Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om boulebana i Axelsberg

3 Medborgarförslag om att bygga öppenförskola vid Liljeholmskajen

4 Medborgarförslag om koppartråd och fiberoptik, konsekvenser vid larmning

Beslutsärenden

5 Inhyrning av ytterligare lokaler på Telefonvägen 30

Dnr 498-2012-2.6 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

6 Karriärvägar i fråga om lärare i skolväsendet

7 Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholm

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 455-2012-1.5.1 Omedelbar justering

8 Den gröna promenadstaden - En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur

10 Brukarundersökning inom avdelningen för social omsorg

11 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg

Del 5 - familjestöd, ungdomsstöd m.fl.
Dnr 439-2012-1.2.1

12 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg

13 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Minnesanteckningar i Lokala Brottsförebyggande rådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

20 Yttrande till Södertörns tingsrätt över ansökan om adoption

21 Nedläggning av faderskapsärende

22 Nedläggning av faderskapsärende

23 Nedläggning av faderskapsärende

24 Nedläggning av faderskapsärende

25 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 18 oktober 2012.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 31 oktober 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 27 september 2012 justerades 3 oktober 2012.

Punkt 14 i dagordningen utgår. Protokollet från rådet för funktionshinderfrågor anmäls vid nästkommande nämndsammanträde. Rådet hade sitt möte tidigare idag, dit de bjudit representanter från respektive parti i nämnden.

Dagordningen godkändes.

__________________

§2 Medborgarförslag om boulebana i Axelsberg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 11 oktober 2012.

Dnr 501-2012-1.2.4

__________________

§3 Medborgarförslag om att bygga öppenförskola vid Liljeholmskajen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 11 oktober 2012.

Dnr 500-2012-1.2.4

__________________

§4 Medborgarförslag om koppartråd och fiberoptik, konsekvenser vid larmning

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 11 oktober 2012.

Dnr 508-2012-1.2.4

__________________

§5 Inhyrning av ytterligare lokaler på Telefonvägen 30

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att hyra ytterligare 402 kvadratmeter på förvaltningskontoret Telefonvägen 30.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal om inhyrningen med Vasakronan.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Med anledning av stadsdelens ökande befolkning har de myndighetsutövande enheterna inom avdelningen för social omsorg behövt rekrytera mer personal. Effekten av detta är att förvaltningen är trångbodd i nuvarande lokaler och tjänstemän behöver dela kontorsrum avsedda för en person. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hyr ytterligare 402 kvadratmeter till förvaltningskontoret. Förvaltningen har erhållit en hyresoffert från fastighetsägaren Vasakronan med en hyra på 804 000 kronor per år för den utökade ytan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 oktober 2012. Dnr 498-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Karriärvägar i fråga om lärare i skolväsendet<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen om karriärvägar för lärare. I rapporten fastställs att lärares kompetens och potential måste tas tillvara och uppmuntras på ett bättre sätt än idag. En analys görs av vilka kvalifikationer en lärare bör ha för att komma i fråga dels som lektor, dels för ett nytt karriärsteg; förstelärare.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen om nya karriärmöjligheter och föreslagna justeringar i skollagen. Det karriärutvecklingsförslag som skulle kunna vara mest användbart på förskolans område, det vill säga att bli huvudlärare, omfattar inte förskolan. Förvaltningen föreslår därför att motsvarande möjlighet inrättas också för förskolan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 oktober 2012. Dnr 490-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§7 Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholm<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion från Vänsterpartiet föreslås att staden ska utreda möjligheten att göra kapital tillgängligt för sociala investeringar, exempelvis i form av fonder som kan användas till tidiga och förebyggande insatser för barn och ungdom. Förvaltningen håller med om vikten av preventiva och tidiga insatser och menar att medel till att bedriva och utveckla ett kvalificerat sådant arbete alltid måste finnas i stadens budget. Om det är lämpligt att därutöver ha särskilda medel avsatta i en fond har förvaltningen svårt att bedöma.

Motionärerna vill också ha en utredning av om stadens organisation, styr- och uppföljningssystem samt om ersättnings- och resursfördelningssystem, stödjer långsiktighet och helhetssyn. Förvaltningen håller med om att dessa frågor behöver ett samlat svar och instämmer därför i förslaget om att låta utreda dem.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 september 2012. Dnr 455-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning och arbetslöshet går att motverka. Det handlar om att satsa rätt resurser i rätt tid. Genom att placera hittills passivt kapital för att investera i en social fond till aktivt förebyggande arbete, kan man spara både pengar och förbättra medborgarnas sociala situation.

Syftet med fonden är att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta en negativ händelseutveckling i ett tidigt skede. Insatserna för förebyggande arbete ska minska arbetslöshet. Sociala investeringsfonden ska ge kommunen incitament för förebyggande och tidiga insatser, som är evidensbaserade, tvärprofessionella och långsiktiga. I ett flertal studier har man sett att tidigare insatser och preventiva förebyggande insatser sannolikt är billigare än att vänta eller avstå från att göra något.

Flera kommuner och landsting runt om i landet har redan börjat arbeta med investeringsfonder. Förslaget går ut på att kommunen använder överskottsmedel som avsätts för framtida sociala investeringar i den kommunala budgeten. Det är juridiskt tillåtet och flera kommuner har avsatt medel i sociala investeringsfonder som kan användas under flera års tid för att garantera långsiktigheten i angelägna satsningar.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår i sina respektive budgetar för staden för år 2013 en sådan inriktning. För att finansiera viktiga sociala investeringar inför vi därför ett system där insatser som bedöms ha lika bra, eller bättre, avkastningsmöjlighet än den staden får på traditionell kapitalplacering under en femårsperiod ska kunna få ansöka om investeringskapital.”

__________________

§8 Den gröna promenadstaden - En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I samband med att Stockholms översiktsplan Promenad­staden antogs i mars 2010 fick stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden i uppdrag att utveckla stadens parkprogram. Den gröna promenadstaden är ett första steg som presenterar den strategiska inriktningen, framtaget av stadsbyggnadskontoret. Stockholms parkprogram som tas fram av trafikkontoret, blir steg två och hanterar utformning och skötsel av parker.

Förvaltningen är i stort positiv till förslaget som innebär en avsevärd höjning av innehåll och kvalitet i stadens parker. Att uppfylla strategin kommer att vara resurskrävande. Förvaltningen anser i övrigt att evenemang i parker kan skapa ökad trygghet. Det behövs även en förvaltningsövergripande utredning om förskole- och skolgårdar samt tydliga gemensamma riklinjer för stadsodling. Grönytefaktor och täthetsmått kan vara användbara men bör används mer som vägledning än som styrande och utifrån lokala förutsättningar. I fråga om gröna investeringar föreslår förvaltningen att de kan samlas och styras inom respektive stadsdelsområde, på samma sätt som nu prövas i Bromma. Förvaltningen anser att allt som rör parker och grönområden samlas på ett ställe på stadens hemsida.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 oktober 2012. Dnr 326-2012-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Den gröna promenadstaden saknar helt text rörande relationen till biltrafik, vägar och bebyggelse. Samtidigt säger man att då Stockholm växer kommer grönområden att tas i anspråk för bostäder, service, arbetsplatser och infrastruktur.

Vi motsätter oss starkt exploatering i våra ’gröna kilar’ och vill bevara de viktiga friområdena. Detta är speciellt viktigt för vår stadsdel som har minst grönyta per invånare i ytterstaden.

Exploatering av grönområden bör ske endast undantagsvis, och aldrig i områden av särskild betydelse för biologisk mångfald.

Den gröna promenadstaden får inte innebära att Stockholm blir en biltät, icke-grön stad, med några promenadstråk mellan tät bebyggelse.”

__________________

§9 Förskolans brukarundersökning 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av förskoleavdelningens fördjupade presentation av resultat från vårens brukarundersökning inom stadsdelens förskolor och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stockholms stad genomför årligen en brukarundersökning i stadens förskolor. Ärendet presenterades i juni 2012 för stadsdelsnämnden. I detta ärende redovisas och analyseras enskilda förskolors resultat. Analyserna bekräftar den bild som tidigare presenterats för stadsdelen som helhet, att brukarna är nöjda och mycket nöjda med verksamheterna. Genomgång av avvikande resultat visar på faktorer som i huvudsak varit kända av förskolans ledning och åtgärder har vidtagits eller planeras för förbättring. Utifrån de samlade uppföljningarna och utvärderingarna som gjorts, bedömer förvaltningen att förskolans arbete i förhållande till sitt uppdrag är mycket gott och att miljön både är säker och pedagogiskt utmanande för barnen

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 oktober 2012. Dnr 491-2012-1.2.1

__________________

§10 Brukarundersökning inom avdelningen för social omsorg. Del 4 - teamet mot våld i nära relation

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

I årets brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg ingår för första gången en undersökning bland klienter som varit aktuella vid teamet mot våld i nära relation. Tio av elva tillfrågade personer har svarat. Av dem var samtliga positiva till kontakten med teamet och åtta av tio ansåg att den lett till en större eller mindre förändring till det bättre. Det genomsnittliga betyget för teamet blir 4,4 på den femgradiga skala där fem är bäst.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 september 2012.

Dnr 439-2012-1.2.1

__________________

§11 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg. Del 5 – familjestöd, ungdomsstöd m.fl.

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Årets brukarundersökning vid barn- och ungdomsenhetens utförardel visar att de som haft kontakt med familjestöd, ungdomsstöd, föräldramottagning och ung­doms­mottagning i huvudsak är mycket nöjda med det bemötande och det stöd de fått. Nästan alla kan tänka sig att ta kontakt igen vid behov. Det sammanfattande betyget för verksamheterna blir 4,6 med en variation från 4,3 från ungdomar som haft kontakt med familjestödet till 4,9 från föräldrar som haft kontakt med föräldramottagningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 september 2012. Dnr 439-2012-1.2.1

__________________

§12 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg. Del 6 – myndighetsutövande enheter

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har gjort brukarundersökningar vid de myndighetsutövande enheterna inom avdelningen för social omsorg. Klienterna är överlag nöjda med bemötande, tillgänglighet och insatser men av svaren på frågorna och kommentarerna till dem framgår att det finns områden där enheterna behöver förbättra sitt arbete.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 september 2012. Dnr 439-2012-1.2.1

Särskilt uttalande

Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bekymmersamt att ersättningar dröjer när människor ber om ekonomisk hjälp. När människor förlorar sitt jobb, blir sjuka eller behöver annan ekonomisk ersättning är det viktigt att myndigheter agerar snabbt och med empati för den drabbade. Blankettkrångel ska behandlas på ett smidigt sätt, till exempel genom att en felaktigt ifylld blankett hellre blir rätt ifylld genom en telefonkontakt, än att en ny blankett skickas ut med försenade utbetalningar som följd.

Vårt samhälle förutsätts fungera så att människor får hjälp när de behöver det. Blir man sjuk ska man kunna få läkarvård och sjukersättning. Förlorar man sitt arbete ska a-kasseersättning sättas in direkt. Idag kan människor få vänta i mer än tre månader på
a-kasseersättning och vid sjukdom är det inte ens säkert att ekonomisk ersättning betalas ut. I ett modernt samhälle måste hjälp kunna fås snabbt om en person hamnar på obestånd. Sen hjälp kan leda till att den behövande hamnar i en värre situation än när den först bad om hjälp. Detta är oacceptabelt.

Alla människor har inte anhöriga som kan rycka in när de är i behov av ekonomisk hjälp, de måste helt kunna förlita sig på samhället. Ska denna hjälp fungera på ett kvalitativt sätt är det viktigt att inställningen från politiker och myndigheter är samstämmig i prioriteringen av att det är viktigare att människor får ekonomisk hjälp i tid än att hjälpen hamnar på exakt rätt ersättningsnivå från början. Enligt brukarundersökningen fungerar inte detta tillfredsställande. Klienter i undersökningen upplever att ersättningar uteblir helt eller blir kraftigt försenade om inte all information levererats på rätt sätt. Socialförsäkringssystemen behöver reformeras och moderniseras. Kommunen måste börja arbeta smidigt och mindre byråkratiskt när människor behöver ekonomisk hjälp.”

__________________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 22 oktober 2012.

__________________

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 16 oktober 2012.

__________________

§15 Minnesanteckningar i Lokala Brottsförebyggande rådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet 28 september.

__________________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag att ställa upp fler cykelställ

Inkom 20 september 2012, dnr 460-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Synpunkter på förslag ”Ombyggnation av Trekantens servicehus etapp 2 - genomförandebeslut”

Inkomna 16, 17 och 25 oktober 2012. 2012, dnr 457-2012-1.2.3

__________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

Information till boende på Trekantens servicehus

Som svar på fråga från Eva Fagerhem (S) redogjorde förvaltningen för informationen som getts till boende och anhöriga på Trekantens servicehus om att nya verksamheter ska in i servicehuset. Beslut finns om att inrätta ett boende inom socialpsykiatrin och utredning pågår avseende en eventuell beroendemottagning.

- Den 18 september inbjöds boende och anhöriga till informations-möte med Maria Mannerholm, Gunnar Ohlsén och Yvonne Goldberg.Tjänsteutlåtandet om ombyggnationen etapp 2
delades ut.

- Den 5 oktober träffade Yvonne Goldberg och Gunnar Ohlsén de boende med anhöriga på våningsplan 1 och 2, Lövholmsvägen 27. Gällde deboende som inte kan flytta tillbaka till sin servicehuslägenhet och som erbjuds annan servicehuslägenhet inom Trekanten.

- Den 9 oktober informerade Yvonne Goldberg samtliga boende med anhöriga på Lövholmsvägen 27 om ombyggnationen av Trekanten och praktiska frågor kring evakuering och flytt samt svarade på frågor från anhöriga och boende om bland annat boendet för personer inom socialpsykiatrin samt uppdraget att utreda beroendemottagningen.

Paviljonger med tillfälliga bygglov

Maria Mannerholm och Gunnar Ohlsén besvarade frågor från Eva Fagerhem (S) med anledning av en artikel i Dagens Nyheter den
25 oktober om paviljonger med tillfälliga bygglov för förskolor.

Budgetinformation

Björn Sund (S) ställde en fråga om budgetinformation varefter en diskussion fördes i nämnden om arbetsformerna kring budgetarbetet. Förvaltningen kommer att informera nämnden om förslag till Verksamhetsplan och Budget 2013 den 30 november klockan 10-15. Inbjudan har mejlats till nämnden.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapporten för september 2012, dnr 124-2012-1.2.1

Svar på skrivelse om nämndhandlingar på Insyn

Förvaltningens svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om nämndhandlingar på Insyn, delades ut. Dnr 478-2012-1.6

Adoptionsinformation

Nämnden inbjuds till information om barn- och ungdomsenhetens arbete vad gäller adoptioner och hur processen kring adoptioner går till, måndag 19 november klockan 15:30-16:30. Inbjudan mejlas till nämnden.

Verksamhetsbesök på förskolan Gläntan

Nämnden inbjuds till verksamhetsbesök på förskolan Gläntan den
15 november klockan 13:30. Inbjudan mejlas till nämnden. Önskemål om ytterligare verksamhetsbesök framöver lämnas till nämndsekreteraren.

Seminarium om palliativ vård

Landstinget, Kommunförbundet i samverkan med Socialstyrelsen inbjuder politiker till seminarium 7 december 2012 om nytt kunskapsstöd för god palliativ vård. Inbjudan mejlas till nämnden.

Glasade gången firar 25 års jubileum

Nämnden inbjuds till öppet hus på Glasade gången 7 november klockan 9:30-15:00 med möjlighet till besök på Café Hitom.
Inbjudan har mejlats till nämnden.

Invigning av Örnsbergs dagliga verksamhet

Nämnden inbjuds till invigning och öppet hus av Örnsbergs dagliga verksamhet 21 november klockan 13-15. Inbjudan har mejlats till nämnden.

Nytt förtroendemannaregister

Informationskort delades ut om stadens nya förtroendemannaregister eVald.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Granskningsrapport om boendestöd inom Hägersten-Liljeholmen

Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder
Socialnämnden 25 september 2012

__________________

§24 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 18 oktober 2012.

__________________