Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011

Dnr 105-2008-100 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Vårdgaranti för missbruksvård

4 Genomförandebeslut gällande uppförande av förskolepaviljonger hösten 2008

5 Avknoppning av förskolan Stormfågeln

6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

8 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser

9 Uppföljning av ramavtal om hem för vård och boende för personer med psykiska funktionshinder - rapport

10 Redovisningen av upphandling vård för vuxna missbrukare

11 Återredovisning av förskottskassa - egna medel

Remissärenden

12 Förslag till skolplan

13 Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer

Motion från Tomas Rudin (s) och Emma Lindkvist (s)
Dnr 64-2008-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Demokratisera Järvalyftet

15 Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas - motion av (mp)

16 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation

Anmälningsärenden

18 Projekt anhörigstöd i samverkan - delrapport

19 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 22 april 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 17 april 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådet

Minnesanteckningar från 7 februari 2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för mars 2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

24 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Dnr 161-2008-103 Omedelbar justering

25 Upphandling av driften av servicetjänster på stadsdelsförvaltningen, Telefonvägen 30 - tilldelningsbeslut

Dnr 6-2008-103 Omedelbar justering

26 Nedläggning av faderskapsärende

27 Protokoll från sociala delegationen

Protokoll från 16 april 2008
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (200 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 30 april 2008 och att protokollet från sammanträdet den 27 mars 2008 justerades den 4 april 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för år 2009 och inriktning för år 2010 och 2011.

 2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgången på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av verksamheterna. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom av kommunfullmäktige beslutad ekonomisk plan krävs besparings- och effektiviseringsåtgärder om ca 30 mnkr per år under planperioden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 18 april 2008. Dnr 105-2008-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson
m.fl (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde att miljöpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde den tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ”Att avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till den av socialdemokraterna lagda budgeten i kommunfullmäktige.

Samt därutöver anföra:

Det är vi stockholmare som tillsammans skapar och utvecklar vår stad.

Vi socialdemokrater vill att alla, oavsett bakgrund och situation i livet, ska ha reella möjligheter att forma sitt eget liv. Den kommunala
politiken är ett, av flera, medel för att öka förutsättningarna för alla människors möjlighet att bidra till ett Stockholm med fria och jämlika människor.

Våra politiska ambitioner kräver en stark ekonomi i Stockholm. Det i sin tur kräver ett långsiktigt klokt arbete för att stärka Stockholms
näringsliv, så att sysselsättning, reallöner och social välfärd kan fortsätta i en god utveckling. Insikten om att tillväxt stärker välfärden och att en god välfärd stärker tillväxten är styrande för vår politik.

Men istället för att ta tillvara stockholmarnas hårda arbete och den
pågående högkonjunkturen så har den borgerliga majoriteten valt att
satsa på skattesänkningar och utförsäljningar. Detta har bland annat lett till nedskärningar i grundskolan och komvux, ökande barngrupper i förskolan och minskad flexibilitet på bostadsmarknaden. I slutändan får stockholmarna en sämre kvalitet i välfärden och att hela staden
förlorar i konkurrenskraft.

Med en socialdemokratisk majoritet hade de ekonomiska förutsättningarna varit annorlunda.

Den borgerliga majoritetens slarv med stockholmarnas möjligheter får stora konsekvenser för oss i Hägersten-Liljeholmen. I underlag för budget 2009 föreslås det besparingar på 30 mnkr per år. Och detta mitt under brinnande högkonjunktur när stadens ekonomi går som tåget, om man får tro de borgerliga företrädarna i stadshuset.

Vi vet vad effektiviseringar och bättre lokalutnyttjande innebär i realiteten. Det betyder större barngrupper på förskolan och fler barn på samma yta, färre vikarier för att ta hand om våra barn i förskolan och om våra äldre. Det betyder att hemtjänstpersonalen kommer förlora de få lokaler de har kvar. Det betyder att ännu fler verksamheter kommer att säljas till förmån för att täcka underskott i budget. Inte för att det är det bästa för oss medborgare.

Det är också anmärkningsvärt att förvaltningen har för avsikt att lämpa över ansvaret för människor med psykisk funktionsnedsättning på de kommuner där dessa har sina boenden. Mycket talar dessutom för att detta är önsketänkande då det enligt socialtjänstlagen kräver att båda berörda kommuner är överens i frågan. Något som inte visat sig vara det lättaste. Dessutom förutsätter vi att om sådan överflyttning skall ske så skall, såsom socialtjänstlagen föreskriver, det främsta motivet vara att den person det berör önskar en sådan överflyttning. Och inte vårt behov av att minska kostnaderna för att kunna hålla budget.

Vidar tycker vi att det skulle vara intressant med en redovisning av hur det gick med löftet om att alla som uppbär socialbidrag inom fem
dagar skall erbjudas arbete med kollektivavtalsliknande lön. Vad har hänt där?

Den borgerliga skattesänkarpolitiken visar sitt rätta ansikte – igen. Det är en oansvarig, oekonomisk och orättvis politik.”

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ”Att avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till den av vänsterpartiets lagda budget i kommunfullmäktige.

Samt därutöver anföra:

Det är vi stockholmare som tillsammans skapar och utvecklar vår stad.

Vi vänsterpartister vill att alla, oavsett bakgrund och situation i livet, ska ha reella möjligheter att forma sitt eget liv. Den kommunala
politiken är ett, av flera, medel för att öka förutsättningarna för alla människors möjlighet att bidra till ett Stockholm med fria och jämlika människor.

Våra politiska ambitioner kräver en stark ekonomi i Stockholm. Det i sin tur kräver ett långsiktigt klokt arbete för att stärka Stockholms
näringsliv, så att sysselsättning, reallöner och social välfärd kan
fortsätta i en god utveckling. Insikten om att tillväxt stärker välfärden och att en god välfärd stärker tillväxten är styrande för vår politik.

Men istället för att ta tillvara stockholmarnas hårda arbete och den pågående högkonjunkturen så har den borgerliga majoriteten valt att satsa på skattesänkningar och utförsäljningar. Detta har bland annat lett till nedskärningar i grundskolan och komvux, ökande barngrupper i förskolan och minskad flexibilitet på bostadsmarknaden. I slutändan får stockholmarna en sämre kvalitet i välfärden och att hela staden
förlorar i konkurrenskraft.

Med en socialistisk majoritet hade de ekonomiska förutsättningarna varit annorlunda.

Den borgerliga majoritetens slarv med stockholmarnas möjligheter får stora konsekvenser för oss i Hägersten-Liljeholmen. I underlag för budget 2009 föreslås det besparingar på 30 mnkr per år. Och detta mitt under brinnande högkonjunktur när stadens ekonomi går som tåget, om man får tro de borgerliga företrädarna i stadshuset.

Vi vet vad effektiviseringar och bättre lokalutnyttjande innebär i realiteten. Det betyder större barngrupper på förskolan och fler barn på samma yta, färre vikarier för att ta hand om våra barn i förskolan och om våra äldre. Det betyder att hemtjänstpersonalen kommer förlora de få lokaler de har kvar. Det betyder att ännu fler verksamheter kommer att säljas till förmån för att täcka underskott i budget. Inte för att det är det bästa för oss medborgare.

Det är också anmärkningsvärt att förvaltningen har för avsikt att lämpa över ansvaret för människor med psykisk funktionsnedsättning på de kommuner där dessa har sina boenden. Mycket talar dessutom för att detta är önsketänkande då det enligt socialtjänstlagen kräver att båda berörda kommuner är överens i frågan. Något som inte visat sig vara det lättaste. Dessutom förutsätter vi att om sådan överflyttning skall ske så skall, såsom socialtjänstlagen föreskriver, det främsta motivet vara att den person det berör önskar en sådan överflyttning. Och inte vårt behov av att minska kostnaderna för att kunna hålla budget.

Vidar tycker vi att det skulle vara intressant med en redovisning av hur det gick med löftet om att alla som uppbär socialbidrag inom fem dagar skall erbjudas arbete med kollektivavtalsliknande lön. Vad har hänt där?

Den borgerliga skattesänkarpolitiken visar sitt rätta ansikte – igen. Det är en oansvarig, oekonomisk och orättvis politik.”

_______________

§3 Vårdgaranti för missbruksvård

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inför vårdgaranti för missbruksvård i enligt med vad som sägs i detta tjänsteutlåtande. Vårdgarantierna gäller från den 1 juni 2008.

Ärendet

På begäran av stadsdelsnämnden har kommunstyrelsen gett nämnden i uppdrag att på försök införa en vårdgaranti för missbruksvård i stadsdelsområdet. I tjänsteutlåtandet presenteras förslag till garanti som innebär att den enskilde garanteras att behövlig insats enligt socialtjänstlagen erbjuds inom tre månader efter ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 april 2008. Dnr 91-2008-599

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande och ersättaryttrande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) anmälde ett särskilt uttalande. Ersättaren Fredrik Möller (kd)
instämde med det särskilda uttalandet som sitt ersättaryttrande.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättare Carita Stenbacka Tenezakis (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) stödjer det särskilda uttalandet.

”Det är glädjande att förvaltningen föreslår att införa vårdgaranti inom missbrukarvård inom vår stadsdel som bl.a. kommer att innebära att individer med beroende problem kan få hjälp i tid. Det innebär också att stadsdelen tydliggör vilken åtagande man har. Av underlaget framgår att vårdgaranti inte finns i någon annan stadsdel eller annan svensk kommun vilken innebär att vi tar ett framtidssteg inom missbrukarvården.

I tjänsteutlåtandet framgår också att nämnden tidigare har beslutat att missbruksarbetet inom stadsdelen Hägersten-Liljeholmen ska vara baserad utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för missbrukarvård, vilket innebär att alla insatser ska vila på evidens och beprövad erfarenhet.

Det innebär att missbruksarbetet kvalitetssäkras inom vår stadsdel. I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att kompetenshöjande åtgärder bör erbjudas personalen.

Nämnden vill ta del av uppföljningen efter sex månader av vårdgarantin. Nämnden vill veta hur garantin utvecklas, d.v.s. antal som tagit del av och genomfört vård under garantin och hur vårdresultatet fallit ut. Därför är det viktigt att man i samband med införande av vårdgarantin utvecklar någon form av dokumentation för uppföljning.”

________________

§4 Genomförandebeslut gällande uppförande av förskolepaviljonger hösten 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om att uppföra en förskolepaviljong i parken Enbacken i Midsommarkransen samt hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projektet.
 1. Nämnden godkänner förslaget om att uppföra en förskolepaviljong utmed Kransbindarvägen i Midsommarkransen samt hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra
  projektet.
 1. Nämnden godkänner förslaget om att uppföra en förskolepaviljong utmed Slättgårdsvägen i Mälarhöjden samt hemställer hos
  kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projektet.
 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att, förutsatt kommunstyrelsens ekonomiutskotts godkännande, genomföra projekten och teckna hyreskontrakt för förskolepaviljongerna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att två förskolepaviljonger uppförs i Midsommarkransen hösten 2008 för att då klara barnomsorgsgarantin. Ytterligare en förskolepaviljong uppförs i Mälarhöjden för att under hösten 2008 klara evakueringen av förskolan Slättgårdsvägen 72 under förskolans ombyggnad. Därefter kommer paviljongen utgöra en
utökning av kapaciteten i området.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 28 januari 2008. Dnr 166-2008-400

Förslag till beslut

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle
återremittera ärendet.

Ordföranden Abit Dundar (fp) föreslog att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att stadsdelsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m), vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande
ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Förlag till beslut

1. Att återremittera för en långsiktigare lösning, där man inte bygger mer på grönmark.

Återigen har man ingen god planering och allt fler små grönområden får bereda plats för tillfälliga förskolor. Detta borde finnas med i en långsiktigt samhällsbyggande. Vi behöver planera mer än bara bostäder när staden växer. Och ju fler vi blir i vår stadsdel ju mer behöver vi värna och de grönområden som finns och de fria lekytor för våra barn.”

________________

§5 Avknoppning av förskolan Stormfågeln

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att lägga ned den kommunala verksamheten vid förskolan Stormfågeln, under förutsättning att Utbildningsförvalningen beviljar tillstånd för förskolan Stormfågeln med företag under bildande, att driva verksamheten i enskild regi och att hyresvärden SISAB accepterar den nya utföraren som hyresgäst.
 1. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att besluta om datum för nedläggning av den kommunala verksamheten vid förskolan Stormfågeln.
 1. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna nödvändiga
  avtal med det blivande företaget ”förskolan Stormfågeln”.

Ärendet

Biträdande förskolerektor och personalen vid förskolan Stormfågeln har ansökt om att få avknoppa verksamheten vid förskoleområdet
Axelsberg-Örnsberg och driva den vidare i enskild regi. Förvaltningen redovisar förskolans förutsättningar, verksamhetsidé och hur information och förankring hos personal och brukare har skett.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar beslut som möjliggör avknoppning för förskolan Stormfågeln. Överenskommelse om de praktiska förutsättningarna sker mellan stadsdelsförvaltning och den avknoppande enheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 27 mars 2008. Dnr 138-2008-400

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Nämnden ajournerades sig i 2 minuter.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) reserverade sig mot beslutet med
hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Samt därutöver anföra:

Att den borgerliga alliansen i stadshuset nu gör verklighet av sina planer med att sälja/ge bort kommunala verksamheter blir allt mer tydligt. Det är ingenting vi i s och v applåderar men dock i den demokratiska ordningen. Alliansen blev vald på detta program och genomför nu densamma. Gott så. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att de partier som i alla andra sammanhang prisar marknadens lov inte i detta fall tar hänsyn till samma marknad. När ett företag säljs på öppna marknaden består inte priset allena av företagets inventarier, även goodwill och förväntade framtida intäkter tas med i prisbilden. Men när skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter säljs gäller inte detta. Vi tycker det är ett svek mot alla skattebetalare som varit med att finansiera uppbyggnaden av dessa verksamheter.

Vi tycker även att det finns skäl att oroa sig för en framtid där alla kommunala åtaganden drivs av privata aktiebolag. Ett företag har som främsta mål att lämna vinst till ägarna. Det behöver inte betyda att man tummar på kvalitén men likväl finns det alltid incitament att minska kostnaderna och därmed vår oro för vad det kan betyda för medborgare, små som stora, beroende av kommunal omsorg och vars behov kan vara större än så.

Det vore även klädsamt om personalen, som ju berörs direkt av att verksamheten får ny huvudman, tillåts säga sin åsikt under mer anonyma omständigheter än på arbetsplatsmöten. Att inför en framtida ägare säga att man är emot att personen ifråga tar över verksamheten är inte alltid det lättaste.”

_______________

§6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten samt ger berörda uppdrag att genomföra förslagen i åtgärdsplanen.

Ärendet

Rapporten visar resultatet av kartläggning för stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Älvsjö. Resultatet baserar sig på 2 266 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Syftet är att förbättra den förebyggande hälso- och sjukvården. Kartläggningen visar genomgående en försämring av de granskade kvalitetsindikatorerna jämfört med kartläggningen 2006 i Hägersten-Liljeholmen. Under förutsättning att åtgärdsplanens förslag genomförs på ett målmedvetet sätt, finns förutsättningar att nå ett gott resultat vid alla enheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 april 2008. Dnr 162-2008-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan om stimulansbidrag.

 2. Nämnden överlämnar ansökan till staden för samordning till
  Socialstyrelsen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmen ansöker om fortsatta medel om 7 159 mnkr för de utvecklingsprojekt som startat under 2007 i samverkan med vårdcentralerna i området och pensionärs- och frivilligorganisationerna. Projekt bedrivs inom områdena rehabilitering, kost och nutrition,
läkemedelsgenomgångar i särskilda boendeformer, sociala innehållet och förebyggande arbete.

Förvaltningen föreslår att medel även söks för utveckling inom området demensvård med fokus på kompetensutveckling, handledning och demensombud inom äldreomsorgens verksamheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 april 2008. Dnr 154-2008-605

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§8 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till tidiga insatser enligt bilagor.

Ärendet

Länsstyrelserna fördelar utvecklingsmedel till kommunerna för tidiga insatser inom det sociala området. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ska ansöka hos läns­styrelsen om anslag ur dessa medel till det nya projektet ”Hemmasittare” samt till fortsättning av de redan påbörjade projekten ”Barn i svåra vårdnadsstrider” och ”Utökat
ungdsomsstöd”.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 3 april 2008. Dnr 165-2008-504

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) reserverade sig mot beslutet med
hänsyn till eget förslag.

”att bifalla förvaltningens förslag till ansökan om utvecklingsbidrag beträffande projekt:

1. Hemmasittare

2. Barn i svåra vårdnadsstrider

att därutöver anföra följande beträffande projekt:

3. Utökat ungdomsstöd

Med hänsyn tagen till ungdomarnas bakgrund: föräldrars omsorgsbrist, missbruk och psykisk sjukdom, kan möjligen en välfungerande gymnasieungdom klara eget boende med stöd i inackordering.

Men en högstadieelev (ålder 13-16 år) med trasslig bakgrund och i eventuell pubertetskris kan behöva ett fastare strukturerat boende. Det är dessutom väl känt att barn/ungdomar från miljöer med missbruk och psykisk ohälsa, psykiskt och känslomässigt utvecklas senare.

Vi föreslår

· att psykologutredning, lämpligen i samarbete med BUP Skärholmen, görs för gruppen 13-16 år, för att utröna hur lämpligt stöd bör se ut.

· att de barn som så behöver omhändertas enligt SoL 6 kap1 §. Vårdplan upprättas och boendet ersätts enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendationer samt omfattas av stadens gängse försäkringsskydd. Det är kommunen/stadsdelen som ansvarar för att det finns tillgång till hem för vård och boende. ”

_________________

§9 Uppföljning av ramavtal om hem för vård och boende för personer med psykiska funktionshinder - rapport

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har på uppdrag av socialtjänstförvaltningen gjort upp­följning av stadens ramavtal med Dammen, Elmstahemmet, Edebo­hemmet, Kolarmora och Opplundahemmet, som är hem för vård och boende för personer med psykiska funktions­hinder. Resultatet av tillsynen är att de granskade enheterna bedöms uppfylla de krav som ställts vid upphandlingen, men att Opplundahemmet behöver vidta åtgärder vad gäller bl.a. förvaring av dokumentation.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 4 april 2008. Dnr 103-2008-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§10 Redovisningen av upphandling vård för vuxna missbrukare

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner föreliggande redovisning av den av socialtjänstförvaltningen genomförda
upphandlingen av vård för vuxna missbrukare.

Ärendet

En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts av
socialtjänstförvaltningen för stadens fjorton stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. 61 avtal har slutits. Lista över antagna
entreprenörer bifogas ärendet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 9 april 2008. Dnr 115-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§11 Återredovisning av förskottskassa – egna medel

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att få återredovisa den del av förskottskassan som avser egna medels förskottskassa med 100 tkr.

Ärendet

Förvaltningens förskottskassa används för kontanta utbetalningar av bl.a. vissa avvikande löneutbetalningar och klienters egna medel. Förskottskassan används även till utdelning av handkassor till olika verksamheter inom stadsdelen. Nämnden vill återredovisa den del av förskottskassan som används för klientens egna medel.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 14 april 2008. Dnr 170-2008-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§12 Förslag till skolplan

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått för yttrande förslag till skolplan för Stockholms stad. Förvaltningen bedömer att förslaget till skolplan förhåller sig till de nationella målen och ger förslag på hur målen skall prioriteras och följas upp. Önskningar lämnas om tydligare beskrivning av målen och vad som skall följas upp samt en komplettering med något mål och förtydligande kring samverkan förskola, förskoleklass och skola. Förvaltningen anser även att det vore värdefullt med direktiv kring samverkan mellan skola och socialtjänst, för att ge respektive förvaltning ett tydligt uppdrag kring samverkan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 1 april 2008. Dnr 137-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde att miljöpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Forts. nästa sida
Forts. § 12

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) och reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att
därutöver anföra följande:

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt och vägledande dokument och för att Skolplanen ska kunna vara ett styrdokument till dem som arbetar inom stadens utbildningsverksamheter krävs att den är hållbar över tid. Vi önskar därför att det tas initiativ till samtal och överenskommelse över partigränserna för att skolplanen ska vara ett väl förankrat, långsiktigt och stabilt dokument.

I förslaget till ny skolplan saknar vi flera delar som är viktiga för såväl lärare, som för elever och föräldrar. För att skolorna ska ha möjligheten att arbeta med barnens kunskapsutveckling måste det finnas en strategi hur detta ska gå till. Skolplanen ger inte uttryck för vikten av uppdraget för skolan att tillvara barnens nyfikenhet och kreativitet på ett sätt så att de utvecklas i skolan. I detta arbete är personalens
möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning viktigt, ett område som måste stärkas i förslaget till ny skolplan.

Det tidigare samarbetet mellan förskola och skola på lokal nivå har komplicerats av att grundskolan numera är centralt placerade under Utbildningsnämnden. Därför bör arbetet med integrering och övergång mellan förskola och grundskola finnas med i den nya skolplanen. Även vikten av det lokala samarbetet mellan skolan och t ex socialtjänst, polis och fritidsverksamheter är något som bör slås fast i skolplanen. Trots stora ord om ett utökat arbete mot mobbning saknas tydlighet kring hur man på ett preventivt sätt ska arbeta kring dessa frågor i Stockholms skolor. Även när det gäller samarbetet och dialogen med hemmen och elevernas inflytande i skolan saknas riktlinjer. Utöver detta motsätter vi oss att elevernas frånvaro ska redovisas i betygen.

I skolplanen pratas det om vuxenutbildningen. Detta har dock ingen bärighet då den ekonomiska satsningen i princip är halverad på detta område. I många kommuner har man också ett samarbete med folkhögskolorna vilket ej är fallet i Stockholm.

Forts. nästa sida

Forts. § 12

Vi vet att skolorna i Stockholm lider av stora problem på grund av de besparingar den borgerliga majoriteten har beslutat att genomföra. Därför måste stadens utbildningsverksamhet tillföras ökade resurser så att verksamheten har möjlighet att utvecklas i den riktning en skolplan slår fast.”

________________

§13 Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på motionen om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer.

Ärendet

Stadsdelsnämnd har i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig över en motion där det föreslås att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska 1) öppna lokala träffpunkter för ungdomar i stadens alla kvartersstadsdelar 2) söka samarbete med lokala caféer i syftet att öppna fler närliggande träffpunkter för ungdomar 3) söka samarbete med Fryshuset om att öppna fler liknande verksamheter över staden. Förvaltningen anser att det i nuläget inte finns några möjligheter att genomföra dessa förslag. Det ekonomiska läget, lågt intresse hos caféägare, samt Fryshusets tveksamhet om att öppna liknande verksamheter över staden m.m. ligger till grund för detta.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 25 mars 2008. Dnr 64-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) reserverade sig mot beslutet med
hänsyn till eget förslag.

1. ”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Samt därutöver anföra:

Youth is wasted on the young

Så sa en gång Oscar Wilde. Alliansen verkar resonera på ett liknande sätt när pengar till ungdomsverksamheter anses som wasted on the young. Därför ser vi nu en nedläggning av Ungdomsgården i Gröndal, inga pengar till Media-re-Agera och det faktum att Vår teater i
Gröndal blir av med sin lokal. Med hänvisning till en undersökning år 2005/2006 där 41 ungdomar på Hägerstensåsens ombetts svara på sina fritidsvanor uppger man att intresset för ungdomsgårdar är obefintligt. Med ett sådant resonemang kan vi lika gärna lägga ned alla ungdomsgårdar och lägga pengarna på annat istället. Att fryshuset är populärt tycker vi talar för att behoven finns där. Vad som dock är viktigt, och som Fryshuset är ett bevis på, är att Ungdomsgården fylls med möjligheter till aktiviteter som efterfrågas av ungdomarna, och att även göra dessa delaktiga i driften av verksamheten.

Vid beaktande av en ovan föreslagen permanent lösning tycker vi att förvaltningen kan ha i åtanke att staden, efter att hå sålt av kommunala bolag och verksamheter, sitter på en välfylld kassakista. Dessa får ej används till driften, ehuru är det ingenting som hindrar att dessa pengar används till investeringar i lokaler.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Miljöpartiet tackar förvaltningen för en bra genomgång av det rådande läget. Samtidigt vill vi beklaga visionslösheten som råder kring möjligheter för ungdomar att ha en aktiv och meningsfull fritid. I vår egen stadsdel läggs bra verksamheter som Media-re-Agera ned och vi ser heller inga tecken på andra satsningar. Även om vårt område är
relativt välförsett vad gäller fritidsgårdar är också uppenbart att det finns väldigt många vi inte når. Vi tror att detta är en politik som kommer straffa sig i längden och hoppas därför få se mer progressiva förslag på området i framtiden. Vi ser också väldigt gärna att stadsdelens ungdomar själva kan delta och ge input i detta arbete.

______________

§14 Demokratisera Järvalyftet

Skrivelse från Ann-Margarethe Livh (v)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Skrivelse att demokratisera Järvalyftet av Ann-Margarethe Livh (v) har inkommit till stadsdelsnämnden för yttrande. I skrivelsen framförs en rad förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet med Järvalyftet med inriktning på att fördjupa den lokala demokratin. Förvaltningen anser bland annat att det generellt sett är viktigt med lokalt boendeinflytande vid åtgärder i människors när- och boendemiljö.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 april 2008. Dnr 101-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§15 Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av (mp)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till
  kommunstyrelsen.

Ärendet

En motion av ledamoten Rebwar Hassan (mp) om ”Förbättrade
chanser för förortsföretagare att lyckas” har sänts ut på remiss från kommunstyrelsen. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt vederbörande nämnder att verka för att mentorerna introduceras åtminstone i de stadsdelar där behovet är störst.
Förvaltningen ser positivt på att använda mentorskap för att främja
företagandet och anser att Stockholms Nyföretagar Centrum, som
Stockholm Business Region verkar genom, är ett gott exempel på en aktör som kan bistå med en sådan service.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 april 2008. Dnr 131-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_______________

§16 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till
  kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår i ärendet att ansvaret för kommunikationskedjan läggs så samlat som möjligt, på såväl strategisk som operativ nivå. Detta innebär att kommunstyrelsen ges det yttersta ansvaret för den långsiktiga planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunikation samt får i uppdrag att genom centralupphandling löpande teckna och revidera de avtal som detta kräver. I enlighet med tidigare kommunfullmäktigebeslut förläggs
ansvaret för fiberinfrastruktur till AB Stokab, som tillhandahåller fiber till stadens verksamheter, där fiber skall användas som infrastruktur för datakommunikationen.

Förvaltningen ser positivt på att datakommunikationen hanteras på ett samlat och överskådligt sätt med tydliga ansvars- och ägandeför-hållanden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 april 2008. Dnr 37-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till Kommunstyrelsen.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar förvaltningens uppfattning om att det behövs en gemensam grundläggande kommunikationstjänst med ett övergripande stadsnät som förvaltningar och bolag kan använda för att kommunicera med varandra och för att nå Internet. Ansvaret för den strategiska datakommunikationen bör ligga så samlat som möjligt i staden. Allt kan dock inte centraliseras eftersom specifika behov behöver lösas inom den egna verksamheten.

Vi kan inte se att stadsledningskontorets utredning visar att konkurrensutsättning skulle ge ökad kvalitet eller minskade kostnader. Vi
föreslår därför en förstudie innan beslut om upphandling tas.

Vi är inte heller övertygade om att den operativa nivån måste centraliseras för att öka kvaliteten och säkerheten. Vi bedömer att servicen till den egna verksamheten kan försämras vid en centralisering av det operativa ansvaret. Driftsstopp måste åtgärdas på kortast möjliga tid, eftersom många enheter behöver datorstöd dygnet runt. Frågan om att ha kvar IT-tekniker på förvaltningarna bör därför utredas vidare, där för- och nackdelar redovisas på ett tydligt sätt.

Vi anser också att medarbetarnas inflytande vid utvecklingen av verktyg och system behöver beaktas så att dessa verkligen svarar mot användarnas behov. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla medarbetare som använder stadens IT-system. Hur kopplingen till verksamhetens behov och medarbetarnas inflytande ska säkras behöver därför förtydligas.”
________________

§17 E-strategi för Stockholms stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till
  kommunstyrelsen.

Ärendet

Ett förslag på ny e-strategi för Stockholms stad har sänts ut på remiss. E-strategin tar ett samlat grepp på ett antal centrala IT-frågor som rör hela stadens verksamhet, vilket presenteras inom fem insatsområden:

 1. Fokus på invånarnas och näringslivets behov

 2. Organisationsövergripande service och samverkan

 3. Utveckling av den moderna e-förvaltningen

 4. Tekniska förutsättningar och IT-standardisering

 5. Gemensamma verksamhetsstöd och kompetensutveckling

Förvaltningen ser mycket positivt på den utveckling som förslaget till e-strategi anvisar. Denna utveckling som anges i strategin är en förutsättning för att Vision 2030 ska kunna uppfyllas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 2 april 2008. Dnr 139-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren
Carita Stenbacka Tenezakis (v) med instämmande av ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande över remissen till kommunstyrelsen
 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vill gärna uppdatera stadens e-strategi, men utifrån andra grundläggande målsättningar än vad som framgår i det remitterade förslaget. Vi vill att e-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och att utveckla användarvänliga IT-system som underlättar för anställda i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte till att sänka skatten.

Förslaget om en uppdatering av e-strategin som nu presenteras har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer skulle även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med barn i andra familjer. Personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har sämre tillgång till IT än andra anställda, vilket måste lösas.

Vi anser att e-strategin även bör innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, eftersom e-tjänster kan medföra ökat natt- och skiftarbete som inverkar negativt på hälsan

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar.
Vi tror inte att de kontaktcenter som byggs upp helt kan ersätta den personliga service som medborgarkontoren har erbjudit. Vi anser också att risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och att staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren

Carita Stenbacka Tenezakis (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Digital information som produceras inom stadens förvaltningar och riktar sig till stockholmarna eller andra externa avnämare bör så långt det är möjligt vara plattformsoberoende, d.v.s. fungera likvärdigt inom såväl Windows-, som Mac OS- och Linuxmiljö. Staden bör också använda öppna standarder för exempelvis webbläsare så att informationen på Internet blir så tillgänglig som möjligt.”

________________

§18 Projekt anhörigstöd i samverkan – delrapport

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes delrapport i projektet anhörigstöd i samverkan. Rehabenheterna inom äldreomsorgen i Hägersten och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har, med medel från Länsstyrelsen, sedan år 2005 arbetat med att utveckla stödet för anhöriga. Målsättningen med projektet är att de som bor i stadsdelen och visar stor omsorg till en äldre ska ha tillgång till ett anhörigstöd, känna till sina rättigheter och de möjligheter som kommun, landsting och frivilligorganisationer erbjuder äldre och anhöriga. Dnr 180-08-600

_______________

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 22 april 2008.

_______________

§20 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 17 april 2008.

_______________

§21 Minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från 7 februari 2008.

_______________

§22 Inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de
  inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

1. Parkeringssituationen i Aspudden

Inkom 19 april 2008, dnr 149-08-002
Skrivelsen är överförd till Trafikkontoret

2. Förslag till förbättringar gällande cykelbanor, belysning och ett parkområde i Gröndal

Inkom 1 april 2008, dnr 148-08-001

3. Skrivelse angående trafiksituationen nu och i en nära framtid på Stjernströms väg/ Personnevägen

Inkom 1 april 2008, dnr 136-08-001

4. Trafikbelastningen på Stjernströms väg

Inkom 14 april 2008, dnr 171-08-001

Skrivelsen är överförd till Trafikkontoret

5. Trafiksituationen på Personnevägen i Axelsberg

Inkom 14 april 2008, dnr 168-08-001

Anmäls för kännedom, ställd till Trafikkontoret

_______________

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse till trafiknämnden med uppmaning att se över trafik-situationen i området kring Personnevägen/Stjernströms väg

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillskriver trafiknämnden med uppmaning att se övertrafiksituation i området kring Personnevägen/-Stjernströms väg i Hägersten.

 2. Därutöver anföra följande:

Under många år har boende i anslutning till dessa vägar upplevt en intensiv trafik med ett trafikflöde med hastigheter överskridande gällande hastighetsbegränsning. Trafiksituationen har inte blivit bättre av att trottoaren på vissa ställen är så smal att det inte går att mötas med barnvagn utan att någon måste beträda vägbanan med de risker det medför.

Förhoppningsvis minskar trafiken på dessa vägar i samband med att Hägerstensvägen, som fungerande smitväg, upphör i samband med den avstängning som planeras i samband med nybyggnationen. Huruvida den planerade nybyggnationen kommer att leda till en ökad
trafikbelastning på de aktuella vägarna trots att den befintliga smit-vägen utrustas med bommar under rusningstid när den åter öppnas för trafik återstår att se.

Nämnden anser att det i samband med de pågående nybyggnationer som är inplanerade ska ske en övergripande översyn av trafiksituationen i området för att skapa en långsiktig lösning så att bilister och gångtrafikanter kan ta sig fram på ett betryggande sätt utan att de
boende känner en markant oro för trafiksituationen.

Dnr 186-08-001

_______________

Genomföranderåd för förskolan

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram en skrivelse om genomföranderåd för förskolan. Dnr 190-08-001

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Stadsdelsdirektörens information

Stoppa langningen

Avdelningschef Gunnar Ohlsén informerade om förvaltningens kampanj ”Stoppa langningen” inför Valborgsmässoafton. Flygblad kommer bland annat att i Liljeholmen och Fruängens Centrum
fredagen den 25 april och tisdagen den 29 april kl. 12.00-19.00

Avdelningschef Ingrid Widebäck besvarade frågor från ersättaren Kata Hansson (s) om fältassistenternas arbete inför valborg och kommande långhelg.

Svar från Trafiknämnden om enkelriktning av Hökarvägen

Gunnar Ohlsén informerade om Trafiknämndens svar på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds skrivelse med begäran om att enkelriktningen på Hökarvägen ska upphöra. Trafiknämnden godkände trafikkontorets förslag att införa en tidsbegränsad dubbelriktning av Hökarvägen på prov och att utvärdering bör ske efter sommaren 2008. Dnr 300-338-07

Skrivelse om Fågelsångens trädgårdsförening

Gunnar Ohlsén förtydligade med anledning av en skrivelse som skickats till nämnden. Brevskrivaren vädjar om nämndens agerande om krav på demokratiska principer vid utdelning av kolonilotter.
Dnr 81-08-001

Beställning av visitkort

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade nämnden om utdelad information om beställning av visitkort.

Vårdnadsbidrag

Avdelningschef Renée Hildebrand besvarade fråga från ersättaren Kata Hansson (s) hur förskolepengen påverkades med vårdnadsbidrag på deltid. Förskolepengen för hösten 2008 påverkas inte. Hur det kommer att se ut 2009 är oklart.

Upphandling av ungdomsgårdar

Ingrid Widebäck besvarade fråga från ledamoten Ewa Fagerhem (s) om hur många av personalen som har valt att gå över till nya entreprenören.

Månadsrapport för mars 2008

Avdelningschef Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för mars 2008.

Dnr 104-08-101

_______________

§24 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en,
  för stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen,
  Norrmalm, Södermalm och Östermalm, gemensam upphandling av konsumentvägledning.

 2. Förslag till anbudsunderlag godkänns.

 3. Nämnden uppdrar åt Norrmalms stadsdels­förvaltning att,
  för stadsdels­nämndens räkning, organisera och i administrativt
  hänseende genomföra upphandlingen.

 4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning att på nämndens vägnar anta och teckna avtal
  med vinnande anbudsgivare samt att under avtalstiden besluta om
  och göra smärre justeringar i avtalet.

 5. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning att bistå med uppföljning av avtalet samt att tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd
  nämnd, bistå nämnden vid tvister.

 6. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av genomförd upphandling.

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Innerstadens stadsdelsnämnder bedriver konsumentvägledning vid en gemensam enhet, organisatoriskt placerad inom Norrmalms stadsdelsförvaltning. Enheten utför även viss rådgivning för Skärholmens stadsdelsnämnd. Efter beslut om konkurrensutsättning har en förfrågan gjorts till samtliga stadsdelsförvaltningar om deltagande i gemensam upphandling av konsumentvägledning. Stadsdelsförvaltningarna i innerstaden samt Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har anmält intresse av att delta i en gemensam upphandling. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen och godkänner förslag till anbudsunderlag.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 14 april 2008. Dnr 161-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) och reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag att nämnden ska delta i en gemensam upphandling av konsumentvägledning.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att nämnden ska bedriva konsumentvägledning i egen regi med en konsumentvägledare, vilket bättre skulle motsvara Konsumentverkets rekommendationer.

 3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Konsumentvägledning kan delvis bedrivas genom telefonrådgivning och via e-post. För att nå de mest utsatta konsumentgrupperna är det dock viktigt att även ha en öppen mottagning för personliga besök.

Annars utesluter man t.ex. många gamla samt de kommuninvånare som har svårt med svenska språket. Dessa har svårt att tillgodogöra sig rådgivning per telefon och e-post. Konsumentvägledningen kan inte heller enbart arbeta individinriktat utan måste ha ett förebyggande arbetssätt genom riktade informationsinsatser för t.ex. högstadie- och gymnasieelever och pensionärsorganisationer.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

 1. ”återupprätta konsumentnämnden

 2. återinför lokala konsumentvägledare, enligt normen

 3. för övrigt anföra följande

I miljöpartiets centrala budget för Stockholms stad vill man tillföra resurser för att återupprätta konsumentnämnden som har blivit avvecklad av den borgerliga majoriteten. Konsumentvägledningen ska skötas nära medborgarna ute i stadsdelsnämnderna för att vara lättillgänglig.

Konsumentvägledningen är en av medborgarna uppskattad och efterfrågad service. Konsumenterna har genom sina många valmöjligheter en nyckelroll för att få fram en produktion som är långsiktigt hållbar. Konsumentfrågorna har på ett positivt sätt kommit i fokus. Detta åstadkom konsumentnämnden i samarbete med vägledarna. För att ge möjlighet till insyn och delaktigheten bör konsumentnämnden återupprättas. Med de verksamheter som också omfattar öppna nämnd-möten ute i stadsdelsnämnderna. Mötena har lockat en stadig publik och har förutom sin formella del bjudit på föredrag med olika teman som bra mat, hur man handlar upp tjänster av hantverkare mm.

Vidare har vi haft vår lokala konsumentvägledare ute på skolorna för att informera och lära elever att bli kloka konsumenter.

Konsumentverkets norm är att det ska finnas en konsumentvägledare per 20 000 invånare, vilket vi har yrkat på i våra lokala budgetförslag.”

________________

§25 Upphandling av driften av servicetjänster på stadsdels-förvaltningen, Telefonvägen 30 - tilldelningsbeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser ISS Facility Services AB med organisationsnummer 556410-3280 som entreprenör för vaktmästeri och växeltelefonisttjänster vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med ISS Facility Services AB för tiden 1 augusti 2008 till 31 juli 2011, med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt i aktivitetsplanen som antogs den 13 december 2007 att upphandla driften av servicetjänster på stadsdelsförvaltningens huvudkontor. Med anledning av detta beslöt stadsdelsnämnden vid sitt sammanträde den 24 januari 2008 att ge stadsdels-direktören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång den 7 mars 2008 hade 7 anbud inkommit. I ärendet lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 april 2008. Dnr 6-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) reserverade sig mot beslutet med
hänsyn till eget förslag.

”Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.”

________________

§26 Nedläggning av faderskapsärende

Enskilt ärende 7.4 Sekretesslagen

§27 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen av den16 april 2008.

________________