Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-29

Sammanträde 2009-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18:00.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med p Läs mer...olitikerna i stadsdelsnämnden. Öppet forum varar som längst fram till klockan 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag skatepark

3 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2009

4 Reviderat inriktningsärende om Kastanjens äldreboende och Axelsbergs servicehus

5 Kosten i stadsdelens verksamheter - svar på skrivelser

Dnr 454-2008-000, 274-2008-000
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser ocm vård av unga (LVU)

Dnr 9-2009-000 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Utseende av utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

8 Tecknande av avtal för projektet Creative Metropoles

Dnr 24-2009-104 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar - motion från (s)

12 Skälig levnadsnivå för elförbrukning - motion från (v)

13 Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans - motion från (mp)

14 Ansökan om serveringstillstånd för Butsaya Thai Restaurang

15 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang De Trevi

Anmälningsärenden

16 Nya rutiner för anmälan enligt Lex Sarah

17 Brukarundersökningar vid utförarenheter inom avdelningen för social omsorg - rapport

18 Revisionsrapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning - steg 2

19 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2009

20 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nämndens och förvaltningens frågor

27 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

29 Nedläggning av faderskap

30 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 5 februari 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 2 januari 2009 justerades 7 januari 2009.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Medborgarförslag skatepark

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag inkom till stadsdelsnämnden i oktober 2008. Förslagsställaren anser att en skatepark bör uppföras vid Telefonplan och att områdets utveckling till ett designcentrum även bör inkludera designrelaterad ungdomskultur. Stadsdelsnämnden har tidigare besvarat frågan om en skatepark vid Telefonplan där det framgår att det bland annat av utrymmesskäl inte är möjligt att bygga en park motsvarande skateparken Stapelbädden i Malmö. Idén om en kreativ mötesplats för olika åldrar är tilltalande men kräver insatser från flera olika aktörer. Stadsdelsnämnden har begränsade möjligheter att själv utveckla mötesplatser av det här slaget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 januari 2009.

Dnr 456-2008-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Oppositionen i stadsdelsnämnden ser positivt på förslaget att anlägga en skatepark och att en lämplig plats borde vara vid Telefonplan. Problemet verkar vara att hitta en lämplig markyta. Inom stadsdels-nämndens verksamhetsområden har det de senaste åren inte gjorts någon större satsning på ungdomar och deras intressen. Vi anser nu att det är dags att ändra inriktning i politiken och åter satsa på ungdomen i förorterna.

Vi har lagt en fråga för beredning i nämnden om att öppna ett ungdomens hus vid Telefonplan. En sådan lokal borde även kunna innehålla en skateanläggning liknande den som idag finns i fryshuset.”

__________

§3 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2009

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsplaner för 2009 till handlingarna.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier för 2009.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna. Åtaganden som riktar sig direkt till brukare har utformats som kvalitetsgarantier med system för rättelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 januari 2009.

Dnr 536-2008-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Ett av Barn och Ungdomsenhetens åtaganden handlar om att arbeta aktivt med drog- och brottsförebyggande insatser för barn och ungdomar. I verksamhetsplanen beskrivs att ungdomsgårdarnas uppdrag är att nå ungdomar mellan 13 och 16 år genom att erbjuda ett varierat utbud av fritidsysselsättningar såsom ateljé/studioverksamhet, sporthall, gym, musikstudie, replokal, databord och med öppettider
5-6 dagar/vecka. Man genomför även drogfria arrangemang vid lov och riskhelger.

Vi ifrågasätter starkt varför detta åtagande inte inbegriper ungdomarna
i Gröndal som idag, efter nedläggningen av fritidsgården sommaren 2008, endast erbjuds en begränsad caféverksamhet.

Stockholms stad har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare, i den målsättningen bör ingå att erbjuda heltidstjänster samt att det med kompetenshöjande åtgärder även inkluderas ersättning för vikarier.”

_____________

§4 Reviderat inriktningsärende om Kastanjens äldreboende och Axelsbergs servicehus

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag och ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett underlag för genomförandebeslut utifrån tjänsteutlåtandet.

 1. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,5 miljoner kronor i stimulansbidrag för projektering av ombyggnad vid Axelsbergs servicehus, hus 41, till vård- och omsorgsboende.
 1. Stadsdelsnämnden beslutar om intagningstopp vid Axelsbergs servicehus.

Ärendet

Det reviderade inriktningsförslaget innebär att målsättningen att skapa ett attraktivt och modernt boende och ”Äldrecentra” i Axelsberg kvarstår. Vidare kvarstår förslaget om att hus 41 vid Axelsbergs servicehus byggs om till 54 platser för vård- och omsorgsboende och att Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttas hit. Detta beräknas kunna ske under 2011. Däremot föreslås ingen ombyggnad av före detta Axelsbergs sjukhem. Lokalerna har återlämnats till fastighetsägaren.

Förvaltningen föreslår att verksamheten vid Kastanjens servicehus avvecklas och att lokalerna återlämnas till fastighetsägaren i samband med att Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttas till Axelsberg. Kastanjens servicehus kan då med fördel omvandlas till trygghetsboende eller seniorboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 december 2009.

Dnr 574-2008-600

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med nytt inriktningsärende, i vilket även ingår omstrukturering av Axelsbergs sjukhem till vård och omsorgsboende

Att förvaltningen undersöker möjligheten för personer att flytta in i servicehus utan föregående biståndsbeslut

Samt därutöver anföra:

Föreliggande ärende är förvisso endast ett inriktningsärende, och innebär som sådant inte att nämnden fattar några för framtiden förpliktigande beslut. Emellertid måste nämnden ställa sig frågan vilken riktning föreliggande ärende anger för äldreomsorgen. Då finner vi att den riktning som anges innebär att stadsdelen får färre platser för heldygnsomsorg, färre platser i servicehus, färre korttids-platser och även färre ytor som kan användas för gemensamma aktiviteter och samlingslokaler.

Det är en inte den inriktning som vi i oppositionen talade om med medborgarna i valrörelsen, det är inte heller den riktning som alliansen lovade i valrörelsen, det är inte heller den riktning som vi tror bäst svarar mot de behov som de äldre i vår stadsdel har eller kommer att ha, nu och i framtiden.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ”Att delvis ansluta oss till förvaltningens förslag

2. Att avslå intagningsstoppet till Axelsbergs servicehus

3. Att inte lämna lokalerna, till Micasa som Axelsbergs sjukhem har

4. Att för övrigt anföra följande:

Vi måste våga göra tuffa ändringar inom äldrevården och ständigt förbättra de nya idéerna som nu att seniorboendena utvecklas till trygghetsboenden. Här bör man också se över personalens nya situation, genom att stärka och organisera all hemtjänstpersonal i olika arbetslag, utan bra personal och organisation ingen bra äldrevård.

En stor vinst med senior/trygghetsboende är att de inte är biståndsbeprövat utan man ansöker vi bostadsförmedlingen och förtur efter behov finns. Här sparas både pengar och hälsa.

De nya boendeenheterna på Axelsberg planeras kunna användas för skiftande behov vilket är klokt, men vi behöver säkerställa att de finns korttidsplatser och möjlighet för växelboende med enkelrum och eget hygienutrymme. Kanske i ett ombyggt Axelsbergs sjukhem eller kanske man ska bygga om det till lite större trygghetsbostäder. Olika behov kan man täcka med just dessa gamla lokaler.

Axelsbergs servicehus är populärt att flytta till och ännu bör vi ge den möjligheten för dem som önskar det, dock enbart i den aktuella huskroppen 43. Ännu en tid behöver vi ha kvar enheterna som servicehusen utgör, även om den boendeformen på sikt kan upphöra. När de nya alternativen är väl fungerande.

Vidare behöver vi värna om de gemensamma lokaler, som fler än bara de boende inom äldreboendena använder sig av, inte minst piggare pensionärer. Vi bygger för att bli flera i Stockholms stad så då behövs även flera gemensamhets lokaler att tillgå. Så värna dessa i förändringarnas tid.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är positivt att förvaltningen ser olika utvecklingsmöjligheter med kulturella inslag. Vi vill poängtera att ett bibliotek i Axelbergs servicehus inte ska ske på bekostnad av biblioteket i Mälarhöjdens skola. Vi vill värna om biblioteksverksamhet i skolan.”

_________________

§5 Kosten i stadsdelens verksamheter – svar på skrivelser

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelserna ”Vikten av att äta sunt och nyttigt” från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt ”Vi önskar bra mat i vår stadsdel” från Miljöpartiet.

Ärendet

Förvaltningen redogör för kosthantering inom stadsdelens verksamheter och hur stor del av varorna som är ekologiska. Förvaltningen informerar vidare om projekt och fortbildning som skett inom området kost. Enheterna har uppgett ett visst missnöje med nuvarande avtal gällande matvaror och möjlighet att köpa ekologiskt till rimlig kostnad. Önskemål finns om att staden vid ny upphandling av matvaruleverantörer ska efterfråga fler ekologiska och närproducerade produkter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2008.

Dnr 454-2008-000, 274-2008-000

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att förvaltningen anordnar en inspirationsdag på temat ’nyttigare och roligare mat’ för måltidpersonal inom förskolan samt eventuellt andra lämpliga kommunala verksamheter.

Samt därutöver anföra:

Vi är nöjda med den redovisning från förvaltningen som är ett svar på skrivelsen från Miljöpartiet angående kost och mat i stadsdelens verksamheter. Förslaget om en inspirationsdag för måltidspersonal berörs tyvärr mycket flyktigt i förvaltningens svar. Vår avsikt och förhoppning var att förvaltningen skulle återkomma med ett konkret förslag till beslut. Vi lägger därför själva följande förslag till beslut.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Kosten är en viktig del inom förskolan. Förvaltningens svar på inlämnade skrivelser visar även att frågan är högt prioriterad. Vi anser att förvaltningen har möjligheter att arbeta vidare med frågan. Nämnden behöver inte besluta om detta.”

_____________________

§6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser ocm vård av unga (LVU)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM, inom nämndens eget ansvarsområde.

 1. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt
  43 § 1 st 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren:
Maja-Stina Ahlsén, Ann Bergholz Flynn, Marianne Boltegård, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har fattat ett beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut har sedan överlämnats till stadsdelsnämnderna för att fatta motsvarande beslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 januari 2009.

Dnr 9-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§7 Utseende av utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser förvaltningschefen vid serviceförvaltningen Teenie Bennerholt till utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att gälla från och med 4 mars 2009.

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar (utanordning). Regelmässigt ska förvaltningschefen vid respektive nämnds förvaltning utses till utanordnare. Utanordnaren ska utse ett lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenhet som utanordnares. Med anledning av övergången av fakturahantering till serviceförvaltningen, där ansvaret för utanordning ingår, föreslås nämnden utse förvaltningschefen vid serviceförvaltningen till utanordnare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 januari 2009.

Dnr 25-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§8 Tecknande av avtal för projektet Creative Metropoles

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i
EU-projektet Creative Metropoles – Interreg IVC.

2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna avtal med utsedda partners i projektet samt att besluta i övriga frågor som rör projektet under projektperioden.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Projektet Creative Metropoles har utvecklats inom ramen för nätverket BaltMet. Projektet är inriktat på erfarenhetsutbyte om kreativa näringar mellan elva europeiska städer. Förvaltning föreslår att nämnden undertecknar ett avtal som reglerar organisationen för partnerskapet med syfte med att implementera Interreg IVC projektet Creative Metropoles.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 januari 2009.

Dnr 24-2009-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi välkomnar denna satsning där huvudsyftet är att stärka varumärket Telefonplan.

Men vi riktar vår kritik mot staden, med den moderatledda ledningen, där man valt att avbryta samarbetet med Union of the Boltic Cities i augusti 2008. Denna organisation har staden länge haft samarbete med och denna organisation har ett betydligt bredare syfte och organisation, än enbart näringslivet och akademiker som man i denna aktuella organisation, Baltic Metropoles Network, fokuserar på.

I Union of the Boltic Cities (UBC) har man ett stort socialt- och miljöengagemang. Nuvarande vice ordförande är Marie-Louise Rönnmark (S) kommunalråd från Umeå.”

_______________

§9 Placering av lokalt poliskontor inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ställer sig bakom brevet till Polismyndigheten i Stockholms Län.

Ärendet

På femton orter i Stockholms polismästardistrikt finns lokala poliskontor. Polisen utreder placering av ytterligare poliskontor i Söderort. I en redovisning av utredningsuppdrag om ytterliggare poliskontor i Söderort förordas i första hand en placering av ett lokalt poliskontor i Fruängen. Förvaltningen finner det angeläget att ett lokalt poliskontor placeras inom stadsdelsområdet och översänder brev i frågan till Polismyndigheten i Stockholms Län.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 januari 2009.

Dnr 38-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§10 Planering av boenden för äldre i Stockholms stad

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Det är angeläget att staden har en samlad och gemensam plan för boenden för äldre i Stockholms stad. Den plan som äldreförvaltningen nu presenterar är ett viktigt led i arbetet med att få en helhetsbild över behov och tillgång på boenden i staden. För att planen ska vara aktuell bör den uppdateras årligen utifrån uppgifter som samlas in från stadsdelarna. Det vore också av stort intresse att närmare undersöka privata aktörers framtida planer. Frågan skulle kunna lyftas i branschrådet.

Stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö har tagit del av äldreförvaltningens förslag för Västra Söderort. I ärendet redovisar förvaltningarna antalet platser i regionen. Den samlade bedömning är att stadsdelarna kan tillgodose behovet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 december 2008.

Dnr 474-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Ylva Wahlström (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt hänvisa till den gemensamma reservationen av S, V och MP i äldrenämnden.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Alliansen har under den mandatperioden gjort stora satsningar inom äldreomsorgen och närmast ligger ytterligare en satsning i miljardklassen. Det är därför angeläget att från majoritetens sida särskilt lyfta fram några viktiga punkter vad gäller planeringen inom äldreomsorgen.

Det är bland annat viktigt att tydligare anpassa utbudet till behov och efterfrågan Äldreboenden som inte behövs just nu bör i första hand pröva att användas för andra sociala ändamål, som exempelvis boenden eller resurser för funktionshindrade eller hemlösa. Lämpar sig inte lokalerna för detta bör de kunna prövas för studentbostäder. Det viktiga då är att lokalerna snabbt kan konverteras tillbaka när behoven ändras.

Kommunstyrelsen bör ta initiativ för att bevaka, säkerställa och samordna att även äldreboenden finns med i planeringen när nya områden ska bebyggas. Likaså är det viktigt att det stadsövergripande perspektivet i planeringen stärks. En stadsdel kan göra en bedömning om behov och prognoser som är korrekta utifrån stadsdelens behov, men det behöver inte säkert vara giltigt utifrån stadens. En stadsdel kan av ha förklarliga skäl att inte våga satsa på exempelvis nybyggnationer fastän det behövs ur ett stadsövergripande perspektiv. Det gäller då för både stadsdelen och kommunstyrelsen att ha ett tydligare uppdrag att se till helheten.

Slutligen vill vi framhäva vikten av behovet och betydelsen av trygghetsbostäder för att öka tryggheten och minska behovet av heldygnsomsorg. Det pågår nu ett arbete med att definiera vad trygghetsboendet i Stockholm ska innehålla vilket kommer att presenteras senare och som vi då får återkomma till.”

_____________

§11 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förslag till översiktplan har kommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. I förslaget presenteras viktiga omvärldsförutsättningar, visioner, inriktningar och strategier för Stockholms utveckling.

Förvaltningen är i stort positiv till förslaget och anser att de föreslagna strategiska punkterna och sambanden inom Hägersten- Liljeholmens stadsdelsområde rymmer stor potential att utvecklas samt att vissa samband också kan läggas till i översiktsplanen. Förvaltningen önskar en ökad och tidigare satsning på spårvägar för att främja utvecklingen av söderort. I övrigt lämnar förvaltningen synpunkter om utvecklingen av stadsutvecklingsområdena, gröna tyngdpunkter, barnperspektivet, tillgänglighet, terminalområdet Västberga, tillgänglighet till vattnet, planering av förskolor och skolor, förutsättningar för äldreomsorg samt genomförandet av översiktsplanen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 januari 2009.

Dnr 504-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Björn Sund (S) anmälde att han inte deltar i beslutet.

Vice ordföranden Jan Wallman (S), ledamöterna Eva Fagerhem (S), Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Ekberg (S) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman (S), ledamöterna Eva Fagerhem (S), Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Ekberg (S) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

Biltrafiken

I trafikplaneringen för framtiden bör inriktningen hela tiden konse-kvent vara att lastbilstransporter och privatbilism bör begränsas till förmån för andra mer klimat- och miljövänliga transportlösningar. Vi tror att det är allt mer viktigt att uppmärksamma det faktum att bilar inte bara förorenar – de tar även mycket plats, en fjärdedel av Stockholms yta.

De tar även mycket plats såväl i rörelse som parkerade i staden och närförort, de tar även mycket plats i form av stora trafikleder som skär av områden från varandra över hela Stockholms stad. Förr betraktades Essingeleden, som ingår vårt stadsdelsområde, som liggande i utkanten av innerstan – idag skär den tvärs igenom innerstad och närförort och orsakar mycket buller, föroreningar och smitköer i speciellt Midsommarkransen – Västberga. Hur vi ska vända utvecklingen från en stadig ökning av biltrafik till en framtidsstad med modern kollektivtrafik, gång- och cykelstråk är en av de viktigaste knäckfrågorna om Stockholm ska kunna växa som förutsett.

I översiktsplanen står på många ställen att biltrafiken måste minska och att kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv. I miljökonsekvens-beskrivningen står mycket tydligt att målet att begränsa användandet av bil inte går ihop med målet att öka regionens trafikarbete. Det behövs en aktiv politisk strategi för att begränsa biltrafiken. Trängsel-skatten ska vara ett av flera verktyg för att förbättra kollektivtrafiken, inte som i dag en vägskatt som är tänkt att bekosta vägbyggen.

Parkeringsnormen måste ner. Andra aktiva restriktiva åtgärder måste till, som till exempel stävjandet av felparkeringar. Möjligheten att transportera bort bilar som står uppenbart felparkerade bör användas mer generöst. Parkeringsavgifterna i innerstad och närförort bör höjas och fler infartsparkeringsparkeringar bör byggas i anslutning till kollektiva färdmedel. Infartsparkeringarna bör istället antingen ha låga avgifter eller vara helt gratis. Intressant i debatten om svårigheterna att hitta parkeringsplatser i Hägersten-Liljeholmen och innerstan är att bilarna i Stockholm är dubbelt så stora som i till exempel Paris. Ett enkelt sätt att få plats med sin bil är uppenbart att skaffa en mindre bil. Kan vi hitta metoder att motivera befolkningen att byta till mindre, och energisnålare bilar? Vi som politiker måste våga börja föra en politik som aktivt begränsar bilåkandet. Samtidigt som vi naturligtvis ska föra en politik som lika aktivt utvidgar och uppmuntrar kollektiv-trafikresande, cykling och gång. Cyklister och gående bör få minst lika mycket plats i hela staden som bilister. Genomfartstrafik för privat-bilism och lastbilstrafik till innerstad via närförort bör motverkas mer genom olika åtgärder, t.ex. höjd trängselavgift.

Transporter

Eftersom trafiken redan nu står för hälften av länets koldioxidutsläpp bör stora ansträngningar göras för att skapa lösningar för att undvika tung lastbilstrafik i tättbebyggda områden som närförort och innerstad. På många ställen i världen finns spännande forsknings- och utvecklingsprojekt som staden bör ta del av.

Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt, bekvämt och effektivt alternativ till bilismen, även för grupper som idag är mer eller mindre beroende av bil, bör man satsa på ett aktivt utvecklingsarbete för att skapa ett varierat utbud av kollektiva färdmedel som är tillgängligt för barnvagnar och rullstolar. Att det kommer att byggas mer spårväg är bra, men man bör då även betänka att teknikutvecklingen som regel går långsammare än ökningen av det kollektiva resandet när staden växer. Här kan man komplettera med en båtlinje längs Mälaren från redan befintliga bryggor, t.ex. Gröndal, Mälarhöjden, över till Bromma eller Hornsbergs strand, fram till Stadshuskajen, eventuellt Slussen. Att bygga fler bryggor och få ett attraktivt, miljövänligt, kollektivt resande behöver inte bli dyrt.

Bromma flygplats

Bromma flygplats måste läggas ner. En stor del av trafiken till och från flygplatsen passerar över stadsdelen. Det finns inget behov av en stadsnära flygplats när det tar 20 minuter att ta sig till Arlanda. Det förlängda avtalet på 30 år som staden inte kan säga upp är odemo-kratiskt och visar på en total likgiltighet för den miljöomställning som är helt nödvändig. Inrikesflyget ska snarast ersättas med tågresor. Bromma flygplats kan då istället ge plats åt en modern, miljösmart och mänsklig stadsdel som visar på alternativa sätt att bygga fram-tidens stad.

Integration

Det står inte mycket i översiktsplanen om hur man ska stävja ett allt mer segregerat Stockholm. Självklart bör till exempel alla stadsdels-nämnder i staden ta ett aktivt ansvar för flyktingmottagandet. Det är inte försvarbart att säga att Stockholm som kommun tar emot flyktingar när bara vissa kommundelar i praktiken gör så. Att det finns tillgång till fler hyresrätter i olika storlekar med rimliga hyror i innerstad och närförort är en förutsättning för att nyanlända ska kunna välja bosättningsort.

Barnperspektivet

Förvaltningen lyfter föredömligt barnperspektivet. Vi tycker dock att barnperspektivet inte kan begränsas till sådant som uppenbart rör barn – lekparker m.m. Barnperspektivet bör vara levande tvärs igenom dokumentet när förtätning, trafikstråk, integration, bostadsförsörjning, förskolor och skolor, med mera diskuteras!

Omsorg och näringsliv

I översiktsplanen lyfts att en viktig uppgift för staden är att tillgodose näringslivet med högutbildad arbetskraft. Men lika viktigt är att staden är attraktiv och tillgänglig för människor som arbetar inom omsorg, service och kultur. Tar vi på allvar att staden ska expandera och vara attraktiv måste den även vara attraktiv för dessa grupper – annars får vi en dåligt fungerande stad även för den högutbildade arbetskraften. Omsorgsfrågor och näringslivsfrågor behandlas under olika rubriker och kopplas inte ihop. Det är också viktigt att omsorgsfrågor inte bara handlar om i vilken takt kommunal service byggs ut, utan också om villkoren för dem som arbetar i omsorgen.

Tillgänglighetsfrågorna är av stor vikt och tillgängligheten är över lag svagt belyst i översiktsplanen, speciellt för handikappade. År 2010 vill vi ju vara världens mest tillgängliga stad, men vägen dit är ännu lång, så tillgänglighetsarbetet behöver snabbas upp. Detta berör inte enbart en liten grupp medborgare med funktionshinder, utan även en allt mer åldrad befolkning som också efterfrågar denna anpassning av hela staden.

Ett mål för stadsutvecklingen vid Liljeholmen, Årstadal, Lövholmen, Telefonplan och Fruängen borde därför vara att säkerställa billiga hyresrätter och att utöka allmännyttans bestånd i stadsdelen. Integration handlar inte bara om lika möjligheter och rättvisa – utan faktiskt även om att få en funktionell stad för alla. Den nuvarande majoriteten har som överordnad politik att överlåta så mycket som möjligt åt marknaden och att minska det demokratiska inflytandet i byggprocessen.

En attraktiv stad – kulturfrågorna

En konkurrensfördel gentemot andra städer som lyfts i översiktplanen är tillgången på kultur. Förslagen om hur man kan utveckla Stockholms kulturliv begränsas dock i stort sett till att skapa ytor för tillfälliga evenemang. Vi vill även lyfta tillgången till offentliga mötesplatser både inom- och utomhus samt naturligtvis en aktiv kulturpolitik från stadens sida. Planerade centrumanläggningar i Hägersten-Liljeholmen bör därför vara offentligt ägda för att säkerställa att även icke-kommersiella verksamheter får ta plats. Gallerior ska även ha sittplatser utan konsumtionstvång och ickekommersiella ytor för kultur och andra möten. Utrymme för att affischera för föreningar och kulturevenemang ska finnas.

En attraktiv stad fodrar att staden hålls ren och vacker! En attraktiv stad fodrar ett långsiktigt och miljömässigt tänkande som också värnar om folkhälsan. Vi mår alla bättre av att staden hålls ren både i själva stadsrummet och utsläppsmässigt. Till en attraktiv stad hör att man ser över behovet av underhåll och tillgänglighetsanpassar gångstråken längst Mälarens vackra stränder. Stränderna ska inte privatiseras, strandskyddet ska värnas! Staden ska förbättra förutsättningarna för bad, båtliv och turism kopplat till vatten. En god vattenkvalitet ska säkras i sjöar och vattendrag i enlighet med stadens vattenprogram, så vi även fortsättningsvis kan vara stolta över vårt vatten!

Stärk den demokratiska processen på alla nivåer vid planeringen av Stockholms framtid. Vi behöver mer av omvänd planprocess, områdesplanering, starkare inflytande från stadsdelsnämnderna och mer hänsynstagande till vad medborgarna uttrycker. En ökad hastighet i planprocessen får inte äventyra de demokratiska aspekterna vilket sker idag, det går för fort.

Slutligen vill vi betona vikten av att låta enskilda människor komma till tals vid utformning av den gemensamma miljön. Det måste bli ett slut på exploatering av naturområden, och de gröna sambanden i staden ska förstärkas och utvecklas. Hela stadsdelar byggs sällan efter plan. I dag tillåts privata entreprenörer bygga borätter på attraktiv mark. Vi ställer oss frågan vart tog stadens byggnadsordning vägen i förslaget till översiktsplan? Vem/vilka vill förtäta staden och på vilkas villkor? Rollerna bör tydliggöras!

Genom en konsekvent och tydlig medborgardialog skapas hållbara lösningar för samhällsbyggandet.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stockholm står inför en ny historisk möjlighet att växa: 2030 kommer vi att vara en miljon invånare. Den nya översiktsplanen ska möjliggöra en inriktning på en tätare, tryggare och miljövänligare stad.

Den expansion som Stockholm står inför har inom Hägersten/ Liljeholmens stadsdelsområde redan påbörjats. Ett exempel på denna tillväxt är att vi under de senaste fem åren gått från 1 800 inskrivna barn i förskolan till drygt 3 000 barn. För att möta denna expansion måste ytterstaden och innerstaden växa samman. För att erhålla en hållbar och levande stad gäller det att bygga klokt så att det blir en jämvikt mellan bostadsbebyggelse, arbetsplatser, infrastruktur, service, rekreation och fritidsaktiviteter på det lokala planet.

Avgörande för utvecklingen för hela Storstockholm men specifikt för söderort är att förbifart Stockholm kommer till stånd inom en nära framtid.

Den gamla tidens stadsplanering med bostadsbebyggelse i perifera områden långt från arbetsplatser och service har skapat stora avstånd i Stockholm. Denna planering förutsätter kraftig biltrafik för att fungera. Denna misslyckade planering har skapat områden som är döda under stora delar av dygnet och som saknar naturliga kontaktytor människor emellan. Följden är otrygghet, vantrivsel och segregering.

Med den föreslagna översiktsplanen som fokuserar på att fylla i otrygga tomrum och ge hela Stockholm mer innerstadskaraktär kan såren läkas och Stockholm stadfästa sin position som Capital of Scandinavia.”

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Byggandet av Förbifart Stockholm innebär att vi skjuter problemen längre bort, den trafik som egentligen var menad för Essingeleden men som inte längre får plats på Essingeleden får nu en ny led längre bort från staden. Trots detta räknar vägverket med att problemen på Essingeleden kommer att kvarstå och öka. Förbifart Stockholm kommer enligt all samlad konsekvensanalys att innebära ökad personbilstrafik. Miljökonsekvensanalysen i vårt underlag till dagens möte är mycket tydlig på den punkten. De skriver att om Stockholmsförhandlingen genomförs, där bland annat Förbifart Stockholm ingår, så kan vägtrafiken i regionen komma att fördubblas till 2030, trots utbyggnad av kollektivtrafik. De pekar också på att målet att genomföra Stockholmsförhandlingen går på tvärs mot målet att bilberoendet ska minska. Dessutom skulle Förbifart Stockholm förstöra en stor del av Sätraskogens natur- och kulturreservat, ett grönområde i vår omedelbara närhet.

Vi måste på allvar utmana myten att bilen behövs i Stockholm, när det istället är en modern, spårbunden kollektivtrafik som behövs. Det innebär att den budget som nu avsätts för Förbifarten och som i praktiken kommer att stimulera till ökat bilanvändande behöver ombudgeteras till utbyggnad av spårtrafik. Förbifart Stockholm främjar och förenklar bilanvändande. Istället behövs en prioritering av kollektivtrafik på bekostnad av vägbyggen.

Vi yrkar därför på att Förbifart Stockholm ska tas bort ur den framtida planeringen, likaså alla planer för en östlig förbindelse.”

_______________

§12 Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar - motion från (S)

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialdemokraterna föreslår i en motion utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Förvaltningen ser positivt på en utveckling där en ökad användning av bilpooler främjas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 januari 2009.

Dnr 482-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§13 Skälig levnadsnivå för elförbrukning – motion från (V)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Vänsterpartiet föreslår i en motion att stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd till elkostnader bör ses över så att normalförbrukningen räknas upp, att avslag inte ska kunna ges utan individuell prövning samt att möjligheter att få ekonomiskt bistånd till vissa energibesparande åtgärder införs.

Förvaltningen instämmer huvudsakligen i de tankar som anförs i motionen, men anser att det är möjligt att arbeta individuellt redan utifrån nuvarande riktlinjer. Energibesparande åtgärder är enligt förvaltningens uppfattning i första hand en fråga för fastighetsägarna. Vilka åtgärder som skulle kunna ligga på hushållen och därmed vara aktuella för ekonomiskt bistånd har förvaltningen svårt att bedöma.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 januari 2009.

Dnr 547-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§14 Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans - motion från (MP)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Miljöpartiet föreslår i en motion att en regel ska införas i Stockholms stad om att den som är anställd som personlig assistent åt en person inte samtidigt ska kunna förordnas som företrädare åt samma person. Förvaltningen instämmer i motionärens synpunkter och förslag men anser att det behöver utredas om en sådan regel är juridiskt möjlig att införa.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 december 2008.

Dnr 487-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________

§15 Ansökan om serveringstillstånd för Butsaya Thai Restaurang

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för restaurang Butsaya Thai Restaurang, Tellusborgsvägen 67 b, och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden som svar på remissen.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering på restaurang Butsaya har inkommit till nämnden för synpunkter. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 10:30-22:00 samt på restaurangens uteservering med serveringstid 10:30-20:00.

Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 januari 2009.

Dnr 545-2008-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§16 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang De Trevi

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för restaurang De Trevi, Förmansvägen 11 i Årstadal, och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering på restaurang De Trevi har inkommit till nämnden för synpunkter. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 13:00-00:00.

Restaurangen är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 januari 2009.

Dnr 4-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§17 Nya rutiner för anmälan enligt Lex Sarah

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes förtydligade och reviderade rutiner och blanketter för anmälan enligt Lex Sarah. Dnr 372-2008-604

____________

§18 Brukarundersökningar vid utförarenheter inom avdelningen för social omsorg – rapport

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Brukarundersökningar har genomförts under 2008 vid samtliga enheter inom avdelningen för social omsorg. Några redovisades under hösten 2008. I detta ärende redovisas de återstående. För de enheter där svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att kunna dra slutsatser gäller att brukarna eller deras företrädare överlag är nöjda med verksamheterna, men att det finns områden som enheterna behöver utveckla under 2009.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 januari 2009.

Dnr 275-2008-500

____________

§19 Revisionsrapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning – steg 2

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens rapport nr 12/2008 om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Dokid 2764

_______________

§20 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2009

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollsutdraget till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokollsutdrag från kommunfullmäktige 15 december 2008 med val av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 1 januari – 31 december 2009.

_____________

§21 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 27 januari 2009.

__________________

§22 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 26 januari 2009.

_______________

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelserna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden skrivelser enligt följande:

1. Förslag om trafikljus i korsningen Mickelsbergsvägen-Personnevägen, dnr 19-2009-001.
Skrivelsen är översänd till trafikkontoret.

___________________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

- förordnande av avdelningschefer att tjänstgöra för stadsdelsdirektören 23 och 30 december 2008 samt 5 januari 2009. Dnr 107-2008-299.

_________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om hyreshöjningar i gruppbostäder

Jan Wallman m.fl. (S), Kjell Marteng (V) och Ylva Wahlström (MP) lämnade in en skrivelse om att avbryta hyreshöjningarna i gruppbostäder enligt LSS.

Dnr 43-2009-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_____________

Skrivelse för beredning om Hälsans stig

Jan Wallman m.fl. (S) och Kjell Marteng (V) lämnade in en skrivelse om att rusta upp längs med Hälsans stig i Liljeholmen.
Dnr 45-2009-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________

Aspuddens badhus

Jan Wallman m.fl. (S), Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) föreslog att stadsdelsnämnden skulle tillskriva exploateringsnämnden om att låta Aspuddens badhus vara kvar och ges möjligheter att utveckla sin verksamhet. Abit Dundar (FP) och Lars Svärd m.fl. (M) avvisade förslaget med hänvisning till att beslut redan fattats av nämnd centralt.

Bullerplank

Abit Dundar (FP) frågade om förvaltningen kommer att uppföra bullerplanket vid Nioörtsvägen i Midsommarkransen efter att bygglovet vunnit laga kraft. Avdelningschef Gunnar Ohlsén svarade att en projektledare ska anlitas och en kalkyl tas fram för att undersöka om bullerplanket kan uppföras med beviljade medel från Miljömiljarden.

Lätt svenska

Maria Mannerholm besvarade frågor från Ylva Wahlström (MP) om att skriva nämndhandlingar m.m. på lätt svenska.

Verksamhetsbesök för nämnden

Abit Dundar (FP) frågade om förvaltningen kan arrangera verksamhetsbesök för nämnden under våren. Förvaltningen återkommer med program.

Nämndhandlingar digitalt

Magnus Parnebring (M) frågade om det finns möjlighet att få nämndhandlingarna digitalt. Förvaltningen informerade att handlingarna publiceras på nämndens hemsida en vecka innan sammanträdet, under Insyn, med undantag för sekretess. För mer information kontaktas nämndsekreteraren eller förvaltningens registrator.

Stadsdelsdirektörens information

Fotografering

Maria Mannerholm informerade att det är fotografering av nämnden och förvaltningsledningen torsdagen 12 februari 2009 kl.15:30-18:00. Fotografierna kommer i första hand att användas på Hägersten-Liljeholmens hemsida.

Arvoden

Maria Mannerholm informerade om arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Handlingarna utdelades vid sammanträdet.

Information i enskilt ärende

Ingrid Widebäck informerade under den slutna delen av sammanträdet om ett enskilt ärende, sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen.

Dnr 32-2009-001

Bokslut 2008

Lars Wennberg redogjorde kortfattat för bokslut 2008. Ärendet föreläggs nämnden 12 februari 2009.

___________

§31 Sociala delegationens protokoll

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 15 januari och
21 januari 2009.

_______________