Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, Sammanträdesrummet Lars Magnus

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag - Konstgräs på skolplan vid Mälarhöjdens skola

Beslutsärenden

3 Svar på medborgarförslag om tryggare miljö runt Trekanten

5 Handlingsplan för Telefonplan

6 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

7 Genomförandebeslut om förskola i kvarteret Sjövik 7 etapp 2 i Årstadal

8 Förlängning av avtal med ISS Facility Services AB gällande kost till äldreomsorgen

Dnr 447-2009-104 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Tillsyn av enskilt driven verksamhet enligt LSS samt uppföljning av entreprenadavtal

10 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2010

12 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Remissärenden

13 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2009

14 Förslag till ändringar i det nya ersättningssystemet inom socialpsykiatrin

15 Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset - inriktningsbeslut

16 Serveringstillstånd för Mekhong Thai Restaurang

Dnr 476-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Tillsyn av enskild verksamhet - Möbelgruppen

18 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för oktober 2009.
Bilagan mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

24 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 397-2009-103 Omedelbar justering

27 Nedläggning av faderskapsutredning

28 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Tjänstgörande ordföranden Jan Wallman (S) och ledamoten Lars Svärd (M) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 november 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 15 oktober justerades
21 oktober 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Medborgarförslag - Konstgräs på skolplan vid Mälarhöjdens skola

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 30 oktober 2009. Dnr 504-2009-002

______________

§3 Medborgarförslag – Hundrastgård i Midsommarkransen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 17 november 2009. Dnr 532-2009-002

______________

§4 Svar på medborgarförslag om tryggare miljö runt Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om tryggare miljö runt Trekanten hade inkommit till nämnden för besvarande. Förvaltningen redovisade att en genomgripande rensning av sly, låga grenar och skrymmande buskage genomförts under hösten i syfte att skapa en öppnare, ljusare och tryggare parkmiljö. Under våren 2010 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet genom rensning av vegetation längs sjöns södra sida, för att även där öka tryggheten med bättre överblickbarhet, större ljus- och syninsläpp samt ökade möjligheter till utblickar över vattnet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 november 2009.

Dnr 412-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§5 Skulpturpark och pråm i Vinterviken

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av projektbeskrivningen och ser positivt på föreningens planer för utveckling av Vinterviken.

Ärendet

En projektbeskrivning hade inkommit till nämnden från Vintervikens industrihistoriska förening. Föreningen vill verka för att sprida information om området med en utställningspråm och skulpturpark. Förvaltningen ser positivt på föreningens planer att lyfta fram områdets industrihistoria.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 oktober 2009.

Dnr 463-2009-399

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________________

§6 Handlingsplan för Telefonplan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till handlingsplan för Telefonplan.

Ärendet

Stockholm Business Region (SBR) fick i Stockholms stads budget för 2009 i uppdrag att arbeta med stadens utvecklingsområden, som bland annat omfattar Telefonplan. Styrelsen för SBR har därefter tillsammans med stadsdelsnämnden och kulturnämnden beslutat att inrätta en styrgrupp med fastighetsägare, näringsliv, akademi och stadens berörda nämnder och styrelser. Styrgruppen har fått i uppgift att ta fram en handlingsplan för Telefonplan. Handlingsplanen identifierar ett antal insatsområden. Bland annat krävs framtagande av en gemensam vision och marknadsföringsstrategi samt direkta insatser som etablering av prototypverkstad och samarbete med företagsgrupperna i närområdet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 september.

Dnr 98-2009-399

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Samtliga partier anmälde ett särskilt uttalande.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd stödjer med stor glädje och starkt intresse utvecklingsarbetet så som det presenteras. Vi ser det som mycket viktigt att Hägersten-Liljeholmen ska fortsätta att utvecklas som en stadsdel med ett spännande och vitalt kulturliv. Visionen om Telefonplan som ett internationellt centrum för kreativa näringar är krävande men viktig. De kreativa näringarna gynnas av att det vid Telefonplan i ökad utsträckning kommer att finnas en mångfald av mötesplatser, aktörer och verksamheter, både kommersiella och ideella. Restauranger, caféer, kultur- och nöjesliv har framöver en viktig plats i Telefonplans kreativa miljö.”

___________________

§7 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör och att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Nuvarande avtal för skötsel av plaskdammar upphör att gälla 30 april 2010. Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Skarpnäck planerar för en ny gemensam upphandling av entreprenör. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslogs att samtliga beslut för de deltagande nämnderna delegeras till direktören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 oktober 2009.

Dnr 460-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Genomförandebeslut om förskola i kvarteret Sjövik 7

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att bygga en förskola för tre barngrupper inom kvarteret Sjövik 7 etapp 2 i Årstadal.
 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med den nya förskolan.
 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförandet av Stockholmshem och att teckna hyresavtal med Stockholmshem, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

En ny permanent förskola för tre barngrupper inom kvarteret Sjövik etapp 2 i Årstadal planeras preliminärt att vara klar för start runt årsskiftet 2010-2011. Årshyreskostnaden per barn kommer att bli 20667 kronor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 november 2009.

Dnr 496-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Jan Wallman m.fl. (V), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”I förvaltningens förslag till förskola planeras för ett cateringkök dit maten kommer att levereras färdiglagad. Anledningen till detta är enligt förvaltningen utrymmesskäl. Skulle man bygga ett kök med möjligheter att laga mat på plats så skulle det innebära att förskolan skulle ta emot färre barn. Vi är medvetna om att efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor och att nämnden har ett ansvar att tillgodose detta behov. Dock tycker vi att det är olyckligt, i en tid då kvaliteten på maten inom de kommunala verksamheterna debatteras allt oftare, att man redan från början bygger bort möjligheten för förskolan att laga sin egen mat. En ytterligare aspekt är den negativa påverkan för miljön det innebär att dagligen med bil frakta maten från tillagningskök till förskola. Förhoppningsvis kan man hitta en lösning så att den redan befintliga förskolan i området kan tillaga mat även för den nya förskolan.”

_________________

§9 Förlängning av avtal med ISS Facility Services AB gällande kost till äldreomsorgen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med ISS Facility Services AB, organisationsnr 556410-3280, gällande tillagning och leverans av kost på Fruängsgårdens servicehus samt vård- och omsorgsboende, förlängs från och med 16 augusti 2010 till och med 15 augusti 2011 samt att avtalet om att driva restaurangen på Kastanjens servicehus inte förlängs.
 2. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att omförhandla avtalet så att restaurangen på Fruängsgårdens servicehus även ansvarar för leveranser till Kastanjens vård- och omsorgsboende som efter årsskiftet 2010 beräknas ha flyttat till Axelsbergs vård- och omsorgsboende.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är ISS Facility Services AB entreprenör gällande kost till äldreomsorgen. Tillagningskök finns både på Fruängsgården och Kastanjen. Kastanjens servicehus och vård- och omsorgsboende är under omstrukturering och lokalerna är uppsagda till årsskiftet 2010/2011. Den delen av avtalet kan därför inte förlängas trots att leveranser av heldagskost kommer att behövas även efter att de boende flyttats till Axelsbergs vård- och omsorgsboende. Förvaltningen föreslår att avtalet gällande Fruängsgården förlängs och att en omförhandling sker så att restaurangen på Fruängsgårdens servicehus levererar även till Kastanjens vård- och omsorgsboende

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 oktober 2009.

Dnr 447-2009-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§10 Tillsyn av enskilt driven verksamhet enligt LSS samt uppföljning av entreprenadavtal

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens rapport och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört tillsyn enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av gruppbostaden Broder Pehr. Samtidigt gjordes uppföljning av entreprenadavtal med Resurscenter Mo Gård AB som driver verksamheten. Förvaltningen bedömer att verksamheten är av god kvalitet och att den uppfyller de krav som ställs både enligt lagen och i entreprenadavtalet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 oktober 2009.

Dnr 488-2009-502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§11 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2010

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde 2010 torsdag 7 januari kl. 9:00 för val av social delegation.

 2. Nämnden fastställer i övrigt följande sammanträdestider för 2010, samtliga torsdagar kl. 18:00: 28 januari, 11 februari, 18 mars,
  22 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september, 28 oktober,
  25 november och 16 december.
 1. Nämnden fastställer följande datum för medborgarmöten 2010, samtliga måndagar kl. 18:00: 25 januari, 8 februari, 15 mars
  19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 13 september, 25 oktober,
  22 november och 13 december.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslog sammanträdestider för 2010 med utgångspunkt från stadsledningskontorets tidplan för budget- och uppföljningsarbete. Sammanträdena hålls företrädesvis i LM-rummet (Lars Magnus), plan 9 Telefonvägen 30 och medborgarmötena i konferensanläggningen Telefonvägen 30, bottenvåningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 november 2009.

Dnr 493-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§12 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

 3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Den har därefter uppdaterats, senast i april 2009. I detta ärende förtydligas rutinerna vid anmälan av ärenden till nämnden. Förvaltningen föreslog även att delegationsordningen kompletteras genom att bidragshandläggare får delegation att underrätta försäkringskassan om att nämnden ska uppbära ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som förskott på förmån. Lägst delegat var tidigare socialsekreterare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 november 2009.

Dnr 147-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§13 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner nedskrivning av kundfordran som är äldre än ett år samt avskrivning av fordran för dödsbon utan medel fakturerat för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska fordringar äldre än ett år skrivas ned. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur räkenskaperna. Om en nedskriven fordran betalas in ska inbetalningen bokföras som en intäkt på den enhet som normalt har ansvaret för intäkten. Enligt delegation har förvaltningschefen rätt besluta om högst 10 000 kr per motpart (kund/klient) och nedskrivningstillfälle.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 november 2009.

Dnr 491-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förvaltningens redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av hur statsbidraget för personliga ombud använts.

Ärendet

Länsstyrelsen hade begärt en redovisning över hur statsbidraget för personligt ombud använts under perioden 1 januari till 31 augusti 2009. Förvaltningen redovisade att verksamhetens utveckling följer den planering som angavs i ansökan om statsbidrag. Under perioden har 63 klienter haft kontakt med ombuden. Många av dem har genom ombudens stöd fått en bättre kontakt med myndigheter och vårdgivare. Efter upphandling har Stockholms Stadsmission övertagit driften av verksamheten från 1 september 2009.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 november 2009.

Dnr 430-2009-503

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§15 Förslag till ändringar i det nya ersättningssystemet inom socialpsykiatrin

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret hade föreslagit vissa ändringar i det ersättningssystem för socialpsykiatrin som ska införas 1 januari 2009. Ändringarna gäller ersättningarna för boendestöd, cirkelverksamhet och lokal- och gemensamhetsytor. Förvaltningen anser det rimligt med en justering av ersättningen för boendestöd och har inga invändningar mot att cirkelverksamhet undantas från valfrihetssystemet. Huruvida ersättningen för lokalkostnader är tillräcklig har förvaltningen svårt att bedöma.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 oktober 2009.

Dnr 444-2009-006

Förslag till beslut

Ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Sven Lindeberg m.fl. (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Tjänstgörande ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Remissen om det nya ersättningssystemet inom socialpsykiatrin avstyrks.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Till att börja med vill vi slå fast att även brukare inom socialpsykiatrin bör kunna få välja boende och vilka verksamheter/sysselsättningar de vill nyttja. Vi tror emellertid att en sådan valfrihet bättre kan åstadkommas inom ett anslagsfinansierat system.

En verksamhet som är behovsstyrd verksamhet där ’antalet kunder’ är givet på förhand, med fast prissättning, där ska i och med detta förslag privata företag med vinstintresse ges möjlighet att etablera sig. Utifrån det fullt legitima vinstintresse som privata företag har är frågan om fokus kommer ligga på brukarnas behov och kvaliteten på verksamheten eller på den ’peng’ som brukarna tar med sig. Det blir att likna mellan den valfrihet vissa av oss ställs inför dagarna innan lön, huruvida jag ska handla på Lidl eller Willys, två livsmedelsaffärer vars affärsidé är tvivelaktiga varor till lågt pris.

Vidare anser vi detta system vara förhastat genomfört utan några som helst konsekvensbeskrivningar, vilket gör det svårt för oss politiker att överblicka hur det kommer slå, dels i nämndens olika verksamheter men även hur konsekvenserna blir sett ur ett stadsövergripande perspektiv.”

______________

§16 Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Fastighetskontoret hade behandlat frågan om ny lokalisering av stadens tekniska nämndhus. Fastighetskontoret föreslog att ett nytt tekniskt nämndhus inrättas genom förvärv, ombyggnad eller nybyggnad på annan fastighet än nuvarande i stället för renovering av befintlig fastighet.

Förvaltningen framförde synpunkter på att ett nytt tekniskt nämndhus föreslås lokaliseras till Kungsholmen. Förvaltningen saknar en redovisning av hyreskostnadseffekterna av förslaget för de förvaltningar som ska ha sin placering vid ett nytt tekniskt nämndhus.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 november 2009.

Dnr 497-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§17 Serveringstillstånd för Mekhong Thai Restaurang

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Mekhong kan få tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan 11:00-23:00 vid Mekhong Thai Restaurang, Blommensbergsvägen 142, samt vid tillhörande uteservering
klockan 11:00-22:00.

2. Pargrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om serveringstillstånd hade inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avsåg tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Mekhong Thai Restaurang, Blommensbergsvägen 142. Förvaltningen hade inget att invända mot meddelandet av serveringstillstånd i enlighet med ansökan från ovan nämnda serveringsställe.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 oktober 2009.

Dnr 476-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§18 Tillsyn av enskild verksamhet - Möbelgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län daterat
27 oktober 2009, efter tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Länsstyrelsen har tagit del av huvudmannens yttrande och avslutat ärendet.

Dnr 275-2009-502

_______________

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 17 november 2009.

_______________________

§20 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 12 november 2009.

_______________________

§21 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 10 november 2009.

_______________________

§22 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Handikappolitiska indikatorer i Stockholms stads verksamhetsplan för år 2010 - från kommunstyrelsens handikappråd
Inkom 16 oktober 2009, dnr 479-09-000

2. Vårdhygien på Rosengården
Synpunkter från personalen på Attendo Care
Inkom 6 november 2009.

Förvaltningens svar daterat 11 november 2009 redovisades.
Dnr 512-09-001

________________

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000

_______________

§24 Nämndens och förvaltningens frågor

Stockholm Sveriges kvalitetskommun 2009

Maria Mannerholm informerade att Stockholm utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2009 med motiveringen ”Stockholm belönas för sin förmåga att, trots en stor och omfattande organisation, inte tappa bort att de är medborgarna och företagen som ska betjänas och sättas i främsta rummet. Stockholmarna får en genomgående bra service, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklas med rigorös styrning, modern IT och noggrann uppföljning. Juryn vill särskilt peka på informationskanalen ’Äldre direkt’ och en väl fungerande valfrihet inom äldreomsorgen, som goda exempel på kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet”

Till Sveriges kvalitetskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting och KvalitetsMässan, KPMG, Swedbank, Dagens Samhälle, LO, SACO och TCO.

Tillstånd att ta del av sekretessbelagda uppgifter

Marita Ros (S) ställde frågor om ett anmält tjänstemannabeslut gällande tillstånd till Socialhögskolan att ta del av sekretessbelagda uppgifter till ett forskningsprojekt. Förvaltningen återkommer med redovisning. Dnr 452-009-005

Inbjudan till information om Verksamhetsplan och budget 2010

Maria Mannerholm påminde nämnden om förvaltningens inbjudan till information om verksamhetsplan och budget 2010, torsdag
3 december kl. 14-17.

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för oktober 2009. Dnr 106-2009-101

_______________

§25 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Sekretess enligt 19 kap. 3 § OSL

_________________

§29 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 21 oktober och
5 november 2009.

___________________