Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-05-27

Sammanträde 2003-05-27

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Tertialrapport 1/2003 (A)

6 Revisionsberättelse för år 2002 (A)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1-2/2003 (RI)

8 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss (RI)

9 Kastanjer på Erik Dahlbergs allé. Skrivelse från Helena Bonnier (m) (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2003 (RI)

11 Revisionsrapporten ”Stadens arbete för ökad tillgänglighet” (RI)

12 Tilläggsavtal till tomträttsupplåtelse för fastigheten Gångaren 11, Kungsholmen (RI)

13 Gågatuföreskrift i Gamla Stan. Genomförandebeslut (RI)

14 Lägesredovisning av projekten Kista Galleria (Danmark 1) och Kista Science Tower (Katla 1) samt reviderade genom-förandebeslut (RY)

15 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Bromsten 10:14 i kv Erik i Bromsten till Småa AB (RY)

16 Markanvisning och programsamråd om detaljplan för område vid kv Mätkedjan m m, Fagersjö (Fagersjö centrum). Remissvar (RY)

17 Investeringar i samband med försäljning av mark vid Fagersjö bollplan för lågprisbutik (LIDL). Genomförandebeslut (RY)

18 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Vindkraften 2 samt del av fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Trähjulet AB. Genomförandebeslut (RY)

19 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder. Återremiss (RY)

20 Redovisning av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Kontrollvägen – Västbergavägen – Västberga trafikplats (RY)

21 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (RY)

22 Ansökan om koncession för befintliga kraftledningar 220 kV ingående i den s k Stockholmsringen. Yttrande till Energimyndigheten (RY)

23 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

24 Återkallande av överklagande av förvärv till fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11 (SV)

25 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdet. Inriktningsbeslut (F)

26 Överlåtelse av bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Resolutionen på Gärdet. Hemligt (F)

27 Försäljning avseende Parkstugan, del av fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg. Inriktningsbeslut (F)

28 Försäljning avseende fastigheten Ludvigsberg 4 på Södermalm. Inriktningsbeslut (F)

29 Försäljning avseende Tullhuset i Gröndal, del av fastigheten Liljeholmen 1:1. Inriktningsbeslut (F)

30 Redovisning av studie av köer och flaskhalsar våren 2002 (St)

31 En bilfri dag. Skrivelser från Per Bolund (mp) m fl (St)

32 Strandvägens kaj. Inriktningsbeslut. Bordlagt 13 maj 2003 nr 11 (RI)

33 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss. Bordlagt 13 maj 2003 nr 12 (RI)

34 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen för kontor och bostäder. Genomförandebeslut. Återremiss. Bordlagt 13 maj 2003 nr 15 (RI)

35 Omprövning av fråga om markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till AB Järntorget. Bordlagt 13 maj 2003 nr 16 (RY)

36 Detaljplan för nya bostäder vid Kirunagatan, kv Klisterburken m m, inom stadsdelen Vällingby. Remissvar av planförslag. Bordlagt 13 maj 2003 nr 18 (RY)

37 Flatens naturreservat. Godkännande av förslag. Bordlagt 13 maj 2003 nr 24 (RY)

38 Eolshälls 4H-gård. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 13 maj 2003 nr 25 (RY)

39 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Bordlagt 13 maj 2003 nr 26 (RY)

40 Elfria zoner. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 13 maj 2003 nr 27 (F)

41 Parkering i Stockholms innerstad. Bordlagt 13 maj 2003 nr 32 (Pa)

42 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret. Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 (Pa)

43 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 7 och 13 maj 2003 nr 34 (RI)

44 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostads-bebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 april 2003 nr 27 och 13 maj 2003 nr 38 (RY)

45 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångs-bostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s). Bordlagt 22 april 2003 nr 29 och 13 maj 2003 nr 39 (RY)

46 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag. Bordlagt 22 april 2003 nr 31 och 13 maj 2003 nr 41 (RY)

47 Uppföljning av åtgärder för upphandling. Bordlagt 22 april 2003 nr 34 och 13 maj 2003 nr 42 (RY)

48 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 7 och senast 13 maj 2003 nr 45 (S)

49 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Bordlagt 1 april 2003 nr 9 och senast 13 maj 2003 nr 46 (RI)

50 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 31 och senast 13 maj 2003 nr 48 (F)

51 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl. Bordlagt 18 13 maj 2003 nr 50. Delvis bordlagt (RI)februari 2003 nr 22 och senast

52 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och senast 13 maj 2003 nr 51 (RY)

53 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 13 maj 2003 nr 52. Delvis bordlagt (RI).

54 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss. Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 13 maj 2003 nr 53 (RY)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 10 juni 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. En sommarfontän nära det internationella vattenmiljöpriset av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Bygg cykelbana längs Årstaviken av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 3. Eriksdalsravinen av ordföranden Roger Mogert (s).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om streetracing på Lindarängsvägen

---------------------------------------------------

På fråga av ersättaren Helena Bonnier (m) informerade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg om ett av gatu- och fastighetskontoret lämnat tillstånd för streetracing på Lindarängsvägen, Gärdet, den 28 maj 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om konsert på Gärdet den 6 juni 2003

-----------------------------------------------------

På fråga av ersättaren Helena Bonnier (m) informerade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg om ett av gatu- och fastighetskontoret lämnat tillstånd för konsert med gruppen Kent på Gärdet den 6 juni 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om vagnmuseum i Stockholm

--------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Mats Rosén (kd) om Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarvs önskemål att ordna ett vagnmuseum i fastigheten Ruddammen 12 på Norra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om säkerheten vid stadens kajer

----------------------------------------------

Ledamoten Mats Rosén (kd) frågade om säkerheten vid stadens kajer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Miljöredovisning för Hammarby Sjöstad 2002/2003

--------------------------------------------------------------

En av gatu- och fastighetskontoret i mars 2003 upprättad miljöredovisning för Hammarby Sjöstad 2002/2003 hade utsänts.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för redovisningen.

Varsel för buss- och pendeltågstrafik

--------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret den 27 maj 2003 avgivit promemoria om varsel för buss- och pendeltågstrafik.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för promemorian.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 19 maj 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 27 maj 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 1/2003

Dnr 03-111-1484

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 1/2003 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart p.g.a. gällande tidsplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 1/2003 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2 Beslut i ärendet justeras omedelbart p.g.a. gällande tidsplan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Revisionsberättelse för år 2002

Dnr 03-130-1551

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2002 års verksamhet, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt bilaga B.

§7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1-2/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 1 april och 22 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§9 Kastanjeträd på Erik Dahlbergs allé. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr 03-683-1485

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Helena Bonnier (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 10 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Revisionsrapporten ”Stadens arbete för ökad tillgänglighet”

Dnr 03-130-893:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även remissyttrande från nämndens handikappråd av den 22 maj 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Arbetet för att skapa delaktighet och jämlika villkor för människor med funktionshinder är en prioriterad fråga för Stockholms stad. Målet är att Stockholm ska vara världens tillgängligaste huvudstad år 2010. Detta får sitt konkretaste uttryck i det faktum att kommunfullmäktige anslagit 100 mnkr för åtgärder i den fysiska miljön under innevarande år. I grunden handlar det dock om förhållningssätt och frågan om delaktighet, jämlikhet och människors lika värde och lika rätt.

I revisionsrapporten framgår att de främsta problemen är otydlighet och bristande uppföljning. Det är djupt otillfredsställande att staden, när den ger uttryck för en viljeinriktning och dessutom anslår medel för att förverkliga detta, inte förmår realisera sina egna önskningar på grund av oförmåga att följa upp det egna arbetet.

Den nya majoriteten har redan slagit fast att man genom s k basanpassning vill tydliggöra stadens krav på tillgänglighet i nyproduktionen i Stockholm. Den nya majoriteten har dessutom slagit fast att man vill förstärka uppföljningen genom att staden själv tar ett ansvar för att inspektera och därigenom kontrollera att de egna kraven verkligen följs. Målet är att alla så långt det är möjligt ska kunna delta i samhällslivet och leva på jämlika villkor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga C2.

§12 Tilläggsavtal till tomträttsupplåtelse för fastigheten Gångaren 11, Kungsholmen

Dnr 01-512-2186

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna tilläggsavtal till tomträttsupplåtelse för fastigheten Gångaren 11.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Gågatuföreskrift i Gamla Stan. Genomförandebeslut

Dnr 00-320-2235

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att införa föreskriften ”Gågata” i Gamla Stan enligt utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Lägesredovisning av projekten Kista Galleria (Danmark 1) och Kista Science Tower (Katla 1) samt reviderade genomförandebeslut

Dnr 01-511-1904:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen av projekten Kista Galleria och Kista Science Tower.

 2. Nämnden godkänner reviderade investeringsutgifter om 37 mnkr för projektet Kista Galleria enligt kontorets utlåtande (reviderat genomförandebeslut).

 3. Nämnden godkänner reviderade investeringsutgifter om 32 mnkr för projektet Kista Science Tower enligt kontorets utlåtande (reviderat genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Bromsten 10:14 i f d kv Erik i Bromsten till Småa AB

Dnr 03-411-515

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av fastigheten Bromsten 10:14 i f d kv Erik i Bromsten till Småa AB på två år.

 2. Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas för det aktuella området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Markanvisning och programsamråd avseende detaljplan för område vid kv Mätkedjan m m, Fagersjö (Fagersjö centrum). Remissvar

Dnr 03-512-1224:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark vid kv Mätkedjan och Mätstickan till Svenska Bostäder för bostäder med inslag av lokaler. Markanvisningen är tidsbegränsad till två år.

 2. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisnings­avtal, exploateringsöverenskommelse och tomträttsavtal med Svenska Bostäder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Investeringar i samband med försäljning av mark vid Fagersjö bollplan för lågprisbutik (LIDL). Genomförandebeslut

Dnr 01-411-1400

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om totalt 10,2 mkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Vindkraften 2 samt del av fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Trähjulet AB. Genomförandebeslut

Dnr 2000-411-4443

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för industriändamål inom fastigheterna Vindkraften 2 samt Skrubba 1:1 till Trähjulet AB (inriktningsbeslut) och ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal enligt förslag i utlåtandet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga D.

§19 Markanvisning för bostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder. Återremiss

Dnr 01-411-3450

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Knypplerskevägen till AB Svenska Bostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Redovisning av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Kontrollvägen – Västbergavägen – Västberga trafikplats

Dnr 03-620-1073

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets utlåtande som svar på frågor rörande säkerheten för oskyddade trafikanter vid Västberga trafikplats m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd)

Dnr 03-360-1476:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu-och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden uppmanar idrottsnämnden att ordna parkering på tomtmark inom Sätra IP enligt till utlåtandet bilagd parkeringsutredning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Ansökan om ny koncession för befintliga kraftledningar 220 kV ingående i den s k Stockholmsringen. Yttrande till Energimyndigheten

Dnr 03-920-1208

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret m fl förvaltningar hade den 6 maj 2003 avgivit gemensant tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till kommunstyrelsen och meddelar energimyndigheten att stadens yttrande lämnas av kommunstyrelsen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§23 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Återkallande av överklagande av förvärv till fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11

Dnr 2001-781-01981

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att återkalla överklagandet över hyresnämndens beslut om Essingestupet AB:s förvärv av fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdet. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-1096

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera ombyggnad av fastigheten Rio 8, byggnad 02.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att kontakta Svenska Bostäder om förutsättningar finns för en överlåtelse av fastigheten Rio 8, byggnad 01, till Svenska Bostäder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera ombyggnad av fastigheten Rio 8, byggnad 02.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att kontakta Svenska Bostäder om förutsättningar finns för en överlåtelse av fastigheten Rio 8, byggnad 01, till Svenska Bostäder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Överlåtelse av bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Resolutionen på Gärdet

Dnr 03-760-1674

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§27 Inriktningsbeslut avseende Parkstugan, del av fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg

Dnr 03-785-1671

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att initiera planläggning för bostads- och kontors-/verkstadsanvändning av Parkstugan.

 2. Nämnden beslutar vidare att uppdra åt kontoret att återuppta försäljningsdiskussionerna med hyresgästen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Inriktningsbeslut avseende fastigheten Ludvigsberg 4 på Södermalm

Dnr 03-785-1673

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att fastigheten Ludvigsberg 4 skall försäljas och uppdrar åt kontoret att återuppta försäljningsdiskussionerna med hyresgästen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,  enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kulturvärdet är av sådan art att fastigheten bör kvarstå i stadens ägo.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§29 Inriktningsbeslut avseende Tullhuset i Gröndal, del av fastigheten Liljeholmen 1:1

Dnr 03-785-1672

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att initiera planläggning för bostads- och kontorsanvändning av Tullhuset.

 2. Nämnden beslutar vidare att uppdra åt kontoret att återuppta försäljningsdiskussionerna med hyresgästen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att överlägga med Stadsholmen om eventuellt övertagande samt att därutöver anföra följande:

Kulturvärdet är av sådan art att fastigheten bör kvarstå i stadens ägo.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§30 Redovisning av studie över köer och flaskhalsar våren 2002

Dnr 03-300-1667

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningarna enligt förslaget i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga H2.

§ 31

En bilfri dag. Skrivelser från Per Bolund (mp) m fl

Dnr 03-300-1717:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Stockholms stad genom nämnden deltar i den Europeiska bilfridagen den 22 september 2003.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Per Bolund (mp) m.fl.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Stockholms stad genom nämnden deltar i den Europeiska bilfridagen den 22 september 2003.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Per Bolund (mp) m.fl.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt

m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga I3.

§32 Upprustning av Strandvägens kaj. Inriktningsbeslut

Dnr 03-670-1504

Bordlagt 13 maj 2003 nr 11

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att i samarbete med kajgruppen fortsätta projekteringen av kajen samt vidta åtgärder enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden beslutar att till Stockholms Stads Parkerings AB på sedvanliga villkor anvisa mark med tomträtt för en parkeringsanläggning under Strandvägen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 00-511-1424

Bordlagt 13 maj 2003 nr 12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen för kontor och bostäder. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 03-413-666

Bordlagt 13 maj 2003 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 44,4 mnkr och investeringsinkomster om 7,7 mnkr och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av genomförandebeslutet.

 2. Nämnden godkänner för sin del upprättade överenskommelser med JM AB, för del av Lustgården 6 på Kungsholmen och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av överenskommelserna senast den 31 december 2003.

 3. Nämnden godkänner att sidoavtal för de två kontorshusen upprättas i samband med senare tomträttsupplåtelse enligt förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§35 Omprövning av fråga om markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till Järntorget. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-88

Bordlagt 13 maj 2003 nr 16

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisningsavtal med Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostäder i fastigheten Brandseglet 1, Riksby och uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ändrad detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Detaljplan för nya bostäder vid Kirunagatan, kv Klisterburken m m, inom stadsdelen Vällingby. Remissvar av planförslag

Dnr 01-512-4277

Bordlagt 13 maj 2003 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för detaljplan för nya bostäder vid Kirunagatan, kv Klisterburken m m, inom stadsdelen Vällingby, S-Dp 2001- 13106.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framtällda yrkanden, enligt det av Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Skolgården ska rustas upp med grönytor, träd och vegetation som kompensation för ianspråktagen grönyta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§37 Flatens naturreservat. Godkännande av förslag

Dnr 99-682-1816

Bordlagt 13 maj 2003 nr 24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 7 april 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Flatens naturreservat enligt till utlåtandet bifogat beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Flatens naturreservat enligt till utlåtandet bifogat beslut.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga K2.

§38 Lägesrapport för Eolshällområdet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 03-410-01172

Bordlagt 13 maj nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår

Dnr 03-007-1424

Bordlagt 13 maj 2003 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar för att följa teknikutvecklingen.

 3. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att det skall gälla som riktlinjer inom staden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Elfria zoner. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 02-763-2702

Bordlagt 13 maj nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelserna är besvarade med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Parkering i Stockholms innerstad

Dnr 03-350-1101

Bordlagt 13 maj 2003 nr 32

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redogörelse.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos regeringen göra framställan om att den högsta felparkeringsavgiften skall kunna bestämmas till 1.500 kronor.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att lämna förslag till expeditionsavgift för handläggning av boendeparkeringstillstånd.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att se över parkeringsvillkoren för nyttoparkeringstillståndet.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att lämna förslag till hur den rörliga trafiken kan prioriteras på huvudgator.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma i separat ärende om expeditionsavgifter i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande :

När man gör en framställan om att höja taket för felparkeringsavgiften är det rimligt att skapa förutsättningar för att taket kan kvarstå oförändrat under en längre tid. Det är dock viktigt att påpeka att det inte innebär att böterna för de trafikfarligaste uppställningarna blir 1500 kronor. Det är väl känt att andra metoder än böter är väl så effektiva för att upprätthålla parkeringsmoralen. Kontoret ska även arbeta med andra åtgärder och använda det eventuellt höjda taket med försiktighet.

Nämnden är tveksamma till konsekvenserna av att lägga till en expeditionsavgift. Kontoret ska också, när ett ärende om eventuell expedieringsavgift för boendeparkeringstillstånd presenteras för nämnden för beslut, redovisa vilka konsekvenser man tror att det kan få för bilanvändandet och parkerings-situationen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) anmälde att han inte deltog i beslutet.

§42 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 03-340-860:1

Bordlagt 13 maj nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 03-630-1176

Bordlagt 22 april 2003 nr 7 och 13 maj 2003 nr 34Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma i ärendet i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Vi ser mycket positivt på att en upprustning och ombyggnad av Bysis torg sker. Vi anser emellertid att en större del av torgets grönska bör bevaras än vad som föreslås. Därför ger vi kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med ett reviderat förslag som innebär mer grönyta men samtidigt inte ger avkall på tillfredsställande tillgänglighet. I

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg på Södermalm enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

omarbetningen bör det även ingå att se över möjligheterna att minska kostnaderna för detta relativt kostsamma projekt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§44 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut

Dnr 00-512-4409

Bordlagt 22 april nr 27 och senast 13 maj 2003 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger Stockholmshem AB markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Stockholmshem AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja planeringen för exploatering av marken för bostadsbebyggelsen och teckna erforderliga avtal för projektets genomförande. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s)

Dnr 02-410-319:5

Bordlagt 22 april nr 29 och 13 maj 2003 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag

Dnr 03-512-838:1

Bordlagt 22 april nr 31 och 13 maj 2003 nr 41

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och tomträttsavtal.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden, S-Dp 2002-15318-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att boendeparkeringen löses på befintlig parkering mittemot tunnelbaneentrén eller på gatumark samt att därutöver anföra följande:

Det är angeläget att få till stånd bostäder i denna typ av lägen med närhet till service och kommunikationer. Denna typ av mindre projekt bör därför uppnå en så hög exploatering som möjligt med så litet intrång i grönytan som möjligt. Boendeparkeringen bör därför i så hög grad som möjligt lösas på befintlig parkering mittemot tunnelbaneentrén eller på gatumark.

Om möjligt vill vi också förorda att huset i område två skjuts söderut så att det hamnar i linje med husen på Malmövägen för att få en stor sammanhängande grönyta mellan huset och spåret.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§47 Uppföljning av åtgärder för att förbättra upphandlingsverksamheten

Dnr 03-006-1201

Bordlagt 22 april nr 34 och 13 maj 2003 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner uppföljningen av kontorets åtgärder för att förbättra upphandlingsverksamheten enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att de sociala principerna vid upphandling ska ses över med avseende på om leverantören har kollektivavtal eller fullt ut jämförbara villkor, att miljöhänsynen vid upphandling ska ses över så att miljöfaktorer får ökad tyngd vid nämndens upphandlingar samt att därutöver anföra följande:

Utöver sitt specifika uppdrag har gatu- och fastighetsnämnden även ett socialt ansvar och ett ansvar som arbetsgivare. Kollektivavtal utgör grunden för att anställningen sker med minst de framförhandlade villkoren på arbetsmarknaden. Dessutom är det en garant för medbestämmande och framtida förhandling mellan parterna. Därför anser vi att en princip vid upphandling ska vara att ta hänsyn till om leverantören har kollektivavtal.

God sed på arbetsmarknaden och sunda konkurrensförhållanden kräver att de entreprenörer som nämnden vänder sig till vid upphandling inte har möjlighet att använda sig av social dumpning som konkurrensmedel. Om juridiska teknikaliteter ställer hinder i vägen för krav på kollektivavtal måste därför krav på kollektivavtal eller fullt ut jämförbara villkor ställas.

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett ovärderligt verktyg för staden i ansträngningarna att uppnå en god miljö. Om målen i stadens miljöprogram och klimatprogram ska kunna uppnås måste miljökraven vid stadens upphandlingar skärpas. En ansvarig bör utses på gatu- och fastighetskontoret för hanteringen och samordningen av miljökrav vid upphandlingar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete ska bedrivas på kontoret för att se till att Stockholm ständigt ligger i framkant vad gäller miljökrav vid stadens upphandlingar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt bilaga O2.

§48 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v)

Dnr 2003-000-00326

Bordlagt 1 april nr 7 och senast 13 maj 2003 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr 02-411-4101

Bordlagt 1 april nr 9 och och senast 13 maj 2003 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

 2. Kontoret ges i uppdrag att implementera denna policy.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 03-760-474:1

Bordlagt 1 april nr 31 och senast 13 maj 2003 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förklarar skrivelsen besvarad med kontorets svar i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl

Dnr 01-411-1788

Bordlagt 18 februari nr 22 och senast 13 maj 2003 nr 50. Delvis bordlagt

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 1 april 2003, § 51, den del av ärendet som innebär anvisning av mark till Svenska Bostäder. Nämnden upptog nu återstående del av ärendet till behandling.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§52 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr 01-411-2185:1

Bordlagt 18 februari nr 36 och senast 13 maj 2003 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden godkänner att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten arbetar fram ett förslag till lösning av trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11 mnkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie

Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

anvisa mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och

exploatering AB och ge kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet,

att ge kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut),

att godkänna att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten

arbetar fram ett förslag till lösning av trafikföringen till och från Björkhagens

Golfbana, där ambitionen är att minimera biltrafiken och parkeringsytorna i

Nackareservatet. En lösning med p-platser utanför reservatet bör då studeras,

att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur

grönyteintrånget kan kompenseras, att ge kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad

av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11

miljoner kronor samt att därutöver anföra följande:

Projektet Jämlikheten 5 planeras i ett grönområde i anslutning till Nackareservatet. Området har av stadens ekologer bedömts vara av lägre värde och kan därför bebyggas om naturvärdena kompenseras i närområdet. Detta kan exempelvis ske genom att kvalitetshöja naturvärdena i Nacka idag hårdgjorda ytor återställs till grönmark eller genom att ytterligare grönytor i närområdet långsiktigt skyddas som delar av Nackareservatet

Den täta biltrafiken till och från Björkhagens golfbana har blivit ett allt större problem såväl för närboende som för besökare till Nackareservatet. Kontoret får därför i uppdrag att undersöka hur biltrafiken till golfbanan och parkeringsytorna i Nackareservatet kan minskas och hur parkvägen som leder till golfbanan kan omformas till en renodlad gång- och cykelväg. Ett alternativ där parkeringen helt löses utanför reservatet bör också utredas. Dessa frågor bör naturligtvis ingå i övriga överläggningar med Björkhagens GK.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren

Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§53 Trafikplan och trädplan för Södermalm

Dnr 02-370-428

Bordlagt 21 januari nr 13 och senast 13 maj 2003 nr 52. Delvis bordlagt

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp inkommen den 4 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 18 februari 2003, § 54, delar av ärendet.

Nämnden upptog nu den bordlagda delen av ärendet – d v s återstående del av förslag till trafikplan för Södermalm till behandling.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Birgitta Holm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställa yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att Ölandsgatan även fortsättningsvis är enkelriktad, att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att utöka området med gågata på Mariaberget, att genomfartsförbudet på Magnus Ladulåsgatan bibehålls och möjligheten att införa ytterligare fartdämpande eller kapacitetsminskande åtgärder ses över, att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att särskilt se över säkerhet och hastigheter kring skolor och daghem på Södermalm samt föreslå åtgärder, att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att skapa fler cykelparkeringar på strategiska platser där många har sitt färdmål, att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa dubbelriktning för cykel på gator som är enkelriktade för bilar, att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka skolgårdarna för Katarina Norra och Mariaskolan, att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga cykel- och gångbana längs Masthamnen och runt Fåfängan samt att hitta en cykellösning för Långholmsgatan samt att därutöver anföra följande:

Södermalm är en av stadens mest livfulla delar, där människor både bor, arbetar

och spenderar sin fritid med olika aktiviteter. Detta ställer stora krav på

infrastruktur och trafikplanering för såväl gång-, cykel- och biltrafik. Därför är det

glädjande att kunna besluta om en rad förbättringar för folk som bor och vistas på

Södermalm.

Allmän trafik

Vi är positiva till att införa föreskriften gågata på Mariabergets östra del. Området

saknar i stor utsträckning gångbanor och används i alltför hög utsträckning som

genomfartsgator. Kontoret får dessutom i uppdrag att utreda trafik- och

säkerhetskonsekvenserna av att utöka området med gågata på en större del av

Mariaberget

För att inte i onödan leda trafiken genom bostadsområden anser vi att genomfartsförbudet på Magnus Ladulåsgatan bör bibehållas. För att det dessutom ska efterlevas bör möjligheten att införa ytterligare fartdämpande eller kapacitetsminskande åtgärder ses över.

Trafiksäkerhet och miljökvalitet

Den övergripande målsättningen är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättrad miljökvalitet. Vi har tidigare gett kontoret i uppgift att titta på fartdämpande åtgärder, bl.a. 30-zoner i bostadsområden. Vi ger även kontoret i uppdrag att särskilt se över säkerhet och hastigheter kring skolor och daghem på Södermalm samt att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. Möjligheten att utöka skolgårdarna för Katarina Norra och Mariaskolan på Tjärhovsgatan respektive Maria skolgata bör utredas, vad gäller trafikkonsekvenser, säkerhetsaspekter m.m.

Cykeltrafik

Vi har avsikten att fortsätta arbetet med att knyta ihop cykelbanenätet och förbättra trafiksäkerheten för cyklister. Ett exempel på en gata på Södermalm som bör få en cykellösning är Långholmsgatan. Kontoret får även i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga cykel- och gångbana längs Masthamnen och runt Fåfängan för att få till stånd ett gång- och cykelstråk runt hela Södermalm. Tidigare har vi gett kontoret i uppdrag att titta på alternativa lösningar till cykelfälten på Hornsgatan.

Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa dubbelriktning för cykel på gator som är enkelriktade för bilar.

Antalet cyklister är stort på Södermalm och där finns även många målpunkter för trafikanterna. För att underlätta att ta cykeln till färdmål på Södermalm vill vi öka antalet cykelparkeringar. Eftersom antalet cykelstölder är stort bör parkeringarna vara av det slag där cykeln kan låsas fast i cykelstället.

Reservationer

Ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Birgitta Holm (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§54 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 13 maj 2003 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.