Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-04-05

Sammanträde 2005-04-05

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 04/2005 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
5 april 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden
F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild ”Vision Stockholm 2030”. Remiss (S)

6 Stockholm - en friluftsstad sommar som vinter Skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Viviann Gunnarsson (mp). Remiss (S)

7 Anmälan av inspektionsrapport från stadsarkivet samt kontorets åtgärdsprogram (A)

8 Överenskommelse med Mariastaden AB om exploatering för bostäder inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:33 m m (RI)

9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 2/2005 (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2005 (RI)

11 Leverantörernas syn på gatu- och fastighetskontorets upphandlingar (RI)

12 Cykelbanor på Gjörwellsgatan. Genomförandebeslut (RI)

13 Cykelbanor och stomlinjehållplatser på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut (RI)

14 Kostnadsutveckling av driftverksamheter för Stockholm jämfört med andra kommuner och även internt mellan stadsdelsnämnderna (RI)

15 Ändrad detaljplan för fastigheten Blekholmen 3 m m inom stadsdelen Norrmalm. Remiss av planförslag (RI)

16 Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet. Motion av Caroline Lundbom (fp) och Ulf Fridebäck (fp) 2004:74 (RI)

17 Framställan om markförvärv från Storbritanniens, Förbundsrepubliken Tysklands och USA:s ambassader för att stärka den yttre säkerheten vid respektive ambassadområde (RI)

18 Översyn av Utemiljöprogrammet, Stockholm – en stad för alla. Skrivelse från Roger Mogert (s) Krav på basanpassning enligt beslut i kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut (RI)

19 Informationskampanj enligt beslut i kommunfullmäktige och pris för god tillgänglighet enligt skrivelse från Roger Mogert (s). Genomförandebeslut (RI)

20 Avtal med fastighetsverket om köp av markområden i Albano och Värtan m m (RI)

21 Revisionsrapporten ”investeringsprocessen i Stockholms stad” (RI)

22 Revisionsrapporten ”byggherrens syn på samverkan med Stockholms stad vid nyproduktion av bostäder” (RI)

23 Vägval för permanent färjeförbindelse i Hammarby Sjöstad (RI)

24 Upprustning av Tengdahlsparken. Reviderat genomförandebeslut (RI)

25 Upphandling av årsavtal för beläggningsarbeten i Region Innerstad (RI)

26 Mindre trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (RI)

27 Överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut (RI)

28 Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m), 2005:8 (RI)

29 Detaljplan för område vid kv Glädjen m m i stadsdelen Stadshagen. Remiss av planförslag (RI)

30 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut (RI)

31 Ändrad detaljplan för kvarteret Tanklocket m m i Rågsved. Remiss av planförslag (RY)

32 Ändrad detaljplan för bussdepå vid Majrovägen i Gubbängen. Remiss av programförslag och inrikt-ningsbeslut (RY) *

33 Detaljplan för del av kv Linaberg i Mariehäll. Remiss (RY) *

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut (RY)

35 Återförsäljning av kolonistugor inom Riksby koloniområde (RY)

36 Överenskommelse om exploatering avseende kv Långskeppet i Norra Ängby. Genomförandebeslut (RY)

37 Markanvisning för bostäder i anslutning till kv Svanholmen (Vårbergs sjukhem) i Vårberg till AB Familjebostäder (RY)

38 Beaktande av miljöarbete vid upphandling. Skrivelse från Per Bolund och Åsa Romson (båda mp) (RY)

39 Ändrad detaljplan för del av kvarteret Futharken m m i stadsdelen Norra Ängby. Remiss av programförslag (RY) *

40 Ändrad detaljplan för fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem. Remiss av planförslag (RY)

41 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Smålänningen 3 m m i stadsdelen Blackeberg. Remiss av planförslag (RY) *

42 Exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Druvklasen 1 i Liljeholmen (RY)

43 Redovisning av försöksprojekt med Lane Lights på Drottningsholmsvägen i Bromma (RY)

44 Redovisning av försöksprojekt med dynamiskt farthinder på Slättgårdsvägen, Mälarhöjden (RY)

45 Landskapspark på Årstafältet - utbyggnader längs Ersta Gårdsväg. Genomförandebeslut (RY)

46 Körbanemarkeringars färg och form. Redovisning av försöksverksamhet i Stockholm (RY)

47 Skötsel av Järva friområdet genom betesdrift och Hästa Gårds utveckling. Genomförandebeslut (RY)

48 Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat. Remiss (RY)

49 Miljöupprustning av stråket Hjälmarsvägen – Årstavägen – Åmänningevägen. Genomförandebeslut etapp 2 (RY)

50 Ändrad detaljplan för kvarteret Videbusken i Midsommarkransen. Remiss av planförslag (RY)

51 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta till AB Svenska Bostäder, HSB Bostad AB och AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (RY)

52 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut (RY)

53 Inkomna ansökningar till Miljömiljarden, ansök-ningstillfälle två. Remiss (RY) *

54 Ändrad detaljplan för område vid kv Kolmilan i stadsdelen Hagsätra. Remiss av planförslag (RY)

55 Detaljplan inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m m (Lindevägen) i Enskede gård. Remiss (RY)

56 Upphandling av årsavtal för beläggningsarbeten i Region Ytterstad (RY)

57 Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

58 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby villastad, Pl 6205 A och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget (RY)

59 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag (RY)

60 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 vid Gröndalsvägen i Gröndal till AB Stockholmshem (RY)

61 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid kv Hammarö i Farsta till Familjebostäder AB. Inriktningsbeslut (RY)

62 Påbörja avvecklingen av upplageområdet på Snösätragränd! Hemställan från Vantörs stadsdelsnämnd (RY)

63 Byggande av dammar, broar och parkvägar längs Nälsta dike i Sundby friområde. Genomförandebeslut (RY)

64 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32 på Kungsholmen (SV)

65 Ansökan om tillstånd till förvärv av aktierna i Fastighets AB Kryddan.Yttrande till hyresnämnden. Hemligt (SV) *

66 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32 på Östermalm. Yttrande till hyresnämnden (SV) *

67 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

68 Minska bullret från järnvägen. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

69 Sport utility ”SUV” eller stadsjeepar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (St)

70 Överklagande av beslut att införa förbud att stanna och parkera fordon på del av Lindetorpsvägen (Pa) Hänskjutet från trafikutskottet

71 Säkerställande av angöring till alla fastigheter. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (Pa)

72 Dispensansökan gällande samlastade varuleveranser under utökad distributionstid i Gamla Stan utan hinder av förbud mot trafik med motordrivet fordon kl. 11.00-06.00 (Pa)

73 Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (Pa)

74 Anmälan trafikutskottets protokoll nr 1/2005 (Pa)

75 Exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell. Genomförandebeslut. Bordlagt 8 mars 2005 nr 9 (RI)

76 Båtinvest Marina AB på Lilla Essingen. Skrivelse från Roger Mogert (s). Bordlagt 8 mars 2005 nr 19 (RI)

77 Hornsbergs industriområde – Begränsning av Bk1 och Bk2-vägar – Ändrad omledningsväg vid avstängning av Essingeleden - Bordlagt 8 mars 2005 nr 20 (RI) Hänskjutet från trafikutskottet

78 Programförslag för ny bebyggelse i stadsdelen Solberga. Remiss. Bordlagt 8 mars 2005 nr 23 (RY)

79 Program för ny detaljplan för fastigheterna Blackebergs Gård 1 och 2 i Blackeberg. Remiss och inriktningsbeslut. Bordlagt 8 mars 2005 nr 25 (RY)

80 Detaljplan för del av kv Reservoaren m m i Liljeholmen. Remiss. Bordlagt 8 mars 2005 nr 30 (RY)

81 Klassificeringen av miljöbilar. Fråga av Björn Nyström (kd). Bordlagt 8 mars 2005 nr 37 (Pa)

82 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter). Bordlagt 15 februari 2005 nr 15 och 8 mars 2005 nr 39 (RI)

83 Upphandling av biogasfärjor, sjöbussar. Inriktningsbeslut (RI)

Mötesinformation

 

Tid:

5 april 2005 kl 15.00 –  15.50

 

 

 

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

 

 

 

Justerat:

14 april 2005

Leif Rönngren                                            Sten Nordin

 

Närvarande:

Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd)
Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)

 

Tjänstemän

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

 

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 19 april 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Sänk hastigheten på Grycksbovägen! av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Nya upplåtelseavgifter för torghandel m m av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v).

 3. Utbyggnad av skolor och förskolor i nybyggda bostadsområden av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v).

 4. GFK – var god dröj! av ersättaren Petter Lindfors (m).

 5. Förbättra trafiksäkerheten på Hammarby allé och Lugnets allé i Hammarby Sjöstad av ersättaren Petter Lindfors (m).

 6. Redovisning av parkering av ledamoten Anna Wersäll (m).

 7. Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete av vice ordföranden Sten Nordin (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om  parkeringsutredning i Västberga

---------------------------------------------------

Regionchefen Eva Olsson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Berthold Gustavsson (m) om parkeringsutredning i Västberga.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om snöröjning och städning av cykelbanor

-----------------------------------------------------------

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om snöröjning och städning av cykelbanor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Ändring av sammanträdesdag i maj

------------------------------------------

Beslut

På förslag av ordföranden Leif Rönngren (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) beslöt nämnden ändra dag för sammanträde i maj 2005 från den 24 maj till den 31 maj.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 29 mars 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 5 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (3 + 3) i IFHP:s Working Party Urban Land Policy i Istanbul Turkiet den 24-26 april 2005.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2005-010-00131

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild ”Vision Stockholm 2030”. Remiss

Dnr 2005-512-00135

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Stockholm - en friluftsstad sommar som vinter. Skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Viviann Gunnarsson (mp). Remiss

Dnr 2004-000-03950

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), att återremittera ärendet, att ge kontoret i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning på en friluftskarta för Stockholm samt att därutöver anföra följande:

Stockholm har med sina stora, stadsnära strövområden potential att bli en världsledande friluftsstad. För detta krävs dock att staden tar ett samlat grepp om friluftsfrågorna och på ett mer samordnat sätt förmedlar information om alla friluftsmöjligheter i närområdet till Stockholmarna.

§7 Anmälan av inspektionsrapport från stadsarkivet samt kontorets åtgärdsprogram

Dnr 2005-040-00719

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fastställer kontorets åtgärdsprogram för stadsarkivets yrkanden beträffande arkivverksamheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Överenskommelse med Mariastaden AB om exploatering för bostäder inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:33 m m

Dnr 2003-512-04153

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till överenskommelse med Mariastaden AB om exploatering för bostäder inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:33 m m.

 2. Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för överenskommelsens genomförande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 2/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 8 februari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens m fl handikappråd för den 10 februari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Leverantörernas syn på gatu- och fastighetskontoret som beställare

Dnr 2002-600-02727

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av leverantörsenkäten 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Cykelbanor på Gjörwellsgatan. Genomförandebeslut

Dnr 2005-322-01095

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor samt att bygga om de obevakade övergångsställena.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Cykelbanor och stombusshållplatser på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut

Dnr 2005-322-01096

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor samt att bygga om busshållplatserna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Kostnadsutveckling av driftverksamheter för Stockholm jämfört med andra kommuner och även internt mellan stadsdelsnämnderna

Dnr 2003-660-03054

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§15 Ändrad detaljplan för fastigheten Blekholmen 3 inom stadsdelen Norrmalm. Remiss

Dnr 2005-512-00252

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Blekholmen 3 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2001-16924-54.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet. Motion av Caroline Lundbom (fp) och Ulf Fridebäck (fp), 2004:74

Dnr 2004-630-04083

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill i detta skede inte ta ställning i frågan om på vilket sätt man i framtiden ska förfara med spåren.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Framställan om markförvärv från Storbritanniens, Förbundsrepubliken Tysklands och USA:s ambassader för att stärka den yttre säkerheten vid respektive ambassadområde

Dnr 2004-410-03744, 2005-410-00206 och 2005-410-00821

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla om försäljning av delar av fastigheterna Östermalm 1:24 och Östermalm 3:58 till Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och USA i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan för det aktuella området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Översyn av Utemiljöprogrammet, Stockholm – en stad för alla.

Skrivelse från Roger Mogert (s)

Krav på basanpassning enligt beslut i kommunfullmäktige. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-005-03338

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att arbetet med en översyn av Utemiljöprogrammet, Stockholm – en stad för alla, och kravet på basanpassning samordnas och slås samman till ett program med stadens riktlinjer för tillgänglighet.

 2. Nämnden beslutar att arbetet med stadens riktlinjer för tillgänglighet utförs av Tillgänglighetsprojektet enligt utlåtandet.

 3. Nämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från Roger Mogert (s) 2004-10-01.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Informationskampanj enligt beslut i kommunfullmäktige och pris för god tillgänglighet enligt skrivelse från Roger Mogert (s). Genomförandebeslut

Dnr 2005-000-00288

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Tillgänglighetsprojektet får i uppdrag att genomföra en informationskampanj enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-11- 17 och kontorets utlåtande.

 2. Nämnden överlämnar förslaget om ett årligt pris för god tillgänglighet, enligt skrivelse från Roger Mogert 2005-01-25 och kontorets utlåtande, till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Avtal med fastighetsverket om köp av markområden i Albano och Värtan m m

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§21 Revisionsrapporten ”Investeringsprocessen i Stockholms stad”

Dnr 2005-130-00383

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§22 Revisionsrapporten ”Byggherrens syn på samverkan med Stockholms stad vid nyproduktion av bostäder”

Dnr 2005-130-00309

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden är av den uppfattningen att alla inblandade ska involveras i processen. I projektsamverkan ska man tillsammans arbeta mot målet att få ner byggkostnaderna och bygga så billigt som möjligt, vilket är en av huvuduppgifterna inom ramen för 20K.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Vägval inför färjeförbindelse i Hammarby Sjöstad

Dnr 2003-670-01169

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga en eldriven linfärja mellan dagens två punkter samt att avvakta ett genomförande av färjeförbindelsen till den tredje förbindelsepunkten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att ärendet ska remitteras till berörd stadsdelsnämnd för synpunkter.

§24 Upprustning av Tengdahlsparken. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2002-681-03924

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Upphandling av årsavtal för beläggningsarbeten i Region Innerstad

Dnr 2005-600-00814

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Miljöcertifierade företag ska ges fördel i upphandlingsärenden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§26 Minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr 2005-360-00495

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill att översynen ska ske i enlighet med vad kontoret har beslutat. I händelse av att kontoret genom översynen finner att åtgärder för att komma till rätta med trafiksituationen på Högbergsgatan är nödvändiga, så ska dessa genomföras omgående och ej invänta de av kontoret planerade eventuella åtgärder under 2006-2007.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§27 Överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-02046

Gatu- och fastighetskontoret samt fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna fastighetsöverföringarna till Stadsholmen AB enligt utlåtandets bilaga 1.

 2. Nämnden godkänner att ej överföra objekt enligt utlåtandets bilaga 3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§28 Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m), 2005:8

Dnr 2005-422-00700

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga G2.

§29 Ny detaljplan för område vid kv Glädjen m m i stadsdelen Stadshagen.

Remiss

Intentionsavtal mellan Stockholms stad och koloniföreningen Karlbergs-Bro Ek För

Dnr 2005-512-00724

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kv Glädjen m m i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2003-14972-54.

 2. Nämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagt intentionsavtal mellan gatu- och fastighetsnämnden och koloniföreningen Karlbergs-Bro Ek För.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

AB Familjebostäders projekt är viktigt för stadens utbyggnadsmål. Det är av yttersta vikt att kontoret ser över de tekniska möjligheterna att genomföra projektet på ett sätt som gör att den tidigare tidplanen för projektet kan hållas (byggstart för bostäder april 2006), exempelvis genom att anlägga gata och påbörja husbyggnation parallellt.

Det finns ett stort behov av förskolor på nordvästra Kungsholmen. Fastigheten Mariedal 1, som ägs av staden och idag hyrs ut till Länkarna, skulle kunna rymma nybebyggelse för förskola. Läget är bra och tomten är stor. Nämnden föreslår att kontoret prövar möjligheten till nybebyggelse av förskola på fastigheten Mariedal 1.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§30 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut

Dnr 2005-410-00721

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upprustning av Kaknäs skjutbanor och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutade arbeten.

 2. Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upplåtelse av ”Fanjunkarbostaden” och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Ändrad detaljplan för kvarteret Tanklocket m m i Rågsved. Remiss

Dnr 2005-512-00419

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Tanklocket m m i Rågsved, S-Dp 2004-06275-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen inklusive upplåtelse av marken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Ändrad detaljplan för bussdepå vid Majrovägen i Gubbängen. Remiss av programförslag och inriktningsbeslut

Dnr 2005-512-00479

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är angeläget att finna en ny lokalisering för en bussdepå i södra Stockholm eftersom det är en ersättning för långt gångna planer på bostadsbebyggelse i t.ex. kvarteret Persikan på Södermalm som idag är ett av SL:s bussgarage.

Nämnden anser att det vore önskvärt att placera bussdepån på redan exploaterad mark. Det innebär att SL bör studera möjligheter till ett effektivt utnyttjande av marken. SL uppmanas av nämnden att undersöka om bussuppställningen kan ta mindre yta, om personalparkeringen kan effektiviseras eller andra liknande åtgärder kan vidtas.

Grönmarksintrång ska kompenseras genom att grönsambanden mellan Majroskogen och området vid Gubbängens IP förstärks.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga I2.

§33 Detaljplan för del av kv Linaberg i Mariehäll. Remiss

Dnr 2005-512-00599

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga J2.

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-00155

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med berörda organ utarbeta förslag till gemensamt kompensationsprogram för detta projekt och LIDL-butik vid Lindstigen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Återförsäljning av kolonistugor inom Riksby koloniområde

Dnr 2005-414-01097

Gatu- och fastighetskontoret samt Bromma stadsdelsförvaltning hade den 15 mars 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner det till kontorens utlåtande bilagda förslaget till försäljningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Överenskommelse om exploatering avseende kv Långskeppet i Norra Ängby. Genomförandebeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§37 Markanvisning för bostäder i anslutning till kv Svanholmen (Vårbergs sjukhem) i Vårberg till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-00715

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisning till AB Familjebostäder för bostäder i anslutning till kv Svan­holmen (Vårbergs sjukhem) i Vårberg.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja en programstudie (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Beaktande av miljöarbete vid upphandling. Skrivelse från Per Bolund och Åsa Romson (båda mp)

Dnr 2005-600-00284

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Ändrad detaljplan för del av kvarteret Futharken m m i stadsdelen Norra Ängby. Remiss av programförslag

Dnr 2005-512-00585

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss till ändrad detaljplan för del av kvarteret Futharken m m i stadsdelen Norra Ängby, PS-Dp-2004-05389.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga K.

§40 Ändrad detaljplan för fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem. Remiss

Dnr 2005-512-00518

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheterna Gunnebo 10 och 11 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2004-04834-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggning, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att redovisa fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i området samt att även redovisa vad som hänt de företag som fått flytta från området.

§41 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Smålänningen 3 m m i stadsdelen Blackeberg. Remiss

Dnr 2005-512-00587

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Smålänningen 3 m m i stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2004-047789-54.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga L.

§42 Exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Druvklasen 1 i Liljeholmen

Dnr 2004-512-03976

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Druvklasen 1 i Liljeholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Redovisning av försöksprojekt med Lane Lights på Drottningsholmsvägen i Bromma

Dnr 2005-640-00581

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Redovisning av försöksprojekt med dynamiskt farthinder på Slättgårdsvägen, Mälarhöjden

Dnr 2005-360-00580

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga M.

§45 Landskapspark på Årstafältet - utbyggnader längs Ersta Gårdsväg. Genomförandebeslut

Dnr 2004-681-04019

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad av Årstafältets landskapspark, delen längs Ersta Gårdsväg till en bedömd kostnad av 12,6 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§46 Körbanemarkeringars färg och form. Redovisning av försöksverksamhet i Stockholm

Dnr 2005-620-01122

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Skötsel av Järva friområdet genom betesdrift och Hästa Gårds utveckling. Genomförandebeslut

Dnr 2002-511-03799

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 1 februari 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar, trots att inriktningsprogrammet ej behandlats i nämnden, att arbetet med Hästa Gårds utveckling och landskapets hävd kan fortsätta.

 2. Nämnden beslutar om genomförande av utbyggnaden av Hästa Gård och genomförande av områdets hävd i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§48 Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat. Remiss

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§49 Miljöupprustning av stråket Hjälmarsvägen – Årstavägen – Åmänningevägen. Genomförandebeslut etapp 2

Dnr 2003-370-03526

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att etapp 2 Årstavägen - Åmänningevägen skall genomföras under åren 2006-2007.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Ändrad detaljplan för kvarteret Videbusken i Midsommarkransen. Remiss

Dnr 2005-512-00519

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan vid kvarteret Videbusken i Midsommarkransen, S-Dp 2004-09161-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga N.

§51 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta till AB Svenska Bostäder, HSB Bostad AB och AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-01177

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1, delområde 1, till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, delområde 2, till HSB Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1, delområde 3, till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling inom fastigheten Årsta 1:1, delområde 4, enligt förslag i utlåtandet och att träffa mark­- anvisningsavtal med den byggherre som vinner tävlingen.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§52 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut

Dnr 2003-322-03462

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu-och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ett motriktat cykelfält och breddning av Runda Vägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Inkomna ansökningar till Miljömiljarden, ansökningstillfälle två. Remiss

Dnr 2004-140-00562

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), att stödja förslaget från Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd om ett ekologiskt hållbart VA-system för Kyrkhamn, att i övrigt bifalla kontorets förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden delar inte kontorets uppfattning beträffande förslaget till ekologiskt hållbart VA-system för Kyrkhamn. Kyrkhamn är ett kulturhistoriskt mycket intressant och värdefullt område och skall behållas som rekreationsområde. Någon nybyggnation av bostäder utöver de som redan finns skall inte ske i det direkta Kyrkhamnsområdet, däremot kan kompletteringsbebyggelse ske i näraliggande områden.

Gatu- och fastighetsnämnden stöder därför förslaget från Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd om ett ekologiskt hållbart VA-system för Kyrkhamn.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga O.

§54 Ändrad detaljplan för område vid kv Kolmilan i stadsdelen Hagsätra. Remiss

Dnr 2005-512-00677

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan vid kv Kolmilan i stadsdelen Hagsätra, S-Dp 2004-06203-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga P.

§55 Detaljplan inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m m (Lindevägen) i Enskede Gård. Remiss

Dnr 2005-512-00584

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m m (Lindevägen) i Enskede Gård, S-Dp 2004- 05949-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m m (Lindevägen) i Enskede Gård, S-Dp 2004- 05949-54.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga Q2.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Q3.

§56 Upphandling av årsavtal för beläggningsarbeten i Region Ytterstad

Dnr 2005-600-00961

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Miljöcertifierade företag ska ges fördel i upphandlingsärenden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§57 Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-420-04056

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt skrivelse från Förbundet Djurens Rätt om förslag att förbjuda upplåtelse av mark till djurcirkusar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§58 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget

Dnr 2005-511-00530

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ulf Grabb och Eva-Mia Westergren den 23 februari 2005, Michael Buczek den 23 februari 2005, Rickard Berthold den 4 mars 2005, Annika Lundgren den 11 mars 2005, Elinor Skogsfors den 11 mars 2005, Lena Skogholm den 12 mars 2005, signaturen Skip den 7 mars 2005, Johnas Liljegren den 4 mars 2005, Liselotte Isacsson den 3 mars 2005, Beatrice Sablone Fransson den 3 mars 2005 och Eva-Mia Westergren den 4 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Nätverkets skrivelse samt ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§59 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag

Dnr 2005-512-00381

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olovslunds Trädgårdsstadsförening den 29 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund, Dp 2004-0262-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 vid Gröndalsvägen i Gröndal till AB Stockholmshem

Dnr 2004-410-02210

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 till AB Stockholmshem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med AB Stockholmshem.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att studera möjligheterna till ny bebyggelse vid Gröndalsvägen 43 och återkomma med förslag till markanvisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå förslaget att studera möjligheterna till nybebyggelse vid Gröndalsvägen 43, att i övrigt godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Till en god boendemiljö hör inte enbart bostäder utan även ytor för idrottsutövning och rekreation och mötesplatser. Sannadalsparken är just en sådan träffpunkt som behövs i alla bostadsområden. En fritidsgård för ungdomar, men också en plats där också vuxna och yngre barn träffas och umgås och ägnar sig åt olika aktiviteter. Sannadalsparken har ett centralt läge i bostadsområdet. Verksamheten är mycket väl förankrad i området och många medborgare har engagerat sig för Sannadalsparken liksom även stadsdelsnämnden.

Såväl stadsdelsnämnden som stadsdelsförvaltningen motsätter sig bestämt byggnation i Sannadalsparken. En flyttning till Gröndals bollplan innebär ett sämre läge och en negativ uppsplittring av verksamheten. I stället kan en utökning av byggnationen i anslutning till Gröndals bollplan övervägas. Förslaget att bygga bostäder i Sannadalsparken avslås.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga S2.

§61 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid kv Hammarö i Farsta till Familjebostäder AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2005-411-00849

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid kv Hammarö i Farsta till Familjebostäder AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga T.

§62 Påbörja avvecklingen av upplageområdet på Snösätragränd! Hemställan från Vantörs stadsdelsnämnd

Dnr 2005-410-00597

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på hemställan från Vantörs stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ger kontoret i uppdrag att följa upp avtalet för att se om det efterlevs. Kontoret bör även utreda om avtalet går att häva i förtid samt om det är möjligt att flytta verksamheten till en alternativ placering på Magelugnsvägen bredvid Shurgard?

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§63 Byggande av dammar, broar och parkvägar längs Nälsta dike i Sundby friområde. Genomförandebeslut

Dnr 2005-680-00951

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om byggande av parkvägar, broar och dammar vid Nälsta dike.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§64 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32 på Kungsholmen

Dnr 2003-781-01001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§65 Ansökan om tillstånd till förvärv av aktierna i Fastighets AB Kryddan.Yttrande till hyresnämnden.

Dnr 2003-783-03969

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§66 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32 på Östermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2004-781-03237

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Carl och Tomas Urbans ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 29 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§67 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2005-781-00447

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§68 Minska bullret från järnvägen. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2005-007-00433

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) ) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga V.

§69 Sport utility ”SUV” eller stadsjeepar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2005-330-00280

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§70 Överklagande av beslut att införa förbud att stanna och parkera fordon på del av Lindetorpsvägen

Dnr 2005-340-01099

Hänskjutet från trafikutskottet

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§71 Säkerställande av angöring till alla fastigheter. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 2002-340-04000

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§72 Dispensansökan gällande samlastade varuleveranser under utökad distributionstid i Gamla Stan utan hinder av förbud mot trafik med motordrivet fordon kl. 11.00-06.00

Dnr 2005-381-01098

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden bifaller ansökan enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§73 Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-340-03579

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redogörelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§74 Anmälan trafikutskottets protokoll nr 1/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 15 februari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§75 Exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell. Genomförandebeslut

Dnr 2004-512-00409

Bordlagt 8 mars 2005 nr 9

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, till vilket förelåg revidering av den 7 mars 2005, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i ärendet föreliggande överenskommelser med Jernhusen Stationer AB, Jernhusen Fastigheter AB och Öyer Invest AS och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 30 juni 2005 godkänner dem och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

 2. Nämnden bemyndigar kontoret att träffa avtal med Skanska Fastigheter AB om upplåtelse med tomträtt för kontors­ändamål och med Skanska Mark och Exploatering AB om försäljning av mark för bostadsändamål och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 30 juni 2005 godkänner beslutet och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 15 mnkr för utförande av provisorisk trafikomläggning m m invid Norra Bantorget och ombyggnad av Torsgatan (delen Lokstallsgatan - Sabbatsbergsvägen).

 4. Nämnden godkänner för sin del investeringsutgifter om 180 mnkr för genom-förande av exploatering av område vid Norra Bantorget. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 5. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till planerade exploateringsarbeten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i ärendet föreliggande överenskommelser med Jernhusen Stationer AB, Jernhusen Fastigheter AB och Öyer Invest AS och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 30 juni 2005 godkänner dem och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

 2. Nämnden bemyndigar kontoret att träffa avtal med Skanska Fastigheter AB om upplåtelse med tomträtt för kontors­ändamål och med Skanska Mark och Exploatering AB om försäljning av mark för bostadsändamål och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 30 juni 2005 godkänner beslutet och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 15 mnkr för utförande av provisorisk trafikomläggning m m invid Norra Bantorget och ombyggnad av Torsgatan (delen Lokstallsgatan - Sabbatsbergsvägen).

 4. Nämnden godkänner för sin del investeringsutgifter om 180 mnkr för genom-förande av exploatering av område vid Norra Bantorget. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 5. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till planerade exploateringsarbeten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§76 Båtinvest Marina på Lilla Essingen. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 2003-511-03258

Bordlagt 8 mars 2005 nr 19

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Båtinvest Marina upptar i dag ingen landyta utan bedriver sin verksamhet på en ponton i vattnet. Verksamheten innefattar inte bara försäljning av båtar utan även uthyrning av båtplatser.

På dagtid, när Marinan har öppet, har alla som vill möjlighet att promenera på pontonen och få den där extra skärgårdskänslan som båtar och bryggor tillför. Marinan borde med andra ord öka områdets ”trivselfaktor”.

Det är nämndens mening att Båtinvest Marinas pontonbryggor ska ligga kvar genom tillfälligt bygglov. Att ta fram ny detaljplan skulle försena projektet med Lux-parken i allt för hög utsträckning.

§77 Hornsbergs industriområde

Begränsning av Bk1 och Bk2-vägar

Ändrad omledningsväg vid avstängning av Essingeleden

Dnr 2004-320-03551

Hänskjutet från trafikutskottet

Bordlagt 8 mars 2005 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar

 1. att häva gällande lokala trafikföreskrift om väg med bärighetsklass 1 eller 2 (Gröna vägnätet) fr o m 2005-05-01, för:
  -Ekelundsbron
  -Franzéngatan, öster om Warfvinges Väg
  -Hornsbergs Strand
  -Hornsbergsvägen
  -Mariedalsvägen
  -Nordenflychtsvägen, norr om Franzéngatan
  -Sankt Göransgatan, mellan Warfvinges Väg och Mariedalsvägen.

 2. att följande omledningsväg, vid avstängning av Essingeleden, utgår: Ekelundsbron – Hornsbergs Strand – Nordenflychtsvägen – Hornsbergsvägen – Lindhagensgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar

 1. att häva gällande lokala trafikföreskrift om väg med bärighetsklass 1 eller 2 (Gröna vägnätet) fr o m 2005-05-01, för:
  -Ekelundsbron
  -Franzéngatan, öster om Warfvinges Väg
  -Hornsbergs Strand
  -Hornsbergsvägen´
  -Mariedalsvägen
  -Nordenflychtsvägen, norr om Franzéngatan
  -Sankt Göransgatan, mellan Warfvinges Väg och Mariedalsvägen.

 2. att följande omledningsväg, vid avstängning av Essingeleden, utgår: Ekelundsbron – Hornsbergs Strand – Nordenflychtsvägen – Hornsbergsvägen – Lindhagensgatan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§78 Programförslag för ny bebyggelse i stadsdelen Solberga. Remiss

Dnr 2005-512-00142 och 2004-511-00778

Bordlagt 8 mars 2005 nr 23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ny bebyggelse i stadsdelen Solberga, Dp 2001-09765-53.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en programhandling för utbyggnad av cykelbanor längs Folkparksvägen som underlag för kommande planarbeten och genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Ä1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga Ä2.

§79 Program för ny detaljplan för fastigheterna Blackebergs Gård 1 och 2 i Blackeberg. Remiss och inriktningsbeslut

Dnr 2005-512-00151

Bordlagt 8 mars 2005 nr 25

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete (inriktningsbeslut) samt teckna erforderliga avtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§80 Detaljplan för del av kv Reservoaren m m i Liljeholmen. Remiss

Dnr 2005-512-00388

Bordlagt 8 mars 2005 nr 30

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Reservoaren m m i Liljeholmen, S-Dp 2004-16892-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa kontorets tjänsteutlåtande

samt att därutöver anföra följande:

Det finns inte mycket grönyta vid den del av Nybohovsbacken och det lilla som finns måste få vara kvar. Längst upp vid Nybohovsbacken på mark som föreslås användas för parkering finns en fin liten grönyta med vackra buskage med syrener m.m. Kontoret bör därför se över möjligheterna att lösa behovet av parkeringsplatser genom omdisponering inom den nu kraftigt överdimensionerade parkeringsplatsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§81 Klassificeringen av miljöbilar. Fråga av Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-007-01817

Bordlagt 8 mars 2005 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redogörelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§82 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter)

Dnr 2005-511-00227

Bordlagt 15 februari 2005 nr 15 och 8 mars 2005 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande till nämndsammanträdet den 15 februari 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Norrmalm 3:40 till sandellsandberg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Norrmalm 3:40 till sandellsandberg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga AA2.

§83 Biogasfärjor, sjöbussar. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-335-02311

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och uppdrar åt kontoret att förbereda upphandling av fyra biogasfärjor, bryggor m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.