Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Studieresa till Nordiska Byggdagar i Paris den 27-29 april 2011

Dnr 2.4.3-164/2011

P
Omedelbar justering

5 Förordnande av rättegångsombud vid fastighetskontoret

Dnr 1.4-162/2011

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport angående justerad verksamhetsplan för 2011 och utökad limit på koncernvalutakontot

8 Motion (2011:4) om industriprogram för Stockholm. Svar på remiss

9 Skrivelse om att i samband med visionen om Söderstaden, utforma en bomässa i slakthusområdet. Svar på remiss

10 Brandskyddsarbete på Fastighetskontoret samt antagande av brandskyddspolicy

11 Uppgradering av hissar enligt Boverkets föreskrift BFS 2006:26, H10. Redovisning

12 Renovering och ombyggnad av bankettkök, Gyllene salens kök samt Stadshuskällaren och Ekens kök i fastigheten Eldkvarnen 1 (Stadshuset). Inriktningsbeslut

13 Provisoriska hallar för Idrottsförvaltningen på Farsta IP. Genomförandebeslut (Idf)

14 Flyttning av Sprallenhallen. Genomförandebeslut (Idf)

15 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och utförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Genomförandebeslut

16 Försäljning av fastigheten Gunnarsberg 2 i Hägersten. Inriktningsbeslut

17 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 19 april 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 31 mars 2011 och den 12 april 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.4-079/2011

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2011-02-23 enligt förteckning från den 17 mars 2011 anmäls.

§4 Studieresa till Nordiska Byggdagar i Paris den 27-29 april 2011 Dnr 2.4.3-164/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedts och borgarrådssekreteraren Jonas Uebels deltagande i konferensen Nordiska Byggdagar i Paris den 27-29 april 2011.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§5 Förordnande av rättegångsombud vid fastighetskontoret

Dnr1.4-162/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förordna fastighetsdirektören Juan Copovi Mena och juristen Lars Mattsson att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde enligt nedan.

2 Fastighetsnämnden beslutar att återkalla fullmakten för t.f. fastighetsdirektören Thomas Perslund.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Förordnande av

rättegångsombud vid

fastighetskontoret

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Fullmakt för fastighetsdirektören Juan Copovi Mena och juristen Lars Mattsson att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014

Dnr1.2.1-171/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014.

2 Fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ianspråkta 15,0 mnkr av tidigare års resultat för underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet år 2012.

3 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till utvidgad investeringsram 2012 på 70,4 mnkr för planerade investeringsprojekt.

4 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag på investeringsprioritering.

5 Fastighetsnämnden överlämnar förslaget till underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 till kommunstyrelsen.

6 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden att avslår kontorets förslag till underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för 2011

2 nämnden fastställer ett underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 utarbetat efter Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige

samt därutöver anförs:

Miljömässig hållbarhet

Det är gott att viktiga reformer genomförs för att underlätta en förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet som är långsiktigt hållbar rent ekonomiskt. Men både Stockholms medborgare och kommande generationer förtjänar även miljömässig hållbarhet. Även om vissa steg tagits för att öka energieffektiviteten, så är de långt ifrån tillräckliga och de motiveras också främst utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Detta är ett viktigt perspektiv och Miljöpartiet vill arbeta både lokalt, nationellt och globalt för att göra det långsiktigt hållbara till det kortsiktigt lönsamma.

Men fram tills dess är det nödvändigt att Stockholm tar ett grönt ledarskap och driver på utvecklingen, även när det inte är kortsiktigt lönsamt rent ekonomiskt. Energianvändningen ska minska med 30% till 2014 och vi gröna avsätter 100 miljoner kr per år för att uppnå detta.

Men vi ska inte bara minska energianvändningen, vi måste också öka produktionen av förnybar energi. Därför vill vi exempelvis utveckla avfallshanteringen i stadens fastigheter och inrätta omfattande system för källsortering och insamling av organiskt avfall för tillverkning av biogas.

I kontorets förslag till underlag skrivs det om att minska kostnaderna för energianvändning. Miljöpartiet skriver om att effektivisera och att införa förnybara energisystem för en lokalt och globalt långsiktigt hållbar framtid.

Stadens grönområden

Idag säljs Stockholms lantbruks- och skogsegendomar ut. Pedagogiska och ekologiska bondgårdar öppna för alla blir privata sommarställen. Stora natur- och kulturvärden förloras. Stockholm bör ta ett initiativ till samverkan kring friluftsfrågor och naturturism med kommuner i Stockholms län. Det behöver också tar nya initiativ för att värna den biologiska mångfalden och säkra medborgarnas tillgång till grönområden.

3) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att i huvud sak godkänna kontorets förslag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014. Därutöver anförs:

Socialdemokraterna instämmer till viss del i kontorets förslag till budget.

Stadens egna fastighetsbestånd bör användas för två övergripande målsättningar. Den första är att skapa goda förutsättningar för stadens egna samt för staden viktiga verksamheter. Den andra är att inom sitt område bidra till omställningen av Stockholm till en ekologiskt uthållig stad. Ett verktyg för att uppnå båda dessa mål är att avbryta den ideologiskt motiverade utförsäljningen av stadens mark och fastigheter. Istället bör mark och byggnader användas för att trygga Stockholms bostadsförsörjning, utveckling och invånarnas tillgång till natur och områden för rekreation.

Stockholms stad har behov av goda förvaltningsbyggnader för sin verksamhet. Nämnden ska därför vara en aktiv fastighetsförvaltare och verka för god kvalitet i de lokaler, byggnader och anläggningar som staden behöver. Fastighetsnämnden ska leda arbetet med att säkerställa att stadens nämnder har moderna, yt- och energieffektiva lokaler samt att dessa miljöanpassas. Den politik som förts inom fastighetskontoret den senaste mandatperioden har lett till eftersattunderhåll som på sikt kommer att ge Stockholm försämrade fastigheter. Den förda politiken innebär att man visar ett bättre ekonomiskt resultat på kort sikt, men att fastigheterna skadas, deras värde sjunker och det gör även trivseln i husen. Ett hus som inte underhålls håller sämre och kräver akuta reparationer. Där underhållet varit eftersatt ska detta stärkas enligt en långsiktig underhållsplan som nämnden ska upprätta.

Miljöaspekterna är en viktig del av stadens fastighetsförvaltning. För att förbättra processerna med att energieffektivisera fastigheter och verksamheter bör nämnden införa en redovisning av energikostnaderna när dessa ingår i hyran. Då blir också energikostnaden tydlig för verksamheten som i slutändan betalar kostnaderna. Det blir också ett sätt att få fastighetsägare och verksamheter att se effekterna av sina egna verksamheter och uppmuntra till besparingar.

Nämnden ska ha som målsättning att energieffektivisera sitt bestånd med 30 procent under mandatperioden.

Fastighetsnämnden har fortsatt ansvar för alla anläggningar som tidigare förvaltats av idrottsnämnden. Tillgången till ändamålsenliga och flexibla anläggningar av hög klass är en förutsättning för att stadens föreningsliv ska kunna fortsätta växa. Underhåll och anpassning ska ske kontinuerligt och i nära samarbete med idrottsnämnden och dess samarbetspartners. I takt med att Stockholm växer måste byggtakten av nya anläggningar ska vara hög. Placering av nya anläggningar göras med utgångspunkt från både idrottsliga, socioekonomiska och folkhälsomässiga skäl.

Som torgplatsförvaltare och fastighetsägare vid flera av stadens torg ansvarar nämnden för att i samverkan med andra berörda nämnder och aktörer skapa attraktivare mötesplatser. En levande stadsmiljö i hela staden ska understödjas, det kan gälla allt från café- och restaurangverksamhet till butiker och service. En särskild ansträngning bör göras för att utveckla lokala saluhallar i fler delar av staden.

Genom sitt fastighetsinnehav och ett aktivt fastighetsförvaltande ska Fastighetsnämnden bidra till utvecklingen av staden och dess verksamheter, samt omställningen av Stockholm till en ekologiskt uthållig stad. Det bör vara den övergripande inriktningen för 2013 och 2014.

I budget för 2012 bör följande verksamheter och prioriteringar styra Fastighetsnämndens budget:

- Utvecklingen av små saluhallar i förortscentrum.

- Inventering av det kvarvarande beståndet och utarbeta en ny fastighetsstrategi med utgångspunkt i kommunens behov av verksamhetslokaler, kommunens bostadsförsörjningsmål och behov av områden för fritid och rekreation.

- Som en del i en ny fastighetsstrategi ta fram ett upprustningsprogram för stadens fastigheter där energieffektivisering av fastigheter är en del av upprustningen.

I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas budgetreservation.

Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden att avslå kontorets förslag till underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för 2011.

2 Nämnden fastställer ett underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 utarbetat efter Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§7 Rapport angående justerad verksamhetsplan för 2011 och utökad limit på koncernvalutakontot

Dnr 1.2.1-614/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport till justerad verksamhetsplan 2011.

2 Fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att utöka nämndens limit från 4000 mnkr till 5200 mnkr på sitt konto inom kommunkoncernens samlade koncernkontostruktur.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Motion (2011:4) om industriprogram för Stockholm. Svar på remiss

Dnr 1.6-116/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på kommunstyrelsens remiss om motion (2011:4) om industriprogram för Stockholm från Carin Jämtin (S).

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M, Elisabeth Svensson (C), Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) föreslår (se beslutet).

2) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen tillstyrka motionen.

Stockholm växer och det är positivt, samtidigt som det ställer krav på Staden. Det ställer krav på en strategi för att bygga bort bostadsbristen och skapa jobb, men det ställer också krav på en strategi för att säkerställa att Stockholm också är en dynamisk, levande och växande stad där människor vill bo och arbeta också om trettio och femtio år. Staden behöver svara på frågorna om vilka sektorer vi vill se växa i Stockholm, vilka industrier vi vill se växa och sedan hur vi ser till att det blir så.

Precis som motionen anför har Stockholms industriområden naggats i kanterna under senare år och det har saknats ett helhetsgrepp. Ett alternativ till ett eget industripolitiskt program skulle kunna vara att låta ett industriprogram bli en del av Stockholm översiktsplan. Det skulle vara ett bra sätt att för Staden forma en strategi för Stockholms industriutveckling som dessutom hör samman med stadsutvecklingen i stort. Det blir då också naturligt att koppla samman industriutveckling och stadsbyggnad vilket är naturligt och nödvändigt, inte minst för att peka ut de geografiska platser som blir centrala för Stadens industriutveckling.

Motionen pekar på tre områden som idag är av strategisk vikt för Stockholms industri. Dessa är Slakthusområdet, Lunda industriområde och Årsta partihallar med Västberga. Slakthusområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena och de kommande åren kommer området med all sannolikhet få en annan karaktär. Då ökar behovet av att hitta andra geografiska platser att utveckla. Årsta partihallar med Väsberga skulle kunna vara en sådan plats. Platsen har ett bättre läge än exempelvis Slakthusområdet med mer utvecklat järnvägsnät vilket gynnar en hållbar industri. I en tid då efterfrågan på närproducerad ekologisk mat ökar kraftigt i Stockholm är det logiskt för Staden att finna möjligheter att utveckla sådan industri. Möjligheten att utveckla Årsta partihallar med Väsberga till ett ekologiskt hållbart och miljövänligt industriområde bör vara en del av ett industriprogram för Stockholm.

Motionen pekar också på de industriella möjligheter Stockholm har i och med den forskning som bedrivs vid Stadens lärosäten. Genom strategiska samarbeten mellan akademi och industri skulle vår stad ha alla möjligheter att bli ledande inom såväl forskning som teknikutveckling på området. Det skulle vara positivt för Stockholm som kunskapsstad, för industri och arbetstillfällen och dessutom för Stockholm som en hållbar stad.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M), Elisabeth Svenssons (C), Jakop Dalundes m.fl. (MP) och Mattias Ericsons (V) förslag.

Reservation

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Det går bra för Stockholm. Tillväxten är stark och arbetslösheten sjunker. Stockholms ställning är idag stark, men nya kraftansträngningar krävs för att göra Stockholm till den naturliga staden för företag att etablera sig i framför andra städer i norra Europa. Stockholm ska därför även fortsättningsvis vara en attraktiv stad för företag att starta och växa i, med en dynamisk arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram. Forskning, innovation och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och framtidsvillkor.

Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass – tecknar en framtidsbild där Stockholms stad fortsätter växa tillsammans med övriga Stockholm–Mälar­ regionen och har ett företagsklimat i världsklass. Enligt visionen finns här allt från internationella storföretag inom högteknologiska branscher till små avknopp­ningsföretag inom tjänstesektorn.

Vad gäller näringslivsutvecklingen konstateras i 2010 års översiktsplan att Stockholm idag har en näringslivs­stuktur som är utpräglat kunskapsintensiv med en stor tjänstesektor. Enligt Framtids­utred­ningen från 2008 lär tjänstesektorn fort­sätta öka under kommande decennier. Översiktsplanens inriktning i detta avseende syftar till att skapa goda förutsättningar för kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter och säkerställa ett brett utbud av arbetsplatser i hela Stockholm.

Med den näringslivsstruktur som finns i Stockholm och den ökning av framförallt tjänstesektorn som kan förväntas framöver är det svårt för staden att styra näringslivsutvecklingen enligt motionens intentioner.

§9 Skrivelse om att i samband med visionen om Söderstaden, utforma en bomässa i slakthusområdet. Svar på remiss

Dnr 1.6-131/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar fastighetskontorets svar angående remissen ”Om att i samband med visionen om Söderstaden, utforma en bomässa i slakthusområdet till kommunstyrelsen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Slakthusområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena och det är positivt att staden redan nu börjar fundera kring vilken karaktär området ska få. Utvecklingen innebär också att de industrier som idag finns i områden kommer att försvinna, vilket ökar behovet av att hitta andra geografiska platser där Stockholms industrier kan utvecklas. När Stockholm nu växer och expanderar krävs att staden tar sitt ansvar för att planera för morgondagen, att planera för såväl bostäder och infrastruktur som arbetstillfällen.

En bomässa i Slakthusområdet skulle kunna skapa en unik och mångfunktionell karaktär. En bomässa om framtidens lägenheter skulle dels stimulera kreativitet och entreprenörskap i Stockholm och dels åter sätta Stockholm på kartan som en stad som går före i stadsplanering och hållbar teknik. Genom att bevara delar av områdets speciella industrikaraktär samtidigt som området skulle moderniseras skulle en spännande och livfull miljö skapas. Det är en möjlighet vår stad inte bör gå miste om.

Innan beslut om en bomässa kan fattas bör dock staden se över Stockholms industriella utveckling och skapa ett industriprogram för vår stad, eventuellt som en fördjupad del av stadens översiktsplan. För detta krävs en bred politisk enighet. Både industrier och bostäder är viktiga inslag när vi bygger Stockholm, för att vår stad ska utvecklas och växa krävs såväl jobb och bostäder som teknisk utveckling och hållbar planering. Slakthusområdet är idag en av Stockholms viktigaste industristadsdelar och det är viktigt att staden tar ett helhetsgrepp om vår framtida industriella utveckling innan staden beslutar om hur Slakthusområdet ska utvecklas efter att industrierna flyttat därifrån.

§10 Brandskyddsarbete på Fastighetskontoret samt antagande av brandskyddspolicy

Dnr1.1.2-168/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets redovisning av brandskyddsarbetet i nämndens fastigheter.

2 Fastighetsnämnden antar kontorets förslag till brandskyddspolicy

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi godkänner fastighetskontorets redovisning av brandskyddsarbetet i nämndens fastigheter och antar kontorets förslag till brandskyddspolicy. Därutöver framhåller vi vikten av att utrymningsvägar alltid ska planeras med lösningar som även präglas av ett fokus på tillgänglighet för funktionshindrade.

§11 Uppgradering av hissar enligt Boverkets föreskrift BFS 2006:26, H10. Redovisning

Dnr 4.2.1-163/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av en uppgradering av nämndens hissar för att tillgodose Boverkets föreskrift BFS 2006:26.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Renovering och ombyggnad av bankettkök, Gyllene salens kök samt Stadshuskällaren och Ekens kök i fastigheten Eldkvarnen 1 (Stadshuset). Inriktningsbeslut

Dnr 4.2.1-166/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att projektera för ombyggnation av bankettkök Gyllene salens kök och Stadshuskällarens och Ekens kök till en kostnad om 5 mnkr.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra erforderliga upphandlingar och teckna erforderliga avtal för projekteringens genomförande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Provisoriska hallar för Idrottsförvaltningen på Farsta IP. Genomförandebeslut

Dnr4.1.1-173/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och idrottsförvaltningens genensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att ordna med provisoriska hallar på Farsta IP. Denna åtgärd beräknas kosta 12 mnkr.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att genomföra erforderliga upphandlingar och teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§14 Flyttning av Sprallenhallen. Genomförandebeslut

Dnr 4.1.1-174/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att flytta Sprallenhallen från Södermalm till Skarpnäckfältet Denna åtgärd beräknas kosta 9 mnkr.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att genomföra erforderliga upphandlingar och teckna erforderliga avtal för projektets genomförande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§15 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och utförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Genomförandebeslut

Dnr4.12.1-134/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att handla upp och anlägga konstgräsfotbollsplaner samt utföra husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP till en kostnad om 45 mnkr.

2 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att teckna hyresavtal om en tillkommande preliminär hyreskostnad, enligt Bilaga 1 i kontorets tjänsteutlåtande med idrottsförvaltningen, rörande Hjorthagens IP.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslutsamt därutöver anföra följande:

Det är mycket positivt att beslut om att anlägga konstgräsplaner på Hjorthagens IP nu realiseras.

Konstgräsplaner kan användas i princip obegränsat under årets alla snöfria dagar, och ger ett betydligt bättre underlag, bland annat för teknikträningen, vilket ger ett ökat nyttjande både per dygn och säsong. Vi har tidigare sett vilket lyft det kan göra för både föreningsidrotten och spontanidrotten i områden när nya konstgräsanläggning anläggs. Det kommer det säkerligen att innebära även för Hjorthagen.

Tyvärr har den borgliga majoriteten valt att investeringen ska inrymmas inom tilldelad investeringsbudget för idrottsnämnden och fastighetsnämnden, vilket i korthet innebär att andra angelägna projekt och investeringar nu trängs ut.

Det innebär att lika glada som de boende med omnejd kommer att bli i Hjorthagen lika ledsna kommer boende i andra delar av staden bli för att investeringar och nysatsningar i deras områden nu blir osäkra eller obestämt skjuts långt in i en osäker framtid.

Det är viktigt att arbetet kompletteras med en grön exploatering och bidrar till att gröna spridningsvägar stärks. Exempelvis ekplantering i anslutning till husbyggande och fotbollsplan. Det är också angeläget att minimera mängden asfalt och förbättra möjligheten att cykla till - och parkera cykel vid idrottsplatsen.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§16 Försäljning av fastigheten Gunnarsberg 2 i Hägersten. Inriktningsbeslut

Dnr5.3.2-059/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att påbörja försäljning av fastigheten Gunnarsberg 2 i Hägersten.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 mars 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) Elisabeth Svensson (C) och föreslår (se beslutet).

2) Rana Carlstedt m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att återremittera samt att därtill anföra följande:

Det är häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen fortsätter att sälja ut Stockholm.

Trots hård kritik, inte minst från stadens revisorer fortsätter majoriteten med utförsäljningarna som ett politiskt egenvärde. Denna politik har sin grund i majoritetens dogmatiska politik om att allt som kan säljas ska säljas och allt som kan privatiseras ska privatiseras. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Gång på gång kan vi konstatera att den nuvarande majoritetens strategi med ett lågt underhåll tycks ha ett politiskt syfte: Att ha som förevändning för försäljning. Ett dåligt underhåll och behöver aldrig bli ett skäl till försäljning. I det här fallet finns alternativ: Vi föreslår att fastighetskontoret får uppdraget utveckla fastigheten i stället för att avveckla den. Möjligetern till utveckling är många, allt från ungdom, idrott och föreningsverksamhet.

Det finns förutom de sakliga argument som framförts en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik.

2) Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar avslå förslaget till beslut och därutöver anförs:

Under hela mandatperioden 2006-2010 såg vi en massiv utförsäljning av stadens egendomar utanför staden. Vi har hela tiden agerat emot dessa ideologiska utförsäljningar.

Den moderatledda majoriteten har inte mäktat med fler argument för denna inskränkning i demokratin än att ägandet inte är en del av staden kärnverksamhet och de fastigheter man privatiserat har inte ansetts ha ett strategiskt värde. Vad detta strategiska värde är har man märkligt nog aldrig definierat, något som också fått kritik från stadens revisorer.

Nu noterar vi att detta även drabbat stadens egendomar inom stadens gränser. Det är samma argument som anförs, och lika lite får vi veta om varför försäljningen ska ske. Fastigheten har inte ett strategiskt värde för staden.

Vi anser att denna utförsäljning av medborgarnas gemensamma egendomar är djupt olycklig och oåterkalleligt inskränker demokratin.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer övriga förslag mot varandra och finner därefter att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M), Elisabeth Svenssons (C) och Jakop Dalundes m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Rana Carlstedt m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Vi anser att nämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att påbörja försäljning av fastigheten Gunnarsberg 2 i Hägersten.

Miljöpartiet framhåller vikten av att vid försäljning verka för att reservatets ändamål bibehålls och möjliggör för eventuella moderna och gröna infrastuktursatsningar. Exempelvis kan en överföring av en del naturmark till anslutande naturmark som redan är säkrad för allmänt nyttjande vara ett sätt att bidraga till förbättrade sociala förutsättningar och tillgång till grönytor.

§17 Rapport från förvaltningschefen

- Fastighetskontoret har arbetat med istappsjouren. Under den gångna perioden har totalt 4 st skador skett, inga personskador. Snöröjningen i år är ca 2 miljoner dyrare än förra året.

- Fallolycka vid byggnationen av Stockholms stadion med personskada som följd. Rapport till nämnden när utredningar är klara.

- Månadsrapport: I jämförelse med mars år 2010. Intäkterna ökade med 7 miljoner kronor av detta är 2 miljoner hyresintäkter. Utgifterna ökade med 27 miljoner kronor, varav stora delar är mer utfört planerat underhåll.

- Arbetet med att rekrytera unga för sommararbeten pågår intensivt.

§18 Övriga frågor

Ledamot lyfter Information angåenden SKLs utbildning Att leda offentligfastighetsföretag den 16-17 maj.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar att skicka 2+2 det vill säga två från vardera block på denna utbildning.

Nämnden önskar få information om idrottsförvaltningens verksamhet

Nämnden önskar få information om det pågående energieffektiviseringsarbetet