Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-10-20

Sammanträde 2009-10-20

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

6 Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut

7 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Svar på remiss

8 Motion om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet. Svar på remiss

9 Skrivelse (26/8) om att utnyttja stadens tak för solenergi. Svar på remiss

10 Uthyrning av garage i bergrummet på Birger Jarlsgatan 109 till Q-Park. Genomförandebeslut

11 Försäljning av Lappdal gård, fastigheterna Lappdal 1:2-5, Kusta 1:1, Skesta 1:2, Skälby 1:1 samt del av Seneby 1:6, samtliga i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

12 Försäljning av Husa gård, fastigheterna Husa 1:1, 2:5, Vadaby 10:2 och del av Lussinge 1:7, samtliga i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

13 Försäljning av Stora Vädersjö, Fastigheterna Stora Vädersjön 1:1, Vädersjömossen 1:1, Lilla Vädersjön 3:1, Söderändan 1:1, Mösättra 1:1, Ålsta 3:10, Ålsta 3:70, Ålsta 3:71 samt del av Ekeby 13:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslu

14 Försäljning av Nolinge gård, fastigheterna, Nolinge 3:8-10, 13, del av Nolinge 3:14-16, del av Malmbro Gård 1:1 och del av Snäckstavik 3:94, samtliga i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

15 Försäljning av Lindholmen gård, fastigheterna Lindholmen 1:1, 5:4; Härads-Ekeby 4:1; Orkesta-Mörby 3:9; Slumsta 1:8, 1:10, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:12; Strömstorp 1:3; Stubbtorp 1:3 samt Södertorp 1:2, 1:4 och 1:5, samtliga i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 27 oktober i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 5 oktober 2009 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 20 oktober 2009.

§3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2009

Anmäls och läggs till handlingarna protokoll nr 4 från handikapprådet vid fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden den 31augusti 2009.

§4 Riktlinjer för resande vid fastighetskontoret

Dnr2009/111/353

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets anmälan av riktlinjer för resor vid fastighetskontoret.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP), vice ordföranden Martin Michel (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorets anmälan av riktlinjer för r resor vid fastighetskontoret, samt därutöver anföra:

Förslaget till riktlinjer för resor i tjänst i stora delar är bra. Vi anser dock att det krävs några förändringar. Inrikesflyg ska aldrig kunna motiveras med ekonomiska argument, det är ur klimat och miljösynpunkt lika illa oavsett om resan kostar 100 eller 1000 eller 10000 kronor. Vi menar att man aldrig ska använda inrikesflyget för tjänsteresor. Det kan dock i vissa extremt brådskande fall vara acceptabelt med en klimatkompenserad flygresa. Det får dock enbart handla om enstaka tillfällen av akut karaktär.

Vidare menar vi att klimatkompensation alltid ska ske för alla resor som görs med flyg eller bil. Att skriva in ”om möjligt” förefaller helt onödigt då det alltid är möjligt med klimatkompensation

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (MP) enligt följande:

Det är bra att fastighetskontoret nu äntligen får riktlinjer för tjänsteresor och att man säger sig ha en hög ambition och föregå med gott exempel när det gäller att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar och trafiksäker storstad. Vi har några frågor.

 1. Riktlinjerna innehåller inget mätbart mål om hur stor andel av resandet som får ske med olika transportslag med syftet att minska negativ miljöpåverkan så som CO2-utsläpp, vilket vi beklagar.

 2. Det framgår inte hur man tänker följa upp att riktlinjerna efterlevs, hur ofta och av vem uppföljningen görs. Vidare saknas kommunikationsplan för till exempel återrapportering till nämnden. Därmed kan man inte heller utläsa om förvaltningens miljöinriktning uppfylls.

 3. In- och utrikes flygresor får användas om totalkostnaden blir lägre än med tåg eller buss. Miljöpartiet anser att i totalpriset där resa med flyg väljs ska även klimatkompensation inräknas. I texten står ”flyg ska om möjligt klimatkompenseras”. Sedan flera år är det fullt möjligt att köpa utsläppsrätter till exempel genom Naturskyddsföreningen. Västerås kommun har sedan förra året gjort detta för alla sina flygresor. När tänker Stockholms stad göra det?

 4. Det framgår inte heller om och hur förvaltningens personal och hyresgäster utbildas och motiveras för att resa miljövänligt och energieffektivt.

Reservation

Mattias Ericsson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§5 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering

Dnr 2009/111/348

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till strategi för energieffektivisering

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Michel (MP) enligt följande:

Nu presenterar förvaltningen äntligen en strategi för energieffektivisering. Ett till två år och 15-24 mnkr (beroende på när energieffektiviseringsarbetena kommer i gång) har kastats bort på grund av ouppklarade juridiska tolkningar av det tidigare förslaget från april 2007 om en satsning enligt EPC (Energy Preformance Contracting), ett upphandlingskoncept som ett 50-tal svenska kommuner och åtskilliga andra fastighetsbolag i Sverige och utomlands satsat på.

Det är glädjande att fastighetsnämnden nu tar beslut om ett större antal fastigheter, nu ett 60-tal motsvarande 400000 kvm mot tidigare endast 14 st motsvarande 144000 kvm. Det kommer att ge en betydligt större besparing och effekt på motsvarande investering.

Strategin sträcker sig endast 5 år till 2015 då stadens klimatmål på minskning av koldioxidutsläppen ska minskas med 25 %. Det är tveksamt om målet kan uppfyllas med tanke på den kraftiga förseningen. Strategin borde sträcka sig minst 12 år framåt med hänsyn till att avskrivningstiden för gjorda tekniska investeringar ofta är 12-15 år.

I listan på energieffektiva insatser nämns sist om installation av separata elmätare för verksamhetsel, och förhoppningsvis för varje hyresgäst. Att just en sådan åtgärd är lönsam för både miljön och skattebetalarna har vi miljöpartister pekat på i många år.

Kontoret har anställt en energiingenjör för detta viktiga arbete som tillsammans med förvaltningens energisamordnare ska leda detta viktiga arbete. Räcker det?

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Miljöpåverkan finns inom i princip alla verksamheter och alla verksamhetsområden. Utmaningen är att på ett naturligt sätt, inom alla områden, få till stånd en medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan och en kraft att påverka utvecklingen till det bättre.

Fastigheterna är en av nyckelfrågorna när vi diskuterar en miljövänlig stad. Tyvärr minskar i rask takt stadens fastighetsinnehav, utan närmare konsekvensanalys. Därmed minskar kommunens möjligheter att göra insatser, liksom övriga fastighetsmarknadens tillgång till en långsiktig aktör som kan skapa förutsättningar, och en beredskap på marknaden, för nödvändiga miljöfrämjande åtgärder.

Inom stadens fastighetsförvaltning pågår sedan länge en rad viktiga åtgärder för att göra fastighetsbeståndet mer långsiktigt hållbart. Vi anser dock att man bör gå längre. Staden borde också kunna utgöra en resurs som genom sina insatser har spridningseffekter på övriga samhället.

Mot denna bakgrund anser vi att:

Stockholm bör öka takten och höja ambitionerna vad gäller energieffektiviseringar

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§6 Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut

Dnr 2009/201/360

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner inriktning för nytt tekniskt nämndhus, innebärande ny lokalisering av tekniska nämndhuset.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att finna ny lokalisering för tekniska nämndhuset, samt teckna erforderliga avtal för godkännande i kommunfullmäktige.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet)

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

Delvis godkänna förvaltningens förslag samt i övrigt anföra följande:

Förvaltningens förslag bygger på alliansens idé om att så snart som möjligt samla helst alla förvaltningar till nedre Kungsholmen. Detta ställer vi oss ytterst tveksamma till.

Enligt alliansens förslag till översiktsplan föreslås satsningar på ett antal attraktiva tyngdpunkter som Fruängen, Kista, Farsta, Brommaplan, Högdalen, Vällingby, Älvsjö, Spånga och Skärholmen. Dessa ska bättre balansera mot innerstadens attraktionskraft med avseende bland annat på fler arbetsplatser, attraktiva verksamheter. Detta ser vi positivt på. Varför har förvaltningen då inte studerat ett sådant alternativ? Ytterstaden kan erbjuda betydligt lägre hyror och hälsosammare miljö. Med hänsyn till den utbyggnad av IT-infrastrukturen som staden fått pris för så bör inte heller kommunikationen mellan personal och förvaltningar vara något problem.

Nuvarande ’Tekniska nämndhuset’, och varför inte resten av kvarteret också, kan med fördel byggas om till bostäder i attraktivt läge, även det i linje med den nuvarande alliansens politik.

3) Bengt Sandberg m. fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Tekniska Nämndhuset, stadens stora förvaltningsbyggnad på Flemminggatan, döms nu ut som kontorshus. Det är omodernt och en upprustning till modern standard är för dyr. Stockholms Fastighetskontor vill därför bygga en ny förvaltningsbyggnad på annan plats på Kungsholmen och ge plats för bostäder på Tekniska Nämndhusets tomt. Vi Socialdemokrater föreslår istället att man flyttar de av stadens förvaltningar som nu finns i Tekniska nämndhuset en bit utanför den direkta innerstaden. Att utlokalisera stadens förvaltningar kan både minska trycket på innerstaden och tillföra våra ytterstadsdelar som har ett stort behov av arbetsplatser, nya sådana.

Om en större förvaltning med 200-400 arbetsplatser etableras i ytterstaden ökar förutsättningarna för det lokala näringslivet radikalt. Dagbefolkningen ökar och ger bättre underlag för all typ av service och näringsverksamhet. Det ger positiva signaler till ytterligare etableringar, inte minst från företag och organisationer som arbetar nära den stora förvaltningen. Här skapas nya kontakter, erfarenheter, upplevelser och jobb som ger områdets befolkning bättre möjlighet till jobb.

En utflyttning av förvaltningar påverkar också trafikströmmarna i positiv riktning. Tomma tunnelbanevagnar och bussar ut från innerstaden kan plötsligt fyllas av pendlare ut till sina nya arbetsplatser. Resultatet på vägarna blir också positiva, trafikströmmarna kan gå åt båda hållen. Plötsligt är tanken på att hela staden ska leva inte omöjlig. Allt hänger på vilken väg stadens politiska ledning väljer.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) förslag till beslut.

§7 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Svar på remiss

Dnr2009/106/324

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på remissen ”Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter”.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Motion om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet. Svar på remiss

Dnr 2009/106/326

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden godkänner och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m. fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Godkänna motionen samt att i övrigt anföra följande:

Motionären pekar på ett problem som bidrar till att tillgänglighetsarbetet inte f fungerar som det borde, nämligen dels att trafik- och renhållningsnämnden håller i pengarna och dels för att pengarna öronmärkts endast för gator och stadsmiljö. Fastighetsnämnden har också tyvärr visat enligt den senaste kritiska revisionsrapporten att man inte klarar av kvalitetsstyrning där tillgänglighetskravet borde varit tydligt. Pengar och resurser för bättre tillgänglighet måste prioriteras nu upp till stadsledningskontoret och implementeras i verksamheten så att alla nämnder och styrelser vet var och hur man kan beställa och få dessa angelägna arbeten utförda.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) enligt följande:

Stockholms stad har en hög ambitionsnivå i tillgänglighetsarbetet med målet att bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Tillgängligheten för funktionshindrade är en viktig frihetsfråga och trots de utmaningar som kontoret berör, finns det rättmätiga krav på ytterligare förbättringar. Det är mot den bakgrunden vår uppfattning att tillgänglighetsarbetet kan och ska bli ännu bättre i framtiden.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) gemensamma förslag.

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) särskilda uttalande.

§9 Skrivelse (26/8) om att utnyttja stadens tak för solenergi. Svar på remiss

Dnr 2009/106/325

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet)

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

Godkänna motionen samt i övrigt anföra följande:

När de fossila bränslena börjar fasas ut, främst på grund av negativ miljöpåverkan, måste andra bättre alternativ utvecklas och introduceras.

Vi vill gärna påminna om att solcellsanläggningen på Kulturhusets tak var resultatet av miljöpartiets ansträngningar för en modern och framsynt miljöpolitik under den föregående mandatperioden 2002-2006. Borgarrådet Hamilton fick nöjet att inviga den år 2007. Denna solcellsanläggning har nominerats till en av de bästa solcellsanläggningarna i Sverige på grund av den höga elproduktionen. Enligt färska uppgifter från Fastighetskontoret producerar anläggningen ca 32500 kWh/år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 6,5 normalstora villor. Detta har även minskat Fastighetskontorets utsläpp av växthusgaser med 3400 kg koldioxid/år. Vi tycker att detta exempel bland förhoppningsvis många flera klimatsmarta idéer är en bra väg för att göra Stockholm till en hållbar stad. Vi vill att detta exempel får en fortsättning och att det utvärderas ytterligare tak som kan få solcellsanläggning.

Sedan detta skedde har solcellstekniken utvecklats ytterligare och framför allt så har materialen blivit både bättre och betydligt billigare. Priserna för tekniken är hälften idag mot vad de var för 5-6 år sedan vilket bör möjliggöra större satsningar på solcellsteknik.

3) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa följande:

Vänsterpartiet menar att motionen bör bifallas och anser att kontorets föreslagna svar är för passivt och enligt vårt synsätt för enkelspårigt. För att lösa den klimatkris vi befinner oss i måste många olika metoder användas.

Att solceller i dag inte är energieffektiva på det sätt som Fastighetsförvaltningen efterlyser är inte ett olösligt problem. Forskningen på solceller får i dag för lite pengar, bland annat på grund av att det finns en för liten efterfrågan. Om en stor kund som Stockholm Stad skulle satsa på solceller skulle det med all säkerhet leda till betydligt bättre solceller eftersom forskningen skulle öka med efterfrågan. På det sättet blir varje investerad krona en krona satsad på forskning som skulle ge positiva effekter för övriga samhället.

Även om solceller i dag skulle vara dåligt investerade pengar enligt Fastighetskontorets synsätt så är det ett svagt argument. Den energieffektivisering s om sker får vi anta är den bästa möjliga och redan idag gör energianvändningen så effektiv som möjligt. Det betyder att argumentationen som ställer det ena mot det andra inte håller. Motionären föreslår inte att solceller ska ersätta energieffektiviseringen utan det är alldeles tydligt att det ska vara ett komplement. Med andra ord är det klimatvinster som går utöver den energieffektivisering som redan i dag sker.

Fastighetsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag. Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal m fl (M) och

Per Altenberg (FP) enligt följande:

Det är intressant att se hur Miljöpartiet är mer intresserade av symbolfrågor än verkligt miljöarbete. Att utnyttja solenergi har framtiden för sig, men dagens solcellsteknik är dyr och verkningsgraden är låg. Hade samma summa som användes till solcellsinköp använts för att minska energianvändningen hade fastighetskontoret kunnat åstadkomma en större minskning av koldioxidutsläppen. Ansvarsfulla politiker kan inte misshushålla med skattebetalarnas pengar.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) förslag.

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) särskilda uttalande.

§10 Uthyrning av garage i bergrummet på Birger Jarlsgatan 109 till Q-Park. Genomförandebeslut

Dnr 2009/207/356

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att hyra ut del av bergrummet till garage åt Q-park AB på 10 år och med en hyra om 7,2 miljoner kronor samt uppdrar åt förvaltningschefen att teckna hyreskontrakt.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Håkan Wahlén m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Bergrum i centrala Stockholm kan användas för många ändamål och verksamheter. Miljöpartiet har tidigare begärt en utredning om vilka av de cirka 50 bergrum som fastighetsnämnden övertog från Brand- och räddningstjänsten som skulle kunna användas för återvinningscentraler och att i samarbete med Trafik- och Renhållningsnämnden utreda vilka av dessa bergrum som är lämpliga som ÅVC och utreda fler möjligheten att bygga underjordiska ÅVC bland de bergrummen som fastighetsnämnden har rådighet över.

I ärendet anges inget om att detta garage skulle kunna vara lämpligt för en sådan verksamhet. Vanadisbergets ÅVC ligger endast några kvarter bort vilket kan betyda att en ny ÅVC i denna stadsdel inte behövs. Vi väntar fortfarande på en redovisning om ÅVC i dessa bergrum som utlovats. Redovisningen borde varit klar innan nämnden fattar beslut om uthyrning.

Förvaltningens förslag väcker ett antal frågor. Vi tycker att ett hyresavtal på 10 år är allt för långt för en sådan verksamhet som denna. Det kan dyka upp andra verksamheter som är mer angelägna att få in i ett centralt beläget bergrum som detta är. Bättre vore att hyra ut på 4 år + 4 år med möjlighet till förlängning. Att rabattera hyran i tre år bara för att hyresgästens verksamhet går dåligt kan uppfattad som riktat stöd till enskild vilket strider mot Kommunallagen? Är det lämpligt att staden går in och indirekt finansiera deras omdaning av sin verksamhet? Finns det inget annat företag som kan verka där utan någon rabatt på hyran? Har den möjligheten undersökts? Har hyresgästen inte råd att betala hyran enligt det ingångna avtalet får de lämna lokalen.

Ett utökat parkeringsgarage kan tillfälligt vara bra om behovet av en sådan finns och om det innebär att motsvarande antal bilar kan utnyttja denna parkeringsmöjlighet i stället för att stå på gatan.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Håkan Wahlén m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP), Håkan Wahlén m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) gemensamma förslag.

Bengt Sandberg (S) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid beslutet av detta ärende.

§11 Försäljning av Lappdal gård, fastigheterna Lappdal 1:2-5, Kusta 1:1, Skesta 1:2, Skälby 1:1 samt del av Seneby 1:6, samtliga i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/157

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Lappdal gård, fastigheterna Lappdal 1:2-5; Kusta 1:1; Skesta 1:2; Skälby 1:1 samt del av Seneby 1:6, samtliga i Vallentuna kommun, för 45,5 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Kristina Alvendal (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Ärendet är ej komplett. Eftersom staden vill och ska agera som en seriös säljare av exklusiv skogsmark så vill nämnden veta vilka fler än den som undertecknat köpekontraktet som är delägare i köparens bolag, vilken erfarenhet de har av skogsskötsel samt vilka avsikter det nybildade bolaget har med köpet. Nämnden vill även till nästa sammanträde ha en redovisning av vandelsprövningen för denne köpare innan beslut kan fattas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag i delen om återremiss.

Röstförklaring

Röstförklaring lämnas av Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vilka inte deltar i beslutet och anför följande:

Vi väljer att inte delta i beslutet i detta ärende eftersom vi inte kan acceptera att nämnden fattar viktiga beslut på medborgarnas vägnar med så bristfälligt beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten väljer dessutom ännu en gång att bortse från de principer som de själva har antagit för hanteringen av fastighetsförsäljningar.

Stadens revisorer har i sin rapport 2008:20 riktat tydlig och kraftfull kritik mot fastighetsnämnden för bristande affärsmässighet, undermålig information till nämndledamöterna och brister i nämndens beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten nonchalerar systematiskt revisorernas anmärkningar. Nu genomförs fem försäljningar av stora jordbruks- och skogsegendomar, med betydande natur- och kulturvärden av allmänt intresse, på precis det sätt som revisorerna skarpt har kritiserat. Det är helt oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med tertialrapport 1 2008 anfört följande:

”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.”

Vid detta sammanträde har vi begärt att nämnden ska få veta vilka personer som står bakom köparbolagen i vart och ett av försäljningsärendena. Vi har också begärt en redogörelse för den vandelsprövning som påstås ha genomförts av respektive köpare, men som inte har redovisats för nämnden. Den borgerliga majoriteten har vägrat att ta fram denna information, liksom att återremittera ärendet för att åstadkomma ett acceptabelt beslutsunderlag.

Majoriteten väljer återigen att inte försäkra sig om att köparna är seriösa, långsiktiga aktörer med förtroende på fastighetsmarknaden. De borgerliga nämndledamöternas agerande vid detta sammanträde står i uppenbar strid med deras egna kriterier för ”god affärsmässighet”, liksom det gjorde vid sammanträdet den 14 april då majoriteten beslutade om försäljning av Fituna gård i Nynäshamns kommun. Det ärendet har på grund av ytterligare skandalösa manövrer från majoritetens sida ännu inte slutförts.

Det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten väljer att agera mot sin egen försäljningspolicy, sina politiska utfästelser och revisorernas anmärkningar. Gång på gång låter de borgerliga ledamöterna sin vilja att snabbast möjligt sälja ut stadens egendomar gå före medborgarnas intresse av att fastigheternas värden beaktas, konsekvenserna av varje försäljning analyseras och köparnas vandel och avsikter noga genomlyses.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) med hänvisning till förslaget i delen om återremiss.

§12 Försäljning av Husa gård, fastigheterna Husa 1:1, 2:5, Vadaby 10:2 och del av Lussinge 1:7, samtliga i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Dnr 2008/206/364

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Husa gård, fastigheterna Husa 1:1, 2:5; Vadaby 10:2 och del av Lussinge 1:7, samtliga i Vallentuna kommun, för 53 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Krisitna Alvendal (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt föjande:

Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Ärendet är ej komplett. Eftersom staden vill och ska agera som en seriös säljare av exklusiv skogsmark så vill nämnden veta vilka fler än den som undertecknat köpekontraktet som är delägare i köparens bolag, vilken erfarenhet de har av skogsskötsel samt vilka avsikter det nybildade bolaget har med köpet. Nämnden vill även till nästa sammanträde ha en redovisning av vandelsprövningen för denne köpare innan beslut kan fattas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag i delen om återremiss.

Röstförklaring

Röstförklaring lämnas av Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vilka inte deltar i beslutet och anför följande:

Vi väljer att inte delta i beslutet i detta ärende eftersom vi inte kan acceptera att nämnden fattar viktiga beslut på medborgarnas vägnar med så bristfälligt beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten väljer dessutom ännu en gång att bortse från de principer som de själva har antagit för hanteringen av fastighetsförsäljningar.

Stadens revisorer har i sin rapport 2008:20 riktat tydlig och kraftfull kritik mot fastighetsnämnden för bristande affärsmässighet, undermålig information till nämndledamöterna och brister i nämndens beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten nonchalerar systematiskt revisorernas anmärkningar. Nu genomförs fem försäljningar av stora jordbruks- och skogsegendomar, med betydande natur- och kulturvärden av allmänt intresse, på precis det sätt som revisorerna skarpt har kritiserat. Det är helt oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med tertialrapport 1 2008 anfört följande:

”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.”

Vid detta sammanträde har vi begärt att nämnden ska få veta vilka personer som står bakom köparbolagen i vart och ett av försäljningsärendena. Vi har också begärt en redogörelse för den vandelsprövning som påstås ha genomförts av respektive köpare, men som inte har redovisats för nämnden. Den borgerliga majoriteten har vägrat att ta fram denna information, liksom att återremittera ärendet för att åstadkomma ett acceptabelt beslutsunderlag.

Majoriteten väljer återigen att inte försäkra sig om att köparna är seriösa, långsiktiga aktörer med förtroende på fastighetsmarknaden. De borgerliga nämndledamöternas agerande vid detta sammanträde står i uppenbar strid med deras egna kriterier för ”god affärsmässighet”, liksom det gjorde vid sammanträdet den 14 april då majoriteten beslutade om försäljning av Fituna gård i Nynäshamns kommun. Det ärendet har på grund av ytterligare skandalösa manövrer från majoritetens sida ännu inte slutförts.

Det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten väljer att agera mot sin egen försäljningspolicy, sina politiska utfästelser och revisorernas anmärkningar. Gång på gång låter de borgerliga ledamöterna sin vilja att snabbast möjligt sälja ut stadens egendomar gå före medborgarnas intresse av att fastigheternas värden beaktas, konsekvenserna av varje försäljning analyseras och köparnas vandel och avsikter noga genomlyses.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) med hänvisning till förslaget i delen om återremiss

§13 Försäljning av Stora Vädersjö, Fastigheterna Stora Vädersjön 1:1, Vädersjömossen 1:1, Lilla Vädersjön 3:1, Söderändan 1:1, Mösättra 1:1, Ålsta 3:10, Ålsta 3:70, Ålsta 3:71 samt del av Ekeby 13:1 i Haninge kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/198

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Stora Vädersjö, fastigheterna Stora Vädersjön 1:1; Vädersjömossen 1:1; Lilla Vädersjön 3:1; Söderändan 1:1; Mösättra 1:1; Ålsta 3:10; Ålsta 3:70; Ålsta 3:71 samt del av Ekeby 13:1 samtliga i Haninge kommun, för 33,5 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Kristina Alvendal (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Ärendet är ej komplett. Eftersom staden vill och ska agera som en seriös säljare av exklusiv skogsmark så vill nämnden veta vilka fler än den som undertecknat köpekontraktet som är delägare i köparens bolag, vilken erfarenhet de har av skogsskötsel samt vilka avsikter det nybildade bolaget har med köpet. Nämnden vill även till nästa sammanträde ha en redovisning av vandelsprövningen för denne köpare innan beslut kan fattas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag i delen om återremiss.

Röstförklaring

Röstförklaring lämnas av Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vilka inte deltar i beslutet och anför följande:

Vi väljer att inte delta i beslutet i detta ärende eftersom vi inte kan acceptera att nämnden fattar viktiga beslut på medborgarnas vägnar med så bristfälligt beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten väljer dessutom ännu en gång att bortse från de principer som de själva har antagit för hanteringen av fastighetsförsäljningar.

Stadens revisorer har i sin rapport 2008:20 riktat tydlig och kraftfull kritik mot fastighetsnämnden för bristande affärsmässighet, undermålig information till nämndledamöterna och brister i nämndens beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten nonchalerar systematiskt revisorernas anmärkningar. Nu genomförs fem försäljningar av stora jordbruks- och skogsegendomar, med betydande natur- och kulturvärden av allmänt intresse, på precis det sätt som revisorerna skarpt har kritiserat. Det är helt oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med tertialrapport 1 2008 anfört följande.

”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.”

Vid detta sammanträde har vi begärt att nämnden ska få veta vilka personer som står bakom köparbolagen i vart och ett av försäljningsärendena. Vi har också begärt en redogörelse för den vandelsprövning som påstås ha genomförts av respektive köpare, men som inte har redovisats för nämnden. Den borgerliga majoriteten har vägrat att ta fram denna information, liksom att återremittera ärendet för att åstadkomma ett acceptabelt beslutsunderlag.

Majoriteten väljer återigen att inte försäkra sig om att köparna är seriösa, långsiktiga aktörer med förtroende på fastighetsmarknaden. De borgerliga nämndledamöternas agerande vid detta sammanträde står i uppenbar strid med deras egna kriterier för ”god affärsmässighet”, liksom det gjorde vid sammanträdet den 14 april då majoriteten beslutade om försäljning av Fituna gård i Nynäshamns kommun. Det ärendet har på grund av ytterligare skandalösa manövrer från majoritetens sida ännu inte slutförts.

Det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten väljer att agera mot sin egen försäljningspolicy, sina politiska utfästelser och revisorernas anmärkningar. Gång på gång låter de borgerliga ledamöterna sin vilja att snabbast möjligt sälja ut stadens egendomar gå före medborgarnas intresse av att fastigheternas värden beaktas, konsekvenserna av varje försäljning analyseras och köparnas vandel och avsikter noga genomlyses.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) med hänvisning till förslaget i delen om återremiss

§14 Försäljning av Nolinge gård, fastigheterna, Nolinge 3:8-10, 13, del av Nolinge 3:14-16, del av Malmbro Gård 1:1 och del av Snäckstavik 3:94, samtliga i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/373

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Nolinge gård, fastigheterna Nolinge 3:8-10, 13; del av Nolinge 3:14-16; del av Malmbro Gård 1:1 och del av Snäckstavik 3:94, samtliga i Botkyrka kommun, för 24,5 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Kristina Alvendal (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Ärendet är ej komplett. Nämnden vill till nästa sammanträde ha en redovisning av vandelsprövningen för denne köpare innan beslut kan fattas samt en presentation av köparens bolag.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar som mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag i delen om återremiss.

Röstförklaring

Röstförklaring lämnas av Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vilka inte delar i beslutet och anför följande:

Vi väljer att inte delta i beslutet i detta ärende eftersom vi inte kan acceptera att nämnden fattar viktiga beslut på medborgarnas vägnar med så bristfälligt beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten väljer dessutom ännu en gång att bortse från de principer som de själva har antagit för hanteringen av fastighetsförsäljningar.

Stadens revisorer har i sin rapport 2008:20 riktat tydlig och kraftfull kritik mot fastighetsnämnden för bristande affärsmässighet, undermålig information till nämndledamöterna och brister i nämndens beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten nonchalerar systematiskt revisorernas anmärkningar. Nu genomförs fem försäljningar av stora jordbruks- och skogsegendomar, med betydande natur- och kulturvärden av allmänt intresse, på precis det sätt som revisorerna skarpt har kritiserat. Det är helt oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med tertialrapport 1 2008 anfört följande:

”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.”

Vid detta sammanträde har vi begärt att nämnden ska få veta vilka personer som står bakom köparbolagen i vart och ett av försäljningsärendena. Vi har också begärt en redogörelse för den vandelsprövning som påstås ha genomförts av respektive köpare, men som inte har redovisats för nämnden. Den borgerliga majoriteten har vägrat att ta fram denna information, liksom att återremittera ärendet för att åstadkomma ett acceptabelt beslutsunderlag.

Majoriteten väljer återigen att inte försäkra sig om att köparna är seriösa, långsiktiga aktörer med förtroende på fastighetsmarknaden. De borgerliga nämndledamöternas agerande vid detta sammanträde står i uppenbar strid med deras egna kriterier för ”god affärsmässighet”, liksom det gjorde vid sammanträdet den 14 april då majoriteten beslutade om försäljning av Fituna gård i Nynäshamns kommun. Det ärendet har på grund av ytterligare skandalösa manövrer från majoritetens sida ännu inte slutförts.

Det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten väljer att agera mot sin egen försäljningspolicy, sina politiska utfästelser och revisorernas anmärkningar. Gång på gång låter de borgerliga ledamöterna sin vilja att snabbast möjligt sälja ut stadens egendomar gå före medborgarnas intresse av att fastigheternas värden beaktas, konsekvenserna av varje försäljning analyseras och köparnas vandel och avsikter noga genomlyses.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) med hänvisning till förslaget i delen om återremiss

§15 Försäljning av Lindholmen gård, fastigheterna Lindholmen 1:1, 5:4; Härads-Ekeby 4:1; Orkesta-Mörby 3:9; Slumsta 1:8, 1:10, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:12; Strömstorp 1:3; Stubbtorp 1:3 samt Södertorp 1:2, 1:4 och 1:5, samtliga i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/382

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Lindholmen gård, fastigheterna Lindholmen 1:1, 5:4; Härads-Ekeby 4:1; Orkesta-Mörby 3:9; Slumsta 1:8, 1:10, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:12; Strömstorp 1:3; Stubbtorp 1:3 samt Södertorp 1:2, 1:4 och 1:5, samtliga i Vallentuna kommun, för 44 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Kristina Alvendal (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Ärendet är ej komplett. Eftersom staden vill och ska agera som en seriös säljare av exklusiv skogsmark så vill nämnden veta vilka fler än den som undertecknat köpekontraktet som är delägare i köparens bolag, vilken erfarenhet de har av skogsskötsel samt vilka avsikter det nybildade bolaget har med köpet. Nämnden vill även till nästa sammanträde ha en redovisning av vandelsprövningen för denne köpare innan beslut kan fattas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag i delen om återremiss.

Röstförklaring

Röstförklaring lämnas av Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vilka inte deltar i beslutet och anför följande:

Vi väljer att inte delta i beslutet i detta ärende eftersom vi inte kan acceptera att nämnden fattar viktiga beslut på medborgarnas vägnar med så bristfälligt beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten väljer dessutom ännu en gång att bortse från de principer som de själva har antagit för hanteringen av fastighetsförsäljningar.

Stadens revisorer har i sin rapport 2008:20 riktat tydlig och kraftfull kritik mot fastighetsnämnden för bristande affärsmässighet, undermålig information till nämndledamöterna och brister i nämndens beslutsunderlag. Den borgerliga majoriteten nonchalerar systematiskt revisorernas anmärkningar. Nu genomförs fem försäljningar av stora jordbruks- och skogsegendomar, med betydande natur- och kulturvärden av allmänt intresse, på precis det sätt som revisorerna skarpt har kritiserat. Det är helt oacceptabelt.

Den borgerliga majoriteten har i ett särskilt uttalande i samband med tertialrapport 1 2008 anfört följande.

”Det är vidare viktigt att nämnden försäkrar sig om att köpare av stadens mark är seriösa aktörer med förtroende på marknaden. Nämnden eftersträvar att genomföra markaffärer där syftet är ett långsiktigt ägande. Vi vill därför betona vikten av att kontoret genomför vandelsprövning av parter som kontoret avser skriva kontrakt med, samt att kontoret vid större strategiska affärer har med ovan nämnda faktorer i bedömningen av och värderingen av de olika aktörernas bud, vilket är ett uttryck för god affärsmässighet.”

Vid detta sammanträde har vi begärt att nämnden ska få veta vilka personer som står bakom köparbolagen i vart och ett av försäljningsärendena. Vi har också begärt en redogörelse för den vandelsprövning som påstås ha genomförts av respektive köpare, men som inte har redovisats för nämnden. Den borgerliga majoriteten har vägrat att ta fram denna information, liksom att återremittera ärendet för att åstadkomma ett acceptabelt beslutsunderlag.

Majoriteten väljer återigen att inte försäkra sig om att köparna är seriösa, långsiktiga aktörer med förtroende på fastighetsmarknaden. De borgerliga nämndledamöternas agerande vid detta sammanträde står i uppenbar strid med deras egna kriterier för ”god affärsmässighet”, liksom det gjorde vid sammanträdet den 14 april då majoriteten beslutade om försäljning av Fituna gård i Nynäshamns kommun. Det ärendet har på grund av ytterligare skandalösa manövrer från majoritetens sida ännu inte slutförts.

Det är häpnadsväckande att den borgerliga majoriteten väljer att agera mot sin egen försäljningspolicy, sina politiska utfästelser och revisorernas anmärkningar. Gång på gång låter de borgerliga ledamöterna sin vilja att snabbast möjligt sälja ut stadens egendomar gå före medborgarnas intresse av att fastigheternas värden beaktas, konsekvenserna av varje försäljning analyseras och köparnas vandel och avsikter noga genomlyses.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) med hänvisning till förslaget i delen om återremiss

§16 Försäljning av fastigheten Hässelby slott 1. Beslut om ändringsavtal

Dnr 2008/206/044

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna ändringsavtal daterat den 20 oktober 2009 mellan köparen av Hässelby slott 1 och Stockholms stad.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av ändringsavtalet daterat den 20 oktober 2009 hos kommunfullmäktige.

 3. Fastighetsnämnden beslutar justera ärendet omedelbart.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Ajournering

Nämnden ajournerar sig fem minuter mellan kl. 17.00-17.05.

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m. fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om ändringsavtal samt i övrigt anföra följande:

Oppositionen hänvisar till tidigare reservationer i detta ärende. Som en lågisk följd av att vi inte vill sälja Hässelby slott avslår vi förvaltningens förslag om framflyttning av tidpunkt för kommunfullmäktiges godkännande till den 31 december 2009. I kommunfullmäktige har beslutats om minoritet återremiss. Återremissen handlar om att servitutsavtal ska vara klart, redovisat och samrådsgranskat innan försäljningsärendet åter tas upp till kommunfullmäktige för beslut.

Majoritetens hantering av och brådska med att leverera förslag till beslut trots att viktiga delar i beslutsunderlagen saknas, vittnar om en nonchalans och ett slarv som är häpnadsväckande. Frågan är om detta slarv är omedvetet eller rentav medvetet, eftersom det är ständigt återkommande. Respektlösheten för det demokratiska arbetet är snarare regel än undantag.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m. fl.(S) och Mattias Ericson (V) förslag.

§17 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen lämnar information angående branden i fastighetsnämndens fastighetsbestånd i Spånga by där huvudbyggnaden brännskadades svårt. Huvudbyggnaden som är K-märkt ska återuppbyggas.

Förvaltningschefen ger information om fastighetsförsäljningar 2007 till 2009 vilken delas, Dnr 2009/206/385.

Fastighetsnämnden tackar för informationen.

§18 Övrigt