Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2011

6 Energieffektivisering. Lägesrapport

8 Ny ridanläggning i Sätra. Lägesrapport

9 Utveckling av fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

10 Motion om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Svar på remiss

11 Utredning om En effektivare förvaltning av statens fastigheter (SOU 2010:92). Svar på remiss

12 Utredning om Staten som fastighetsägare och hyresgäst. Betänkande (SOU 2011:31). Svar på remiss

13 Förlängning av hyresavtal för fastigheten Strömsborg 1. Genomförandebeslut

14 Förlängning av trafik- och renhållningsnämndens hyresavtal inom fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Genomförandebeslut

15 Upphandling av tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och viss administration avseende fastighetsskötsel. Genomförandebeslut

Dnr 2.6-208-2011

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3§§ i offentlighet- och sekretesslagen (OSL)

16 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 30 maj 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 6 maj 2011 och den 19 maj 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Delegationsbeslut fattat inom fastighetskontoret 29 april 2011 enligt förteckning från den 29 april 2011 anmäls.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2011

Dnr1.1.3-033/2011

Protokoll 2/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 21 mars 2011 anmäls.

§5 Tertialrapport 1 för fastighetsnämnden 2011

Dnr 1.3-223/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP) och Billy Ösths m.fl. (M) förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2011.

2 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till budgetjustering på 17,5 mnkr hörande till övertagandet av af Chapman och Stockholms ridhus som övertagits från idrottsnämnden.

3 Fastighetsnämnden överlämna tertialrapport 1 för 2011 till kommunstyrelsen.

4 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen

Samt därutöver anföra;

Fastighetskontoret arbetar efter en ambitiös miljöinriktning och lägger ner stora resurser på miljöarbetet. Exempelvis är 205 miljoner kronor avsatta för energieffektiviseringsprojektet som pågår 2010-2013. Kontoret genomför generellt sett ett mycket bra arbete.

Kontoret bör dock bli än mer aktiva i sitt arbete med att införa gröna hyresavtal och kontoret bör också skyndsamt utreda avtalsvillkoren för sina befintliga fordon för att snabbt kunna konvertera till elbilar. Kontoret bör likaledes utreda avvikelsen gällande elförbrukningen hos de abonnemang man administrerar.

Staden ska vara ett föredöme i miljöarbetet och här spelar fastighetskontoret fortsatt en viktig roll.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontoret förslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande tjänsteutlåtande från den 9 maj 2011.

1 Godkänna tertialrapport 1 för 2011.

2 Godkänner kontorets förslag till budgetjustering på 17,5 mnkr hörande till övertagandet av ansvaret för af Chapman och Stockholms ridhus som övertagits från idrottsnämnden.

3 Beslutar att överlämna tertialrapport 1 för 2011 till kommunstyrelsen.

4 Beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Maj- Len Eklund (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår följande:

1 Fastighetsnämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag till beslut.

därtill anförs följande:

Stadens roll som fastighetsägare är en viktig roll. Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara i dag utan också om 20 år.

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus driver en helt annan fastighetspolitik. Utförsäljningar och dåligt underhåll av stadens fastigheter var under den förra mandatperioden majoritetens huvudspår, en trend som fortsätter också under den första delen av 2011. Det är, minst sagt beklagligt.

Fastighetsnämndens verksamhet styrs utifrån nyckelbegrepp som ”strategisk” och ”stärkt kundfokus”. Begreppet duger dock inte att utvärdera verksamheten utifrån och har ingen styrande funktion. I stället är det den politiska beställningen – ”sälj allt som går” – som styr verksamheten. Det finns stora risker att natur- och kulturvärden hamnar i kläm när allting styrs utifrån ekonomiska incitament. I förlängningen riskerar det dessutom skada stadens ekonomi, då den förda politiken skadar såväl bostadsmarknad som arbetsmarknad och näringsliv.

Vi beklagar den kortsiktiga politik som fortsatt präglar Fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan i stället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och är inte ett tecken på god förvaltning.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP) och Billy Ösths m.fl. (M) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Maj- Len Eklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Avfallshantering

Vi välkomnar kontorets framsteg när det gäller förbättra miljömässigheten i avfallshanteringen, framför allt i Östermalmshallen. Men vi ser samtidigt klart och tydligt att om Stockholm ska nå upp till sina ambitioner om att vara en miljöstad i världsklass är det långt kvar till målet.

Vi vill ge direktiv till fastighetskontoret att prioritera detta arbete och vi vill i budgetarbetet prioritera mer resurser till utredningar och investeringar för att se till att våra mål nås.

Elförbrukning

Det är tydligt att energieffektiviseringsmålen inte uppnås, vilket också revisorerna kritiserar i sin rapport. Även om en del ytterligare insatser nu genomförs är det viktigt att peka på att det har saknats konkreta direktiv från den majoriteten i fastighetsnämnden och framför allt har det saknats resurser.

Miljöpartiet har i sin budget avsatt 100 mnkr per år för energieffektivisering. Detta skulle vara ekonomiskt lönsamt, driva fram nya arbetstillfällen i en viktig framtidsbransch och inte minst minska Stockholms miljöpåverkan.

Särskilt uttalande lämnas av Maj- Len Eklund (V) enligt följande:

Visionen för fastighetsförvaltningen är god, nämligen att Stockholm ska vara ”ett Stockholm i världsklass – där vi skapar värden och attraktiva miljöer som lämnar ett positivt intryck”.

Som V tidigare påpekat så harmoniserar visionerna med det man kan läsa i miljömålen, där alla kulörer finns med och flera mål uppfylls inte, vilket man

bl a kan läsa om i kapitlet om att Stockholms livsmiljö ska vara hållbar, ex vis elförbrukningen har en så stor avvikelse som 10%, andelen elbilar rödmarkeras.

Vidare kan man läsa i T1 att kostnaderna beräknas uppgå till 679 mnkr, en ökning med 52,2 mnkr i förhållande till budget, vilket vi inte kan tolkas som annat än stora brister i den borgerliga majoritetens i att hantera stadens budget och planering.

Vi kan konstatera att om vår budget hade fått råda skulle miljön fått en betydligt mer framskjuten plats.

§6 Energieffektivisering. Lägesrapport

Energieffektivisering. Lägesrapport
Dnr4.1-156/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande energieffektiviseringsprojektet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) enligt följande:

För att bidra till att minska Sveriges klimatpåverkan måste användningen av energi minska. Stockholms stad har bland annat antagit ett ambitiöst klimatmål till 2015 som säger att utsläppen av växthusgaser ska minska med 25 %. En del av detta miljöarbete handlar om att på ett långsiktigt hållbart sätt förvalta och utveckla Stockholm stads fastigheter. Fastighetskontoret arbetar därför ständigt med energibesparingar, och en omställning till förnybara energislag, i de kommunala fastigheterna.

Det är därför bra att kontorets energieffektiviseringsprojekt, som är den viktigaste delen i arbetet mot ett energieffektivt och koldioxidneutralt fastighetsbestånd, kommer igång ordentligt. Projektet ska bidra till att minska kontorets utsläpp av växthusgaser samtidigt som kontoret ska leverera ett inomhusklimat som ger nöjda hyresgäster. Energieffektivisering ska alltid beaktas i de beslut kontoret fattar och genomsyra verksamheten som bedrivs.

Stockholm kan, och ska, utvecklas till en stad där byggnader och infrastruktur baseras på hållbara energilösningar. Med energieffektiv teknik kan staden vara en aktör för miljödriven tillväxt och utveckling samt minska sina driftskostnader. Det tjänar vi alla på.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj- Len Eklund (V) enligt följande:

Kommunerna i Sverige äger mycket fastigheter, exempelvis skolor, idrottsanläggningar och köpcentrum. Stockholm, som en av Sveriges största kommuner, äger tusentals byggnader. De flesta är onödigt energislukande. För de 2000 byggnader som staden förvaltar kostar värme, kyla och el mer än 100 miljoner kronor årligen. Samtidigt vet vi att det finns stora möjligheter till energieffektiviseringar på 30–50% som skapar stora besparingar, både på kort och lång sikt.

Mer än 50 av Sveriges kommuner har valt att satsa på att energieffektivsera sina byggnader med hjälp av energitjänstekontrakt (även kallad Energy Performance Contracting, EPC). Modellen innebär att en entreprenör anlitas för att analysera energiförbrukningen i en fastighet – identifiera brister, föreslå åtgärder, räkna på potentiella kostnadsbesparingar samt föreslå en projektplan. Till denna projektplan knyts ett kontrakt mellan entreprenören och kommunen. Kontraktet garanterar kommunen riskfri ekonomisk lönsamhet genom att entreprenören tar på sig ansvaret för renoveringskostnaderna. Entreprenören täcker sina kostnader genom att få del av kostnadsbesparingarna.

Den moderatledda majoriteten lät dock tyvärr staden bryta det ingångna EPC- avtalet så att Fastighetskontoret tvingades till en omstart i egen regi. Olika jurister hade motstridiga tolkningar om huruvida EPC-avtalet stred mot lagen om offentlig upphandling. Beslutet om energieffektiviseringsprojektet togs i fastighetsnämnden den 20 april 2010. Förseningen leder till att upphandlingen av entreprenör inte sker förrän hösten 2011 och byggstarten väntas vara först i mars 2012.

Detta beslut därför dubbelt olyckligt och det hade varit bättre att satsa på EPC.

EPC är en framgångsrik modell för energieffektivisering i byggnader som uppvisar god lönsamhet. Fastighetsägarens kostnader för projektet finansieras av uppnådd energibesparing och entreprenören lämnar en garanti under hela återbetalningstiden. I ett pressmeddelande från Energimyndigheten står att ”marknadseffekterna av att Stockholm stoppat sitt EPC-projekt kan bli mycket olyckliga”. Energimyndigheten och Miljöstyrningsrådet anser att tidigare rättsfall ger stöd för affärskonceptet och att det finns anledning att fortsätta arbetet med upphandling av EPC.

Stadsrevisionen riktar mycket riktigt kritik mot Fastighetsnämnden måluppfyllelse främst vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Revisorerna noterar stora förseningar och bedömer att nämnden inte har uppnått fullmäktiges eller nämndens ambitioner.

Förseningen av energieffektiviseringsåtgärderna har lett till att den moderatledda majoriteten har smitit från en investeringskostnad på flera hundra miljoner kronor. Få projekt är så lönsamma som just energieffektiviseringar.

Ytterligare medel skulle vara ekonomiskt lönsamt, driva fram nya arbetstillfällen i en viktig framtidsbransch och inte minst minska Stockholms miljöpåverkan.

§7 5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Redovisning

Dnr 4.2.1-167/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av den 5-åriga underhållsplanen för fastighetsnämndens fastighetsbestånd.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 3 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj- Len Eklund (V) enligt följande:

Vi vill se utökad samordning till helhetssansvar för utvecklingen av underhållet. Detta gäller inte minst yttre underhåll. Det är ännu många stockholmare som irriteras över att många yttre underhållsarbeten och återställanden upprepas många gånger och att uppenbara utvecklingsbehov finns kvar efter varje återställande. Vi tror att det kan finnas stora resursbesparingar att hämta hem om samordningen inom staden kan öka. Varje underhållsinsats har ansvar att utvecklas till en långsiktigt hållbarare helhet.

§8 Ny ridanläggning i Sätra. Lägesrapport

Dnr 4.1.1-218/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande ny ridanläggning i Sätra.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 27 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Exploatering med koppling till ett naturreservat måste säkra att naturreservatet stärks. Helhetsansvaret för den yttre utvecklingen glider lätt över till annans ansvar utan styrning och kvalitetssäkring. Tydligt ansvar måste tas för att se till att exploateringens yttre miljö stärker reservatet och dess lockelse.


Ansvaret att utveckla adekvat koppling till busshållplats med klimatskydd, belysning och lockande samband till huvudentré och naturreservat får inte skjutas över till totalentreprenör eller SL utan tydliga ansvarsdirektiv. Kortsiktiga mindre kvalitativa lösningar är billigare för stunden, men riskerar bli dyrare i ett längre helhetsperspektiv.

§9 Utveckling av fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

Dnr 4.4-147/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande utveckling av fastigheten Skansen 23, Teaterhuset.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj- Len Eklund (V) enligt följande:

Vi ser mycket positivt på ambitionerna att förbättra utemiljön kring Brunkebergs torg. Vi ser också stora utmaningar att förändra bilden av platsen och trafikflödet, vilket kan kräva större insatser inte bara kring Teaterhusets sceningång.

§10 Motion om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Svar på remiss

Dnr 1.6-159/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på kommunstyrelsens remiss om motion om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv från Tomas Rudin (S).

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§11 Utredning om en effektivare förvaltning av statens fastigheter. Betänkande (SOU 2010:92). Svar på remiss

Dnr 1.6-220/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Utredning om en effektivare förvaltning av statens fastigheter. Betänkande (SOU 2010:92).

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj- Len Eklund (V) deltar inte i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Utredning om Staten som fastighetsägare och hyresgäst. Betänkande (SOU 2011:31). Svar på remiss

Dnr 1.6-234/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen om ”Utredning om staten som fastighetsägare och hyresgäst. Betänkande (SOU 2011:31)”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj- Len Eklund (V) deltar inte i beslutet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Förlängning av hyresavtal för fastigheten Strömsborg 1. Genomförandebeslut

Dnr3.2.2-021/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner en förlängning av hyresavtalet med Regeringskansliet i fastigheten Strömsborg 1, från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2012.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Vi hade gärna sett att en förlängning av avtalet också hade inneburit att avtalet förhandlades om till ett kallhyresavtal, för att stärka incitamenten för hyresgästen att själv minska sin energianvändning.

§14 Förlängning av trafik- och renhållningsnämndens hyresavtal inom fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Genomförandebeslut

Dnr 3.2.1-193/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden förlänger hyresavtalet med trafik- och renhållningsnämnden avseende lokal i fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset, med ytterligare tre år.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§15 Upphandling av tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll för del av fastighetskontorets fastigheter utanför tullarna. Genomförandebeslut

Dnr 2.6-208-2011

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ i offentlighet- och sekretesslagen (OSL)

§16 Rapport från förvaltningschefen

P sammanträdet den 14 juni 2011 kommer Avlsatningsmodeller att presenteras.

Fastighetsnämndens sammanträde den 14 juni 2011 kommer att hållas i Storkyrkförsamlingen Stortorget 1.

Efter det sammanträdet kommer en visning ske av Rådstugan 2, ”Likkällaren”, under Storkyrkans gård.

§17 Övriga frågor

Frågor för beredning

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighetsnämnden enligt följande:

1 Inventera möjligheterna till gröna tak från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh (M) och Elisabeth Svensson (C). Dnr 1.6-250/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till fastighetskontoret för beredning.