Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-02-17

Sammanträde 2004-02-17

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Sexualiseringen av det offentliga rummet.

Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Boverkets rapport "Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler". Remiss (A)

7 Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad. Remiss (A)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 1/2004 (A)

9 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2003 (A)

10 Upplåtelse av offentlig plats på Stadsgårdskajen. Laglighetsprövning (RI)

12 Förslag till förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut (RI)

13 Kollektivtrafik och parkering i Hammarby Sjöstad.

Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Åtgärder inför försök med miljöavgifter. Generellt genomförandebeslut (RI)

15 Förslag att stänga av Tysta Mariagången för allmän gångtrafik kvällar och nätter (RI)

16 Ropstensrondellen. Inriktningsbeslut (RI)

17 Åtgärder vid ökat användande av stadens parker.

Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christer Öhgren (mp)
(RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Fastigheten Konsthallen 2, restaurang Lindgården, på Södra Djurgården (RI)

19 Delgenomförandebeslut nr 2 för kv Kojan m m på Kungsholmen (RI)

20 Rivning alternativt flyttning av Rotundan (f d busstation) vid Norra Bantorget. Inriktningsbeslut (RI)

21 Markanvisning för garage till Stockholm Parkering i kv Kölnan, Hammarby Sjöstad (RI)

22 Trafiksituationen på Ringvägen vid Clarion Hotel.

Skrivelse från Clarion Hotel och från Berthold Gustavsson (m) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Vasaparkens upprustning.

Skrivelse från Roger Mogert (s) samt från Anders Broberg (kd) och Ewa Samuelsson (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nybohovs bollplan.

Motion av Magnus Hellström (m) nr 34/2003 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Trafiksituationen på Hägerstensvägen.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Kultur- och industrifastigheten "Macken" (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Markanvisning för studentbostäder vid Valborgs-mässovägen i Midsommarkransen till Järntorget (RY)

28 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut. Återremiss (RY)

29 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 m m i Grimsta till AB Svenska Bostäder. Inriktnings- och genomförandebeslut (RY)

30 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och Stockholmshem. Inriktningsbeslut (RY)

31 Rapport om riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervisning. Remissvar (RY)

32 Återtagande av bostadsarrende inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 samt övertagande av byggnader och anläggningar inom arrendeområdet (RY)

33 Förslag om inrättande av Flatens naturreservat (RY)

34 Redovisning av analys av området kring Bjursätragatan i södra Rågsved, inklusive markanvisningar för bostäder till Abacus AB och Bostaden AB. Inriktningsbeslut (RY)

35 Rivning av brobaneplattan på Nybohovsbackens bro över Essingeleden. Inriktnings- och genomförandebeslut (RY)

36 Överenskommelse om exploatering för 40 lägenheter inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Seniorgården AB. Genomförandebeslut (RY)

37 Ändrad detaljplan för fastigheten Norrmalm 5:1, knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta samt överenskommelse om genomförande för busstorg m m med Stockholms lokaltrafik.

Remiss av planförslag. Genomförandebeslut
(RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Göta Ark 18 på Södermalm. Hemligt (SV)

39 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheterna Vitbetan 36, 37 och 38 på Södermalm (SV)

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

41 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum, Stadsgården 1 på Södermalm. Slutredovisning (F)

42 Nybyggnad av 4-avdelnings barnstuga på fastigheten Nytta och Nöje 1 i Bredäng. Inriktningsbeslut (F)

43 Nybyggnad av barnstuga inom fastigheten Sabbatsberg 23, Norrmalm. Inriktningsbeslut (F)

45 Skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar. Dom i Länsrätten (F)

46 SL:s strategiska plan 2004-2008. Remissyttrande (St)

47 Bilfri dag i Stockholm den 22 september.

48 Gatu- och fastighetskontorets medverkan i inrättande av ett mobilitetskontor.

Skrivelse av Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (St)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 10 och 11/2003

51 Boutställning i Tensta 2006. Inriktningsbeslut (RY)

52 Lägesrapport av bostadsproduktionsmålet. Arbetet januari 2003 till januari 2004

53 Tilläggsöverenskommelse med HSB Stockholm om ombyggnad från kontor till bostäder av fastigheterna Fatbursbågen 2 och 3 på Södermalm.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 19 (RI)

54 Rivning av Åsöhallen på Södermalm.

Skrivelser från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd av m, fp, v, kd och mp. Bordlades 27 januari 2004 nr 22 (RI)

55 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm. Återremiss.

Bordlades 27 januar 2004 nr 23 (RI)

56 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg.

Skrivelse från Per Bolund (mp) och motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003. Bordlades 27 januar 2004 nr 26 (RI)

57 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Lunda 6:1,2 i Lunda samt inom fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till SMÅA AB. Inriktningsbeslut.

Bordlades 27 januari 2004 nr 32 (RY)

58 Detaljplan för kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i Vällingby.

Remiss av planförslag samt godkännande av intentionsavtal med AB Svenska Bostäder. Delvis bordlagt 27 januari 2004 nr 34 (RY)

59 Program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark i Råcksta och Norra Ängby m m. Inriktnings-beslut.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 35 (RY)

60 Programremiss för Kista Gård etapp 1 samt markanvisning inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista för bostäder till NCC Bostad, HSB Bostad, Veidekke, Familjebostäder, Wihlborgs Fastigheter AB samt för kontor och/eller bostäder till LjungbergGruppen AB.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 41 (RY)

61 Bostäder för flyktningfamiljer. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Bordlagt 27 januari 2004 nr 48 (F)

62 Infartsparkering.

Skrivelser från Roger Mogert m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund m fl (mp) samt Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Bordlagt 27 januari 2004 nr 51 (St)

63 Redovisning av situationen i Gamla Stan.

Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan. Bordlagt 25 november 2003 nr 5 och senast 27 januari 2004 nr 59 (S + RI)

64 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning.

Bordlagt 25 november 2003 nr 7 och senast 27 januari 2004 nr 60 (RI)

65 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss.

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 och senast 27 januari 2004 nr 64 (RY)

66 Renodling av stadens fastighetsbestånd - överföring av AO Sjukhem till Fb Servicehus AB. Genomförandebeslut (F)

67 Avtal om Hammarbyverket m m (RI)

Mötesinformation

Justerat:
 1 mars 2004
 
 Roger Mogert                      Sten Nordin                         Karin Wanngård

§§ 1-57 och 59-67                                                          § 58
 
Närvarande: 
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande, §§ 1-57 och 59-67
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp), §§ 1-57 och 59-67
Berthold Gustavsson (m)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m) 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), tjänstgörande § 58
Susanne Hobohm (fp)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande § 58
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Göran Wrene (s) 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Barbro Collin, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Christer Lundin, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreterarna från roteln Torkel Kjellman och Kristin Svensson. Vidare deltog Elisabet Söderström från stadsbyggnadskontoret under §§ 1 och 2.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) - §§ 1-57 och 59-67 - och ledamoten Karin Wanngård (s) - § 58 -  justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 mars 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Tillväxt Stockholm av vice ordföranden Sten Nordin (m).
 2. Arvoden till nämnder och styrelser av ersättaren Björn Nyström (kd).
 3. Rädda miljöbilssatsningen i Stockholm av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om upphandlingsstatistik

---------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) frågade om statistik över gatu- och fastighetskontorets användning av fler leverantörer vid upphandlingar med avrop där fler leverantörer finns.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om gatu- och fastighetskontorets behandling av ärende om förvaltningen av fastigheten Norra Djurgården 1:51

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Två inkomna skrivelser från Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv av den 6 februari 2004 i återremitterat ärende om inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51 hade utsänts inför dagens sammanträde. Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade med utgångspunkt härifrån om gatu- och fastighetskontorets behandling av ärendet. Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret informerade i ärendet och utlovade - enligt önskemål från nämnden - att återkomma med ett skriftlig redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om upphandling av konsulttjänster hänförliga till försöket med trängselavgifter

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Anna Wersäll (m) frågade om upphandlingen av konsulttjänster hänförliga till försöket med trängselavgifter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om Österleden

-------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) önskade svar på skrivelse från honom och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) från år 2003 om Österleden. Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg lovade att återkomma i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om  fjärrvärmeutbyggnaden i Stockholm

---------------------------------------------------------

Elisabet Söderström från stadsbyggnadskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid förra nämndsammanträdet om fjärrvärmeutbyggnaden i Stockholm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om brandincident i Södra Länken

-------------------------------------------------------

Tekniske direktören Christer Lundin vid gatu- och fastighetskontoret informerade om brandincident i Södra Länken utifrån en av vägverket den 2 februari 2004 upprättad och vid nämndsammanträdet utdelad promemoria i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om särskild bullerutredning för stadsdelen Södra Värtahamnen

-----------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm besvarade fråga av ersättaren Åsa Romson (mp) vid förra nämndsammanträdet om särskild bullerutredning för stadsdelen Södra Värtahamnen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om klottersanering av gångtunnel vid Äppelviksskolan i Bromma

--------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Susanne Hobohm (fp) vid förra nämndsammanträdet om klottersanering av gångtunnel vid Äppelviksskolan i Bromma.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om tid för planerad nämndresa

------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektör Olle Zetterberg meddelade att den planerade nämndresan till Berlin beräknas äga rum 16 - 18 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 februari 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 17 februari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 04-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

          Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sexualiseringen av det offentliga rummet.

Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 2003-000-04060

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Boverkets rapport ”Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler”. Remiss

Dnr 2003-000-4322

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.
 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga A.

§7 Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad. Remiss

Dnr 2003-110-4197

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med
       kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 1/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret den 12 februari 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för januari 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2003

Dnr 2004-110-236

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2003 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.
 2. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.
 3. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2004 med 19,3 mnkr p.g.a. försenat projekt från år 2003 som inte bedöms kunna inrymmas inom plan år 2004, s.k. ombudgetering (förv nr 181).
 4. Nämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av driftbudgeten för år 2004 med 1,8 mnkr p.g.a. att införandet av stadens nya ekonomisystem senarelagts, s.k. ombudgetering (förv nr 181).
 5. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi är mycket glada över att kunna lägga ett så gott verksamhetsår till handlingarna. Nämnden har fattat beslut om ett stort antal viktiga frågor som kommer att påverka Stockholm positivt under många år framöver. Såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt har nämndens arbete underlättats av bra underlag samt snabbt och tillfredställande utförande av gatu- och fastighetskontoret.

Till de viktigaste strategiska besluten hör markanvisningspolicyn, som dessutom följts av rekordmånga markanvisningar. Enligt den senaste revisionsrapporten om hur det går med målet att bygga 20000 nya bostäder under mandatperioden anser samtliga delaktiga parter att arbetet flyter på bra. Vi är mycket positiva till att enigheten kring denna fråga lett till ett så konstruktivt arbete. Både underhåll och investeringar har medvetet spritts över hela staden.

På trafikområdet har nämnden särskilt satsat på trafiksäkerhetsåtgärder. Beslut har tagits om 30-zoner, säker huvudgata och arbetet har påbörjats med ett nytt trafiksäkerhetsprogram för staden.

Nämnden har under året även prioriterat ekologisk- och miljömässig hållbarhet. Arbetet med att ianspråktagna grönytor ska kompenseras har förbättrats och miljökraven vid upphandling har skärpts. Förutom de reservatsbildningar som gatu- och fastighetsnämnden varit direkt inblandad i har kontoret även medverkat i arbetet med ett antal ytterligare naturreservat.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C2.

§10 Upplåtelse av offentlig plats på Stadsgårdskajen. Laglighetsprövning

Dnr 2004-420-413

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till utlåtandet bifogade promemoria från juridiska avdelningen som yttrande till länsrätten i Stockholms län.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Förslag till förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-1169

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inrättande av färjeförbindelse över Hammarby Sjö med framtida angöring vid Sickla Kaj och Henriksdalshamnen.
 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter för en ny färja med beräknad användning under minst 10 år inom en ram av 15 mnkr inklusive erforderliga färjelägen.
 3. Nämnden godkänner en driftbudgetram om 4,4 mnkr per år från och med 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Kollektivtrafik och parkering i Hammarby Sjöstad. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 2003-511-573

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförd redovisning och uppdrar åt kontoret att fortsätta arbetet för att förbättra kollektivtrafiken och därmed minska bilberoendet i Hammarby Sjöstad.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Åtgärderna som vidtagits för att göra Hammarby Sjöstad till en stadsdel där bilinnehav inte är en förutsättning för goda kommunikationer har gett resultat. Det är viktigt att den påbörjade strategin att ersätta nuvarande ytparkering med garagen fortsätter, för att skapa en tillräcklig mängd parkeringsplatser utan att ta markyta i anspråk. I väntan på tvärbanans förlängning till Slussen är det också extra viktigt att se över ytterligare möjligheter att stärka kollektivtrafiken i området.

För att underlätta trafiksituationen i Hammarby Sjöstad bör staden underlätta för människor att starta och använda bilpooler.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§14 Åtgärder inför försök med miljöavgifter. Generellt genomförandebeslut

Dnr 2003-007-1262

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar ett generellt genomförandebeslut för gatuåtgärder inför försöket med miljöavgifter.
 2. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att fatta de fortsatta besluten angående detaljutformning av åtgärder, upphandlingar samt trafikregleringar för de åtgärder som beskrivs i utlåtandet, samt andra åtgärder som krävs för att ge bussarna god framkomlighet under försöket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Förslag att stänga av Tysta Marigången för allmän gångtrafik kvällar och nätter

Dnr 2003-512-4052

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget att stänga av Tysta Marigången inom fastigheterna Snäckan 8 och Fyrfotan 1 för allmän gångtrafik på kvällar och nätter.
 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att beställa detaljplaneändring hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänst-görande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga E.

§16 Ropstensrondellen. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-620-2911

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret uppdrag att fortsätta detaljprojekteringen av Ropstensrondellen enligt kontorets förslag.

Under överläggning i ärendet kommenterade gatu- och fastighetsdirektörn Olle Zetterberg frågor från ersättaren Helena Bonnier (m) och ledamoten Anna Wersäll (m) om stadsdelens och trafikkommitténs synpunkter i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Åtgärder vid ökat användande av stadens parker. Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christer Öhgren (mp)

Dnr 2003-681-4003

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Fastigheten Konsthallen 2, restaurang Lindgården, på Södra Djurgården

Dnr 2003-770-952

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del att restaurang Lindgården kan rivas.
 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att beställa ny detaljplan för fastigheten Konsthallen 2 avseende nybyggnad för den del som i dag innehåller restaurang Lindgården.
 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra delning av tomträtten till fastigheten Konsthallen 2 i enlighet med förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m)  samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Frågan om Lindgården har funnits länge utan att ett avgörande fattats om byggnadens framtid. Vi anser det därför nödvändigt att staden avgör frågan en gång för alla. Med hänsyn tagen till de höga kostnaderna för att upprusta byggnaden anser vi det acceptabelt att riva huset. Vi vill emellertid understryka vikten av att det hus som uppförs på dess plats smälter väl in i områdets historiska och kulturella miljö.

§19 Delgenomförandebeslut nr 2 för kv Kojan m m på Kungsholmen

Dnr 2002-512-2305

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om ytterligare 6 mnkr (tidigare delgenomförandebeslut 15 mnkr) för utredningar, projektering av allmän platsmark samt ev evakuering för projektet kv Kojan m m (delgenom- förandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Rivning alternativt flyttning av Rotundan (f d busstation) vid Norra Bantorget. Inriktningsbeslut

Dnr 1999-512-2634

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret ansöka om rivningslov för Rotundan.
 2. Nämnden beslutar, för det fall rivningslov ej beviljas, att  Rotundan genom rivning/nybyggnad återuppförs i Norra Bantorgsparken samt uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret ansöka om rivningslov för Rotundan samt att därutöver anföra följande:

Med hänsyn till det begränsade kulturella och historiska värdet av Rotundan anser vi att den bör rivas för att möjliggöra bostadsbyggnation. Vi anser det inte heller vara värt de ekonomiska kostnaderna eller intrånget i parkmarken att flytta rotundan. Om rivningslov inte beviljas ska kontoret återkomma till nämnden med förslag på lösning av de då uppkomna förutsättningarna.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 Markanvisning för garage i kv Kölnan, Hammarby Sjöstad till AB Stockholm Parkering

Dnr 2003-411-1130

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för garage i kv Kölnan till AB Stockholm Parkering och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Trafiksituationen på Ringvägen vid Clarion Hotel. Skrivelse från Clarion Hotel och från Berthold Gustavsson (m)

Dnr 2003-620-4172

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Vasaparkens upprustning. Skrivelser från Roger Mogert (s) samt från Anders Broberg (kd) och Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 2003-424-4342

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avbryta pågående upphandling av Vasaparkens upprustning och komplettera programmet med en stor konstfrusen isbana enligt alternativ 2 i utlåtandet.
 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Roger Mogert samt yttrande till  kommunstyrelsen över skrivelse från Anders Broberg och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Förutsättningen från gatu- och fastighetsnämndens sida, för att göra denna investering, har varit att stadsdelsnämnden åtar sig driften för anläggningen, samt även fortsättningsvis står för driften av isbanan i Kungsträdgården. Eftersom detta nu är uppfyllt är det glädjande att den konstfrusna isbanan kan bli verklighet.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§24 Nybohovs bollplan. Motion av Magnus Hellström (m) nr 34/2003

Dnr 2002-511-2703

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2003 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker motionen enligt utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga I.

§25 Trafiksituationen på Hägerstensvägen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-360-4173

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från  Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

 

§26 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2003-770-4175

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stig Sandström av den 12 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Markanvisning för studentbostäder vid Valborgsmässovägen i Midsommarkransen till Järntorget

Dnr 2000-411-417

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2003-620-3084

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby enligt kontorets förslag.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnads­kontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 m m i Grimsta till AB Svenska Bostäder. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 1999-411-2038

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 (blivande Tungstenen 5) till AB Svenska Bostäder och godkänner markanvisningsavtal med AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder, i enlighet med utlåtandet. Genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-88

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Gustav III:s Väg i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund  till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.
 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Spannvägen och Plåtslagarvägen i stadsdelen Åkeslund  till Veidekke och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.
 3. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Kapplandsvägen i stadsdelen Åkeslund  till NCC och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.
 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Rapport om riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende, vård och undervisning. Remissvar

Dnr 2003-370-4061

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänst-görande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga J2.

§32 Återtagande av bostadsarrende inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 samt övertagande av byggnader och anläggningar inom arrendeområdet

Dnr 2004-410-00162

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del avtal rörande återtagande av arrendeställe inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Hässelby.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fullfölja återtagandet av bostadsarrendet samt att riva samtliga byggnader inom arrendeområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Förslag om inrättande av Flatens naturreservat

Dnr 1999-682-1816

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 19 januari 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs -  vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att upphävabeslutet om Flatens naturreservat från den 6 oktober 2003 § 17.
 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Flatens naturreservat med den avgränsning, det syfte och de föreskrifter som framgår av bilagan ”Flatens naturreservat” till utlåtandet.
 3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa skötselplan i bilagan ”Flatens naturreservat” till utlåtandet som skötselplan för reservatet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om Flatens naturreservat från den 6 oktober 2003 § 17.
 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta Flatens naturreservat med den avgränsning, det syfte och de föreskrifter som framgår av bilagan ”Flatens naturreservat” till utlåtandet.
 3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa skötselplan i bilagan ”Flatens naturreservat” till utlåtandet som skötselplan för reservatet.

      

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§34 Redovisning av analys av området kring Bjursätragatan i södra Rågsved, inklusive markanvisningar för bostäder till Abacus AB och Bostaden AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4179

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner landskapsanalysen för södra Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för förslagens genomförande (inriktningsbeslut).
 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 till Abacus byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.
 3. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 till Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Rivning av brobaneplattan på Nybohovsbackens bro över Essingeleden. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-670-239

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag om rivning av mittsektionen på Nybohovsbackens bro över Essingeleden samt att  bron omdanas till en gång- och cykelbro.
 2. Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetsdirektören att verkställa upphandlingen.
 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.
 4. Nämnden informerar Liljeholmens stadsdelsnämnd om ovanstående beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag om rivning, att beträffande omdaningen av bron till gång- och cykelbro och utformningen av denna inhämta yttrande från Liljeholmens stadsdelsnämnd samt att därutöver anföra följande:

Det är av säkerhetsskäl nödvändigt att riva bron över Essingeleden. En omdaning av bron till gång- och cykelbro gör att den servicelinje och viss annan trafik som tidigare kunnat trafikera bron nu tvingas ta omvägen via Södertäljevägen.

I ärenden som påverkar den lokala trafikföringen och stadsbilden bör den aktuella stadsdelsnämnden få möjlighet att yttra sig.


Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§36 Överenskommelse om exploatering för 40 lägenheter inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Seniorgården AB. Genomförandebeslut

Dnr 2001-512-2875

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter om ca 17,5 mnkr och investerings-inkomster om ca 0,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och Seniorgården AB avseende område vidkvarteret Årsjön inom fastigheten Årsta 1:1 enligt bilaga 1 till utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att inarbeta grönmarkskompensation i projektet samt att därutöver anföra följande:

Kontoret ges i uppdrag att inarbeta grönmarkskompensation för ytor som hårdgörs i projektet. Att endast kompensera för rekreationsvärden gör att ekologiska värden riskerar att gå förlorade och förslaget till kompensation bör därför även ta hänsyn till hur den biologiska mångfalden kan kompenseras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Ändrad detaljplan för fastigheten Norrmalm 5:1, knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av förslag till ny detaljplan inom fastigheten Norrmalm 5:1 m m, knutpunkt Årstaberg i Årsta, S-Dp 2003-01883- 54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Göta Ark 18 på Södermalm

Dnr 2004-413-418

Gatu- och fastighetskontoret hade i tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2004 framlagt förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§39 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheterna Vitbetan 36, 37 och 38 på Södermalm

Dnr 2003-781-2290

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2003-781-3809

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.
 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i  ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum, kvarteret Stadsgården 1 på Södermalm. Slutredovisning

Dnr 2001-770-1989

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Nytta och Nöje 1, Bredängs Allé 44, i Bredäng. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-252

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av en fyraavdelningsbarnstuga på fastigheten Nytta och  Nöje 1, Bredängs Allé 44.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Nybyggnad av barnstuga inom fastigheten Sabbatsberg 23 m fl, Sabbatsbergsvägen, Norrmalm. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-283

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av en barnstuga med 5 avdelningar på fastigheten Sabbatsberg 23 m fl, Norrmalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar. Dom i Länsrätten

Dnr 2000-400-4342

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att gatu- och fastighetskontorets åtaganden enligt skötselprogrammet upphört vad gäller jordbruken.
 2. Nämnden beslutar att skötselprogrammet läggs till handlingarna.
 3. Nämnden beslutar att inga ersättningar med anledningar av skötselprogrammet betalas ut.
 4. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till kommunfullmäktige för slutligt beslut.
 5. Nämnden beslutar att länsrättens dom 2003-12-19 inte överklagas.
 6. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänst-görande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga N.

§46 SL:s strategiska plan 2004-2008. Remissyttrande

Dnr 2003-300-4267

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kollektivtrafiken är en viktig del av alla åtgärder som staden gör för en bra boendemiljö, ett livskraftigt näringsliv och en miljövänlig stad. Därför är det viktigt för Stockholm att SL fortsätter att strategiskt utveckla kollektivtrafiken så att den attraherar nya resenärer och erbjuder moderna transportlösningar.

Vi välkomnar den stora bussförstärkningen som SL nu planerar inför försöket med miljöavgifter i Stockholm. Förstärkningen utgör en viktig del av projektet och kommer att leda till att kollektivtrafikresorna kan öka i rusningstid och därmed öka framkomligheten även i vägtrafiken. Det är emellertid anmärkningsvärt att SL inte nämner miljöavgiftsförsöket i sin strategiska plan för de närmast kommande åren.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§47 Bilfri dag i Stockholm den 22 september. Skrivelse av Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-300-3698

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Stockholms stad genom gatu- och fastighetsnämnden deltar dels i den europeiska bilfridagen den 22 september 2004 och dels i den europeiska mobilitetsveckan.
 2. Nämnden beslutar att översända  ärendet för beslut i fullmäktige om under- tecknande av manifestet för den europeiska bilfridagen ”I stan utan min bil”. Manifestet omfattar även den europeiska mobilitetsveckan och innebär att man blir fullvärdig medlem i bilfridagen.
 3. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§48 Gatu- och fastighetskontorets medverkan i inrättande av ett mobilitetskontor. Skrivelse från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-300-4174

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att ta fram ett åtgärdsprogram för minskat behov av bilresande, förändrade resvanor och effektivare transporter.
 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om pengar från stadens s k miljömiljard och från KLIMP (bidrag genomförande av klimatinvesteringsprogram) för inrättande av ett mobilitetskontor.
 3. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att ta fram ett åtgärdsprogram för minskat behov av bilresande, förändrade resvanor och effektivare transporter.
 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om pengar från stadens s k miljömiljard och från KLIMP (bidrag genomförande av klimatinvesteringsprogram) för inrättande av ett mobilitetskontor.
 3. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Roger Mogert (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

      

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§49 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

 

§50 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 10 och 11/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 20 november och 18 december 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§51 Boutställning i Tensta. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-720-548

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningen till boutställningen i utlåtandet och överlämnar det till kommunfullmäktige för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

En bostadsutställning i Tensta har förutsättning att bli en stor framgång, såväl för området som för staden som helhet. Temana med Tensta som boplats och mötesplats kan även överföras till många andra av stadens bostadsområden. Det finns en stor poäng i att arrangera en boutställning som visar hur ett befintligt bostadsområde kan utvecklas och utökas.

Valet av område passar väl i tiden eftersom det sker parallellt med stora satsningar på infrastruktur. Som det ser ut idag är tillgängligheten till Järvafältet relativt dålig för dem som bor på andra sidan vägen. Kontakten med Järvafältet bör tydliggöras under boutställningen. För att göra detta på ett bra sätt kan bland annat Naturvårdsverket och liknande instanser engageras. På så sätt kan fältets betydelse som tillgång för närboende ytterligare understrykas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga Q2.

§52 Lägesrapport av bostadsmålet. 20 000 lägenheter under perioden 2003-2006

Dnr 2004-511-415

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 6 februari 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga R1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga R2.

§53 Tilläggsöverenskommelse med HSB Stockholm om ombyggnad från kontor till bostäder av fastigheterna Fatbursbågen 2 och 3 på Södermalm

Dnr 2003-760-03293

Bordlagt 27 januari 2004 nr 19

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse med HSB Stockholm i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga S.

§54 Rivning av Åsöhallen på Södermalm, delgenomförandebeslut. Skrivelser från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt en gemensam skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd av m, fp, v, kd och mp

Dnr 2002-512-1083

Bordlagt 27 januari 2004 nr 22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.  I ärendet förelåg även skrivelse från Thomas Lindholm av den 26 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna överlämna och åberopa utlåtandet.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att söka rivningslov och handla upp rivnings- entrepenör för rivning av Åsöhallen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§55 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm. Återremiss

Dnr 2003-511-3172

Bordlagt 27 januari 2004 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.
 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.
 4. Nämnden godkänner i övrigt redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp) och remiss av motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003

Dnr 2002-410-04197

Bordlagt 27 januari 2004 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms tennishall, Janne Lundqvist av den 19 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Per Bolunds skrivelse och remissen av Mats G Nilssons motion.
 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal med Janne Lundqvist om en förlängning av arrendet för tennishallen till 1 januari 2005 och att tillsammans med Edicta pröva möjligheten att inrymma en tennishall invid Essingeleden och det nya hotell Kristineberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§57 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Lunda 6:1,2 i Lunda samt inom fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2001-411-00036

Bordlagt 27 januari 2004 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Lunda 6:1 samt inom fastigheten Aniara 2 till Småa AB.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga T.

§58 Detaljplan för kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i Vällingby. Remiss av planförslag samt godkännande av intentionsavtal med AB Svenska Bostäder.

Dnr 2003-512-245

Delvis bordlagt  27 januari 2004 nr 34

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom Kontorsskylten, Inköpschefen i Vällingby, S-Dp 2002-17221-54.
 2. Nämnden godkänner för sin del intentionsavtal med AB Svenska Bostäder för Vällingby Centrum.

Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen beslutsmening 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bifalla kontorets förslag i beslutsmening 1 d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom Kontorsskylten, Inköpschefen i Vällingby, S-Dp 2002-17221-54.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Hasan Dölek (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Johanna Nilsson (s) och Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga U1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga U2.

Ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§59 Program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark i Råcksta och Norra Ängby m m. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-1825

Bordlagt 27 januari 2004 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagna program för kompensationsåtgärder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma med ytterligare förslag på kompensation i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Staden har som princip att i möjligaste mån undvika bebyggelse på icke exploaterad grönmark. I de fall byggnation i grönmark ändå är nödvändigt ska de värden som går förlorade kompenseras. Den kompensation som föreslås i detta ärende tar god hänsyn till rekreationsvärden men inte tillräckligt till de ekologiska värden som går förlorade vid grönmarksexploatering. Ett sätt att uppnå en god ekologisk kompensation kan vara att utgå från de förslag som framkommit inom det s.k. BUS-projektet (Biologisk Utveckling av Stockholm).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§60 Programskiss för Kista Gård etapp 1 samt markanvisning inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista för bostäder till NCC Bostad, HSB Bostad, Veidekke, Familjebostäder, Wihlborgs Fastigheter AB samt för kontor och/eller bostäder till LjungbergGruppen AB

Dnr 2004-511-204

Bordlagt 27 januari 2004 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programskissen för Kista Gård etapp1.
 2. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 10) för bostäder till NCC Bostad.
 3. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 11)  för bostäder till HSB Bostad.
 4. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 12) för bostäder till Veidekke.
 5. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 13) för bostäder till Familjebostäder.
 6. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 17) för bostäder till Wihlborgs Fastigheter AB.
 7. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 18) för lokaler och/eller bostäder till LjungbergGruppen AB.
 8. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att de två äldre husen vid den förlängda Noregatan ska flyttas samt att          därutöver anföra följande:

Att etapp 1 av utbyggnaden kring Kista gård nu kan komma igång är mycket positivt, både för närområdet och för utvecklingen i hela norra Stockholm. Utbyggnaden innebär att 600 nya bostäder och ett stort antal lokaler för kontor och service skapas. Utöver bostäderna stärks också grönstråket norr om Kista gård. För att bevara kulturvärdena i området anser vi det viktigt att inte ta bort de äldre boningshusen i anslutning till Kista gård. Dessa bör istället flyttas enligt vad som redovisats programskissen.

Det är av största vikt att kontoret i arbetet med utvecklingen av Kista lägger stor vikt vid målet att uppnå blandade upplåtelseformer, samt skapar förutsättningar för en god offentlig, och annan, service i de nya stadsdelarna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§61 Bostäder för flyktningar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2003-763-3508

Bordlagt 27 januari 2004 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§62 Infartsparkering. Skrivelser från Roger Mogert m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund m fl (mp) samt Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-347-905

Bordlagt 27 januari 2004 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på skrivelserna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§63 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan

Dnr 2002-700-2422 och 2003-000-2980

Bordlagt 25 november 2003 nr 5 och senast 27 januari 2004 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§64 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning

Dnr 2003-600-3327

Bordlagt 25 november 2003 nr 7 och senast 27 januari 2004 nr 60

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets drift- och underhållsplan i enlighet med utlåtandet.
 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samband med kommande budgetarbete beakta drift- och underhållsplanens intentioner.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande

Den kapitalförstöring som bristande underhåll leder till är mycket allvarlig. Staden har under ett stort antal år ackumulerat ett betydande eftersatt underhåll. Förutom behovet av att kraftigt ökade ekonomiska medel för att öka  den årliga underhållsvolymen behövs även en långsiktig strategi för att inte akuta situationer ska uppstå i framtiden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§65 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2001-411-1036

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 och senast 27 januari 2004 nr 64

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 samt inom fastigheten Skogskarlen 2. Inriktningsbeslut.
 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen frågan om markanvisning och markanvisningsavtal i del av Örby 4:1.

                     

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga frågan om markanvisning och markanvisningsavtal i del av Örby 4:1.

§66 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Sjukhem till Fb Servicehus AB. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-3523

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna åtgärderna för överföring av AO Sjukhem till FB Servicehus AB.
 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§67 Avtal med Fortum om Hammarbyverket m m

Dnr 2003-511-404

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisat avtal med Fortum angående Hammarbyverket m m.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.