Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-03-19

Sammanträde 2002-03-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 3/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
19 mars 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 En renare stad ”Dags att göra något åt Lortstockholm”. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:69 (S)

6 Ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), 2001:88 (S)

7 En sammanhållen strategi för att motverka hemlöshet. Remiss av slutbetänkande från kommittén för hemlösa (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2002 (A) (utdelas)

9 Renovering av Lidingöbron - pelare i vattnet. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

10 Redovisning av förberedelser inför Stockholms 750-års jubileum (RI)

11 Ändrade principer för avgiftssättning av evenemangsbanér. Skrivelse från Hardy Hedman (kd) (RI)

12 Kösituationen för fast torgplats och upplåtelse för försäljningsställe. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

13 Avtal avseende förvärv av Miljöinfocenter, lokalt reningsverk samt biogaslager inom Hammarby Sjöstad (RI)

14 Markanvisning m m till Statens fastighetsverk och AB Borätt för utbyggnad på Jakobsgatan och Rödbodgatan på Norrmalm. Inriktningsbeslut och planbeställning (RI)

15 Ombyggnad av Raoul Wallenbergs torg. Slutredovisning (RI)

16 Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

17 Åtgärder för att minska intrång på trottoarytor från vinkelparkerade bilar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

18 Framkomlighet för turistbussar. Skrivelse från Guideforum (RI)

19 Detaljplan för Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad (RI)

20 Riktlinjer för användningen av Kaknäs Skjutbana och område däromkring. Återremiss (RI)

21 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården (RI)

22 Förtida tillträde av arrende inom kvarteret Shanghai vid Ropsten (RI)

23 Reinvesteringsbehov för offentlig belysning (RY)

24 Utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 i Alvik (RY)

26 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholm stad, december 2001 (RY)

27 Utredning av förutsättningarna för tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Lägesrapport (RY)

28 Trafiksituationen i Fagersjö. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (RY)

29 Kista Science City – upprustning av befintligt gatunät. Inriktningsbeslut (RY)

30 Tvärbana Norr. Samrådsremiss av förstudie (RY)

31 Markanvisning för uppförande av lager/kontorslokal inom fastigheten Sillö 7 i Larsboda industriområde, Farsta till JMW Bygg (RY)

32 Bättre trafiksäkerhet och gatumiljö längs Duvbovägen genom Bromsten (RY)

33 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder (RY)

34 Markanvisning i Örnsberg till AB Borätt (RY)

35 Startpromemoria för planläggning samt markanvisning av Älvsjö centrum (RY)

36 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut (RY)

37 Behov av en övergripande klotterstrategi. Remiss av skrivelse från Annika Billström (s) (RY)

38 Inrättande av en ”Stockholms klotterkommission”. Remiss av skrivelse från Jan Björklund (fp) (RY)

39 Anmälan om Högsta domstolens dom rörande tomträttsavgäld för fastigheterna Herbariet 3 i Hägerstens församling och Sandstugan 3 i Enskede församling (SV)

40 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåkulla 10 på Stora Essingen (SV)

41 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av 4,98 % av fastigheten Essingeklippan 2 på Stora Essingen (SV)

42 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

43 Försäljning av mark i Huddinge till Huddinge kommun (F)

44 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7, Skärholmen. Inriktningsbeslut (F)

45 Försäljning av fastigheten Östra Öskevik 7:10 och 7:16, sommargården Bieborg, Nora, Lindesbergs kommun (F)

46 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss (F)

47 Försäljning av fastigheten Östfora 1:23 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

48 Insatshöjning i en av staden ägd bostadsrätt. Hemligt (F)

49 Anmälan angående Råcksta sjukhem - tidsförskjutning och utökade kostnader (F)

50 Ombyggnad av byggnad på fastigheten Kristineberg 1:10 till gemensam trafikledningscentral för Vägverket och gatu- och fastighetskontoret. Slutredovisning (F)

51 Översiktlig lokaliseringsstudie för station Stockholm Nord. Remiss (St)

52 Destinationsskyltar i innerstaden saknar belysning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (Tt)

53 Fjärrmanövrering av Stockholms broar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 19 februari 2002 nr 6 (RI)

54 Projekt Sjöbussen - trafik med biogasbåtar. Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp). Bordlagt 19 februari 2002 nr 9 (S)

55 Stadens åtgärder för att möjliggöra för unga att få ett eget boende. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 19 februari 2002 nr 10 (S)

56 Dagvattenstrategi för Stockholm. Bordlagt 19 februari 2002 nr 14 (RI)

57 Biltrafik på Drottninggatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 19 februari 2002 nr 17 (RI)

58 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd. Bordlagt 19 februari 2002 nr 20 (RI)

59 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 21 (RI)

60 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 23 (RI)

61 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 24 (RI)

62 Samarbetsavtal med tidig markreservation för KB Positionen 2 avseende del av Södra Värtahamnen. Bordlagt 19 februari 2002 nr 25 (RI)

63 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77. Bordlagt 19 februari 2002 nr 31 (RI)

64 ”Intelligenta” papperskorgar. Motion av Juan Carlos Cebrián (s), 2001:54. Bordlagt 19 februari 2002 nr 35 (RY)

65 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 36 (RY)

66 Genomförandeavtal med Vägverket om Västberga trafikplats. Bordlagt 19 februari 2002 nr 41 (RY)

67 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda. Bordlagt 19 februari 2002 nr 43 (RY)

68 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB. Tillägg till tidigare lämnad markanvisning avseende fastigheten Gästvåningen 2 i Hässelby Strand. Bordlagt 19 februari 2002 nr 46 (RY)

69 Upprustning av Södermalm 6:39, Sjömanshemmet. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 53 (F)

70 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 (F)

71 Anmälan av promemorian över Trafiksituation i Stockholm under oktober 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 58 (St)

72 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 (St)

73 Princip för uttagande av parkeringsavgift. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 61 (Pa)

74 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 och senast 19 februari nr 62 (S)

75 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut. Bordlagt 22 januari 2002 nr 14 och senast 19 februari nr 65 (RI)

76 Ny detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 och senast 19 februari nr 67 (RI)

77 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 19 februari nr 68 (RI)

78 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 och senast 19 februari nr 69 (RI)

79 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus. Bordlagt 22 januari 2002 nr 26 och senast 19 februari nr 70 (RY)

80 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige. Bordlagt 22 januari 2002 nr 29 och senast 19 februari nr 72 (RY)

81 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 19 februari 2002 nr 78 (RY)

82 Hastighetsdämpande åtgärder. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 19 februari 2002 nr 79 (St)

83 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 och senast 19 februari 2002 nr 80 (Pa)

84 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002. Bordlagt 22 januari 2002 nr 69 och senast 19 februari nr 81 (RI)

85 Överenskommelse om ansvar för markföroreningar på Stora Mossens IP. Återremiss (RY)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m), §§ 1 - 85

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 2 april 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1 Påbörjande av exploatering respektive översyn av hela utemiljön i Bromsten från vice ordföranden Börje Vestlund (s)

2 Bristen på boendeparkeringsplatser på västra Kungsholmen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

3 Tillstånd för försäljning för organisationen Revansch till Arbete av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

4 Förslag att döpa om Dalagatan till Astrids Lindgrens gata av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om upphöjda övergångsställen

---------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om att kontoret avser att besvara fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) i rubricerade ärende under våren.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om timmermagasin i Kista

----------------------------------------

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) frågade om intressenter av att köpa timmermagasinet i Kista.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om reservatsbildning för Nacka friluftsområde

----------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ledamoten Kajsa Stenfelt (v) om arbetet med reservatsbildning för Nacka friluftsområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 mars 2002 och,

vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 mars 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan, dels medge förtroendevalda som så önskar delta i Nordisk storstadskonferens med integration för valfrihet och samverkan som tema den 6 - 8 juni 2002 i Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Tjänsteutlåtandet hade sedermera kompletterats med delegationsbeslut från region innerstad. I tjänsteutlåtandet med komplettering föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan inklusive komplettering till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan inklusive komplettering till handlingarna.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§5 En renare stad ”Dags att göra något åt Lortstockholm”. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:69

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2001:69 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2001:69 med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga B4.

§6 Ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), 2001:88

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2001:88 med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 En sammanhållen strategi för samhället att motverka hemlöshet. Remiss av slutbetänkande från kommittén för hemlösa

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2002

Dnr

En av gatu- och fastighetskontoret den 15 mars 2002 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2002 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Renovering av Lidingöbron - pelare i vattnet.

Anskaffningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§10 Redovisning av förberedelser inför Stockholms 750-års jubileum

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av kontorets engagemang under jubileumsåret.

2 Nämnden beslutar att planerad cykelbaneutbyggnad på Birger Jarlsgatan genomförs först 2003.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets förslag till att-sats ett

2 avslå kontorets förslag till att-sats två

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§11 Ändrade principer för avgiftssättning av evenemangsbanér. Skrivelse från Hardy Hedman (kd)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ändra avgifterna för nyttjande av stadens evenemangsbanérplatser i enlighet med vad som redovisas i kontorets utlåtande samt att för övriga frågor som ställs i skrivelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avslå kontorets förslag till beslut

2 som svar på remissen till kommunstyrelsen anföra

Gatu- och fastighetsnämnden instämmer i intentionerna i skrivelsen. Kommunstyrelsen bör därför, med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna evenemangspolicyn, studera förslagen närmare.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Kösituationen för fast torgplats och upplåtelse för försäljningsställe.

Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera kompletterats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Avtal avseende förvärv av miljöinfocenter, lokalt reningsverk samt biogaslager inom Hammarby Sjöstad

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda förslag till avtal med Stockholm Vatten AB avseende

- Miljöinfocenter

- Lokalt reningsverk

- Biogaslager med ledningar

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner ovanstående avtal senast den 1 juni 2002.

3 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att nämndens investeringsbudget för år 2002 utökas med 58 Mkr för förvärv enligt ovanstående avtal.

4 Nämnden uppdrar till kontoret att teckna och genomföra ytterligare erforderliga avtal avseende förvärv av miljöinfocentret, det lokala reningsverket samt biogaslagret med ledningar under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Markanvisning m m till Statens fastighetsverk och AB Borätt för utbyggnad på Jakobsgatan och Rödbodgatan på Norrmalm.

Inriktningsbeslut och planbeställning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis kompletterats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för utbyggnaden av departements- staden på Jakobsgatan och Rödbodgatan till Statens fastighetsverk och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Nämnden anvisar mark för ett mindre bostadshus vid Drottninggatan till AB Borätt och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta vidare med upprustning av gatumiljön i området.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F4.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena om återremiss av ärendet från

ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) respektive ledamoten Per Bolund (mp). Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Nämnden anser att andelen bostäder skall ökas i projektet. Det är också viktigt att trafikfrågorna belyses ordentligt i detaljplanearbetet.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§15 Iordningställande av Raoul Wallenbergs torg. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt - enligt förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) - att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och därutöver anföra:

Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till ändring av filmarkeringen vid torget. För att säkra ett trafiksäkert trafikflöde måste körbanorna markeras på ett betydligt bättre sätt än vad som är fallet i dag.

Gatu- och fastighetskontoret skall även se över och åtgärda den allmänna belysningen av torget samt se till att namnskyltningen av torget är enhetlig.

§16 Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, vid sammanträdet att låta ärendet utgå.

§17 Åtgärder för att minska intrång på trottoarytor från vinkelparkerade bilar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Framkomlighet för turistbussar. Skrivelse från Guideforum

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastghetsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en utvidgad bussuppställning på Norr Mälarstrand.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för bussuppställning på Katarinavägen.

3 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Guideforum, Stockholm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra


Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till etablering av ett system med värdar för turistbussarna, som t ex på känsliga ställen ropar fram dem till tomma bussrutor, ser till att de försvinner under den tid turisterna går runt och sedan återkommer när det är dags att hämta upp turisterna. Staden måste inte driva systemet. En etablering förutsätter ett samarbete med bussbolagen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga H3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga H4.

§19 Detaljplan för Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad. Remiss

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2002 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss för ny detaljplan av Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss för ny detaljplan av Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga I3.

§20 Riktlinjer för användningen av Kaknäs Skjutbana och Område däromkring. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och område däromkring.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Rotaria Invest AB angående försäljning av fastigheten Konsthallen 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Förtida tillträde av arrende inom kvarteret Shanghai vid Ropsten

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till avtal med Förvaltnings AB Värtahamnen om förtida tillträde av arrende inom kvarteret Shanghai vid Ropsten och att erforderliga medel för avtalets genomförande får tas i anspråk.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Reinvesteringsbehov för offentlig belysning

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning i utlåtandet och hemställer att kommunstyrelsen beaktar den i kommande budgetarbete, innebärande att åren 2004 och 2005 anslå ytterligare 33 mkr per år för eftersatt och förebyggande underhåll av offentlig belysning.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra


Staden har satsat tiotals miljoner kronor extra årligen för belysningsprojekt som skall befrämja trygghet och trivsel.

Projekten omfattar både förnyelse av gamla belysningar och ledningar liksom helt ny belysning. Förutom att det blir en miljö som under dygnets mörka timmar känns tryggare är det också viktigt att säkerheten i stadens anläggningar fungerar så att ingen riskerar att skadas p g a strömförande ledningar eller stolpar.

Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att göra en översyn av säkerheten i våra belysningsanläggningar.


Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 samt kv Spiselhällen i Alvik

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att meddela SL att Akka 4 och Akka 11 inte upplåts med tomträtt för nu gällande ändamål efter respektive upplåtelsetids utgång.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att meddela Bilia att Spiselhällen 7 efter 2005-06-30 ej skall upplåtas med tomträtt samt upplåta fastigheten till Bilia med nyttjanderätt enligt villkor i kontorets utlåtande.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att inleda projektarbete för resp områdes framtida utveckling

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§26 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, december 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt näringslivskontoret hade den 5 februari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapport december 2001, Mark och plan­projekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Utredning av förutsättningarna för tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Lägesrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av

utredningsläget för kraftledningstunnel mellan Skanstull och Solberga.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av utredningsläget för kraftledningstunnel mellan Skanstull och Solberga.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordförande Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga K3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§28 Trafiksituationen i Fagersjö. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Kista Science City – upprustning av befintligt gatunät. Inriktningsbeslut

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande lämnad redovisning.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om inriktningsbeslut för kvalitetshöjande ombyggnader i föreslagen omfattning av Kistavägen, Torshamnsgatan och Grönlandsgången kring kvarteret Isafjord i Kista.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande lämnad redovisning.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om inriktningsbeslut för kvalitetshöjande ombyggnader i föreslagen omfattning av Kistavägen, Torshamnsgatan och Grönlandsgången kring kvarteret Isafjord i Kista.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§30 Tvärbana Norr. Samrådsremiss av förstudie

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 20 februari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordförande Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga M2.

§31 Markanvisning för uppförande av lager/kontorslokal inom fastigheten Sillö 7 i Larsboda industriområde, Farsta till JMW Bygg

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Sillö 7 tidsbegränsat till 2002-12-31 till JMW Bygg.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal med JMW Bygg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Sillö 7 tidsbegränsat till 2002-12-31 till JMW Bygg.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal med JMW Bygg.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§32 Bättre trafiksäkerhet och gatumiljö längs Duvbovägen genom Bromsten

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad av cykelbanor längs Duvbovägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, till vilket sedermera fogats översiktsbild, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Knypplerskevägen i Åkeshov till AB Svenska Bostäder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning i Örnsberg till AB Borätt

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, till vilket sedermera fogats översiktsbild, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den överenskommelse som redovisas i utlåtandet med AB Borätt om anvisning av mark i Örnsberg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den överenskommelse som redovisas i utlåtandet med AB Borätt om anvisning av mark i Örnsberg.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§35 Startpromemoria för planläggning samt markanvisning av Älvsjö centrum

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelser med JM AB och Seniorgården AB, AB Familjebostäder samt Centrum Kompaniet i Stockholm AB om anvisning av mark i Älvsjö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden godkänner att kontoret löser frågan rörande trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana i samband med detaljplanearbetet i kvarteret Jämlikheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Behov av en övergripande klotterstrategi. Remiss av skrivelse från Annika Billström (s)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms (s) skrivelse med kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms (s) skrivelse med kontorets redovisning.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§38 Inrättande av en ”Stockholms klotterkommission”. Remiss av skrivelse från Jan Björklund m fl (fp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Jan Björklunds m fl (fp) skrivelse med kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 tillstyrka inrättandet av en ”Stockholms klotterkommission” i enlighet med motionärernas intentioner samt

2 därutöver anföra

Nämnden ställer sig positiv till motionärernas förslag om en klotterkommission. Det är viktigt att kommissionen blir ett komplement till det arbete som redan pågår i staden i förhållande till klotterbekämpningen. Kommissionen måste ha ett mycket nära samarbete med berörda förvaltningar och bolag samt med övriga berörda aktörer såsom polisen, privata vaktbolag, SL och landstinget.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§39 Anmälan av Högsta domstolens dom rörande tomträttsavgäld för fastigheterna Herbariet 3 i Hägerstens församling och Sandstugan 3 i Enskede församling

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåkulla 10 på Stora Essingen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av4,98 % av fastigheten Essingeklippan 2 på Stora Essingen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att staden ska fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av 4.98 % av fastigheten Essingeklippan 2.
2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslut i detta ärende med hänsyn till att staden har anstånd till den 25 mars 2002 med att ange grunderna för överklagandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Försäljning av mark i Huddinge till Huddinge kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt om försäljning till Huddinge kommun av ca 4 400 kvm av Ågesta 3:3 i Huddinge för 1 410 000 kr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7, Skärholmen. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning projekterar och förbereder upphandling av en ny 4-avd barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning projekterar och förbereder upphandling av en ny 4-avd barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§45 Försäljning av fastigheterna Östra Öskevik 7:10 och 7:16, sommargården Bieborg, Nora, Lindesbergs kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheterna Östra Öskevik 7:10 och 7:16, sommargården Bieborg, för en köpeskilling om 2.000.000 kronor SEK.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra försäljningen enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

3 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande´till Huddinge kommun som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Försäljning av fastigheten Östfora 1:23 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten Östfora 1:23 till Björn Franzén för en överenskommen köpeskilling om 430.000 kronor.

2 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Insatshöjning i en av staden ägd bostadsrätt

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§49 Anmälan om tidsförskjutning och utökade kostnader för Råcksta sjukhem

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Ombyggnad av byggnad på fastigheten Kristineberg 1:10 till gemensam trafikledningscentral för Vägverket och gatu- och fastighetskontoret. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende ombyggnaden till vägtrafikcentral i fastigheten Kristineberg 1:10.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Översiktlig lokaliseringsstudie för station Stockholm Nord. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§52 Destinationsskyltar i innerstaden saknar belysning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§53 Fjärrmanövrering av Stockholms broar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 6

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Tjänsteutlåtandet hade kompletterats den 11 mars 2002. I tjänsteutlåtandet med komplettering föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets kompletterade utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena om återremiss av ärendet från

ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) respektive ledamoten Per Bolund (mp). Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden

att nämnden beslutat avslå återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets kompletterade utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§54 Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse med intresseanmälan från Ressel Consulting AB av den 14 februari 2002. I tjänste-utlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen med kontorets utlåtande.


Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga U3.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§55 Stadens åtgärder för att möjliggöra för unga att få ett eget boende. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 10

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga V1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Dagvattenstrategi för Stockholm

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 14

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret m fl hade den 25 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs -vad gäller gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till dagvattenstrategi och hemställer att kommunfullmäktige antar detsamma.

2 Nämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagda förslag till avtal om dagvatten med Stockholm Vatten AB.

3 Nämnden hemställer att 2,437 Mkr fr o m 1 januari 2003 i budget överförs från stadsdelsnämnderna till gatu- och fastighetsnämnden.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret, under förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av dagvattenstrategin, att genomföra sin del av denna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till dagvattenstrategi och hemställer att kommunfullmäktige antar detsamma.

2 Nämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagda förslag till avtal om dagvatten med Stockholm Vatten AB.

3 Nämnden hemställer att 2,437 Mkr fr o m 1 januari 2003 i budget överförs från stadsdelsnämnderna till gatu- och fastighetsnämnden.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret, under förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av dagvattenstrategin, att genomföra sin del av denna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga W2.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§57 Biltrafik på Drottninggatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall tillförslag som redovisas i bilaga X1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga X2.

§58 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2001.

2 Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för delen mellan Norra Bantorget och Mäster Samuelsgatan enligt kontorets förslag i utlåtandet.

2 Nämnden fattar inriktningsbeslut för delen mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för delen mellan Norra Bantorget och Mäster Samuelsgatan enligt kontorets förslag i utlåtandet.

2 Nämnden fattar inriktningsbeslut för delen mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Y3.

§61 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms Handelskammare av den 18 februari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förbereda markan-

Visning för delar av Södra Värtahamnen och Gasverksområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Samarbetsavtal med tidig markreservation för KB Positionen 2 avseende del av Södra Värtahamnen

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande irubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2 för del av Södra Värtahamnen med tidig markreservation för kontors- och bostadsändamål inom kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2 för del av Södra Värtahamnen med tidig markreservation för kontors- och bostadsändamål inom kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Z3.

§63 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 31

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande irubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§64 ”Intelligenta” papperskorgar. Motion av Juan Carlos Cebrián (s), 2001:54

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 35

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§65 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§66 Genomförandeavtal med Vägverket om Västberga trafikplats

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförandeavtal med Vägverket rörande Västberga trafikplats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§67 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis ändrats vid två tillfällen, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på rubricerat programförslag.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för att ny detaljplan upprättas i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden ersätter idrottsnämnden med 3 Mkr för att Larsboda bollplan tas i anspråk.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§68 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand. Tillägg till tidigare lämnad markanvisning till Besqab Mark AB avseende fastigheten Gästvåningen 2

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna gatu- och fastighetskontorets förslag till beslut, samt

2 därutöver anföra


Bostadsprojekt är viktiga för staden. Det är också viktigt att det finns möjlighet för bollspel och lek för barn. Närheten till en barnstuga gör att nämnden ger en markanvisning för en yta som ligger norrut, mot Maltesholmsvägen. Bostäderna i projektet flyttas alltså något så att en större öppen yta skapas mellan husen och barnstugan. Om detta skulle innebära att husen blir något högre för att få samma antal bostäder anser nämnden inte detta vara något problem.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§69 Upprustning av Södermalm 6:39, Sjömanshemmet. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande i ärendet som inriktning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§70 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda framtida användning av Kyrkhamnsområdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal med NCC om att tillsammans utreda och utveckla ett förslag till mycket försiktig kompletteringsbebyggelse i området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§71 Anmälan av promemorian över trafiksituationen i Stockholm under oktober 2001

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§72 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§73 Princip för uttagande av parkeringsavgift. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr

Bordlagt 19 februari 2002 nr 61

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning samt uppdrar åt kontoret att utreda och komma med förslag till grunder för uttagande av parkeringsavgift som möjliggör en flexibel avgiftssättning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning samt uppdrar åt kontoret att utreda och komma med förslag till grunder för uttagande av parkeringsavgift som möjliggör en flexibel avgiftssättning.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Ö2.

§74 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§75 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 14

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget i utlåtandet som inriktning för disposition, möblering och trafikförhållanden på Medborgarplatsen.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att beställa en revidering av detaljplanen för Medborgarplatsen i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra följande

Medborgarplatsen är en av stadens mer frekventerade torg under sommarhalvåret. Många har platsen som en naturlig mötespunkt och här möts gamla och unga.

Nämnden ser positivt på den förändring av trafikföringen som föreslås, men anser att ytan som frigörs i och med detta skall användas till fler platser för uteserveringar och torghandel. Serveringsutrymmet får ej minska. Vidare anser nämnden att det skall planeras för fler toaletter i anslutning till platsen. Allmänna sittplatser utanför serveringsytorna behöver också finnas på torget.

Det bör finnas möjlighet till torghandel i större utsträckning.

Gatu- och fastighetsnämnden vill inte ha en placering av verksamheter längs Götgatan så att den uppfattas som en barriär mot gatan och Björns trädgård utan att Medborgarplatsens öppna karaktär kommer till sin rätt.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§76 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker hos stadsbyggnadsnämnden förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2002-12-31.

3 Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

4 Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§77 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§78 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerat planförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§79 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§80 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Skärholmens stadsdelsnämnd. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utförd trafik- och exploaterings-utredning berörande Skärholmsvägen.

2 Nämnden översänder kontorets utlåtande till kommunfullmäktige som redovisning på uppdrag utdelat 1999-09-20.

3 Nämnden hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnads- nämnden att utarbeta ett fördjupat planprogram för exploateringsområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§81 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen

Dnr

Bordlagt fr o m 11 december 2001 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från bostadsrättsföreningen Årsta Gård av den 7 december 2001 och den 20 januari 2002.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för ombyggnad av Svärdlångsvägen för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§82 Metoder för hastighetsdämpning

Dnr

Bordlagt fr o m 11 december 2001 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§83 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”

Dnr

Bordlagt fr o m 20 november 2001 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till riktlinjer.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Nämnden ser detta som en delredovisning, och ber kontoret återkomma med en komplett redovisning av hela uppdraget och då speciellt i förhållande till angöringszonerna.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

§84 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 - januari 2002

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 69

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för kännedom till stadsdelsnämnderna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för kännedom till stadsdelsnämnderna.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§85 Överenskommelse om ansvar för markföroreningar på Stora Mossens IP. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med tilläggsavtal med byggherrarna avseende ansvar och kostnadsfördelning för markföroreningar på Stora Mossens idrottsplats och bemyndigar kontoret att delta i det fortsatta marksaneringsarbetet på det sätt och inom de kostnadsramar som anges i kontorets aktuella och tidigare utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§86 Norra Länken

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) yrkade att frågan om Norra Länken tas upp till behandling vid dagens sammanträde.

Ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade avslag på förslaget med hänvisning till att regeringsbeslut i ärendet ännu inte expedierats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet och sålunda att inte ta upp frågan om Norra Länken till behandling vid dagens sammanträde.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) avgav slutligen och med hänvisning till nämndens beslut skrivelse om framtida behandling av ärendet i nämnden.

§87 Parlamentariska referensgruppens för upphandlingsfrågor verksamhet

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vid sammanträdet den 19 februari 2002, § 34, en parlamentarisk referensgrupp för upphandlingsfrågor. Gruppens verksamhet upptogs till fortsatt diskussion.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, med delvis ändring av nämndens beslut den 19 februari 2002, att referensgruppen skall hålla seminarier den 8 och 22 april samt 15 maj 2002 vid vilka dagarvoden utgår.