdhänt segregering av Stockholms innerstad genom att, för det första sälja ut alla hyresrätter, och, för det andra, enbart skapa förutsättningar för nyproduktion av bostadsrätter.

Med en annan politik skulle verkligheten se annorlunda ut. Givet förutsättningarna ser vi ingen annan möjlighet än att Sveriges största kommun ska ägna sig åt att köpa in enskilda bostadsrätter och därmed bli en aktör på Stockholms överhettade bostadsmarknad.

§17 Markanvisningsavtal med Derome Hus AB för bostäder vid Nibbla Gård, del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/092

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal med Derome Hus AB för bostäder vid Nibbla Gård, del av Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§18 Förslag till ändringar i reglementet för fastighetsnämnden

Bordl 2009-03-10 nr 5

Dnr 2009/100/064

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ändringar i reglemente för fastighetsnämnden.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna förslaget till reglemente.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal (m), ledamoten Björn ljung (fp) och tjänstgörande ersättare Åke Mezán (v) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel föreslår att fastighetsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag samt att avslå kontorets förslag om att höja beloppsgränsen för nämndens beslut om köp och försäljningar av fastigheter från 20 mnkr till 90 mnkr, samt att därutöver anföra följande:

Att som kontoret föreslår höja beloppsgränsen för nämndens beslut om köp och försäljningar av fastigheter från dagens 20 till 90 mnkr innebär en kraftig maktförskjutning av beslut från politiker till tjänstemän. Samtidigt innebär ett sådant beslut att det demokratiska inflytandet minskar betydligt eftersom facknämndernas sammanträden inte är öppna för allmänheten. Miljöpartiet anser tvärtemot detta förslag att det demokratiska inflytandet från skattebetalarna och allmänheten behöver förstärkas och utvecklas.

Om förslaget går igenom så kommer de sista unika större markegendomarna att säljas direkt av fastighetsnämnden utan insyn från allmänhet, utan debatt i fullmäktige och med ytterst begränsad insyn från media. Flera av fastigheterna innehåller kultur- och naturvärden som är särskilt viktiga att bevara för forskningen och i allmänhetens intresse.

Som vi sett tidigare anger kontoret som motivering att de vill samordna regler och ’göra som man gör på andra förvaltningar’. Motivet är mycket svagt underbyggt. Sådana åtgärder leder till likriktning och sämre hänsynstagande till de frågor som är unika för fastighetskontoret. Varför föreslår kontoret en beloppsgräns på 90 mnkr och inte 150 mnkr eller mer? Vad blir nästa steg. Blir det att slå ihop facknämnderna eller skrota dem helt? Synen på facknämndernas särart och unika verksamheter likriktas vilket betyder att en värdefull mångfald försvinner till förmån för en centraliserad förvaltning och snabbare beslutsfattande. Kunskap och kvalitet försvinner bara för att den nuvarande majoriteten till varje pris vill minska skatten med några ören. Vi anser därför att motiven är dåligt underbyggda och direkt oprofessionell. Förslaget bör därför ej genomföras.

Den moderatledda alliansen struntar i politiska överenskommelser och god demokratisk sed internt och genomför undan för undan allvarliga beskärning av medborgarnas inflytande och demokratiska rätt till insyn och att påverka stadens beslut. Remissinstanser tas bort, planprocesser förkortas, avgifter och arrenden höjs på ett orimligt sätt som tvingar bort företag och enskilda samt nu detta att höja beloppsgränsen för köp och försäljning av fastigheter i syfte att spara tid genom att ärenden inte tas upp i stadens högsta beslutande demokratiska församling. Detta sker dessutom när behovet av utveckling och förnyelse är som störst med hänsyn till det allmänna ekonomiska läget.

3) Ledamot Bengt Sandberg (s) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut och bibehålla gällande reglemente, samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att nämnden ska fatta de avgörande besluten om verksamheten. På så sätt garanteras, dels större insyn i nämndens verksamhet, dels att nämnden faktiskt känner ansvar för de beslut som fattas inom verksamheten.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (m), Björn Ljungs (fp) och Åke Mezáns (v) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Bengt Sandberg (s), Katrin Nyström (s), Rana Khosravi (s) och tjänstgörande ersättare Helene Lilja (s) reserverar sig med hänvisning till Bengt Sandbergs förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal (m), ledamöterna Ingvar Snees (m), Lennart Jansson (m), Thomas Persson (m), Björn Ljung (fp) och tjänstgörande ersättare Camilla Lindberg (m) enligt följande:

Fastighetsnämnden ställer sig bakom förändringarna i nämndens reglemente, men uttalar också att även om stadsdelsnämnderna inte längre ansvarar för några torgplatser bör fastighetsnämnden fortfarande samråda med stadsdelsförvaltningar och lokala förtroendevalda om upplåtelser och tillsyn av torg.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (kd) instämmer i Kristina Alvendals m.fl. särskilda uttalande.

Yildiz Kafkas (mp) instämmer i Martin Michels förslag till beslut.

§19 Rapport från förvaltningschefen

Rapport från förvaltningschefen

Fastighetsdirektören Torbjörn Johansson informerar om nya avtal för upplåtelse av torgplats. Kontoret uppdrogs att återkomma med mer bakgrundsinformation avseende förutsättningar för att hyra torgplats, avtalsskrivning m.m.

§20 Skrivelse till fastighetsnämnden

Skrivelse till fastighetsnämnden

Dnr 2009/102/137

Beslut

1 Anmäldes och överlämnades skrivelse från Martin Michel (mp) enligt bilaga 1 till kontoret för beredning.

Ärendets handling

Miljöpartiets skrivelse från den 14 april 2009.