Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2013-03-05

Sammanträde 2013-03-05

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegering

5 Handlingsplan för utökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling. Svar på remiss

6 Motion om en träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Svar på remiss

7 Motion om upprättande av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs BP. Svar på remiss

8 Remiss av betänkandena ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen. Svar på remiss

9 Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Stockholms stad. Svar på remiss

10 Framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken. Svar på skrivelse

11 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, samt fastigheterna Spelbomskan 3 och 13. Reviderat utredningsbeslut (KUF)

12 Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Reviderat utredningsbeslut (KUF)

13 Internationell gästspelsscen i en av gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Reviderat utredningsbeslut.

14 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och genomförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Slutrapport

15 Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Slutrapport

16 Enklare idrottshallar. Rapport

17 Rapport från förvaltningschefen

18 Frågor för beredning och övrig information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Ewa Larsson (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 19 mars 2013 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 21 februari 2013 och den 5 mars 2013 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-046 /2013

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-11-08 – 2013-02-11.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 12 februari 2013.

§4 Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegering

Dnr. 1.4.-106/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av förvaltningschefens beslut den 1 februari 2013 om vidaredelegering och beslut om verkställighet med anledning av införande av teamledare, upphörande av delegat biträdande avdelningschef, gruppledare och kommunikationsansvarig samt vissa förtydliganden.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§5 Handlingsplan för utökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling. Svar på remiss

Dnr 1.6-577-2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar

att delvis godkänna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen

att därutöver anföra följande:

Vad gäller insamling av matavfall och andra biomaterial, för rötning, är Stockholm långt ifrån bäst i Sverige och ännu längre från att vara i världsklass. Trots att stadens höga densitet borde göra det enklare än för andra kommuner att effektivisera insamling av användbart avfall.

Miljöpartiet har kontinuerligt påtalat vikten av matavfallsinsamling och lagt förslag för hur den kan förbättras.

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Det är fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i t.ex. Västerås. Avfallstaxan ska än tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som ingår i Stockholms pilotstudie.

Äntligen ser vi ett trendbrott, och plötsligt ska Stockholm bli världsbäst. Vi ser positivt på detta, men lösningen är inte en enskild aktivitet. Vi behöver anpassa flera delar av samhället för att nå ända fram. Vår rekommendation är att börja med att samordna stadens egna verksamheter. Än finns ingen struktur för att, t ex alla förskolor, ska kunna samla in sitt matavfall för rötning.

För att matavfallsinsamling ska kunna införas på bred front i Stockholm krävs styrande åtgärder och investeringar i kapacitetsstarka anläggningar på flera ställen inom staden. Samtliga nuvarande insamlingsmetoder och system för optisk sortering bör användas. Det är önskvärt att bygga upp system som staden själv har rådighet över, så att kapaciteten i anläggningarna i första hand kan användas för matavfall som uppkommer i Stockholm.

Biogasen kan användas främst som drivmedel för fordon vilket ger stora miljövinster. Det är av vikt att matavfall från de kommunala verksamheterna samlas in och används som råvara, stadens verksamheter ska vara ett föredöme. Före ett snabbt införande behövs kartläggning och beslut om lämpliga åtgärder utifrån lokalernas beskaffenhet och geografiska läge. Något som begärts från lokala stadsdelar.

De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. Ledig rötningskapacitet i andra anläggningar i regionen ska utnyttjas under uppbyggnadsperioden, men exempelvis är SRV:s anläggning är i första hand avsedd för Södertörnskommunernas behov.

3) Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar

att delvis godkänna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen
att därutöver anföra följande:

Det är positivt att staden nu äntligen påbörjar arbetet med matavfallsinsamling. För att hitta de bästa lösningarna för vår stad finns anledning att se över fler metoder än de som i den föreslagna planen anges. Det vanligast sättet att samla in matavfall är genom att en kommun helt enkelt delar ut matavfallsinsamlingspåsar som sedan samlas in. Det är inte säkert att det är det bästa sättet. För Stockholm, med stora trängselproblem, finns stort intresse att testa andra modeller som inte är beroende av lika täta turer. Sopsugar är ett sådant alternativ, vilket torde vara intressant när nya stadsdelar byggs men också för en del äldre stadsdelar. Gamla stan är en stadsdel som är tät och trång, och där företag, restaurang och boende befinner sig i en kulturhistoriskt känslig miljö. Sopsugssystem i Gamla stan bör övervägas.

Ett annat intressant alternativ är torrkonservering av matavfall. I ett sådant system uppförs en större behållare i anslutning till fastigheten. I behållaren kastas matavfallet efter det samlats in i påsar. Väl i behållaren torrkonserveras matavfallet för att sedan malas. På så vis tar matavfallet mindre plats, väger mindre och blir luktfritt. Det torkade matavfallet transporteras sedan med betydligt glesare turer till rötningsanläggningar där det blöts upp för att kunna rötas. Biogasutbytet av torrkonserverat matavfall är dessutom högre än av konventionellt insamlat matavfall, vilket gör att miljö- och energivinsterna ökar.

Enligt Avfall Sverige ger torrkonservering av matavfall fördelar vid sortering, lagring, insamling och behandling av hushållens matavfall, särskilt vid utvinning av biogas. Följande positiva effekter av torrkonserveringen har påvisats eller visats vara sannolika:

· Minskning av matavfallets vikt och volym med 75 %

· Minimerade avfallstransporter till exempelvis 1-4 gånger per år, beroende på lagringskapacitet

· Energiförbrukningen vid torkningen är endast 3,5 watt per timme och hushåll, vilket motsvarar förbrukningen för en energisnål TV i stand-byläge

· Cirka 30 % högre biogasutbyte jämfört med konventionellt insamlat matavfall

· Ett luktfritt, lagringsbart och lätthanterligt material

· Stoppad nedbrytning som bevarar det färska matavfallets kvalitet

· Minimal manuell hantering för renhållningspersonal

· Mindre lukt, insekter och emissioner från sopkärl

· Inget lakvatten i sopbilar

· Torkning som konserveringsmetod upplevs som naturlig och lätt att kommunicera

Fördelarna med ett utbyggt system för att torrkonservera matavfall är många, särskilt i trängselns Stockholm. Den största kostnadsposten för ett torrkonserveringssystem är investeringen i själva torkanläggningen. Investeringen är på kort sikt något dyrare än för ett konventionellt matavfallsinsamlingssystem, men sjunker efter cirka 8 år för att bli betydligt billigare. Genom att titta på ett exempel från Göteborg ser vi att kostnaden under avskrivningstiden för torkanläggningen utslaget per lägenhet och år, blir 246 kr för det konventionella systemet och 284 kr för systemet med torrkonservering av matavfall. Efter ekonomisk avskrivning av torkanläggning blir kostnaden 246 kr för det konventionella systemet och 126 kr per lgh och år för systemet med torrkonservering av matavfall. För restauranger och butiker finns möjligheten att investera i en mindre torkanläggning, en så kallad biotork. Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att bygga ut ett system för att torrkonservera och samla in matavfall i Stockholm i stor skala, och påbörja ett eller flera pilotprojekt.

När staden får igång insamlandet av matavfall kommer det också finnas anledning att se över hur rötandet av matavfallet i stor skala ska ske. Trafik och renhållningsnämnden ska tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en sådan plan.

4) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att

1 delvis godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande:

Det finns många positiva delar i liggande förslag till Handlingsplan för ökad insamling av matavfall, men i en snabbt växande stad får inte ambitionsnivån vara för låg. Vänsterpartiet förordar att målet för insamlat matavfall sätts till 70% före 2017 års utgång.

Stockholm ligger långt efter många andra städer i Sverige när det gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna. Då skulle man kunna avveckla de gröna behållarna, ersätta dem med fastighetsnära insamling, och låta producenterna betala även fortsättningsvis, men till kommunen, och ge medborgarna ett betydligt enklare och effektivare sorteringssystem.

Fastighetskontoret berörs främst genom att tillgodose de tekniska förutsättningarna för matinsamling i fastigheterna. För att leva upp till målsättningarna bör fullgoda satsningar, givetvis även göras även i fastigheter med en mindre avfallshantering, såsom exempelvis museum.

Fastighetskontoret berörs främst genom att tillgodose de tekniska förutsättningarna för matinsamling i fastigheterna. För att leva upp till målsättningarna bör fullgoda satsningar, givetvis även göras även i fastigheter med en mindre avfallshantering, såsom museum.

För att täcka de investeringskostnader som krävs för erforderlig utrustning, samt då avfallet är en värdefull råvara för biogasframställning, lyfter fastighetskontoret att fastighetsägaren skall ersättas för insamlat matavfall, i stället för att som tidigare, betala för hämtning. Detta skall även fortsättningsvis regleras i avfallstaxan, så att den som har en hög andel sorterat avfall, betalar mindre än den som inte tillhandahåller möjligheter för sortering. På så sätt ökar incitamentet för fastighetsägare att anordna fastighetsnära insamling, något som alla har att vinna på i en stor stad som Stockholm.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sonja Pagrotsky m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§6 Motion om en träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Svar på remiss

Dnr 1.6-582/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att besvara remissen om motion om en träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm från Kommunstyrelsens Stadsbyggnads- och idrottsrotel med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 30 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar

Att tillstyrka motionen

att i övrigt anföra

Fastighetsnämnden äger inte beslutet om nya träningshallar men kan alltid uttala sig generellt.

Miljöpartiet menar att motionärerna tar upp en viktig jämställdhets och hälsofråga. I detta ärende skulle lämpligen könsuppdelad statistik kunna ha presenterats att belysa hur stadens medel i dag fördelas mellan befintliga hallar.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) ), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Den 9 februari sa idrottsborgarrådet Regina Kevius till DN att det blir en ny bandyhall i Stockholm. Därav är det något uppseendeveckande att fastighetskontoret, om man läser tjänsteutlåtandet, ännu inte verkar ha fått några indikationer på hur den investeringen ska göras.

Vidare vill vi understryka vikten av att skridskoföreningar och konståkningsföreningar likväl som bandyföreningar tas med i den dialog som idrottsborgarrådet uttalat ska föras med föreningslivet om utformningen av anläggningen.

§7 Motion om upprättande av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs BP. Svar på remiss

Dnr 1.6-090/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden besvarar remissen om upprättande av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs BP från Stadsbyggnads- och idrottsroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar

att delvis godkänna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen
att därutöver anföra följande:

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm, liksom i hela landet. Var tredje organiserad idrottsaktivitet bland barn och unga i Stockholm utgörs av fotboll. Det gäller även i Bredäng med omnejd.

För att kunna upprätthålla detta intresse hos ungdomarna är det viktigt att det finns en fotbollsplan i området som det går att spela på, ett klubbhus där uppläggen inför matcherna kan diskuteras och omklädningsrum att byta om i. Det är viktigt att vi signalerar att ungdomars verksamhet är viktig att satsa på. Bristen på fotbollsplaner är ett stort problem, det vet vi. Vi är dessutom överens om att anläggning av konstgräs ökar glädjen i att nyttja planerna, att det främjar föreningslivet och ger fler ungdomar möjlighet att delta i en meningsfull fritid.

Idrottsnämnden har nyligen behandlat ett förslag om att anlägga konstgräs på Sätra BP. Det råder idag akut brist på konstgräsplaner i området. I Skärholmens stadsdel finns endast en 11-manna konstgräsplan och den ligger inte i den centrala delen av Skärholmen.

Med anledning av ovanstående anser vi att det brådskande ska införas ett anläggande av konstgräsplan på antingen Sätra BP eller Bredängs BP i investeringsbudgeten.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§8 Remiss av betänkandena ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen. Svar på remiss

Dnr 1.6-091/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens stadsbyggnads- och idrottsrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Remiss av betänkandena ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi håller med utredarna om att stoppregler av kommunala särkrav kan inverka positivt på byggkostnaden, att det kan skapa stordriftsfördelar, att det kan frigöra industriellt byggande och att det också kan leda till fler möjligheter för mindre aktörer. Vi är dock helt emot att införa en stoppregel, mot att bara verka för mer samarbete och forskning. Det kommer inte att leda till någon förändring. Tvärt om leder det till försämrade möjligheter för hållbart byggande. Istället måste vi verka för att de kommunala särkraven tas bort och att vi samtidigt ändrar i Boverkets byggregler. Regelförändringarna måste dessutom följas upp med utökad tillsyn och kontroll för att regler efterföljs.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Vi är positiva till kontorets remiss och gillar särskilt följande skrivning: ”De särkrav som Stockholms kommun ställer (...), strävar även efter att främja ett mer långsiktigt tänkande. Det är möjligt att särkraven är en faktor som bidrar till att byggkostnaden är högre i Stockholms kommun jämfört med andra kommuner som inte ställer särkrav. I ett längre perspektiv är det sannolikt att särkraven bidrar till en lägre totalkostnad, på grund av exempelvis lägre energikostnader. Särkraven medför även en minskad risk för att giftiga ämnen byggs in i byggnaderna. Giftiga ämnen kan påverka brukarens hälsa negativt och medföra onödiga saneringskostnader för fastighetsägaren. Kontoret befarar att kemikaliefrågan är en kommande storfråga inom miljöområdet.”

Vi menar dock att det är en lång väg kvar innan detta perspektiv fullt ut präglar budget, verksamhetsplan och andra direktiv från den politiska ledningen.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Vi tycker att kontorets förslag till remiss är bra. Det är dock en sak som borde ändras så att texten stämmer bättre överens med remissens andemening. Vi anser inte att de krav på miljö och energi som Stockholms stad ställer är märkliga särintressen. Kraven har föregåtts av demokratiska processer, och de är inte bara rimliga och utvecklingsdrivande utan även för allas bästa.

Stockholms stad bör därför inte acceptera begreppet "särkrav" och dess innebörd. Vi ställer krav. Inte särkrav.

Vi anser att ordet särkrav bör bytas ut mot ordet krav i remissvaret.

§9 Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr 1.6-092/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens stadsbyggnads- och idrottsrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Stockholms stad”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§10 Framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken. Svar på skrivelse

§11 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, och fastigheterna Spelbomskan 3 och 13. Reviderat utredningsbeslut

Dnr 5.2-066/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, samt fastigheterna Spelbomskan 3 och 13 för högst 9 mnkr inom förvaltningens budgetram.

2 Fastighetsnämnden beslutar att anmäla beslutet till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 14 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att föreslå fastighetskontoret:

1 Att delvis godkänna uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek

2 Att uppdra staden att sammanfatta och redovisa material som arbetats fram till den förra arkitekturtävlingen

3 Att vidare anföra följande:

Huvudbiblioteket från 1928 ritat av arkitekt Gunnar Asplund har en unik ställning i både svensk och internationell arkitekturhistoria.

Stadsbiblioteket och dess tillhörande tillbyggnader måste uppgraderas med ny teknik samt i möjligaste mån uppfylla nya myndighetskrav gällande energiprestanda och tillgänglighet. Stadsbiblioteket behöver inför framtiden även vidareutvecklas till en utökning av de nya publikströmmar som kommer att uppstå vid Odenplan då en ny kombinerad pendeltågs- och tunnelbanestation öppnar. Successivt måste stadsbiblioteket anpassas för att möta ett förändrat medielanskap. Utvecklingen av digitala medier och förändringen av människors läsvanor är snabb. Oavsett medium behövas centrala platser för socialt utbyte kring budskap i litteraturen.

Det är vidare av stor betydelse att originalinventarierna i Stadsbiblioteket och annexen inventeras och bevaras. Vi har sett alltför många exempel på hur möbler, konstverk, mm har försvunnit från stadens fastigheter. Ett inventeringsarbete med bevarandeplan av inventarierna bör därför ingå antingen i det föreliggande utredningsuppdraget eller tillkomma i senare skede. Det tilläggas att det är anmärkningsvärt att kontoret inte nämner någon av de utredningar som gjordes - och som var väldigt omfattande - inför arkitekturtävlingen.

Dessutom riskerar Stadsbibliotek och liknande projekt som kulturklustret för Norra Djurgårdsstan att bara bli kulturell världsklass i viljan, men i praktiken präglas av kortsiktig ekonomisk vinning. Ingen Sidney- eller Osloopera, inget Asplundsbibliotek och ingen Hagapark skulle kommit till om det primära fokuset varit att minimera nuets byggkostnader.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar

att delvis godkänna kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra

Det är positivt att de nämnda fastigheterna nu rustas upp. Men i några av fastigheterna hyr kontoret ut till kommersiella aktörer. Detta samtidigt som huvudbiblioteket är i skriande behov av mer utrymme och skulle behöva alla lokaler i den kulturklassade byggnaden. Vi kan under inga omständigheter förstå hur det kan vara ett kommunalt strategiskt ägande att prioritera bort kulturverksamhet i lokaler vars ändamål just är detta till förmån för kommersiella aktörer som McDonalds i detta fall. Istället borde kontoret i dialog med kulturförvaltningen diskutera vilket innehåll Basaren skulle kunna få.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Sonja Pagrotsky m.fl. (S).

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Det är positivt att stadsbiblioteket rustas upp. I samband med upprustningen kommer också Odenplans tunnelbanestation att byggas om, och det blir en större omstigningsplats med fler människor i rörelse. Möjligheterna att få en stationsuppgång som går direkt in i biblioteket, så som gjorts med exempelvis Mitterands bibliotek i Paris, bör övervägas och undersökas.

Vad gäller Medborgarhusets framtida verksamhet är det av yttersta vikt att Medborgarhuset även fortsättningsvis är ett hus som rymmer både kultur och idrott, både biblioteksverksamhet och simhall.

Jäv

Martin Engman (S) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§12 Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Reviderat utredningsbeslut.

Dnr 5.2-067/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum, inom ramen för högst 3 Mnkr.

2 Fastighetsnämnden beslutar att anmäla beslutet till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden och till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 14 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi ser mycket positivt på att man vill upprusta lokalerna, med energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning. Men vi ser tyvärr även att fokus har flyttats från att utveckla Stadsmuseet som en bred kulturell mötesplats vid Slussen till att minimera ombyggnadskostnaderna för de befintliga lokalerna. De ursprungliga expansiva planerna med utrymme för litteratur, konst och stadsutveckling har reducerats till förvaltning. Vi menar att Stockholm stadsmuseum bör få spela en större roll som forum för Stockholmarnas diskussion kring stadens historia, nutid och framtid.

§13 Internationell gästspelsscen i en av gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Reviderat utredningsbeslut.

Dnr 5.2-114/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att fördjupa utredningen gällande en internationell gästspelsscen i en av gasklockorna i miljöstadsdelen i Norra Djurgårdsstaden för att återkomma med ett inriktningsbeslut under 2013.

2 Fastighetsnämnden godkänner ytterligare utredningskostnader om 5 mnkr fram till inriktningsbeslut.

3 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal för en av gasklockorna.

4 Fastighetsnämnden anmäler beslutet till kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att föreslå fastighetskontoret:

Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut

Att uppdra kontoret att i utredningen även inkludera ett mer ambitiöst kompromissförslag

Att vidare anföra följande

Kulturklustret kring gasklockorna bär på en fantastisk historia, unika kulturella värden och en stor framtida potential. För att citera ett två år gammalt pressmeddelande från borgarrådet Sjöstedt: ”Med Ferdinand Bobergs gamla gasklockor som utgångspunkt kan hela närområdet i Hjorthagen få en unik kulturprofil. En ny internationell kulturscen i gasklocksområdet skapar nya förutsättningar för kulturyttringar så som teater, dans och opera.”

Vi befarar att kortsiktiga ekonomiska kalkyler nu tyvärr får leda till att betydande kulturella värden för evigt går förlorade. Innan vi tar ställning vill vi få tydligare information kring de ekonomiska kalkylerna, för att bättre kunna ta ställning kring framtiden för denna kulturskatt.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Sonja Pagrotsky m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sonja Pagrotsky m.fl. (S) enligt följande:

Det är beklagligt att visionen om ett kulturkluster i gasklockeområdet kommer att stanna vid ännu ett tomt löfte. Med den budget som av kommunfullmäktige beslutats är det ett rimligt beslut. Staden bör ändå gå vidare med ärendet för att söka andra lösningar som ändå möjliggör ett kulturkluster i framtiden, lösningar som inte bygger på glädjekalkyler.

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

De initiala planerna kring ett kulturkluster i Norra Djurgårdsstaden har visat sig ha varit alltför optimistiska och Vänsterpartiet tillstyrker fastighetskontorets förslag att begränsa projektet och nu fördjupa utredningen av en kultursatsning i endast en av gasklockorna. Här hoppas vi nu få en tydlig kalkyl kring hur även denna begränsade verksamhet avses gå runt ekonomiskt, om den nu inte avses bli helt kommersiell. Idag saknas det kulturhus i stora delar av ytterstaden och det vore därför olyckligt om staden nu satsar stort på att bygga ytterligare en stor arena som förutsätter stora kommersiella evenemang. Vi vill även tillägga att när en ny stadsdel planeras behöver vi erbjuda en bredd på kulturverksamheterna, så som bibliotek och kulturskola.

§14 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och genomförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Slutrapport

Dnr 5.2-048/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapporten om anläggande av konstgräsfotbollsplaner och utförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Det är glädjande att Hjorthagens IP, efter en lång process fram till beslut, fick ett snabbt och framgångrikt genomförande. De nya konstgräsplanerna är nu på

plats och budgeten underskreds med 9 procent. Det är angeläget att kontoret drar lärdom av framgångsfaktorerna till framtida projekt.

§15 Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Slutrapport

Dnr 5.2-040/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapporten om upprustning och modernisering av byggnadsminnet Stockholms Stadion, fastigheten Norra Djurgården 1:42.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 17 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§16 Enklare idrottshallar. Rapport

Dnr 1.6-110/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner rapport gällande enklare idrottshallar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Detta är en rapport som ur flera perspektiv är mycket tillfredsställande. För Idrottsnämnden tydliggör den olika alternativ, vilket underlättar prioritering av befintliga resurser. För Fastighetsnämnden, som fastighetsägare, är det värdefullt med den flexibilitet i tid och rum som de enklare idrottshallarna kan erbjuda. Vi tror att lärdomarna från denna rapport kommer att leda till ett bättre utnyttjande av resurser till gagn för stockholmarna.

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det råder idag brist på idrottshallar och Vänsterpartiet ser positivt på den utredning som genomförts kring enklare idrottshallar med kortare livslängd. Enligt rapporten är byggnation av fyra enkla hallar av den dyraste modellen, och med en bedömd livslängd på 30 år, kostnadsmässigt ekvivalent med tre traditionella idrottshallar med läktare. Livslängdsbedömningar är inte triviala att utföra, och det är viktigt att kunna säkerställa att risken för plötsliga oväntade haverier under den planerade brukstiden är minimal i jämförelse med traditionella konstruktioner. Möjligheten att ta i bruk förenklade konstruktioner får dock inte komma att erbjudas istället för en fullstor idrottshall där behovet finns. De får endast vara komplement tills staden har byggt ikapp.

§17 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen informerar om att verksamhetsplanen finns i populärversion på bordet.

§18 Frågor för beredning och övrig information

Sonja Pagrotsky (S) ställer en fråga med tanke på att ambulansverksamheten blivit upphandlad och undrar om det påverkar byggnationen av samverkanscentralen där ambulansen skulle vara en av aktörerna .

Förvaltningschefen svarar att det finns många olika verksamheter och aktörer som kan tänkas ingå i samverkanscentrale och vilka det blir är ännu inte fastställt.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) informerar om fastighetsnämndens utbildningsdag fredagen den 8 mars.