Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

5 Nedskrivning av fordringar

6 Angående fastigheten Kvarnberget 1 och ockupationen från Mattias Ericson (V) och Martin Michel (MP). Svar på skrivelse

7 Rivning av byggnaden på fastigheten Kvarnberget 1 i Rinkeby. Genomförandebeslut

8 Angående småföretagarnas situation i Stockholms stad från Martin Michel (MP). Svar på skrivelse

9 Remissen om motion om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner. Svar på remiss

10 Revisionsrapporten "Stadshuset - Upprustning av Wallenbergs gård". Svar på rapport

11 Utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall. Utredningsbeslut *

12 Överföring av fastigheten Brandstegen 1, Bäckvägen 1 i Midsommarkransen från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

13 Försäljning av Sundby Gård, fastigheten Sundby 1:2 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

14 Försäljning av mark till Vallentuna kommun. Komplettering av genomförandebeslut

15 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal för Restaurangakademien AB på Slakthusområdet, fastigheten Johanneshov 1:1, hus 13. Slutrapport

16 Försäljning av fastigheten Sunda 1:33 (sommargården Sunda) i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut. Återremiss.

17 Sammanträdestider för fastighetsnämnden under år 2010

18 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 21 december i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 3 december 2009 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 15 december 2009.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2009/130/030

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2009-10-22 – 2009-11-23 framgår av förvaltningens redovisning.

§4 Verksamhetsplan och budget 2010

Dnr2009/121/418

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan för år 2010.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2010 till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP), ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnde beslutar att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2010 med hänvisning till S, Mp och V budgetreservationer i kommunfullmäktige samt i övrigt anföra följande:

Fastighetsnämnden förvaltar många lokaler som har speciell verksamhet och som därför inte naturligt passar in i stadens fastighetsförvaltande bolag. Det är just det som är idén med fastighetsnämnden. Avkastningskravet föreslås ökas från 73.4mnkr (8 % av omsättningen) till 184.8mnkr (21 % av omsättningen) samtidigt som underhållet av fastigheterna halveras. Detta ska ske genom fortsatta verksamhetseffektiviseringar och kompetenshöjning av personal. Det kommer inte att räcka. Alliansen tror att fastighetsnämnden med dess unika fastigheter och verksamheter kan marknadsanpassas och drivas som ett företag. Det är varken meningen eller ens önskvärt. Kommunallagen kräver inte lönsamhet i verksamheterna, däremot ska ekonomin gå ihop totalt sett.

Om energieffektiviseringar

Förvaltningen skriver: ”Energieffektiviseringsinvesteringar ska genomföras inom hela fastighetsbeståndet” och ”Vi ska genomföra satsningar som resulterar i minskad klimatpåverkan och en god inomhusmiljö”. Detta har alliansen sagt i flera år. Strategin nu är att strunta i ansvar och långsiktighet och skjuta investeringarna till 2010- 2012, det vill säga till nästa mandatperiod. · Energideklarationer enligt Boverket skulle genomförts senast årsskiftet 2008/09. Dessa är bara genomförda i ca 25 % av nämndens fastighetsbestånd. För detta arbete finns två samordnare samt en inhyrd konsult på deltid. Ytterligare en energiingenjör anställs under hösten 2009. Vi frågar oss om denna personalresurs räcker? Frågan är viktig med tanke på att Energicentrum inte fick mer resurser, trots att de flesta remissinstanser ville det.

Vi anser att nämndens integrering av miljöprogramsarbetet och mest betydelsefulla miljöaspekter måste införas och förbättras i ILS vilket inte gjorts. Att fasa ut glödlampor till förmån för mindre energikrävande ljuskällor är ett krav från EU, inte ett initiativ från alliansen. Det är bra att öka användning av detektorer, införa individuella elmätare för att öka medvetenheten om elförbrukningen. Detta har vi påpekat i flera år.

Om professionalism

Förvaltningen skriver: ”Vi ligger steget före, håller vad vi lovar, är tillgängliga och har koll på ekonomin”. Nämndens värdegrund bör även innehålla ansvar för hållbarhet och långsiktighet vilket man gärna talar om men inte lever upp till. Om alliansen egentligen menar att bara ge service till de kunder som betalar mest och skrämma bort de övriga, sälja allt som går att sälja, strunta i tillgängligheten, minimera energieffektiviseringar och smita undan miljömålen med mera, då handlar det inte om professionalism. Det handlar om en usel och ansvarslös politik.

Om demokrati

Förvaltningen skriver: ”Vi värnar en öppen och demokratisk process där vi tar ansvar för att förbereda och genomföra beslut”. Vi vill gärna påminna om att även revisorerna betonar att nämndens beslutsunderlag alltid ska vara så fullständiga som möjligt. Med Rinkebyhuset och Fitunaaffären i färskt minne så är detta påstående rena skämtet. Finns fler försäljningar eller ärenden utöver dessa som inte lever upp till ovanstående påstående?

Om kundnöjdhet

Förvaltningen skriver: ”Vartannat år genomför kontoret en kundundersökning.” · Varför inte varje år undrar vi? Vidare kan man läsa ” kontoret ska regelbundet ha kontakt med sina viktigaste hyresgäster.” Hur ofta hålls sådana kontakter och hur dokumenteras de och varför bara de viktigaste? Vilka är de viktigaste hyresgästerna? Vi anser att alla kunder är viktiga, inte bara de som är störst eller betalar mest. Den moderatledda alliansen prioriterar hyresgäster och områden efter lönsamhet, inte samhällsnytta. Därigenom drabbas hyresgäster som bedriver olika typer av kulturell verksamhet typ konst, teater, film, hantverkeri, föreningsverksamhet och mycket mer av stora problem. Vi ser hur hyresgäster tvingas lägga sin kraft och ekonomiska resurser på dyra jurister för att kunna hävda sig mot fastighetskontorets tjänstemän i stället för att kunna skapa värdefull kulturverksamhet till nytta och nöje för stadens medborgare. Vi har inte fått någon redovisning av ’Nöjd-kund-index’ på länge. Hur ser utvecklingen ut från 2006?

Om felanmälningar och praktikplatser

Årsmålet för antal dokumenterade felanmälningar till kund är satt till 75 %? Varför inte 100 %? Alla felanmälan ska givetvis återkopplas. Vad är problemet? Antal praktikplatser anges till 2 st per år. Detta förefaller vara lite med tanke på att kommunfullmäktiges årsmål är 1400 praktikplatser. Samma sak gäller antal ungdomar som fått sommarjobb, 5 st i fastighetsnämnden mot 3000 i hela stadsförvaltningen.

Säkerhet och egenkontroll

Förvaltningens text: ”Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad”, (KF:s indikatorer). Alla anställda ska ha kunskaper om stadens förebyggande säkerhetsarbetet. Att sätta ett årsmål på 75 % tycker vi är samma som att nedprioritera säkerhetsarbetet. Att förvaltningen inte har en egenkontrollplan är allvarligt. Det borde införts sedan länge. Frågan är om de kriterier för internkontrollplan 2010 som tas upp är tillräckliga och heltäckande. Vi tycker att det måste till flera kriterier för att säkerställa att nämnden verkligen arbetar inom de ramar som kommunallagen anger och med hänsyn till allmänna intressen och skydd av natur och miljö.

Hur lever förvaltningen upp till Mångfald - och jämställdhetsplanen? Dominansen av män på de högsta chefsnivåerna är tydlig. Även personer med utomnordisk härkomst borde öka.

Den borgerliga majoriteten med moderaterna i spetsen tycks redan ha gett upp inför valet 2010. Matbordet är avdukat. Mandatperioden har präglats av utförsäljningar, kostnadsminimeringar, avgiftsökningar och skatteminskningar som egentligen bara har gynnat moderaternas egna väljargrupper. Demonstrationer utanför stadshuset blir allt fler. Oron bland Stockholmarna växer. Ansvaret och långsiktigheten i alliansens politik sträcker sig aldrig mer än fyra år. Sammantaget är det tydligt för oss att verksamhetsplanen bara handlar om moderat ideologi snarare än ansvarstagande och hushållande med stadens resurser vilket borde vara ett brott mot kommunallagens intentioner. Det är förvånande att Fp och Kd köper det.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (MP) enligt följande:

Vi vill gärna påminna SKTF och andra om att Miljöpartiet som det enda partiet i flera år har lagt in just pris- och lönekompensation i sin budget till kommunfullmäktige. Det har vi gjort för att vi ser seriöst på budgetarbetet och för att vi har respekt för ingångna centrala löneavtal och för att verksamheterna inte ska drabbas av nedskärningar på grund av detta. I övrigt tycker vi att SKTF: s synpunkter är viktiga och ska arbetas in i verksamhetsplanen.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

Anna Wersäll (M) har på grund av jäv inte deltagit I handläggningen eller varit närvarande vid beslutet i detta ärende.

§5 Nedskrivning av fordringar

Dnr 2009/124/441 Nämnden ajournerar sig 18.00-18.05

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av fordringar om totalt
1200 000 kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§6 Angående fastigheten Kvarnberget 1 och ockupationen.Skrivelse från Mattias Ericson (V) och Martin Michel (MP). Svar på skrivelse

Dnr 2009/209/433

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Mattias Ericson (V) och Martin Michel (MP).

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Bent Sandberg m.fl. (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag till beslut samt i övrigt anföra följande:

Förvaltningens svar utgör endast en kort redogörelse av tidigare kända svar om fastigheten under de senaste åren. I skrivelsen ställs två enkla frågor. 1. Hur har beslutet om rivning som majoriteten offentliggjort i media, bl a ABC-nytt och Dagens Nyheter tagits? samt 2. Hur kan en dialog med Rinkebyborna upprättas för att de ska ges möjlighet att vara med och påverka om fastighetens framtid? Ingen av frågorna har förvaltningen besvarat. I stället väcks nya frågor.

Att förvaltningen inte på ett helt år lyckats hyra ut lokalerna som lett till ett hyresunderskott på 4.4 mnkr är beklagligt. Är det sant att det inte finns några hyresgäster som skulle varit intresserade att hyra åtminstone delar av fastigheten? Finns brister i kommunikationen? Är alla möjligheter utvärderade och den demokratiska processen klar? Ärendet måste återremitteras och beredas på nytt med beaktande av ovanstående frågor.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§7 Rivning av byggnaden på fastigheten Kvarnberget 1 i Rinkeby. Genomförandebeslut

Dnr 2009/201/323

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att riva fastigheten Kvarnberget 1 i Rinkeby och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra rivningen.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att överföra marken till exploateringskontoret.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att återremitera ärendet samt i övrigt anföra följande:

Kvarnberget 1, före detta förvaltningshuset i Rinkeby, numera kallat Rinkebyhuset. Detta bör göras nu.

 1. Utvärdera ’Rinkebydialogen’. Vad har Rinkebyborna berättat och föreslagit.

 2. Gör en ny objektiv utredning på ’Rinkebyhuset’ och påbörja en dialog med representanter för de boende.

 3. Avvakta nytt beslut i fastighetsnämnden om ’Rinkebyhusets’ framtid tills 1 och 2 är besvarade, genomförda och redovisade.

 4. Om möjligt hyra ut lokalerna för att minimera eller helst ta bort hyresunderskott till dess att husets framtid är klarlagt.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs och genomförs.

Omröstning i delen om återremiss

Omröstning begärs i del om återremiss. I omröstningen står ja för att avgöra ärendet idag och nej för att ärendet återremitteras. Omröstningens utfaller enligt följande:

Martin Michel (MP) nej

Camilla Lindberg (M) ja

Ingvar Snees (M) ja

Lennart Jansson (M) ja

Anna Wersäll (M) ja

Luke Cook (M) ja

Per Altenberg (FP) ja

Bengt Sandberg (S) nej

Helené Lilja (S) nej

Nicklas Nilsson (S) nej

Karin Falk (S) nej

Mattias Ericson (V) nej

Kristina Alvendal (M) ja

Vid sammanräkning av rösterna utfaller 7 ja röster mot 6 nej röster och ordförande Kristina Alvendal (M) finner att ärendet avgörs idag.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut om att riva byggnaden på fastigheten Kvarnberget 1 samt i övrigt anföra följande:

Frågan om Kvarnberget 1 eller Rinkebyhusets framtid är mycket illa skött. Den borgerliga moderatledda alliansen har drivit frågan i en omöjlig riktning. Borgarrådet Alvendal vägrar att prata om ärendet och vägrar besvara inkomna förslag och frågor vilket är helt oacceptabelt agerande från en av stadens högsta demokratiska representanter för folket i staden.

Rinkebyhuset, har stått tomt i ca 1 år och därmed genererat ett hyresunderskott på 4.4 mnkr enligt förvaltningens uppgifter. Varför har förvaltningen inte lyckats få nya hyresgäster i huset när detta rimligen inte är problemet? Hyresförlusten är självförvållat och rimmar illa mot kommunallagens krav på god hushållning med kommunens resurser. Motivet för rivning måste vara något annat som nämnden inte har informerats om. Sanering av PCB och asbest pågår vilket måste utföras oavsett om Rinkebyhuset behålls eller rivs.

Förvaltningens svar på Vänsterns och Miljöpartiets skrivelse (ärende 6) utgör endast en kort redogörelse av tidigare kända svar. I skrivelsen ställs två enkla frågor. Hur har beslutet om rivning som majoriteten redan offentliggjort i media, bl a ABC-nytt och Dagens Nyheter tagits samt hur kan en dialog med Rinkebyborna upprättas för att de ska ges möjlighet att vara med och påverka om fastighetens framtid? Ingen av dessa två enkla frågor besvarades.

Felaktig och vilseledande information har använts för att försvara idén att riva fastigheten vilket är oacceptabelt. Löften om att Rinkebyhuset ska vara kvar har lämnats till boende vilket det finns vittnesuppgifter på. Ändå framhärdar ansvarigt borgarråd att huset ska rivas utan att tillräckligt underlag finns framtagna. Alliansens förakt mot demokratiska spelregler är uppenbar.

Samma allians tar genom sitt beslut om rivning en stor risk att de fredliga demonstrationer som hållits nu snabbt urartar med bråk och skadegörelse som följd. Polisen har varnat för att situationen kan bli allvarlig om dialogen uteblir och förhastade beslut fattas.

Stadsrevisionen har i samband med försäljningar av fastigheter uttryckt att ”det är angeläget att nämndens beslutsunderlag är så fullständigt som möjligt.” Detta bör gälla för alla slags ärenden som förvaltningen lägger på nämndens bord för beslut. Detta ärende är ett exempel på raka motsatsen. Bristerna i underlaget är tydligt. Ärendet blir därmed ett nytt fall för revisorernas granskning.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag. Omröstning begärs och genomförs.

Omröstning

Omröstning begärs i förslag till beslut. I omröstningen står ja för ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) förslag till beslut (se beslutet) och nej för Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) gemensamma förslag till beslut. Omröstningens utfaller enligt följande:

Martin Michel (MP) nej

Camilla Lindberg (M) ja

Ingvar Snees (M) ja

Lennart Jansson (M) ja

Anna Wersäll (M) ja

Luke Cook (M) ja

Per Altenberg (FP) ja

Bengt Sandberg (S) nej

Helené Lilja (S) nej

Nicklas Nilsson (S) nej

Karin Falk (S) nej

Mattias Ericson (V) nej

Kristina Alvendal (M) ja

Vid sammanräkning av rösterna utfaller 7 ja röster mot 6 nej röster .

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) förslag till beslut vilket är kontorets förslag (se beslutet)

Reservation

Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet dels i delen om återremiss och i delen om förslag till beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§8 Angående småföretagarnas situation i Stockholms stad. Skrivelse från Martin Michel (MP). Svar på skrivelse

Dnr 2009/209/434

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (mp) enligt följande:

Har förvaltningen undersökt behovet av arbetsplatslokaler i Järvaområdet. Kanske finns intresse att hyra hela eller delar av Kvarnberget 1 efter viss rimlig och normal hyresgästanpassning?

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§9 Remissen om motion om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner. Svar på remiss

Dnr 2009/106/340

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) förslag:

1 I huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra:

Stockholms stads huvudsakliga verksamheter bör utföras inom den egna kommunens gränser om inte exceptionella skäl föreligger. Utifrån denna princip ifrågasätter vi om motionärens förslag om att bedriva energiproduktion i andra kommuner kan ses som vår uppgift enligt kommunallagen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 november 2009. I utlåtandet föreslås följande:

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets svar på remiss om motion om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) ställer sig bakom ett eget förslag (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

 1. Fastighetsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. stödja motionen samt i övrigt anföra följande:

Det är utmärkt att kontoret utreder samarbetsprojekt med grannkommuner om vindkraftsparker. Men fortfarande är det bara utredningar man pratar om och inte byggnation. Satsningar på biobränslen och solenergi lyser dessutom med sin frånvaro. Det finns de som hävdar att de skogar staden fram till 2007 ägde, trots en skogsvård inriktad på biologisk mångfald, skulle kunna förse staden med en stor del av det biobränsle som skulle behövas för uppvärmning. Denna resurs har den moderatledda majoriteten under innevarande mandatperiod dessvärre såld och dessutom alltför billigt. Misshushållningen med stadens resurser kan inte bli tydligare än så, vilket därmed skulle strida mot kommunallagen.

Enligt VP och budget för 2010 är det uppenbart att fastighetsnämndens sedan ett par år mycket angelägna energieffektiviseringsarbete hänskjuts till åren 2010- 2012, det vill säga nästa mandatperiod. Vi förstår mycket väl varför. Stora investeringar behövs och trots att de endast på 8 - 15 år är återbetalda samtidigt som staden både har minskat sina energikostnader med ca 30 % och kommit närmare de nationella miljömål för co2-utsläpp så tar inte den moderatledda alliansen det långsiktiga miljöansvar som man på nationell nivå gärna talar om. De tycks redan har kastat in handduken och låter nästa majoritet betala dessa investeringar och ta miljöansvaret.

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) förslag till beslut.

§10 Revisionsrapporten ”Stadshusparken – Upprustning av Wallenbergs gård”. Svar på rapport

Dnr 2009/103/354

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att som svar på revisionsrapporten åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Det framgår inte av ärendet om Stadsmuseet godkänt rampen till det övre planet?

Är det riktigt att merkostnad för felprojektering som leder till merkostnader på 0.5 mnkr ska betalas av fastighetskontoret? Vi förutsätter att konsulten har konsultansvarsförsäkring. I så fall borde konsultens försäkringsolag stå för denna merkostnad.

Det är inte bra om vi inom fastighetsförvaltningen har en så otydlig delegationsordning att sådana fel uppstår.

Uppgifter om totalbudget är oklar. I revisorsrapporten finns en sammanställning av kostnaderna på 4.842mnkr mot budget på 3 mnkr. Förvaltningen tycks ha haft en orealistisk bild av kostnaderna för projektet från början vilket projekteringskostnaden på 78000 kr visar. Projekteringskostnaden bör ligga på ca 7-9%. Även turerna kring huruvida buxbomsparterren skulle ingå eller ej vittnar om en osäkerhet och okunskap som inte hör hemma i ett projekt av denna dignitet.

Stockholms stad har mängder av granit och är känd för sina stenarbeten i gaturummet. Det är därför något anmärkningsvärt att man inte lyckas få fram mer passande sten än det som nu användes i anläggningen.

Vi får ständigt påminna om behoven av bra samarbete mellan förvaltningarna. När förvaltningen i ett annat ärende nyligen föreslår utbyggnad i två plan i ett blåklassat hus förstår vi att förvaltningen har en lång väg kvar att gå. Men sådant går som väl är att åtgärda.

§11 Utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall. Utredningsbeslut

Dnr 2009/201/420

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda utveckling och upprustning av fastigheten Riddaren 3, Östermalms saluhall inom ramen för högst 3 mnkr.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Förvaltningens inriktning på upprustning och utredning av saluhallen ser bra ut. Detta projekt borde kommit igång tidigare.

Vi vill påminna om att fastigheten är blåklassad enligt Stockholms stads kulturhistoriska klassificering samt att grannfastigheterna Riddaren 8 och 13 har grön klassning. Detta ställer krav på planering, begränsningar och hänsynstagande i utvecklingsarbetet. Troligen bör projektet även beröra grannfastigheterna när det gäller angöring, inlastning, personal- och administrativa lokaler med mera. Riddaren 13 ägs av staden vilket bör göra saken lättare. Insamlingssystemet främst för organiskt avfall och övrigt avfall måste förbättras och kapaciteten höjas.

§12 Överföring av fastigheten Brandstegen 1, Bäckvägen 1i Midsommarkransen från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

Dnr2009/206/425

Ärendet bordläggs.

§13 Försäljning av Sundby Gård, fastigheten Sundby 1:2 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/206/239

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Sundby gård, fastigheten Sundby 1:2 i Vallentuna kommun, för 13,4 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och vice ordförande Martin Michel (MP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

1) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Eriksson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§14 Försäljning av mark till Vallentuna kommun. Komplettering av genomförandebeslut

Dnr2009/206/431

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt om försäljning till Vallentuna kommun av totalt ca 1180 hektar mark, omfattande fastigheterna Bällsta 2:215 och 2:23–2:29, Åsta 1:14, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lindholmen 5:58 och 5:60-5:63 samt delar av fastigheterna Lövsättra 1:1 och Karby 3:1, samtliga i Vallentuna kommun, för en sammanlagd köpeskilling om 119 miljoner kronor.

 2. Fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner ovan nämnda köpekontrakt.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl.(M), Per Altenberg (FP) och vice ordförande Martin Michel (MP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid.

Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Marin Michel (MP) enligt följande:

Att bevara värdefull natur- och kulturmark för framtida behov av folkhälsobefrämjande åtgärder liksom långsiktigt bevarande av en rik flora och fauna är mycket viktigt för hela regionen . För att kunna göra detta så är det helt avgörande att de gröna kilarna i hela Stockholmsregionen inte bryts av och fragmentiseras så att viktiga spridningskorridorer försvinner, just som nu sker på många håll i Storstockholmsregionen.

Vi konstaterar att den borgerliga majoriteten i Vallentuna kommun har en annan syn på ägande mark i kommunen, än vad majoriteten i Stockholms stad har. I deras översiktsplan finns många områden som kommunen vill spara och skydda just för deras natur- och kulturvärden i anslutning till Gröna kilar, riksintressen och Natura 2000-områden. Det är vi tacksamma för. Självklart finns även planer på exploatering som är helt ok om det sker utifrån kunskap om hur det kan göras utan att viktiga naturvärden går förlorade.

I övrigt vill vi hänvisa till vårt Särskilda uttalande i inriktningsärendet daterat 2009-02-03.

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) särskilda uttalande.

§15 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal för Restaurangakademien AB på Slakthusområdet, fastigheten Johanneshov 1:1, hus 13. Slutrapport

Dnr2009/201/051

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande ombyggnad för Restaurangakademin AB i hus 13, gamla panncentralen, Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Försäljning av fastigheten Sunda 1:33 (sommargården Sunda) i Norrtälje kommun. Genomförandebeslut

Dnr2009/206/309

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Sunda 1:33 (sommargården Sunda) i Norrtälje kommun för en köpeskilling om 12 010000 kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl.(M), Per Altenberg (FP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) vill avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden beslutar att i första hand bordlägga ärendet.

Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP), ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel (MP) lämnar följande förslag till beslut:

Avslå kontorets förslag samt därutöver anföra följande:

Återremissen gällde bland annat att undersöka om Norrtälje kommun blivit tillfrågad om man vill köpa fastigheten. På tjänstemannanivå har en sådan förfrågan inte gjorts. Har det gjorts på politisk nivå? Nämnden har inte fått svar på detta. Vi föreslår därför bordläggning tills svar kommer.

Vid dagens sammanträde fattas beslut om försäljning av en av de sista riktigt fina kollogårdar, Sunda sommargård på Blidö som givit så många barn genom åren en minnesrik och fin sommarvistelse i skärgården.

Staden ägde genom fastighetsnämnden fram till 2005 ca 25 sommargårdar som huvudsakligen användes för kolloverksamhet för barn och ungdomar. Många av dessa fastigheter som i flera fall donerats till staden för just kolloverksamhet bestod av unika och mycket värdefulla skärgårdsfastigheter eller fina gårdar med egna skogar, ängar och badstrand vid en insjö. Detta sker samtidigt som behovet av bra fritidsverksamhet för barn och ungdomar ökar i stan. Det som nu sker när den moderatledda majoriteten säljer i stort sett alla återstående sommargårdarna är ett uttryck för en kortsiktig och ansvarslös politik som direkt drabbar de mindre bemedlade medborgarna som inte själva har råd att ordna trygg och bra tillsyn på sommarlovet för sina barn samtidigt som föräldrarna måste arbeta. Kollogårdarna blir till sommarparadis för några få välbeställda privatpersoner. I något enstaka fall har en gård sålts till en stiftelse som säger sig vilja fortsätta med kolloverksamhet. Härmed har staden gjort sig av med en värdefull resurs som skulle kunnat användas på många välbehövliga sätt. Att köpa kollotjänster och platser är dyrt och kommer inte att vara ett realistiskt alternativ i framtiden. Folkpartister och Kristdemokrater måste förklara sig hur de kan ställa sig bakom en sådan politik.

Kolloverksamhet är ett av de bästa sätten att motverka försämrat självförtroende hos barnen, segregation, ungdomskriminalitet och utanförskap, negativa företeelser som kostar samhället mycket pengar och mycket lidande för de enskilda. En annan lösning skulle kunna vara att överföra de återstående sommargårdarna till 'Stiftelsen Barnens dag samt prissätta och marknadsföra kolloverksamheten på ett betydligt bättre sätt än vad som sker idag.

I övrigt vill vi hänvisa till tidigare förslag till beslut daterade 2006-11-09 och 2006-12-14.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Vi har konsekvent motsatt oss en generell utförsäljning av stadens egendom. Inte minst då denna, som i det här fallet, sker utan minsta tillstymmelse till analys, utan helt grundar sig på ideologi.

Vi delar inte alls den moderatledda högeralliansens syn på hur sommargårdar ska förvaltas och tillgången hanteras. Att av princip sälja ut alla sommargårdar är knappast någon långsiktig politik och speglar den moderatledda högeralliansens grundläggande uppfattning att det inte bör vara ett allmänt åtagande att bedriva sådan verksamhet. Genom att avhända sig all infrastruktur omöjliggör man i praktiken ett säkerställande av denna verksamhets långsiktiga fortbestånd eftersom det – så snart alternativ användning finns – kommer att vara lönsammare att bedriva annan verksamhet. Det är också absurt att i planeringen för tillgången på sommargårdar enbart utgå från vad som råkade vara situationen 2007. Eftersom ärendet motiveras enbart av nämndens policybeslut kan vi inte godkänna beslutet. Det betyder inte att enskilda försäljningar inte kan motiveras. Sådana motiv har dock inte legat till grund för detta ärende.

Vi kan också konstatera att kontoret uppger att LSS- gårdarna har erbjudits Micasa, som avböjt förvärv, men att nämnden – om den beslutar i enlighet med kontorets förslag – slår fast att de ska förvaltas med en långsiktighet som inte sträcker sig längre än en uppsägning från Socialtjänstnämnden. Det innebär att staden inte är mer strategisk i sin fastighetsförvaltning än att man följer dagsnoteringarna. Det förskräcker.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag

Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michel (MP) förslag till beslut.

§17 Sammanträdestider för fastighetsnämnden under år 2010

Dnr2009/101/404

Bordlagt 2009-11-17 nr 4

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden fastställer datum för sammanträden 2010 enligt följande; 19 januari, 9 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Rapport från förvaltningschefen

§19 Övriga frågor

Martin Michel (MP) ställer frågor om Lövsättra fritidsby i Vallentuna kommun. Fastighetsdirektören redogör för kontorets syn.

Yildiz Kafkas (MP) föreslår nämnden att protokollet enbart skickas via mail samt att papperskopia dukas för läsning vid nästkommande sammanträde. Nämnden beslutar göra så.

§20 Fituna

Ordförande Kristina Alvendal (M) redogör för ett PM från stadsledningskontoret angående Fituna.