Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

4 Medborgarförslag om kommunal service på Lambarö

6 Medborgarförslag om uppförande av plank bakom återvinningsstation

7 Medborgarförslag om bullerskydd på Bergslagsvägen

8 Medborgarförslag om upprustning av lekplatsen Hålslaget i Råcksta

9 Medborgarförslag om utemiljö och säkerhet i Vällingby centrum

Beslutsärenden

10 Månadsrapport juli 2018

11 Fortsatt stängning av ett våningsplan på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

12 Revidering av delegationsordningen

Remisser och yttranden

14 Remiss av motion om att förbättra kontrollen av stadens gode män samt förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän

16 Remiss om detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid Grimstagatan

Anmälningar och Redovisningar

17 Äldrenämndens inspektörers årsrapport

18 Förskoleundersökning i Hässelby-Vällingby 20

19 Anmälan av socialtjänstrapport 2017, en beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

20 Uppföljning av Alminia hemtjänst som drivs i privat regi

21 Uppföljning av Shanar hemtjänst som drivs i privat regi

22 Uppföljning av P&K omsorg, hemtjänst som drivs i privat regi

23 Protokoll från pensionärsrådet

24 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

25 Anmälan av nya, regsitrerade ärenden (utdrag ur diarium)

26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

27 Förvaltningschefen informerar

SLUTNA DELEN - ej öppet för allmänheten

29 Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet

30 Beslut från IVO i enskilt ärende inom LSS

31 Beslut från JO angående utlämnande av journaler

32 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah

33 Begäran om yttrande i enskilt ärende, särskild avgift om ej verkställt

34 Begäran om yttrande i enskilt ärende om ej verkställt beslut inom LSS

35 Begäran om yttrande i enskilt ärende om ej verkställt beslut inom LSS

36 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

37 Upphandling av vikariehanteringssystem

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (258 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag aktivitetsparker för hundar i Vinsta och Råcksta Svar på medborgarförslag

§4 Medborgarförslag om kommunal service på Lambarö Svar på medborgarförslag

§5 Medborgarförslag om pantrör och insats i avfallskärl Svar på medborgarförslag

§6 Medborgarförslag om uppförande av plank bakom återvinningsstation Svar på medborgarförslag

§7 Medborgarförslag om bullerskydd på Bergslagsvägen Svar på medborgarförslag

§8 Medborgarförslag om upprustning av lekplatsen Hålslaget i Råcksta Svar på medborgarförslag

§9 Medborgarförslag om utemiljö och säkerhet i Vällingby centrum Svar på medborgarförslag

§10 Månadsrapport juli 2018

§11 Fortsatt stängning av ett våningsplan på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

§12 Revidering av delegationsordningen

§13 Samverkansformer med civilsamhället

§14 Remiss av motion om att förbättra kontrollen av stadensgode män samt förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/365

§15 Remiss av tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018 47) och En lärande tillsyn (SOU 2018 48) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1086

§16 Remiss om detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid Grimstagatan Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2016-17700

§17 Anmälan av Äldrenämndens inspektörers årsrapport Anmälan av rapport från äldrenämnden dnr 1.1.3-51/2018

§18 Anmälan av Förskoleundersökning i Hässelby-Vällingby 2018

§19 Anmälan av Socialtjänstrapporten 2017, en beskrivning av socialtjänsten i Stockholm Stad En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

§19:a Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2018

§20 Uppföljning av Alminia hemtjänst som drivs i privat regi

§21 Uppföljning av Shanar hemtjänst som drivs i privat regi

§22 Uppföljning av P&K omsorg, hemtjänst som drivs i privat regi

§23 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd

§24 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§25 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium)

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§27 Stadsdelsdirektören informerar