Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-03-08

Sammanträde 2005-03-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 03/2005 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
8 mars 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden
F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Underlag till budget för 2006 och inriktning för 2007 och 2008 (A) * P

6 Genomför personalenkät på gatu- och fastighetskontoret. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) (A) P

7 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm och Abit Dundar (samtliga fp) (2004:59) (S)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2005 (RI)

9 Exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell. Genomförandebeslut (RI)

10 Ändrad detaljplan för fastigheten Putten 16 i stadsdelen Norrmalm. Remiss (RI)

11 Belysning i lednings- och utrymningstunnlar, Klaratunneln. Genomförandebeslut (RI)

12 Markanvisning för bostadsändamål i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen till Primula Byggnads AB, ByggVesta AB, AB Borätt, Svenska Bostäder och Skanska (RI)

13 Yttrande över återremiss av del av ärende om Hjorthagen/Värtan (RI)

14 Restaurangernas Dag. Begäran om avstängning av Strömgatan. Återremiss (RI)

15 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Vallgossen 11 på Kungsholmen till Besqab projekt och fastigheter AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

16 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut (RI)

18 Avtal med fastighetsverket om köp av markområden i Albano och Värtan m m (RI)

19 Båtinvest Marina AB på Lilla Essingen. Skrivelse från Roger Mogert (s) (RI)

20 Hornsbergs industriområde. Begränsning av Bk1 och Bk2-vägar. Ändrad omledningsväg vid avstängning av Essingeleden (RI) Hänskjutet från trafikutskottet.

21 Markanvisningar för bostäder inom stadsdelen Kärrtorp, del av Enskededalen, del av Gamla Enskede samt del av Bagarmossen till Svenska Bostäder m fl (RY)

22 Säkrare trafiksituation vid förskolan Smedslättsvägen i Bromma. Skrivelse från Karin Hanqvist (s) (RY)

23 Programförslag för ny bebyggelse i stadsdelen Solberga. Remiss (RY)

24 Ny detaljplan för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Jullovet i Liseberg. Remiss och genomförande-beslut (RY)

25 Program för ny detaljplan för fastigheterna Blackebergs Gård 1 och 2 i Blackeberg. Remiss och inriktningsbeslut (RY)

26 Ytterligare infartsparkeringar under försöket med miljöavgifter. Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp). Eventuell infartsparkering vid Årstabergs station. Redovisning av uppdrag (RY) *

27 Förbindelseväg mellan Transportvägen och Partihandlar-vägen. Skrivelse från Göran Wrene (s) (RY)

28 Cirkulationskörning vid Gullmarsplan. Skrivelse från Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd) (RY)

29 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Frode 1 till Industriförvaltning i Bromma AB och sammanläggning med tomträtten Frode 9 i Bromsten (RY)

30 Detaljplan för del av kv Reservoaren m m i Liljeholmen. Remiss (RY)

31 Ny detaljplan för fastigheten Skälderviken 2 m m i Årsta. Remiss (RY)

32 Markanvisning till lågpriskedjan Lidl inom fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Östberga. Inriktningsbeslut (RY)

33 Godkännande av överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande Vällingby Centrum (RY)

35 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

36 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 11/2004 (Pa)

37 Klassificeringen av miljöbilar. Fråga av Björn Nyström (kd) (Pa)

38 Upphandling av lånecyklar. Genomförandebeslut. Hemligt Bordlagt 15 februari 2005 nr 14 (RI) *

39 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter). Bordlagt 15 februari 2005 nr 15 (RI)

40 Kv Gamen, Södermalm. Delgenomförandebeslut. Bordlagt 15 februari 2005 nr 17 (RI)

41 Ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom delar av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m i stadsdelen Skarpnäcks Gård. Remiss. Bordlagt 15 februari 2005 nr 30 (RY)

42 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 25 januari 2005 nr 28 och 15 februari 2005 nr 44 (RY)

43 Skönhetsrådets avskaffande. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m). Bordlagt 16 december 2004 nr 7 och senast 15 februari 2005 nr 46 (S)

44 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan. Bordlagt 16 december 2004 nr 13 och senast 15 februari 2005 nr 47 (RI)

45 Tomträttsavgäler för flerbostadshus (SV)

Mötesinformation

Justerat:

17 mars 2005

Sten Nordin   Karin Wanngård

 

Närvarande:


Ledamöter


Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)

Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp), tjänstgörande

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande

Johanna Nilsson (s), tjänstgörande

Björn Nyström (kd), tjänstgörande

Åsa Romson (mp), § 47

Kajsa Stenfelt (v)

Jan Tigerström (m)

Göran Wrene (s), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Göran Gahm, John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreterarna från roteln Petra Nieto och Katarina Edin.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Karin Wanngård (s) att tillsammans med dagens ordförande, vice ordföranden Sten Nordin (m), justera protokollet.

Justering sker senast den 22 mars 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Intensifiera utbyggnaden av cykelbanor och förbättra miljön på gatorna i innerstaden av ledamoten Karin Wanngård m fl (s), ersättaren Åsa Romson (mp) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

2 Översyn av parkeringssituationen för turistbussar i Stockholm av ersättaren Jimmy Lindgren m fl (s).

3 Möjligheten av att inrätta en återvinningscentral på tomten Lunda 6:1 av ledamoten Karin Hanqvist m fl (s).

4 Plats för sandåtervinning av ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

5 Effekter av revidering av avgifter för upplåtelse på offentlig plats av vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Martina Lind (fp) samt ersättaren Björn Nyström (kd).

6 Centralbron en livsfarlig konstruktion av ersättaren Jan Tigerström (m).

7 Nya parkeringsregler i området Årstadal/Liljeholmskajen av ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och  fastighetskontoret för beredning.

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2005

--------------------------------------------------------------

Dnr 2005-112-00787

En av gatu- och fastighetskontoret den 4 mars 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2005 anmäldes.

beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Fråga om erfarenheter och reaktioner av 30-zoner

------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid förra nämndsammanträdet om erfarenheter och reaktioner av 30-zoner.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trängselskatter

-----------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om trängselskatter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om framtida organisation för tillgänglighetsprojektet

----------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om framtida organisation för tillgänglighetsprojektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om planerad försäljning av fastighet vid Angarnsjön i Vallentuna

------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om planerad försäljning av fastighet vid Angarnsjön i Vallentuna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Avslutningsfest för gatu- och fastighetskontoret

----------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg meddelade att nämnden kommer att inbjudas till en avslutningsfest för gatu- och fastighetskontoret den 14 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 1 mars 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 8 mars 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2005-010-00131

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Underlag till budget för 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Dnr 2005-110-00460

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Berthold Gustavsson (m) anmälde anteckning till protokollet enligt bilaga A2.

§6 Genomför personalenkät på gatu- och fastighetskontoret. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd)

Dnr 2004-020-02030

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att hos kommunstyrelsen hemställa om en uppföljning av hur omorganisationen genomförts i ett personalpolitiskt perspektiv samt att anföra följande:

Kommunfullmäktige har beslutat genomföra en omfattande omorganisation av gatu- och fastighetskontoret. Det är av stor vikt att denna omorganisation genomförs på ett för både personalen och verksamheten så bra sätt som möjligt. Inte minst mot bakgrund av tidigare omorganisationer med mindre lyckade arrangemang, ex.vis Jobbpoolen, som medförde att många medarbetare for illa.

Stadens personal är dess största tillgång och medarbetares kompetens och engagemang måste tas tillvara på bästa sätt. Samtidigt måste verksamheten fungera och inte tappa styrfart.

Gatu- och fastighetsnämnden delar kontorets uppfattning att en uppföljning av hur omorganisationen genomförts bör göras av staden centralt.


§7 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm och Abit Dundar (samtliga fp), 2004:59

Dnr 2004-000-03481

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Martina Lind m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande, att för sin del avstyrka motionen samt att anföra följande:

Stadsdelsnämnderna har införts i syfte att öka det medborgerliga inflytandet och medborgarnas intresse för stadsmiljöfrågor märks mycket tydligt i stadsdelsnämnderna och synpunkterna och förslagen från medborgarna är många.

Stadsdelsnämnderna har kommit för att stanna och i stället för att avveckla dem vill gatu- och fastighetsnämnden öka deras inflytande genom ökad decentralisering. Beslut blir bäst när de tas nära dem de berör och i stadsdelsnämnderna finns politiker som bor i området och därför har den lokalkännedom som är extra viktig i trafikärenden och övriga stadsmiljöärenden.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Martina Lind (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Martina Lind m fl (fp) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskottet för den 18 januari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell. Genomförandebeslut

Dnr 2004-512-00409

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, till vilket förelåg revidering av den 7 mars 2005, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i ärendet föreliggande överenskommelser med Jernhusen Stationer AB, Jernhusen Fastigheter AB och Öyer Invest AS och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 30 juni 2005 godkänner dem och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att träffa avtal med Skanska Fastigheter AB om upplåtelse med tomträtt för kontors­ändamål och med Skanska Mark och Exploatering AB om försäljning av mark för bostadsändamål och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 30 juni 2005 godkänner beslutet och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter om 15 mnkr för utförande av provisorisk trafikomläggning m m invid Norra Bantorget och ombyggnad av Torsgatan (delen Lokstallsgatan - Sabbatsbergsvägen).

4 Nämnden godkänner för sin del investeringsutgifter om 180 mnkr för genom- förande av exploatering av område vid Norra Bantorget. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

5 Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till planerade exploateringsarbeten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Ändrad detaljplan för fastigheten Putten 16 inom stadsdelen Norrmalm. Remiss

Dnr 2005-512-00662

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Putten 16 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2001-01579-54.

2 Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Belysning i lednings- och utrymningstunnlar, Klaratunneln. Genomförandebeslut

Dnr 2005-912-00513

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om ca 6 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden godkänner att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Markanvisning för bostadsändamål i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen till Primula Byggnads AB, ByggVesta AB, AB Borätt, Svenska Bostäder och Skanska

Dnr 2004-411-00599

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening av den 8 mars 2005 och Förbundet för Ekoparken av den 7 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen inom fastigheterna Hjorthagen 1:2, Ängsbotten 7 och Ängsbotten 8 till Primula Byggnads AB, ByggVesta AB, AB Borätt, Svenska Bostäder och Skanska.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att ytterligare kvalitativ grönmarkskompensation, utöver strandpromenaden längs Husarviken, ska genomföras. Nämnden har tidigare föreslagit att en ekodukt ska byggas som grönmarkskompensation för flera av projekten i området.

Nämnden vill också understryka att parkeringstalen som beslutats i stadsbyggnadsnämnden även ska vara inriktning för gatu- och fastighetsnämndens arbete med bostadsbyggnation.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C2.

§13 Yttrande över återremiss av del av ärende om Hjorthagen/Värtan

Dnr 2002-511-00757

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt för sin del enligt kontorens förslag.

§14 Restaurangernas Dag. Begäran om avstängning av Strömgatan. Återremiss

Dnr 2004-360-03911

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker kontorets redovisning av konsekvenserna av en totalavstängning av Strömgatan samt tillstyrker en partiell avstängning i enlighet med kontorets förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att besluta i enlighet med kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

”Smaka på Stockholm” är ett nytt årligt evenemang som arrangerades för första gången förra året av Restaurangernas Dag med stöd av Stockholm Visitors Board och har blivit Sveriges i särklass största måltidsevenemang riktat mot allmänheten. Stockholmarna har kommit till Kungsträdgården i tolv år för att smaka på stans fantastiska krogutbud. Nu är evenemanget utökat med möjligheten att också smaka på stan som idrotts-, kultur- och nöjesstad.

Nämnden är positiv till evenemanget och anser att inriktningen för nästa år är att utöka evenemangsområdet de aktuella dagarna då evenemanget ”Smaka på Stockholm” äger rum.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Vallgossen 11 på Kungsholmen till Besqab projekt och fastigheter AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr 2005-411-00545

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Vallgossen 11 till Besqab projekt och fastigheter AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande :

Nämnden kan inte av tjänsteutlåtandet bilda sig en uppfattning om vad man lokalt anser om förslaget samt vilka behov som skolan eventuellt har. Därför uppdrar nämnden åt kontoret att inhämta synpunkter från Kungsholmens stadsdelsnämnd samt utbildningsnämnden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E2.

§16 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§18 Avtal med fastighetsverket om köp av markområden i Albano och Värtan m m

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§19 Båtinvest Marina AB på Lilla Essingen. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 2003-511-03258

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Hornsbergs industriområde

Begränsning av Bk1 och Bk2-vägar

Ändrad omledningsväg vid avstängning av Essingeleden

Dnr 2004-320-03551

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar

1 att häva gällande lokala trafikföreskrift om väg med bärighetsklass 1 eller 2 (Gröna vägnätet) fr o m 2005-05-01, för:

-Ekelundsbron

-Franzéngatan, öster om Warfvinges Väg

-Hornsbergs Strand

-Hornsbergsvägen

-Mariedalsvägen

-Nordenflychtsvägen, norr om Franzéngatan

-Sankt Göransgatan, mellan Warfvinges Väg och Mariedalsvägen.

2 att följande omledningsväg, vid avstängning av Essingeleden, utgår: Ekelundsbron – Hornsbergs Strand – Nordenflychtsvägen – Hornsbergsvägen – Lindhagensgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Markanvisningar för bostäder inom stadsdelen Kärrtorp, del av Enskededalen, del av Gamla Enskede samt del av Bagarmossen till AB Svenska Bostäder m fl

Dnr 2004-512-03751

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Enskede Gård 1:1, område 1, till Maxera Bygg- & Projektledning AB och AB Svenska Bostäder samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1, område 2, till Husab - Hus i Stockholm AB, Arkitekt Magasinet Bygg AB och Seniorgården AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, område 3, till Kanfast AB/Värmdö Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 3:1 samt del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, område 4, till Skanska Mark & Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 5. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna De Gamlas Vänner 7 och Enskede Gård 1:1, område 5, till AB Stockholmshem, Järntorget Bostad AB och SMÅA AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 6. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1, område 6, till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 7. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, område 7, till Einar Mattsson Byggnads AB och AB Svenska Bostäder samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 8. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för bostäder inom del av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1, område 8 och 9, och återkomma med förslag på markanvisningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s enligt följande

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1, område 1, till AB Svenska Bostäder samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1, område 2, till Husab - Hus i Stockholm AB, Arkitekt Magasinet Bygg AB och Seniorgården AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, område 3, till Kanfast AB/Värmdö Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 3:1 samt del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, område 4, till Skanska Mark & Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 5. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna De Gamlas Vänner 7 och Enskede Gård 1:1, område 5, till AB Stockholmshem och SMÅA AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 6. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1, område 6, till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 7. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, område 7, till Einar Mattsson Byggnads AB och AB Svenska Bostäder samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 8. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för bostäder inom del av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1, område 8 och 9, och återkomma med förslag på markanvisningar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga F2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga F3.

§22 Säkrare trafiksituation vid förskolan Smedslättsvägen i Bromma. Skrivelse från Karin Hanqvist (s)

Dnr 2004-360-03028

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse om säkrare trafiksituation vid förskolan Smedslättsvägen i Bromma.

2 Nämnden beslutar att inte stänga av Asbjörnsens väg samt ej enkelrikta Smedslättsvägen mellan Asbjörnsens väg och Topeliusvägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Programförslag för ny bebyggelse i stadsdelen Solberga. Remiss

Dnr 2005-512-00142 och 2004-511-00778

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny bebyggelse i stadsdelen Solberga, Dp 2001-09765-53.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en programhandling för utbyggnad av cykelbanor längs Folkparksvägen som underlag för kommande planarbeten och genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Ny detaljplan för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Jullovet i Liseberg. Remiss av planförslag och genomförandebeslut

Dnr 2004-512-04166

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåt­ande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kv Jullovet i Liseberg, S-Dp 2004-04194-54.

2 Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastig­heten Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter om 2,3 mnkr och försälj­ningsinkomst om 3,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploa­tering mellan gatu- och fastighetsnämnden och Småa AB avseende del av fastigheten Årsta 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga G.

§25 Program för ny detaljplan för fastigheterna Blackebergs Gård 1 och 2 i Blackeberg. Remiss och inriktningsbeslut

Dnr 2005-512-00151

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete (inriktningsbeslut) samt teckna erforderliga avtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Ytterligare infartsparkeringar under försöket med miljöavgifter. Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Eventuell infartsparkering vid Årstabergs station. Redovisning av uppdrag

Dnr 2004-347-03768 resp 2003-347-00905

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till lokalisering av tillfälliga infartsparkeringar och anser skrivelsen besvarad.

2 Nämnden överlämnar förslagen till miljöavgiftskansliet för finansiering och fortsatt handläggning.

3 Nämnden godkänner kontorets redovisning rörande eventuell infartspar­ke­ring vid Årstabergs station och anvisar aktuellt område till Stockholm Parkering för vidare utredning.

4 Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att besluta i enlighet med kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Den idrottsmark som tas i anspråk för infartsparkeringsplatser måste ersättas, alternativt måste idrottsutövarna erbjudas annan plats.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga H2.

§27 Förbindelseväg mellan Transportvägen och Partihandlarvägen. Skrivelse från Göran Wrene (s)

Dnr 2005-620-00286

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Cirkulationskörning vid Gullmarsplan. Skrivelse från Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd)

Dnr 2004-360-04100

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Frode 1 till Industriförvaltning i Bromma AB och sammanläggning med tomträtten Frode 9 i Bromsten

Dnr 2005-413-00559

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal om tomträttsupplåtelse och sammanläggning enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Detaljplan för del av kv Reservoaren m m i Liljeholmen. Remiss

Dnr 2005-512-00388

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Reservoaren m m i Liljeholmen, S-Dp 2004-16892-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Ny detaljplan för fastigheten Skälderviken 2 m m i Årsta. Remiss

Dnr 2003-512-03574

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för Skälderviken 2 m m i Årsta, S-Dp 2002-00912-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att till stadsbyggnadsnämnden överlämna kontorets tjänsteutlåtande samt att anföra följande:

Den föreslagna byggnationen utgör trots gjord bearbetning ett för stort intrång i det blivande naturreservatet Årstaskogen. Punkthusgruppen bör minskas till tre genom att man tar bort det nordöstra huset och intrånget i grönytan minimeras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§32 Markanvisning till lågpriskedjan Lidl inom fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Östberga. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-00476

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för lågprisbutik inom fastigheten Enskede Gård 1:1 vid korsningen Bussens Väg/Sockenvägen till Lidl Sverige KB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Beträffande markanvisningen till Lidl Sverige AB förutsätter givetvis nämnden att Lidl Sverige AB följer god sed på svensk arbetsmarknad.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§33 Godkännande av överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande Vällingby Centrum

Dnr 2002-511-00408

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting samt ger kontoret i uppdrag att teckna avtalen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga L.

§34 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§35 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2005-781-00331

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga 1 sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 11/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för

den 16 december 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§37 Klassificeringen av miljöbilar. Fråga av Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-007-01817

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redogörelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Införande av lånecykelsystem i Stockholm.

Dnr 2005-322-00330

Bordlagt 15 februari 2005 nr 14

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att delvis godkänna tjänsteutlåtandet och att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen enligt följande:

Nämnden bedömer möjligheterna som goda för att introducera ”smart citybike” projekt i Stockholm. Citybike- projektet är i linje med stadens miljöprogram, växthusprogram och det folkhälsoprogram som är under utarbetning. City-bike projektet är också en angelägen del i Stockholmsförsöket, såsom komplement till kollektivtrafiksatsningen. Projektet kommer att stimulera till ökad cykling, förbättrad miljö i innerstaden och minskade utsläpp.

Det är därför nämndens mening att systemet skall innehålla minst 2500 cyklar i en första etapp. Cyklarna skall i denna första etapp finnas att tillgå på 300 platser i Stockholms innerstad, möjligheten att komplettera med utställningsplatser i närförort såsom Brommaplan, Frescati, Ropsten, Gullmarsplan, Alvik, Liljeholmen, samt södra Djurgården är mycket intressant. Avtal med entreprenör skall medge utbyggnad av systemet med fler cyklar och uppställningsplatser. Fullt utbyggd etapp innebär att 2500 cyklar på 300 platser skall vara i full drift senast 1 april 2006.

Kontoret skall söka investeringsbidrag ur miljömiljarden om 10 miljoner kr, vilket skall utgå om kommunstyrelsen så beslutar. Cykelställen skall vara konverteringsbara och därmed kunna övertas av staden för fortsatt användning som ställ. Investeringsbidraget skall säkerställa att cykelställen hålls fria från reklam. Reklam skall endast återfinnas på själva cyklarna.

För att säkerställa cyklarnas funktion och brukarnas komfort är det nämndens uppfattning att förfrågningsunderlaget skall utformas så att cyklarna har:

 1. 1-3 växlar, där fler växlar än en är meriterande i anbudet

 2. luftfyllda eller helgjutna däck där luftfyllda däck är meriterande i anbudet

Ett anbud där cykelhjälm kan erhållas vid utkvittering av årskort är meriterande.

För att säkerställa cyklarnas funktion och brukarnas komfort är det nämndens uppfattning att förfrågningsunderlaget skall utformas så att cykelställen:

 1. omfattar plats för 10-12 cyklar

 2. omfattar minst 300 platser på olika ställen i staden per senast den 1 april 2006

 3. ej är försedda med reklam

 4. samtliga cykelställ skall kunna strömförsörjas internt genom batteridrift, extern strömförsörjning skall ej vara villkor för drift

Anbud där cykelställen är försedda med WLAN/Internet skall vara meriterande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§39 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter)

Dnr 2005-511-00227

Bordlagt 15 februari 2005 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande till nämndsammanträdet den 15 februari 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Norrmalm 3:40 till sandellsandberg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Kv Gamen, Södermalm. Delgenomförandebeslut

Dnr 2005-511-00630

Bordlagt 15 februari 2005 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 10 mnkr enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att besluta i enlighet med kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

I det vidare arbetet med omdaning av kvarteret Gamen bör staden försöka skapa ett grönt samband mellan Rosenlundsparken och Katarina Bangata.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§41 Ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom delar av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m i stadsdelen Skarpnäcks Gård. Remiss

Dnr 2004-512-03802

Bordlagt 15 februari 2005 nr 30

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende samt den 4 februari 2005 tillägg till utlåtandet, till vilka hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Eva-Lena Neiman den 27 februari 2005 och Håkan Calsson den 7 mars 2005. I tjänsteutlåtandena föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programförslag till ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dnr 2004-02036-54.

2 Nämnden godkänner tillägg till utlåtandet av den 21 januari 2005.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut, att avstyrka förslaget att bebygga f.d. hundkapplöpningsbanan, att sportfälten ej ska bebyggas, att bostäder byggs vid den sydöstra sidan av Horisontvägen, att inom programområdet och Skarpnäcksfältet i övrigt andra områden utreds för eventuellt bostadsbyggande samt att därutöver anföra:

Vad gäller områden som kan bli föremål för bebyggelse så är vi i princip positiva till att pröva nya områden men man bör särskilt ta hänsyn till andra intressen, exempelvis koloniområden. Vad gäller bebyggelsen längs Horisontvägen måste man ta hänsyn till framtida sim- och idrottshall.

Ett stort och viktigt område som får alltmer ökad betydelse är folkhälsofrågorna. I detta ligger möjligheter att även i en storstad utöva bredd- och elitidrott i olika delar av staden. I den plan som detta ärende behandlar finns det fotbollsplaner för främst breddidrotten, men efterfrågan på dessa fotbollsplaner är oerhört stor i området och en förstärkning behövs av sådana rekreationsområden. Spårvägens IF bedriver ett omfattande arbete bland ungdomar på Skarpnäcksfältet och har ett stort antal fotbollslag för pojkar och flickor. Deras arbete är inte minst viktigt ur social synpunkt och bidrar starkt i integrationsarbetet på Skarpnäcksfältet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga O3 .

§42 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-04059

Bordlagt 25 januari 2005 nr 28 och 15 februari 2005 nr 44

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Skanska Sverige AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Skanska Sverige AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§43 Avskaffande av skönhetsrådet. Motion av Kristina Alvendal (m), 2004:32

Dnr 2004-000-03394

Bordlagt 16 december 2004 nr 7 och senast 15 februari 2005 nr 46

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att hemställa åt kommunstyrelsen att se över hur bevarandekompetensen kommer med i stadens planarbete samt att därutöver anföra följande:

Rådet till skydd för Stockholms skönhet, populariserat till Skönhetsrådet, bildades 1919 för att tillvarata skyddet för omistliga natur-, skönhets- och kulturvärden i en växande huvudstad. Genom åren har rådet från tid till annan kommit att uppfattas som ensidigt bevarande. Många menar att rådet i sina yttranden alltför mycket bortsett från behovet av att en stad växer, utvecklas, får nya landmärken etc. När man värnar de gamla årsringarna i stadens utveckling måste man också se till möjligheten för nya årsringar att växa fram.

Stockholm måste ha en väl fungerande remissinstans som kan föra fram sakkunniga och seriösa omdömen om nya projekt utifrån stadens skönhet och ett varsamt tillvarataget kulturarv. Värden som också är viktiga för Stockholm som attraktiv besöksstad. Ett sådant organ måste ha integritet parat med god förankring i staden och de aktörer som verkar kring frågor om stadsutveckling, bostadsbyggande etc.

Mot bakgrund av de problem som motionen tar upp, vore det lämpligt att kommunstyrelsen initierade en bred diskussion om utformning av den remissinstans som skall ta tillvara de värden som Skönhetsrådet idag har till uppdrag att särskilt tillgodose. Någon sådan översyn har inte gjorts trots att mycket annat i staden har förändrats. I den diskussionen bör även olika externa aktörer från såväl byggintressen, akademi och kulturinstitutioner engageras. I översynen är det lämpligt att förutsättningslöst även föra in rollerna för Stockholms stadsmuseum och Stockholms konstråd. Syftet med översynen skall vara att skapa en brett förankrad och kvalitetssäkrad ordning för remissyttranden av antikvarisk karaktär, utsmyckning och skydd av natur-, skönhets- och kulturvärden. Stockholms stad måste kunna förena det växande och nyskapande med varsamhet om den miljö som i många stycken är en avgörande del för Stockholms positiva särart.

§44 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan

Dnr 2004-411-02684

Bordlagt 16 december 2004 nr 13 och senast 15 februari 2005 nr 47

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden medger att saluhallsstyrelsen påbörjar en utredning angående lokalisering av ny saluhall på Skeppsbron.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan samt uppdrar åt kontoret att fullfölja projektet.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att medge att fastighets- och saluhallsnämnden påbörjar en utredning angående lokalisering av en ny saluhall på Skeppsbron samt att därutöver anföra följande:

En utveckling av skeppsbrostråket skall självklart ta största hänsyn till det historiska arv som förvaltas av stråket. De kulturhistoriska värdena skall därför värnas och dess värden förstärkas. Ingrepp i kajen och strandlinjen bör därför undvikas. Det fortsatta utredningsarbetet ska inriktas på att i möjligaste mån inrymma eventuell saluhall i befintliga byggnader.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§45 Tomträttsavgälder för flerbostadshus

Dnr 2003-413-03435

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sid 2 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avgäldsnivån för flerbostadshus bestäms i enlighet med kommunfullmäktiges beslut rörande bostadsrätter från den 7 juni 2004.

 2. Nämnden beslutar att vid sidan av träffade avtal lämna förbindelse om avgäldens storlek enligt redogörelse i utlåtandet.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill poängtera att detta ärende endast avser hur tomträttsavgälderna ska hanteras i väntan på att stadens överklagande av länsrättens dom beslutas i kammarrätten. Om kammarrätten beslutar i enlighet med stadens överklagande så gäller kommunfullmäktiges beslut från 2004 om lägre avgälder för hyresrätter. Om kammarrätten beslutar likadant som länsrätten så kommer ett nytt ärende tas upp i kommunfullmäktige där helt nya avgälder beslutas. I båda fallen gäller dessa beslut retroaktivt, även för de avtal som tecknas från idag fram till kammarrättens dom.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Tillförordnad förvaltningschef för gatu- och fastighetskontoret

Beslut

På förslag av vice ordföranden Sten Nordin (m) beslöt nämnden utse regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret till tillförordnad förvaltningschef för gatu- och fastighetskontoret fr o m den 9 mars 2005.

§47 Avtackning av avgående förvaltningschef för gatu- och fastighetskontoret

Vice ordföranden Sten Nordin (m) konstaterade att dagens nämndsammanträde var det sista för Olle Zetterberg som förvaltningschef för gatu- och fastighetskontoret och framförde i anledning härav ett tack till honom från nämnden. Olle Zetterberg framförde för sin del ett tack till nämnden.