Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-08-25

Sammanträde 2009-08-25

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2009

6 Redovisning av fastighetskontorets miljöarbete 2008

7 Remissen över betänkande "Moderna hyreslagar" (SOU 2009:35). Svar på remiss

8 Remissen om "Utredning om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet". Svar på remiss

10 Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s). Svar på remiss

11 Detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplans Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214. Remiss

12 Upphandling av driftentreprenader för Slakthusområdet. Genomförandebeslut

13 Överföring av fem fritidshus inom fastigheten Skärholmen 2:1 längs Vårbackavägen i Vårberg till exploateringsnämnden från fastighetsnämnden. Genomförandebeslut

14 Ombyggnad av Klarascenen i Stadsteatern i fastigheten Skansen 23. Genomförandebeslut

15 Försäljning av Stora Hållsättra, Stora Hållsättra 1:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

18 Serviceförvaltningen ges befogenhet att utbetala pengar

25 augusti 2009, kl 16.30 i Bråvallasalen, Stadshuset

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (150 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att

tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 1 september i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 10 augsti 2009.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2009/130/030

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2009-05-29 – 2009-07-29 framgår av kontorets tjänsteutlåtande i bilagd redovisning.

§4 Anmälan av fastighetskontorets delegationsordning

Dnr 2009/111/254

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner anmälan av kontorets

delegationsordning.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (MP) enligt följande:

Det hade varit bra om tjänsteutlåtandet varit utformat så att nuvarande lydelse direkt kunnat jämföras med ny lydelse för att underlätta för ledamöterna att kunna se och jämföra samt bedöma konsekvenser.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2009

Anmäls och läggs till handlingarna protokoll nr 3 från handikapprådet vid fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden den 4 maj 2009.

§6 Redovisning av fastighetskontorets miljöarbete 2008

Dnr 2009/105/283

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets miljöredovisning för 2008.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), ledamoten Per Altenberg (FP), ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (MP), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Nämnden avslå kontorets förslag till miljöredovisning 2008.

Tyvärr finns en hel del brister i miljöredovisningen. Vi har här nedan valt att peka på några.

Hållbar energianvändning

I miljöprogrammet står att ”Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar minskar med 10 % jämfört med 2006.” I miljöredovisningen står ”I de byggnader fastighetskontoret innehar abonnemang för värme och där statistiken och ytorna varit någorlunda tillförlitliga (ca 430000 kvm) har värmeanvändningen minskat med 10.6% från 132 kWh/kvm till 118 kWh/kvm.” Programmet och redovisningen är inte konsekvent. Det går därför inte att utvärdera. Energianvändningen syftar på alla energislag. I redovisningen tas bara värmeenergin upp. Hur många kvm lokaler har kontoret totalt? Hur mycket har el och annan energianvändning minskat? EPC-projektet har som bekant stoppats av kontoret. Och planerade energibesparingsåtgärder har kraftigt försenats. Investeringen och antal fastigheter i projektet har minskats med hälften. Det är i dessa åtgärder som staden hade kunnat göra de mest kostnadseffektiva besparingarna för skattebetalarna med tiotals miljoner kronor årligen samtidigt som det nationella miljömålet och minskningen av CO2 med 10% till år 2011 hade kunnat nås.

Miljöeffektiv avfallshantering

I programmet sätts ett mål på hur mycket matavfall från restauranger och storhushåll som ska behandlas biologiskt (minst 35 %). I redovisningen talas bara om saluhallarnas avfall i största allmänhet.

Miljöeffektiva transporter

I programmet står att staden ska minska miljöbelastningen från egna och upphandlade transporter. Mätbart mål anges bara när det gäller egen bilpark. I redovisningen står att resor med egen bil har minskat med 3% samtidigt som användningen av bilpoolens bilar och kontorets bilar har ökat med 9 %. Det framgår dock inte vilken typ av miljöbelastning (CO2, skadliga partiklar i luften, buller m.m) som ska minska och med hur mycket. Det framgår inte heller hur stor andel av transporterna som utgörs av personalens egna bilar respektive bilpoolsbilar. Det är anmärkningsvärt att CO2-utsläppen ökade med 5.4% jämfört med 2007 i stället för att minska enligt målet ovan. Detta kommenteras inte över huvud taget.

Miljöprogrammet saknar många viktiga mätbara mål för verksamheterna. Om sådana mål saknas går det inte att genomföra utvärderingar och än mindre tydliga redovisningar. Detta har vi påpekat tidigare i samband med att beslut om miljöpolicy och miljöprogram togs.

Där mätbara mål finns så saknas uppgifter om utfall i redovisningen, t ex när det gäller avfallshanteringen. Redovisningen är tyvärr också full av oklara definitioner.

Som miljöpartiet tidigare påpekat så är även utemiljön viktig för människor som arbetar och bor i en storstad. Utemiljön i slakthusområdet där bortåt 4000 människor dagligen arbetar är smutsigt, dammigt, bullrig, avgasbemängd, sterilt och i många delar en stressig och otrevlig miljö. Detta påverkar människor mycket negativt. Trots dessa vedertagna kunskaper och påpekanden finns inte den yttre miljön med i miljöarbetet.

Det är tydligt för oss att miljöfrågorna tyvärr inte tas på allvar av den sittande moderatledda majoriteten. Satsningar på modern och energisnål miljövänlig teknik saknas nästan helt på grund av att man till varje pris vill minimera kostnader. Exemplet med EPC-projektet är pinsamt då stadens skattebetalare just nu förlorar skattemedel på grund av uteblivna satsningar. Att CO2-utsläppen ökar och att man inte förmår minska mängden skadliga partiklar i luften på flera ställen i Stockholm gör att stadens anseende och trovärdighet på miljöområdet riskerar att allvarligt skadas.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och ledamoten Per Altenberg (FP) enligt följande:

Av den totala mängden energi som förbrukas i Sverige står bebyggelsesektorn för ca 35 %. Som en stor fastighetsägare tar fastighetsnämnden mycket allvarligt på de möjligheter till miljövinster som förbättringar och effektiviseringar i vårt bestånd kan ge. Vi har höga ambitioner och kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder i hela fastighetsbeståndet kvarstår. För stunden är vi på grund av juridiska orsaker tvungna att avvakta vidare arbete med EPC, men fastighetskontoret ska skyndsamt återkomma i frågan och på vilket sätt energieffektiviseringen skall ske.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) förslag till beslut.

Ersättarna Lars Wyke (KD) och Daniel Forslund (FP) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och ledamoten Per Altenberg (FP) särskilda uttalande.

§7 Remissen över betänkande ”Moderna hyreslagar” (SOU 2009:35).

Svar på remiss

Dnr2009/106/222

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt ordföranden Kristina Alvendal m.fl (M), ledamöterna Per Altenberg (FP) och Håkan Wahlén m.fl (S) förslag:

1 I huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut

Samt att där utöver anföra:

Fastighetsnämnden delar inte fullt kontorets inställning till elektronisk kommunikation. Vi tror att de föreslagna förändringarna mycket väl kan visa sig fungera och fungera väl. Att lägga fokus på programvaror och eventuella kompabilitetsproblem istället för på de mål om förbättringar och förenklingar som betänkandet syftar till är något olyckligt. Det är viktigt att ta emot den nya tekniken och se de lösningar den kan bidra till. Vid alla teknikskiften kan det uppstå problem, men den mänskliga naturen är så beskaffad att lösningar snart uppfinns och införs.

På det stora hela ställer sig fastighetsnämnden bakom betänkandet. Det är mycket bra att göra skillnad mellan bostads- och lokalhyresgäster. Vi vänder oss dock emot förslaget att den nuvarande möjligheten att i vissa fall säga upp hyresavtal muntligen ska tas bort. Vi vill dock poängtera att rättssäkerheten och tydligheten är viktiga aspekter att beakta.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 augusti 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen över betänkandet ”Moderna hyreslagar”.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), ledamoten Per Altenberg (FP) ställer sig bakom ett eget förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) ställer sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt ordföranden Kristina Alvendal m.fl (M) och ledamoten Per Altenbergs (FP) förslag.

Vice ordförande Martin Michel (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) enligt följande:

Utredningen synes så imponerad av modern teknik att rättssäkerheten kan äventyras. Att kunna säga upp ett hyresavtal per exempelvis e-post kan innebära uttalade svårigheter, i synnerhet för den som hyr ut lokaler. Det är upp till uthyraren att bevisa att lokalhyresgästen delgivits uppsägningen av hyresavtalet inom den tid som är angiven i hyresavtalet för att avtalet ska kunna sägas upp oavsett om det gäller uppsägning för villkorsändring eller avflyttning. Det är inte helt ovanligt att en lokalhyresgäst gör sig otillgänglig för att undgå mottagandet av uppsägningen före sista datum. I yttersta fall måste så kallad surrogatdelgivning tas till för att genomföra uppsägningen i enlighet med lagen.

Vid uppsägning i digital form kan det bli mycket svårt, i praktiken omöjligt att leda i bevis att rätt person delgivits uppsägningen av hyresavtalet i rätt tid.

Konsekvensen av en utebliven uppsägning blir i regel att gällande hyresavtal förlängs med oförändrade villkor, oftast med en ny hyrestid på minst tre år.

Ersättaryttrande

Ersättarna Lars Wyke (KD) och Daniel Forslund (FP) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och ledamoten Per Altenbergs (FP) förslag.

§8 Remissen om ”Utredning om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet”. Svar på remiss

Dnr2009/106/278

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kotorets tjänsteutlåtande och åberopar det som svar på remissen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), ledamoten Per Altenberg (FP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (MP), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Avslå förvaltningens förslag

2 Godkänna miljöförvaltningens redovisning av uppdraget.

3 Översända redovisningen till kommunstyrelsen för ställningstagande.

4 Förorda det tredje alternativet vid en permanentning av verksamheten

Det är bra att fastighetsförvaltningen stödjer förslaget att permanenta energicentrum. Vi beklagar dock djupt att förvaltningen väljer att inte föreslå något av alternativen, inte ens det alternativ som innebär det mest kostnadseffektiva verksamheten.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och ledamoten Per Altenberg (FP) enligt följande:

En centraliserad funktion för råd om energieffektiviseringsfrågor kan vara ett komplement till förvaltningars och bolags egen kompetens inom området. Genom att ha medarbetare med kunskap i dessa frågor är det lättare göra energieffektivisering till en integrerad del i verksamheten.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) förslag till beslut.

Ersättarna Lars Wyke (KD) och Daniel Forslund (FP) instämmer i ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och ledamoten Per Altenbergs (FP) särskilda uttalande.

§9 Remissen om ”Program för utvecklingen i söderort”. Svar på remiss

Dnr2009/106/191

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att som svar på remissen om program för utvecklingen i söderort överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (MP) enligt följande:

Vi instämmer med att kontorets fokus bör vara de områden i söderort där vi har egna fastigheter i detta sammanhang

I övrigt vill vi framföra följande.

Sedan 1996 så har staden mottagit och sett det ena utvecklingsprogrammet avlösa det andra. Vi har fått uppleva bland annat Ytterstadssatsningen, Storstadsutredningen, Stadsdelsut-vecklingen, Järvalyftet, Vision Järva, Stockholm 2030, Söderortsvisionen och nu ’Program för utveckling i Söderort’. Tyvärr har dessa program och visioner igångsatts för att straxt efteråt läggas ner och organiseras om för att en ny vision presenteras av en ny majoritet.

Det är bra och viktigt att det finns visioner. Men det är inte bra att visionerna ändras vart fjärde år och på det sätt som de ändras. Visionerna reduceras till kortsiktiga projekt som knappt hinner organiseras om och startas upp då det är dags att lägga ner dem. Förtroendet för stadens ledning och politik urholkas. Stadens grundläggande problem som bland annat handlar om orättvisor, otrygghet, miljö, trivsel, konkurrens, arbetsmarknad, näringsliv, kommer aldrig till någon lösning på grund av att varje ny majoritet sätter partiets politik främst. För att lyckas måste våra medborgares behov och önskemål sättas främst. Detta kräver stor ödmjukhet och långsiktighet av stadens politiker. Vi tror att många av stadens medborgare är mycket missnöjda med dagens ordning och väntar på en förändring.

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) enligt följande:

Vi anser precis som kontoret att fokus för svaret bör vara de områden i Söderort där vi har egna fastigheter. Vi vill dock förtydliga vad vi anser även bör finnas med i en vision om Söderort.

Söderort är ett ekonomiskt och socialt väldigt diversifierat område. Därför måste en vision för att vara trovärdig innehålla starka skrivningar om att dessa klyftor måste minska. En vision för Söderort handlar för oss i Vänsterpartiet om att alla, oavsett bakgrund och stadsdel ska ges möjlighet att utvecklas på lika villkor. Det kräver aktiva åtgärder från stadens sida. Staden har möjlighet att överbrygga de strukturella hinder som står i vägen för individen genom en tydlig omfördelningspolitik, och det är också stadens uppgift vilket tydligt bör finnas med i en vision.

En vision för en modern stad måste också ta miljö och klimat hoten på allvar. Visionen måste vara ett minimerande av biltrafiken och förbättrade möjligheter för cyklister att ta sig fram. Det kräver levande centrumkärnor i alla stadsdelar där man kan utföra större delen av sina dagliga behov av handel, post och bankärenden, bibliotek, med mera. Det kräver en vision om hus som står på i princip egna ben vad det gäller energiförsörjning. En vision för en modern Söderort måste lyfta jämställdhetsfrågan och tydliggöra hur staden tänker arbeta för att öka jämställdheten i Söderort. Vi anser att det förslag som ligger inte tillnärmelsevis uppfyller dessa kriterier.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande

§10 Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s).

Svar på remiss

Dnr2009/106/188

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att som svar på remissen om Stockholms Medeltidsmuseum överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), ledamoten Per Altenberg (FP), vice ordföranden Martin Michel (MP) och ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att föreslå att motionen godkänns.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP) enligt följande:

Det är viktigt att Strömparterren finns kvar. En mindre tillbyggnad intill murarna mot Norr Bro skulle kunna vara tänkbar under förutsättning att den inte blir högre än körbanan på Norr Bro samt att den ges en gestaltning och funktion som tar vara på det vackra uterummet mot Strömmens vatten. En bred parkremsa närmast vattnet måste sparas med plats för träd, planteringar och uteservering.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) särskilda uttalande

§11 Detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplans Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214. Remiss

Dnr 2009/106/212

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnderna i Stockholm respektive Nacka som svar på remiss angående detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholm stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), ledamoten Per Altenberg (FP) samt tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (MP) och ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens remissvar samt

2 Att Vägverket förbättrar villkoren för en fungerande spridningskorridor för djur och natur i naturstråket vid kommungränsen mellan Stockholms stad, Nacka och Tyresö kommun.

3 Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken

samt i övrigt anföra följande

Den föreslagna vägdragningen kommer säkert att förbättra trafiksituationen för närboende och verksamheter i alla tre kommunerna. Men vägen planeras över ett markområde med mycket högt innehåll av grundvatten, en del av Stockholmsåsen. Sådana rullstensåsar är skyddsvärda genom deras geovetenskapliga värden men även för dess egenskaper så som grundvattenreservoarer och naturgrustillgång. Naturgruset är en så kallad ändlig naturresurs som måste bevaras. Planområdet ligger dessutom mitt över vattendelaren mellan Tyresåns och Nackasjöarnas respektive sjösystem.

Planområdet ligger dessutom mitt i ett smalt naturstråk som förbinder Nackareservatet och naturområdena i Flatenområdet , kring Dreviken och bort mot Farstanäset och Ågesta. Stråket skärs idag av på grund av väg 260 (Vendelsövägen) som i detta avsnitt utgör sista biten av motorväg mot Tyresö samt av väg 229 (Tyresövägen). För att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden av en rik flora och fauna i stadens och länets natur så är det nöd- vändigt att Vägverket bygger ekodukter eller att vägarna byggs på bro. Detta borde gjorts när dessa vägar byggdes.

Nu planeras en ny trafikplats mellan dessa väg barriärer som ytterligare försämrar förutsättningarna för naturens villkor vilket är djupt beklagligt. En miljökonsekvensutredning kan klargöra hur trafikplanering och naturskyddet på bästa sätt kan klaras för framtiden. Om den nya trafikplatsen planerats med de naturhänsyn vi förordar så borde trafikplatsen planerats på ett annat sätt eller på annan plats.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) och ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP) och ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) förslag till beslut.

§12 Upphandling av driftentreprenader för Slakthusområdet. Genomförandebeslut

Dnr2009/131/176

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetsdirektören på fastighetskontoret att genomföra upphandling av två driftentreprenader för Slakthusområdet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§13 Överföring av fem fritidshus inom fastigheten Skärholmen 2:1 längs Vårbackavägen i Vårberg till exploateringsnämnden från fastighetsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr2009/206/282

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att fem fritidshus längs Vårbackavägen inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg överförs till exploateringsnämnden från fastighetsnämnden.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), ledamoten Per Altenberg (FP), ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Martin Michel (MP), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Avslå kontorets förslag

2 De fem fritidshusen rivs. Samt i övrigt anföra följand:

I detaljplan för Johannesdals villaområde, Pl. 6691 A, har området lagts ut som parkmark. Marken och dess naturvärden och stränder intill Mälaren är värdefull när det gäller att tillgodose allmänhetens tillträde till ett sammanhållet strandnära strövområde i enlighet med planens intentioner. De fem fritidshusen på området löstes in av Stockholms stad och avsikten var att de skulle rivas för att på så sätt skapa ett parkstråk närmast Mälaren. Rivningen av fritidshusen har dock ej kommit till stånd utan dessa har varit uthyrda för fritidsändamål. Området utgör en känslig länk som spridningskorridor i Bornsjökilens grönområden intill Sätraskogen. Sådana spridningskorridorer bör för att överleva som värdefulla naturområden förstärkas med en ökning av grönområde och inte tvärtom som fallet blir med majoritetens beslut. Rivningen av de fem fritidshusen bör därför verkställas. Detta är särskilt angeläget nu då Huddinge kommun har planer på att exploatera marken på sin sida om kommungränsen.

Beslutet att stycka av och försälja de fem fritidshusen försvårar för människor, som inte har råd att äga en strandtomt, att få tillgång till stadens återstående naturstränder. Den borgerliga alliansens politik medför en allvarlig kvalitetssänkning för merparten av de boende i Vårbergsområdet och det kan vi inte acceptera.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar

enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordförande Martin Michels (MP), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) förslag till beslut.

§14 Ombyggnad av Klarascenen i Stadsteatern i fastigheten Skansen 23. Genomförandebeslut

Dnr2009/201/285

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra en ombyggnad av Klarascenen åt Stadsteatern.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 aug. 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

§15 Försäljning av Stora Hållsättra, Stora Hållsättra 1:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/208

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt nämndens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att inte godkänna försäljningen Stora Hållsättra, Stora Hållsättra 1:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 juli 2009.

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Stora Hållsättra 1:1 i Haninge kommun, för 6,6 mnkr.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Vice ordföranden Martin Michel (MP) ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (S) ledamoten Per Altenberg (FP) samt tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) ställer sig bakom gemensamt förslag (se beslutet).

§16 Rapport från förvaltningschefen

Information angående Tertialrapport 2.

Information angående Tekniska Nämndhuset framtid. Program är framtaget och redovisas inom kort. Beslut fattas under hösten.

Inom kort kommer ett program vara klart för vad räddningscentralen kommer att innehålla.

Nybyggnationen av Ågesta ridhus är nu påbörjad.

§17 Övrigt

Ordföranden Kristina Alvendal (M) avtackar ledamoten Thomas Persson (M) som deltar på sitt sista sammanträde i fastighetsnämnden

Reflektioner lämnades av ersättaren Ulf Holmlund (S) över utredningen Energicentrum och kontorsinvesteringarna i den.

§18 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Dnr2009/129/302

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar ge Teenie Bennerholt, förvaltningschef vid serviceförvaltningen, befogenhet att på fastighetsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar fr.o.m. 15 september 2009.

2 Fastighetsnämnden beslutar att fastighetsdirektör Torbjörn Johansson behåller sin befogenhet att på fastighetsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

3 Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.