Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Fastighetsnämndens sammanträde 2014-09-23

Fastighetsnämndens sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Återrapportering efter revisorernas projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013

7 Reviderad Vision för Stockholm år 2030. Svar på remiss.

8 Program för HBTQ-frågor 2014-2017. Remissvar

9 Program för en sammanhållen stad 2015-2020. Remissvar

11 Godkännande av upprättat internhyresavtal mellan fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. Genomförandebeslut.

12 Godkännande av ändrade hyresvillkor med Regeringskansliet på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Genomförandebeslut

13 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP. Genomförandebeslut.

14 Upprustning och tillbyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall. Genomförandebeslut.

15 Solviks friskvårdscenter. Genomförandebeslut.

16 Upprustning av Vanadisbadet. Slutrapport.

17 Hyresgästanpassning av lokaler för förskoleverksamhet inom fastigheten Planeten 12 i Vasastaden. Slutrapport.

18 Upphörande av hyresavtal. Delegationsbeslut

Sekretess enligt § 19:1 och § 19:3
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Stockholms stads fastighetsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förvaltningschefen informerar

20 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Återrapportering efter revisorernas projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013 Dnr 1.6-356/2014

§6 Fastighetsnämndens delegationsordning Dnr 1.4-225/2014

§7 Reviderad Vision för Stockholm år 2030 - Svar på remiss Dnr 1.6-282/2014

§8 Program för HBTQ-frågor 2014-2017 - Svar på remiss Dnr 1.6-277/2014

§9 Program för en sammanhållen stad 2015-2020 - Svar på remiss Dnr 1.6-345/2014

§11 Godkännande av upprättat internhyresavtal mellan fastighetskontoret och idrottsförvaltningen - Genomförandebeslut Dnr 3.1-352/2014

§12 Godkännande av ändrade hyresvillkor med Regeringskansliet på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset - Genomförandebeslut. Dnr 3.2.2-320/2014

§13 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP. Genomförandebeslut Dnr 4.2.1-174/2014

§14 Upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall. Genomförandebeslut Dnr 4.2.1-065/2014

§15 Solviks friskvårdscenter. Genomförandebeslut Dnr 5.2-354/2014

§16 Upprustning av Vanadisbadet. Slutrapport Dnr 4.2.1-317/2012

§17 Hyresgästanpassning av lokaler för förskoleverksamhet inom fastigheten Planeten 12 i Vasastaden. Slutrapport Dnr 3.2.2-309/2012

§18 Upphörande av hyresavtal. Delegationsbeslut. Dnr 3.2.2-168/2014

§19 Förvaltningschefen informerar

§20 Frågor för beredning och övrig information