Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-16

Sammanträde 2010-09-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Förlängning av avtal för Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB gällande ungdomsgårdar

4 Förlängning av avtal med ISS Facility Services AB gällande servicetjänster på Telefonvägen 30

5 Torghandeln på Liljeholmstorget

Svar på skrivelse från bostadsrättsförening
Dnr 381-2010-1.2.3

7 Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 314-2010-1.5.1

Läs hela förslaget på regeringens hemsida, direktlänk
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/147332

8 Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Yttrande till kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

9 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

10 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

14 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över skrivelser - skickas till nämnden
och ledningsgruppen

16 Nedläggning av faderskapsärende

16 SEPTEMBER 2010Box 490, 129 04 Hägersten, Tfn: 08-508 22 000
E-post: hagersten-liljeholmen@stockholm.se
Besöksadress: Telefonvägen 30, plan 9
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 22 september 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 26 augusti justerades
30 augusti 2010.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Tertialrapport 2

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2010 med helårsprognos.

2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 27,0 miljoner kronor (mnkr).

3. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att justera årsmålen avseende nöjda brukare inom korttidsboende och LSS-boende.

4. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ta fram aktiviteter som stöder årsmålet för indikatorn om andel förnyelsebart drivmedel.

5. Nämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade investeringsutgifter inom investeringsramen för maskiner och inventarier.

6. Nämnden begär budgetjustering med 0,7 mnkr för projektet Från hemlös till bostad.

Ärendet

Prognosen på helårsutfall för 2010 visar ett nettoöverskott med
4,1 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 7,3 mnkr jämfört med juliprognosen. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar visar prognosen ett nettoöverskott med 6,2 mnkr. Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 september 2010.

Dnr 280-2010-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§3 Förlängning av avtal för Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB gällande ungdomsgårdar

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Fruängens ungdomsgård AB, organisationsnr 556740-5898, gällande driften av Fruängens ungdomsgård förlängs från och med 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att avtalet med Hövdingagården AB, organisationsnr 556592-1367, gällande driften av Aspuddens ungdomsgård förlängs från och med 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdomsgårdar. Samtliga drivs på entreprenad sedan 1 maj 2008.

Fruängens ungdomsgård som drivs av Fruängens ungdomsgård AB och Aspuddens ungdomsgård som drivs av Hövdingagården AB har avtal som går ut 30 juni 2011. En förlängning av dessa föreslås till
och med 30 juni 2012.

Avtalet med Fruängens ungdomsgård AB avseende Storsvängens ungdomsgård och avtalet med Hövdingagården AB avseende Västberga ungdomsgård går ut 30 juni 2011 och kan inte förlängas ytterligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 augusti 2010.

Dnr 395-2009-104

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Förlängning av avtal med ISS Facility Services AB gällande servicetjänster på Telefonvägen 30

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med ISS Facility Services AB, organisationsnr 556410-3280, gällande servicetjänster på huvudkontoret Telefonvägen 30 och intern posthantering inom hela stadsdelsförvaltningen, förlängs från och med 1 augusti 2011 till och med 31 juli 2012.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 augusti 2008 ett avtal med ISS Facility Services AB om servicetjänster och intern posthantering. Avtalet gäller till och med 31 juli 2011 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs på samma villkor till och med 31 juli 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 augusti 2010.

Dnr 240-2008-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§5 Torghandeln på Liljeholmstorget. Svar på skrivelse från bostadsrättsförening

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet till fastighetsnämnden som en kommentar till skrivelsen från bostadsrättsföreningen Liljeholmsterrassen.

Ärendet

En skrivelse om torghandeln på Liljeholmstorget har kommit till stadsdelsnämnden för kännedom, från bostadsrättsföreningen Liljeholmsterrassen. I skrivelsen ifrågasätts den av staden beviljade placeringen av den pågående torghandeln på Liljeholmstorgets östra del.

Förvaltningen ställer sig frågande till den nuvarande placeringen av torghandeln och anser att den istället bör förläggas till torgets västra del, enligt planerna, utifrån stadsbild- och tillgänglighetsaspekt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 september 2010.

Dnr 381-2010-1.2.3

Jäv

På grund av jäv lämnade ledamoten Johan Nilsson (M) sammanträdet och deltog inte i överläggningen.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Samtliga partier i stadsdelsnämnden anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi stödjer förvaltningens förslag men vill att man beaktar huruvida det föreslagna taket påverkar torghandeln negativt.”

____________________

§6 Plansamråd för område vid kvarteret Ejdern i Aspudden<BR>Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen.

Ärendet

Ett samrådsförslag för ny detaljplan för område vid kvarteret Ejdern i Aspudden har inkommit för synpunkter. Förslaget innebär att ett bostadshus i fem våningar med cirka 23 hyresrätter uppförs på det aktuella området.

Förvaltningen har inget att invända emot den föreslagna bebyggelsen men understryker vikten av att den nya byggnadens utformning och färgsättning anpassas till befintlig bebyggelse i området. Förvaltningen föreslår en upprustning av den närbelägna Aspuddsparken som kompensation för ianspråktagen grönyta. Ur ett skötselperspektiv ser förvaltningen gärna att kvartersmarken utökas något, till totalt cirka 4,5 meter från huskroppen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 september 2010.

Dnr 374-2010-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1 Stadsdelsnämnden beslutar att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.

2 Samt anför följande:

Det är bra att det finns planer på att bygga fler hyreslägenheter inom stadsdelen, men det ska ske på härför lämplig mark. Föreslaget innebär att en ytterligare förtätning i Aspudden sker på bekostnad av parkmark, Alvastraparken.

Alvastraparken, betecknas i antagen parkplan för Liljeholmen år 2008, som grönyta med prioritet (3). Prioritet (3) innebär att parkmarken föreslås åtgärdas, upprustas, inom 15 år.

Att, som i ärendebeskrivningen, föreslå upprustning av Aspuddsparken som så kallad grönkompensationen för Alvastraparken faller på att i parkplan Liljeholmen redan finns angivet upprustning av Aspuddsparken med varierande prioritetsordning (1) eller (2) beroende på åtgärd. Det förslaget utgör således ingen kompensation för att Alvastraparken försvinner.

Förutom att den nya byggnaden inte passar med befintlig bebyggelse så kommer byggprojektet att kräva sprängningar, vilket kan få konsekvenser för och kanske inte låter sig göras med tanke på den äldre småhusbebyggelsen söder om Alvastraparken, det framgår inte i ärendet hur detta är utrett.

Olämplig byggnadsförtätning hotar att förstöra de kvalitéer som naturmarken mellan byggnaderna i våra förorter utgör. Förtätningen innebär även att grönstråk i närområdet får en ökad betydelse för de boendes fysiska och psykiska välbefinnande. Vi bör inte exploatera grönområden i staden.”

____________________

§7 Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Departementspromemorian ”Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering” har skickats till nämnden för yttrande. Där föreslås att underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet ska anses som diskriminering och därmed kunna berättiga den som missgynnats till ersättning efter prövning i domstol.

Förvaltningen är positiv till att tillgänglighetsfrågorna uppmärksammas och till inriktningen mot ett samhälle som ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Förvaltningen anser dock att förslagen behöver utredas ytterligare. Särskilt vad gäller finansiering av åtgärderna men också definition av vad som ska anses som skäligt att göra.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 augusti 2010.

Dnr 314-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Till stora delar stödjer vi förvaltningen svar, men kompletterar med följande synpunkter:

Vi anser att i detta efterlängtade lagförslag måste de medfölja ekonomiska medel för att kunna förverkliga att färre medmänniskor blir diskriminerade och att våra domstolar inte får allt för många mål att hantera, utan de viktigaste måste vara att de faktiska hindrena undanröjs, innan lagstiftningen fullt träder i kraft i januari 2015.

Vidare anser vi att man bör ta del av andra länders erfarenheter som tidigare infört liknande lagstiftning, så man kan se vad som gått bra och mindre bra. Norge använde ett anpassningsbidrag vid sitt införande av ett liknande regelverk.

När de gäller faktiska anpassningskrav är det viktigt att synpunkter från olika handikappsråd tas tillvara på ett relevant sätt och att regelverket blir tydligt.

Det är hög tid att vi agerar aktivt och kraftfullt i denna antidiskriminerings reform. Det handlar om FN:s mänskliga rättigheter vi ska förverkliga!”

____________________

§8 Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examens-ordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialistutbildning ska motsvara de krav vården ställer. Nämnden har fått rapporten på remiss. I rapporten beskrivs två olika modeller för specialist-utbildning; yrkesexamina och generell examen.

Förvaltningen anser att som specialistutbildning är en generell examen att föredra, med uppföljande fördjupningskurser inom specifika områden såsom äldreomsorg. Kursutbudet måste vara väl uppbyggt gällande innehåll och antal utbildningsplatser. Utbudet måste utgå från dagens behov samtidigt som morgondagens behov beaktas. Det är av största vikt att utbildningen är flexibel och utformas gemensamt och i samverkan mellan högskola och vårdgivare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 augusti 2010.

Dnr 331-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§9 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 14 september 2010.

____________________

§10 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 9 september 2010

____________________

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 7 september 2010.

____________________

§12 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Förslag att bygga ett plank vid infarten från E4/E20 mot Västertorp/Hägersten förbi Hägerstensbadet
Inkom 20 augusti 2010, dnr 375-2010-1.2.3
Rubricerat som medborgarförslag, översänt till trafikkontoret, exploateringskontoret och Trafikverket

2. Fartgupp på Mikrofonvägen – sträckan mellan Kamälgen och Telefonplans tunnelbana
Inkom 24 augusti 2010, dnr 382-2010-1.2.3
Rubricerat som medborgarförslag, översänt till trafikkontoret

3. Okopplade hundar runt Trekanten, Vinterviken, Mörtviken och Ekensberg – förslag till skyltar om kopplingstvång
Inkom 24 augusti 2010, dnr 385-2010-1.2.3

____________________

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

____________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser till förvaltningen för beredning.

Carita Stenbacka Tenezakis (V) frågade varför skrivelsen om upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor, som inlämnades
22 april 2010, inte besvarades före valet. Maria Mannerholm informerade att förvaltningen arbetar med frågan och att nämnden kommer att få en skriftlig redovisning. Dnr 195-2010-1.8

Carita Stenbacka Tenezakis (V) saknade en skrivelse i balanslistan om uppföljning av biståndsbedömda insatser. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning vid sammanträdet 15 oktober 2008. Förvaltningen återkommer i frågan. Dnr 144-2008-000

Information om demensboenden

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om bemanningen inom förvaltningens demensboenden, med anledning av programmet Uppdrag Gransknings reppotage om demensboenden i SVT1 8 september.

Kick-off

Inbjudan delades ut till kick-off för projektet ”samverkan kring de mest sjuka äldre” 17 september kl. 14:30. Äldreborgarrådet Eva Samuelsson inviger tillsammans med Maria Mannerholm. Invigningen följs av ett seminarium om Lean-modellen.

Julfest

Julfest för stadsdelsnämnden och förvaltningen kommer att hållas i Blå Hallen, Stadshuset måndag 20 december.

Områdesprogram för Aspudden och Midsommarkransen

Vid sammanträdet 11 februari 2010, beslutade nämnden att tillskriva stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden om att upprätta ett områdesprogram för Aspudden, Telefonplan och Midsommarkransen. Dnr 98-2010-1.2.5

Beslut har fattats i stadsbyggnadsnämnden 19 augusti och exploateringsnämnden 26 augusti 2010 om att upprätta ett områdesprogram för Aspudden och Midsommarkransen. Protokollsutdrag utdelades till stadsdelsnämnden.

Upprustning av Sannadahlsparken

Som svar på fråga från Kjell Marténg (V) vid föregående nämndsammanträde, informerades att upprustningen av Sannadalsparken tar sin början i höst och beräknas vara klar till sommaren 2012. Projektering av den byggnad som är tänkt i parken kommer att påbörjas i september och den ska också stå klar till sommaren 2012.

Samråd Spårväg syd

SL kommer att bjuda in till samråd om Spårväg syd i oktober. Vår stadsdel berörs genom den föreslagna dragningen genom Fruängen.

Mötena äger rum i Skärholmen, Älvsjö och Flemingsberg.

- Flemingsberg tisdag 19 oktober kl. 19-21

- Skärholmen/Kungens kurva torsdag 21 oktober kl. 19-21

- Älvsjö tisdag 26 oktober kl. 19-21

____________________