Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.
Information om finansborgarrådets förslag till Stockholms stads budget 2009.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Tertialrapport 2 - 2008

3 Revidering av aktivitetsplanen gällande gruppbostäder

6 Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling

7 Trafikproblem på Västerled i Bromma

10 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnd och ledningsgrupp

14 Nämndens och förvaltningens frågor

Oredovisade skrivelser för beredning.
Dukas

Slutet sammanträde

15 Upphandling av två parklekar - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 343-2008-103 Omedelbar justering

16 Yttrande i namnärende enligt 45 § namnlagen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordförande Jan Wallman (s) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker den 24 september 2008.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet den 28 augusti 2008

justerades den 3 september 2008.

Dagordningen godkändes.

_______________

§2 Tertialrapport 2 - 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2008 med prognos för helåret.

 2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 34,6 mnkr.

 3. Nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ökade kostnader för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade i Marieviks och Årstadals gruppbostäder.

 4. Nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ökade kostnader för projektet Likriktaren inom förskoleverksamheten.

 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Prognosen visare ett nettoöverskott om 1,9 mnkr efter prestations-förändringar och före resultatdispositioner. Detta är en förbättring
med 3,4 mnkr jämfört med månadsprognosen för juli. Efter resultat-dispositioner redovisas ett överskott med 2 mnkr. Efter täckande av underskott med 1,3 mnkr för resultatenheter som avvecklades i samband med verksamhetsplanen för 2008 kvarstår ett överskott med 0,7 mnkr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 12 september 2008. Dnr 368-2008-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde att miljöpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Även om det prognostiseras för ett litet plus för nämndens verksamhet finns det all andledning att känna oro inför framtiden. Äldreomsorgen, Individ och familj samt även Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på underskott. Nu räddas budgeten av överskott inom Ekonomiskt bistånd, vilket i sig är glädjande. Inför stundande lågkonjunktur är det dock mycket osäkert om denna ekonomiska räddningsplanka kommer finnas där framgent.”

_______________

§3 Revidering av aktivitetsplanen gällande gruppbostäder

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att, tidplanen för upphandling i konkurrens gällande nämndens gruppbostäder och gruppbostäder med särskild service enligt LSS för vuxna, revideras i verksamhetsplan och aktivitetsplan för 2009.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar med upphandlingen av gruppbostäder och gruppbostäder med särskild service enligt LSS. Förvaltningen önskar invänta länsrättens beslut samt inventera ritningarna på nybyggnationerna för att se om bostäderna kommer att uppfylla länsstyrelsen krav.

Södermalms stadsdelsnämnd upphandlade tidigare i år nybyggda bostäder med särskild service enligt LSS. När upphandlingen var slutförd fick utsedd entreprenör inte LSS-tillstånd av länsstyrelsen att bedriva verksamheten. Entreprenören har överklagat beslutet till länsrätten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 1 september 2008. Dnr 370-2008-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§4 Programsamråd för Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och översänder tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen.

Ärendet

De frågor programsamrådet fokuserar på är främst samlokaliseringen av bostäder med Cementas verksamhet i området, den kulturhistoriskt värdefulla miljön, utformning och funktion av Lövholmsvägen samt eventuell reservation av mark för skola. Programförslaget omfattar ca 850 lägenheter i en första etapp.

Förvaltningen anser att, om frågan om samlokalisering av bostäder och Cementa går att lösa på ett tillfredsställande sätt, bör området utvecklas med bostäder enligt föreliggande programförslag. Förvaltningen lämnar också synpunkter på trafiken, lekområden samt förskoleutbyggnad.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 3 september 2008. Dnr 293-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl.(s) och ledamoten Kjell Marténg (v) med instämmande av ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle godkänna förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag. Nämnden borde ha beslutat att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt att därutöver anföra följande:

”Det är spännande att ta del av arbetet med att utveckla Lövholmsområdet från gammalt industriområde till ett modernt bostadsområde. Samtidigt är det tydligt att det finns många lika aspekter att begrunda i det fortsatta planarbetet.

Ur ett lokalt perspektiv tycker vi det är av yttersta vikt att man tidigt i planeringen beaktar den sociala infrastruktur som kommer att behövas i samband med att Lövholmen exploateras för bostäder. Vi tänker då särskilt på skola respektive förskola. I samband med detta vill vi påpeka att Gröndalsskolans nuvarande läge inte kan anses vara optimalt och att Lövholmens exploatering utgör ett ypperligt tillfälle att i ett längre perspektiv åstadkomma en mer funktionell lösning på skolsituationen Gröndalsområdet. En lösning som även skulle kunna innebära verksamheter för områdets något äldre ungdomar.

Den mest aktuella gordiska knuten som väntar på sitt Alexanderhugg är Cementa och dess fabriksbyggnad i områdets östliga del. Vi har ingen annan åsikt annat än att Staden i samarbete med Cementa bör lösa frågan på så sätt att Cementa kan erbjudas alternativ placering av sin verksamhet samt att denna lösning även ur andra aspekter är tillfredställande för båda parter.

I övrigt vill vi framhålla att det i den fortsatta planeringen Lövholmen är viktigt att i synnerhet trafiksituationen belyses ur ett barnperspektiv. Särkskilt viktigt blir detta i det fall Cementas verksamhet blir kvar inom området.

Vad gäller frågan om Lövholmen och de kulturhistoriskt intressanta byggnader som återfinns där anser vi att Nitrolackfabriken bör bevaras i enlighet med vad den utredning förespråkar, och som ingår i beslutsunderlaget. Vi tycker även att möjligheten att bevara Kolsyrefabriken bör beaktas. Tills sist är det vår åsikt att Lövholmsvägen även framledes bör vara stängd för genomfartstrafik.”

_______________

§5 Egenansvar - med professionellt stöd

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Den statliga utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering har avlämnat ett betänkande, som för närvarande är föremål för remissbehandling. Utredningen föreslår att introduktionen av nyanlända utlänningar ska vara ett statligt ansvar. Ansvaret för genomförandet ska dock ligga hos privata utförare kallade introduktionslotsar. Kommunerna ska ha fortsatt huvudmannaskap för under­visning i svenska språket (sfi) och för obligatoriska kurser i samhällskunskap.

Förvaltningen är positiv till att ansvaret för flyktingmottagandet samlas hos staten, men anser att det finns delar av förslagen som behöver övervägas och förtydligas, bl.a. vad gäller kommunernas ansvar för försörjningen under introduktionstiden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 18 augusti 2008. Dnr 316-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi motsätter sig att det införs en SFI-peng. Anledningen är att ett pengsystem är framförallt i detta fall är ytterst olämpligt.

Pengsystem bygger på att den som använder det har en god överblick över de alternativ som står tillbuds. Detta är inte fallet när man pratar om SFI-peng.”

_______________

§6 Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på motionen.

Ärendet

I en motion av Teres Lindberg (s) beskrivs vikten av att behålla allmännyttan. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att omedelbart avbryta ombildningen av allmännyttan till bostadsrätter.

Förvaltningen anser att det viktigaste är en valfrihet och mångfald i boendet. Att människor själva kan välja den upplåtelseform som passar dem bäst, varför det bör finnas ett brett utbud av såväl hyresrätter som bostadsrätter i staden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 2 september 2008. Dnr 303-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) och ersättaren Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl.(s) och ledamoten Kjell Marténg (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom motionen.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl.(s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig till hänsyn av eget förslag att nämnden borde ha beslutat att bifalla motionen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Visst är allmännyttiga lägenheter av stor vikt i vår stad, men i nuläget pågår en förvandlingsmöjlighet på gott och ont av våra nuvarande hyresrätter. Samtidigt byggs och planeras delvis nya hyreslägenheter. Vi kan inte i nuläget stoppa den möjlighet medborgare som bor i hyresrätter har idag och som de trots allt fått på ett demokratiskt sätt. Men vi ser också att ingen rusning till ombildningar inträffar vilket gör att flera hyresrätter kommer finnas kvar, även om de borgliga bjuder ut denna möjlighet, vilket inte bara är av godhet, utan ett sätt att bland annat slippa underhållsansvaret.”

_______________

§7 Trafikproblem på Västerled i Bromma

Motion från (s)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på motionen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

I en motion av Mirja Räihä Järvinen (s) och Karin Hanqvist (s) föreslås att staden skall fullfölja planerna med Säker huvudgata på gatan Västerled i Bromma samt sänka hastigheterna på vissa sträckor.

Förvaltningen påpekar att de gator som utsetts till huvudgator inom 30-zon vanligtvis är viktiga att behålla som huvudgator för en god framkomlighet. Generellt anser förvaltningen dock att det naturligtvis bör vara prioriterat med säkra trafiksituationer - speciellt för barnen som är de mest utsatta i trafiken. Olika åtgärder bör därför ses över för att skapa en säker trafikmiljö på Västerled.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 2 september 2008. Dnr 256-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§8 Resultat från genomförda brukarundersökningar inom förskolan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.

Ärendet

Under våren 2008 har en stor enkät genomförts inom förskoleverksamheten i Stockholm. I samband med denna brukarundersökning har Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning beställt av Utrednings- och statistikkontoret en utvidgad undersökning, så att resultatet från stadsdelens samtliga förskolor kan studeras på förskolenivå.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 1 september 2008. Dnr 375-2008-400

_______________

§9 Rapporter om uppföljning av hemtjänst inom äldreomsorgen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapporter för interna och externa utförare inom kundvalsmodellen. Dnr 376-2008-602

· Hägerstens hemtjänst

· Liljeholmens hemtjänst

· Värdig Assistans

· Mälarvård

· Hemstyrkan

· Attendo Care AB

_______________

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 16 september 2008.

_______________

§11 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av
handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet av den 11 september 2008.

_______________

§12 Inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de
inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

Vad gör ni för Ungdomarna?

Från Gerry Rasch 19 augusti 2008, dnr 354-08-001

Svar från förvaltningen daterat 9 september 2008 anmäldes.

Synpunkter på att gäster från restaurangerna använder Midsommarparken som offentlig toalett

Från Hans Bäckström 2 september 2008, dnr 374-08-001

_______________

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 14-2008-000

_______________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Oredovisade skrivelser för beredning

Förvaltningen lämnade redovisning av vilka skrivelser från (s), (v) och (mp) som inte har blivit besvarade. Dnr 371-08-000.

Vice ordförande Jan Wallman (s) frågade efter svar på skrivelsen om

situationen inom hemtjänsten, inlämnad 14 maj 2008. Avdelningschef Annmarie Sandberg bad om att få återkomma med svar på frågorna i skrivelsen.

Jan Wallman (s) undrade om skrivelsen angående flyttkostnader i samband med ihopslagningen av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Avdelningschef Lars Wennberg redogjorde förvaltningens flyttkostnader och vad som låg till grund för dessa på sammanträdet den 14 februari 2008.

Aspuddsbadet

Ylva Wahlström (mp) ställde frågan om planerna för Aspuddsbadet. Fredrik Möller (kd) betonade att Idrottsförvaltningen har beslutat att inte vidare driva Aspuddsbadet. Marita Liljeqvist (m) informerade att föreningen Rädda Aspuddsbadet själv driver frågan.

Stadsdelsdirektörens information

Vårdnadsbidrag

Avdelningschef Renée Hildebrand redovisade områdesfördelningen för ansökningar av vårdnadsbidrag i stadsdelen. Hon informerade om att förvaltningen till dagens datum fått in 32 ansökningar och att de är för både hel och halvt vårdnadsbidrag.

Arbetsmiljöutbildning

Avdelningschef Yvonne Goldberg bjöd in nämnden till arbetsmiljöutbildning den 27 november klockan 17.00-18.00. Det sker i anslutning till nämndens sammanträde. Platsen är Telefonvägen 30 nb.

Grupprummen för förmöte inför nämndens sammanträde är bokade från klockan 16.00.

_______________

§15 Upphandling av två parklekar - godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av parklekarna Lugnet i Västertorp och Vippan i Fruängen.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stadsdelnämnden beslöt i aktivitetsplanen som antogs den 13 december 2007 att upphandla driften av stadens parklekar. Två av parklekarna drivs i egen regi, parkleken Lugnet och parkleken Vippan. Vi nämndens möte den 27 mars 2008 beslutades om ny tidplan för upphandling i konkurrens gällande dessa två parklekar. Eftersom det kan finnas intresse för avknoppning föreslår förvaltningen att nämnden inte lämnar något egen regianbud.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 22 augusti 2008. Dnr 343-2008-103

Förslag till beslut

Ordförande Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Peter Jönsson m.fl.(m) och ledamoten Ylva Wahlström (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl.(s) och ledamoten Kjell Marténg (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra:

Att avknoppa kommunala verksamheter innan det rättsliga läget för sådana beslut är klarlagt tycker vi är oansvarigt. Vi ställer oss mycket tveksamma till denna upphandling och undrar hur förvaltning har för avsikt att agera i det fall avknoppning av kommunal verksamhet visar sig vara oförenligt med lagen.”

_______________

§16 Yttrande till Södertörns tingsrätt angående namnärende

Sekretess enligt kap. 7 § 4 Sekretesslagen