Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02). Remissvar.

6 Mälarhöjdens ridskola. Svar på skrivelse.

7 Debaser i Kulturhuset Stadsteatern. Svar på skrivelse.

8 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

9 Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet. Utredningsbeslut.

10 Nybyggnad av fullstor idrottshall invid Bolidenplan. Utredningsbeslut.

11 Upprustning av tekniska installationer inom fastigheten Skansen 23. Inriktningsbeslut.

13 Utveckling av Vårbergs IP, konstgräsplaner. Genomförandebeslut.

14 Spelbomskan 13 - anpassning av befintliga kontorslokaler till skolverksamhet. Genomförandebeslut.

15 Förvärv av bostadrätter för förskola i bostadsrättsföreningen 79 & Park på Gärdet. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-039/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 15 februari 2017
Fastighetskontoret

OJ

16 Förvärv av bostadrätter för förskola i bostadsrättsföreningen Skattkistan i Älvsjö. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-065/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 15 februari 2017
Fastighetskontoret

OJ


17 Förvaltningschefen informerar

18 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-009/2017

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02).

§9 Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet.

§10 Nybyggnad av fullstor idrottshall invid Bolidenplan.

§14 Spelbomskan 13 - anpassning av befintliga kontorslokaler till skolverksamhet.

§15 Förvärv av bostadrätter för förskola i bostadsrättsföreningen 79 & Park på Gärdet.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 15 februari 2017
Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
15 protut OJ.pdf (276 kb)

§16 Förvärv av bostadrätter för förskola i bostadsrättsföreningen Skattkistan i Älvsjö.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 15 februari 2017 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
16 protut OJ.pdf (275 kb)

§17 Förvaltningschefen informerar

§18 Frågor för beredning och övrig information