Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-15

Sammanträde 2009-10-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

Sammanträdet inleds med en presentation av finansborgarrådets förslag till budget för 2010.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om tryggare miljö runt Trekanten

Remissärenden

3 Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln

4 Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

5 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

6 Ansökan om förlängt serveringstillstånd för restaurang Lövholmen

Dnr 348-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

10 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Minnesanteckningar från Lokala Brå

13 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september 2009.
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

20 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

21 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 21 oktober 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 17 september justerades
23 september 2009.

Dagordningen godkändes.

__________________

§2 Medborgarförslag om tryggare miljö runt Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 14 september 2009. Dnr 412-2009-002

____________________

§3 Medborgarförslag om inhängnad hundrastgård

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag med namnunderskrifter om att tillmötesgå alla hundägares önskemål om en inhägnad hundrastgård.
Inkom 23 september 2009. Dnr 434-2009-002

_______________________

§4 Medborgarförslag om inhägnad hundrastgård

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag om att ordna en rastgård för hundar.
Inkom 8 oktober 2009. Dnr 459-2009-002

_______________________

§5 Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ett förslag till riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandel i Stockholms stad har inkommit till nämnden för yttrande. Förslaget innebär att ansvaret för kontrollen tilldelas socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen anser att det är en riktig bedömning att ansvaret placeras centralt och inte på stadsdelsnämnderna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 oktober 2009.

Dnr 427-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§6 Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och menar att det bidrar till att öka likställigheten i bedömningen och utvecklingen av biståndshandläggarnas arbete. Förvaltningen anser att kartläggnings- och bedömningsinstrumentet i första hand bör användas i utredningar för personer med ett större behov av vård- och omsorg än enbart serviceinsatser. Det är vidare angeläget att den äldres integritet respekteras och att frågorna är relevanta utifrån vilka insatser den enskilde ansöker om.

För den äldre är det viktigast att få sina beviljade insatser utförda. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att också utarbeta en gemensam modell för uppföljning, som bör vara kopplad till kartläggnings- och bedömningsinstrumentet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 september 2009.

Dnr 354-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§7 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ett förslag om att rökfri arbetstid införs i stadens verksamheter senast 1 maj 2010 har inkommit till nämnden för yttrande. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget. Barn och unga har rätt till en rökfri miljö och även den kommunala vård- och omsorgsmiljön ska vara rökfri. Ingen arbetstagare ska heller mot sin vilja utsättas för tobaksrök på arbetsplatsen. I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning infördes rökfri arbetstid 1 september 2009. Förvaltningen erbjuder subventionerade nikotinläkemedel och tillgång till professionellt avvänjningsstöd till dem som önskar sluta röka.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 september 2009.

Dnr 402-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§8 Ansökan om förlängt serveringstillstånd för restaurang Lövholmen

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Megib AB kan få tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan 17:00-02:00 vid Restaurang Lövholmen, Lövholmsv. 2, och vid tillhörande uteservering klockan 17:00-22:00.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om utökad serveringstid har inkommit till nämnden för yttrande. Förvaltningen har inget att invända mot meddelandet av serveringstillstånd för starköl, vin och spritsrycker i enlighet med ansökan från ovan nämnda serveringsställe.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 oktober 2009.

Dnr 348-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§9 Brukar- och anhörigundersökningar vid dagliga verksamheter och assistansenheten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Avdelningen för social omsorg har genomfört brukarundersökningar vid Västertorps dagliga verksamhet, Liljeholmens dagliga verksamheter, Ekensbergs dagliga verksamhet och assistansenheten.

Svarsfrekvensen i de olika undersökningarna varierar och för några av insatserna går det därför inte att dra några slutsatser. Vad gäller de övriga insatserna visar undersökningarna att brukarna i huvudsak är nöjda eller mycket nöjda med de insatser som ges.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 september 2009.

Dnr 439-2009-500

_______________________

§10 Uppföljning av enheternas åtgärdsplaner utifrån äldreomsorgsinspektörens granskning

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen granskades av stadens äldreomsorgsinspektör under perioden augusti 2007 till september 2008. Granskningen omfattade beställarenheten, utförarenheterna i egen regi samt verksamhet som är utlagd på entreprenad. Inspektörens helhetsintryck av äldreomsorgen var övervägande positiv. Några områden som generellt behöver utvecklas är den sociala dokumentationen och kontaktmannaskapet. Äldreomsorgen fick beröm för sina utvecklingsprojekt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 oktober 2009.

Dnr 440-2009-600

_______________________

§11 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 13 oktober 2009.

_______________________

§12 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 8 oktober 2009.

_______________________

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 6 oktober 2009.

_______________________

§14 Minnesanteckningar från Lokala Brå

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådet från 11 september 2009.

_______________________

§15 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

  1. Trafiksituationen på Stjernströms väg Inkom 2 oktober 2009. Dnr 398-2009-001:4
    Skickad för kännedom till trafikkontoret

  2. Renovering av Aspuddsbadet och ett återupptagande av verksamheten

Inkom 8 oktober 2009. Dnr 458-2009-001

Skickad till idrottskontoret och exploateringskontoret

_______________________

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000
_________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

Förslag till budget 2010

Lars Wennberg och Maria Mannerholm presenterade finansborgarrådets förslag till budget för 2010.

Inbjudan till information om verksamhetsplan och budget 2010

Förvaltningen inbjuder nämnden till information om verksamhetsplan och budget 2010, torsdag 3 december kl. 14-17. Förvaltningen återkommer med formell inbjudan. Ordföranden Abit Dundar (FP) föreslog att inget dagarvode utgår vid det tillfället. Nämnden hade inget att erinra mot förslaget.

Bullerskydd i Liljeholmen

Maria Mannerholm besvarade frågor om bullerplanket utmed Niörtsvägen från Michael Löhf (S) ställda vid nämndsammanträdet
17 september 2009. Med de ytterligare 2 miljoner kronor (mnkr) nämnden fått beviljade från miljömiljarden är budgeten för hela projektet 10,1 mnkr. Det omfattar även den del som lades på tyst asfalt på Södertäljevägens av- och påfarter vid Midsommarkransen i samarbete med Vägverket. Planen är att skärmen uppförs i trä med glasade partier.

Nätverksmöte med länets näringslivstjänstemän

Maria Mannerholm informerade om ett nätverksmöte som länsstyrelsen ska hålla på Telefonplan den 22 oktober. På mötet kommer de kreativa näringarna och utvecklingen kring Telefonplan att diskuteras. Bland besökarna finns departementsråd Anna Hag från Näringsdepartementet.

Månadsrapport

Maria Mannerholm konstaterade att information och besvarade av frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för september 2009, lämnats vid medborgarmötet 12 oktober 2009. Dnr 106-2009-101

__________________

§23 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 23 september 2009.

___________________