Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-09-08

Sammanträde 2008-09-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

3 Nr 2008:16 av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar. RVI

4 Nr 2008:17 av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm. RII

5 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RVII

6 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

7 Nr 2008:20 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus tomt. RVIII

8 Nr 2008:21 av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva. RV

9 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

10 Nr 2008:23 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus. RVIII

11 Nr 2008:24 av Malte Sigemalm (s) om verksamheten i Skulpturens Hus (fest i stället för kultur). RVIII

12 Nr 2008:25 av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet. RVIII

13 Nr 2008:26 av Inger Stark (v) om skolgårdar. RIV

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2008:27 av Inger Stark (v) om inspektion av de privata förskolorna. RIV

15 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

16 Nr 2008:29 av Yildiz Kafkas (mp) om gratis "uthyrning" av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett? RIII

17 Nr 2008:30 av Ann Mari Engel (v) om den unika barnteaterverksamheten på Unga Klara. RVIII

18 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

19 Nr 2008:32 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholms med sämre framkomlighet för fotgängare som följd. RII

20 Nr 2008:33 av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens internationella arbete. RI

21 Nr 2008:34 av Ann-Margarethe Livh (v) om kompensation för ökade matpriser. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

27 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2007:22, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:8, i vad avser val av två ledamöter och en ersättare i stadsdelsnämnder och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:11, i vad avser val av en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en revisor för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning och en nämndeman.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Nya valärenden.

Mem. 2008:12. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2008:13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Stockholm 2004 AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Utl. 2008:123. Fyllnadsval av borgarråd för tiden 15 september 2008 - 17 oktober 2010.

Rotel II

30 Utl. 2008:124. Ändring av avgift för upplåtelse av offentlig plats vid fleråriga tillstånd för uteserveringar. Taxeändring.

31 Utl. 2008:125. Namn för gator och park inom stadsdelen Sköndal - Maria Röhls Väg, Harriet Sundströms Väg, Mollie Faustmans Väg, Nell Waldens Väg, Sigrid Hjerténs Väg, Siri Derkerts Väg, Maj Brings Väg och Vera Nilssons Väg samt Vackra Nannas Park.

32 Utl. 2008:126. Namn på park - Stig Claessons Park, Beckbrännarbacken får ändrad sträckning.

33 Utl. 2008:127. Namn för gator och platser inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen - Båtklubbsgatan, Fendergatan, Henriksdalsallén, Henriksdalskajen, Pollargatan, Regattkajen, Stapelgatan, Sjökortsgatan, Anders Franzéns Park, Jan Inghe-Hagströms Torg och Per Ludvig Lindgrens Terrass. Båtklubbsvägen, Kanalvägen och Stapelvägen utgår som namn på gator.

34 Utl. 2008:128. Namn för tunnel inom stadsdelarna Norrmalm, Riddarholmen, Gamla stan, Södermalm och Vasastan - Mälartunneln.

35 Utl. 2008:129. Detaljplan för område vid Johannelundstoppen, del av Finsta 5:1, i stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta, Dp 2007-38586-54.

Rotel III

36 Utl. 2008:130. Försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka samt köp av Fastighets AB Styckmästaren 1. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 september 2008.

37 Utl. 2008:131. Etablering av bolag för fordonsgas.

Rotel VI

38 Utl. 2008:132. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 1 2008, äldreomsorg.

Rotel I

39 Utl. 2008:133. Stadens datakommunikation - nytt drift- och förvaltningsuppdrag.

40 Utl. 2008:134. Införande av stadsövergripande gemensam IT-service.

41 Utl. 2008:135. Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

42 Utl. 2008:136. Ny organisation för Stockholms konstråd. Hemställan från kulturnämnden.

43 Utl. 2008:137. Komplettering av områden för centralupphandling - bevakningstjänster och larm samt terminalglasögon.

Rotel I+III

44 Utl. 2008:138. Särskild anläggningstaxa för Stockholm Vatten AB. Hemställan från Stockholm Vatten AB.

Rotel I+VIII

45 Utl. 2008:139. Inriktningsbeslut för ny arena i Globenområdet.

46 Utl. 2008:140. Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena.

BORDLAGDA MOTIONER

47 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

48 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

49 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RIII

50 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RIII

51 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

52 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RVII

53 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

54 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

55 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

56 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RII

57 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RV

58 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

59 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

60 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

61 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RVII

62 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+III

63 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

64 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

65 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

NYA MOTIONER, Rotel II

66 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg.

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

67 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats.

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31).

Rotel IV+VII

69 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14).

Rotel VII

70 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3).

71 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3).

Rotel VIII

72 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15).

Rotel I

73 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13).

§3 Interpellation om Aspuddens badhus tomt (nr2008:20)

Dnr 302-1164/2008

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om Aspuddens badhus tomt.

Kommunfullmäktige hade den 12 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt och Maria Hannäs.

§5 Interpellation om Aspuddens badhus (nr2008:23)

Dnr 328-1192/2008

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om Aspuddens badhus.

Kommunfullmäktige hade den 12 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt och Maria Hannäs.

§6 Interpellation om verksamheten i Skulpturens Hus (fest istället för kultur) (nr2008:24)

Dnr 328-1288/2008

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om verksamheten i Skulpturens Hus (fest istället för kultur).

Kommunfullmäktige hade den 26 maj 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt och Ann Mari Engel.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 25 och 26 för år 2008.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2008:27) av Inger Stark (v) om inspektion av de privata förskolorna
Dnr 321-1495/2008;

2. (2008:28) av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad
Dnr 322-1497/2008;

3. (2008:29) av Yildiz Kafkas (mp) om gratis ”uthyrning” av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett?
Dnr 302-1518/2008;

4. (2008:30) av Ann Mari Engel (v) om den unika barnteaterverksamheten på Unga Klara
Dnr 328-1519/2008;

5. (2008:31) av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan
Dnr 328-1626/2008;

6. (2008:32) av Jan Valeskog (s) om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholm med sämre framkomlighet för fotgängare som följd
Dnr 302-1627/2008;

7. (2008:33) av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens internationella arbete
Dnr 016-2015/2008;

8. (2008:34) av Ann-Margarethe Livh (v) om kompensation för ökade matpriser
Dnr 309-2034/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Föreningsdriven samlingslokal Kristinehovs malmgård

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om föreningsdriven samlingslo­kal Kristinehovs malmgård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Socialbidrag

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om socialbidrag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Vintertullen

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om Vintertullen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Underskott hos enheten för hemlösa

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om underskott hos enheten för hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Mat och miljö

Rebwar Hassan (mp) ställde en fråga om mat och miljö.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rebwar Hassan och borgarrådet Hamilton.


Fråga nr 6. Undersökning, narkotika och stadens insatser

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om undersökning, narkotika och stadens insat­ser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Vård- och omsorgsskandalen på Vintertullen

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om vård- och omsorgsskandalen på Vintertul­len.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 8. Hyresgästerna i Ringen och Boultbee

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om hyresgästerna i Ringen och Boultbee.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 9. Gymnasieskolornas ekonomi

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om gymnasieskolornas ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 17 juni 2008

Beslut (17 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 april) i fråga om Förslag till detaljplaner avseende nya lägen för avluftstorn för Norra länken vid Frescati (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården.

Länsstyrelsen avvisar överklagandena

Dnr 311-316/2008

Beslut (17 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 april) i fråga om Förslag till detaljplaner avseende nya lägen för avluftstorn för Norra länken vid Ryttarstadion (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården.

Länsstyrelsen avvisar överklagandena

Dnr 311-316/2008

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 juni 2008

Beslut (18 juni) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden

Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet med de uttalanden som gjorts.

Regeringsrättens beslut

av den 19 juni 2008

Beslut (19 juni) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (1augusti 2007) avseende Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 019-4964/2005

Regeringsbeslut

av den 18 juni 2008

Beslut (18 juni) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (23 augusti 2007) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 och del av kv. Rämen m.m. i stadsdelen Årsta i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 30 juni 2008

Beslut (30 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (19oktober 2007) avseende Nämndernas arbete med underlag till planering för år 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Länsrätten avslår överklagandet

Dnr 111-1160/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 26 juni 2008

Beslut (26 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (5 mars 2007) i fråga om Förslag till detaljplan för Studentbostäder i Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2 i stadsdelen Norra Djurgården

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-4312/2006

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 27 juni 2008

Beslut (27 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut

(28 april) i fråga om Förslag till detaljplan för kv. Margretero m.m. i stadsdelen Mariehäll i Stockholm. Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-565/2008

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 30 juni 2008

Beslut (30 juni) av Anmälan om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun

Dnr 667-3851/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 2 juli 2008

Beslut (2 juli) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 april) i fråga om tillägg till detaljplaner avseende nya Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden i stadsdelen Vasastaden, delsträcka Norrmalm i stadsde­len Norrmalm samt delsträcka Södermalm i stadsdelarna Riddarholmen, Gamla stan och Södermalm Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandena

Dnr 311-311/2008


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 4 juli 2008

Beslut (4 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut

(9 juni) avseende Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stock­holms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 327-4754/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 8 juli 2008

Beslut (8 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut

(9 juni) avseende Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stock­holms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-4754/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 juli 2008

Beslut (14 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16 juni) avseende Förvärv av fastigheter/tomträtter från Svenska Bostäder, Stockholms­hem, Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB sam BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare. Länsrätten avslår yrkandet om inhibi­tion.

Dnr 023-1083/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 juli 2008

Beslut (14 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16 juni) avseende Försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bostäder, till Einar Mattsson Byggnads AB.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition

Dnr 023-1084/2008

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 juli 2008

Beslut (14 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16 juni) avseende Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till Svenska Bostäder AB till AP Fastigheter AB.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 023-1085/2008


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 juli 2008

Beslut (14 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16 juni) avseende Äldre direkt- kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 036-3348/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 juli 2008

Beslut (14 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut

(9 juni) avseende Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stock­holms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kol­lektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1.

Länsrätten avslår överklagandet.

Med hänsyn till att länsrätten nu prövat målet slutligt har frågan om inhibition förfallit.

Dnr 314-604/2008

Regeringsbeslut

av den 17 juli 2008

Beslut (17 juli) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (29 november 2007) i fråga om detaljplan för kv. Skjutsgossen m.m. i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 17 juli 2008

Beslut (17 juli) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (19 april) i fråga om detaljplan för del av kvarteret Mjölsäcken m.m. i stadsdelen Hökarängen i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 7 augusti 2008

Beslut (7 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20juni 2007) avseende Försäljning av aktierna i Centrumkompaniet i Stockholm AB.

Länsrätten avslår yrkande om editionsföreläggande.

Dnr 319-1811/2007


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 12 augusti 2008

Beslut (12 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7maj 2007) avseende motion om användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, re­ligion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 334-3825/2005

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 20 augusti 2008

Beslut (20 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16juni) avseende Äldre direkt- kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 036-3348/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 29 augusti 2008

Beslut (29 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (9juni) avseende Äldre direkt- kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Länsrätten avslår överklagandet

Dnr 036-3348/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 29 augusti 2008

Beslut (29 augusti) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 7 maj) avseende skrivelse om att anställa fler personer med funktionshinder.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 219-2617/2006.

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 15september 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Avskriven motion

Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (alla fp) hade återkallat motion nr 2005:50 om bo­stadsbyggandet i våra storstäder – Stoppa regeringens absurda bullernormer.

Dnr 302-2507/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§14 Fyllnadsval (mem. 8, 21, 22 och 23 för år 2007 samt mem.6, 8 och 11 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 21, 22 och 23 för år 2007 samt memorial nr6, 8 och 11 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse (mem. 2007:23), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämn­deman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2007:22

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Moissis Nikolaidis (s);

Mem. 2008:6

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Irmeli Krans (s);

Mem. 2008:8

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Jens Lundberg (s);

till ersättare: Mårten Risdal Svensson (s);


i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Alessandro Ingrao (s);

till ersättare: Nima Djohari (s);

i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Linnea Björnstam (s);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Jan-Åke Porseryd (s);

Mem. 2008:11

i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Åsa Ekelund (m);

för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för tiden till och med år 2010:

till revisor: Karin Hanqvist (s);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Henry Giraldo Caicedo (v).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:12; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:12 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Peter Lundén-Welden och Mikael Söderlund (båda m) – ledamöter i kommunfullmäktige – och hem­ställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de upp­komna vakanserna

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Joakim Larsson (m) – leda­mot i kommunstyrelsen, Peter Lundén-Welden (m) – ledamot i kommunsty­relsen, Kerstin Rossipal (kd) – ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, Amelie Tarschys Ingre (fp) – ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, Jihad Adlouni (m) – ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Josefin Deiving (s) – ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, Svante Haggren (s) – ledamot i Älv­sjö stadsdelsnämnd, Katarina Ringström (m) – ersättare i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, Bengt Dahnell (m) – ersättare i Farsta stadsdels­nämnd, John Nilsson (v) – ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, Jimmy Larsson-Hagberg (s) – ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd, Carl Johan Casserberg (m) – ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, Bengt Sjöberg (s) – ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, Per Törnvall (m) – ersättare i Södermalms stads­delsnämnd, Peter Lundén-Welden (m) – ledamot tillika ordförande i brand- och räddningsnämnden, Joakim Larsson (m) – ledamot tillika ordfö­rande i exploateringsnämnden, Ulla Hamilton (m) – ledamot tillika ordfö­rande i fas­tighetsnämnden, BrittMarie Kyndel (opol) – ledamot tillika ordfö­rande i ser­vicenämnden, Ulf Kristersson (m) – ledamot tillika ordförande i socialtjänst­nämnden, Peter Lundén-Welden (m) – ledamot i socialtjänst­nämnden, Mikael Söderlund (m) – ledamot tillika ordförande i stadsbygg­nadsnämnden, Mikael Söderlund (m) – ledamot tillika ordförande i trafik- och renhållningsnämnden, Arne Kanth (fp) – ledamot i valnämnden, Joakim Larsson (m) – ledamot til­lika ordförande i överförmyndarnämnden, Andrew Netzell (kd) – ersättare i fastighetsnämnden, Asi Rebbati (fp) – ersättare i fas­tighetsnämnden, Marianne Olsson (m) – ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Adnan Bozkurt (s) – ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, Jens Lundberg (s) – ersättare i utbildningsnämnden, Sofia Österborg Wiklund (mp) – ersättare i utbild­ningsnämnden, Mikael Söderlund (m) – ledamot i Mälardalsrådet, Erik Saers (m) – ledamot i styrelsen för AB Stokab, Mikael Söderlund (m) – ledamot i Stockholm Business Region AB, Jesper Ingre (fp) – suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, Jesper Ingre (fp) – supple­ant i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB, Jesper Ingre (fp) – suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten Miljö- och Utveckling AB, Kristina Alvendal (m) – ledamot tillika ordförande i styrelsen för AB Stadsholmen, Kristina Alvendal (m) – ledamot tillika ord­förande i styrelsen för AB Svenska Bostä­der, Viviann Andersson (opol) – suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB, Viviann Andersson (opol) – suppleant i styrelsen för Stockholm Visitors AB, Peter Lundén-Welden (m) – ledamot tillika ordfö­rande i stiftelsen Hotellhem, Peter Lundén-Welden (m) – ombud i Kommun­förbundet Stockholms Län (KSL)– och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning bordlägga ----------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med de ändringar som an­mälts – utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------- Bilaga 5.

§16 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Stockholm 2004 AB (mem. 2008:13)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:13 avseende val av ledamöter och supple­anter till styrelsen för Stockholm 2004 AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för Stockholm 2004 AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Bo Helin;

till ledamöter: Mikael Forkner, Anita Granlund, Lars Mattsson, Andreas Jaeger;

till lekmannarevisor: Bengt Akalla (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Bo Dahlström (s).

§17 Fyllnadsval av borgarråd för tiden 15 september 2008 – 17 oktober 2010 (utl.2008:123)

Dnr 011-2035/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:123 behandlades. Utlåtandet gäller fyll­nadsval av borgarråd för tiden 15 september2008-17oktober2010.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Joakim Larsson utses till borgarråd för tiden 15 september 2008 – 17 oktober 2010.

§18 Ändring av avgift för upplåtelse av offentlig plats vid fleråriga tillstånd för uteserveringar

Taxeändring (utl.2008:124)

Dnr 305-1011/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:124 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av avgift för upplåtelse av offentlig plats vid fleråriga till­stånd för uteserveringar.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändring av avgift för upplåtelse av offentlig plats godkänns och gäller fr.o.m. den 16 oktober 2008.

§19 Namn för gator och park inom stadsdelen Sköndal - Maria Röhls Väg, Harriet Sundströms Väg, Mollie Faustmans Väg, Nell Waldens Väg, Sigrid Hjerténs Väg, Siri Derkerts Väg, Maj Brings Väg och Vera Nilssons Väg samt Vackra Nannas Park (utl.2008:125)

Dnr 312-1244/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:125 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gator och park inom stadsdelen Sköndal.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Maria Röhls Väg, Harriet Sundströms Väg, Mollie Faustmans Väg, Nell Waldens Väg, Sigrid Hjerténs Väg, Siri Derkerts Väg, Maj Brings Väg och Vera Nilssons Väg fastställs som nya namn på gator. Vidare fastställs Vackra Nannas Park som nytt namn på park enligt bifogad karta till utlåtan­det.

§20 Namn på park – Stig Claessons Park, Beckbrännarbacken får ändrad sträckning (utl.2008:126)

Dnr 312-1245/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:126 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn på park – Stig Claessons Park.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stig Claessons Park fastställs som nytt namn på allmän plats samt Beckbrän­narbacken bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

§21 Namn för gator och platser inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen - Båtklubbsgatan, Fendergatan, Henriksdalsallén, Henriksdalskajen, Pollargatan, Regattkajen, Stapelgatan, Sjökortsgatan, Anders Franzéns Park, Jan Inghe-Hagströms Torg och Per Ludvig Lindgrens Terrass

Dnr 312-1247/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:127 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gator och platser inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Ordet innehades av Maria Hannäs, borgarrådet Söderlund och Cecilia Obermül­ler.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Båtklubbsgatan, Fendergatan, Henriksdalsallén, Henriksdalskajen, Pollarga­tan, Regattkajen, Stapelgatan och Sjökortsgatan fastställs som nya namn på gator. Båtklubbsvägen, Kanalvägen och Stapelvägen utgår som namn på ga­tor. Vidare fastställs Anders Franzéns Park som nytt namn på park, Jan Inghe-Hagströms Torg som nytt namn på torg och Per Ludvig Lindgrens Terrass som nytt namn på terrass enligt bifogad karta till utlåtandet.

§22 Namn för tunnel inom stadsdelarna Norrmalm, Riddarholmen, Gamla stan, Södermalm och Vasastan – Mälartunneln (utl.2008:128)

Dnr 312-1248/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:128 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för tunnel inom stadsdelarna Norrmalm, Riddarholmen, Gamla stan, Södermalm och Vasastan.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Mälartunneln fastställs om nytt namn på tunnel enligt bifogad karta till utlå­tandet.

§23 Detaljplan för område vid Johannelundstoppen, del av Finsta 5:1, i stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta, Dp 2007-38586-54 (utl.2008:129)

Dnr 311-1726/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:129 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för område vid Johannelundstoppen, del av Finsta 5:1, i stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller och borgarrådet Söder­lund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Cecilia Obermüllers (mp) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Förslaget till detaljplan för område vid Johannelundstoppen, del av Finsta 5:1, i stadsdelen Hässelby Gård och Vinsta, Dp 2007-38586-54 antas.

§24 Avskedsanförande av avgående borgarrådet Mikael Söderlund

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund som tackade kommunfullmäktige för de här åren och önskade fullmäktige lycka till i framtiden.

§25 Försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka samt köp av Fastighets AB Styckmästaren 1

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 september 2008 (utl.2008:130)

Dnr 302-1410/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:130 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörnings­holm 2:44 i Botkyrka samt köp av Fastighets AB Styckmästaren 1.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Martin Michel och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Martin Michel (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Försäljning av delar av fastigheterna Näs 1:5, 1:65, 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun till Näslandet Skogsförvaltning AB för 38,0 mnkr samt köp av bolaget Fastighets AB Styckmästaren för en köpeskilling om 25,8 mnkr godkänns.

§26 Etablering av bolag för fordonsgas (utl.2008:131)

Dnr 315-1450/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om etablering av bolag för fordonsgas.

Komplettering till utlåtandet anmäldes och dukades---------------------- Bilaga 6.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Åsa Romson, Rebwar Hassan, Anders Broberg, Erik Wassén, Catharina Tarras-Wahlberg, Ann Mari Engel, borgarrådet Ruwaida och Per Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till soci­aldemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrel­sen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens kompletterade förslag – följande.

1. Stockholm Vattens dotterbolag, Stockholm Vatten Utveckling AB, får ombildas till ett renodlat fordonsgasbolag genom att överföra erforder­liga anläggningstillgångar från Stockholm Vatten VA AB till Stockholm Vatten Utveckling AB till marknadsvärde godkänns, bilaga 1 till utlåtan­det.

2. Justeringar av ändamålsparagrafen i bolagsordningarna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 2 a och 2 b till utlåtandet, godkänns.

3. Avsteg från gällande Finanspolicy, med hänvisning till i förslaget redovi­sat behov av externfinansiering godkänns.

4. Inriktningen att det nya fordonsgasbolaget i ett senare skede avyttras till en privat eller annan extern intressent godkänns.

§27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 1 2008, äldreomsorg (utl.2008:132)

Dnr 327-1380/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:132 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 1 2008, äldreomsorg.

Ordet innehades av Leif Rönngren, Margareta Johansson, Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap, 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§28 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 45 och 46 på föredragningslistan före punkt nr 39.

§29 Inriktningsbeslut för ny arena i Globenområdet (utl.2008:139)

Dnr 328-1086/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:139 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inriktningsbeslut för ny arena i Globenområdet.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ariane Bucquet, Billy Östh, Mehdi Oguzsoy, Mats Berglund, Jari Visshed, Åsa Romson, Per Ankersjö samt borgar­råden Jämtin och Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Inriktningen för programmet avseende ny arena söder om Globen god­känns.

2. Fortsatta utredningar om förutsättningarna för byggandet av en arena i Stockholm inom en bedömd investeringsram om 1,9 mdkr, godkänns.

3. Stockholm Globe Arenas förvärv av tomträtterna Visthusbodarna 1-3 från exploateringsnämnden för en köpeskilling om 260 mnkr godkänns.

4. Ny bolagsordning för Stockholmsarenan AB (bilaga 2 till utlåtandet), godkänns.

5. Stockholms Stadshus AB uppmanas och kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett underlag för ett genomförandebeslut.

§30 Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena (utl.2008:140)

Dnr 023-1444/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:140 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena.

Ordet innehades av borgarråden Sjöstedt och Jämtin, Billy Östh samt Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Överlåtelsen enligt aktieöverlåtelseavtal daterat den 5 juni 2008 av samt­liga aktier i AB Stockholm Globe Arena (org.nr. 556001-1065), helägt bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB, till AEG Facilities Inc., och därav föranledd ändring i bolagsordningen (bilaga till utlåtandet) godkänns.

2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos AEG med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 9 § 3 st. sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

§31 Stadens datakommunikation – nytt drift- och förvaltningsuppdrag (utl.2008:133)

Dnr 035-3036/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:133 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens datakommunikation – nytt drift- och förvaltningsuppdrag.

Ordet innehades av Monika Lindh, Ann Mari Engel, Margareta Johansson, bor­garrådet Nordin och Sebastian Cederschiöld.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Kommunstyrelsen ges det övergripande ansvaret för den långsiktiga planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunika­tion och skall därvid fastställa omfattning av drift- och förvaltningsupp­drag, att genom centralupphandling löpande teckna och revidera de avtal som detta kräver, samt att återkomma med underlag för beslut om ge­nomförande av konkurrensutsättning av den operativa driften.

2. Stadens datakommunikationsnät konsolideras enligt förslaget i ärendet och kommunstyrelsen skall i arbetet med kommunfullmäktiges mål rörande standardisering och konsolidering av stadens IT-struktur enligt budget 2008 även utreda framtida ägandeförhållanden för utrustning i de delarna av nätet som inte ägs av AB Stokab.

3. I övrigt godkänns genomförande i enlighet med vad som anges i ärendet.

§33 Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2008:135)

Dnr 307-1151/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:135 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Taxa för verksamhet enligt lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs i enlighet med utlåtandet.

§34 Ny organisation för Stockholms konstråd

Hemställan från kulturnämnden (utl.2008:136)

Dnr 021-1155/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:136 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från kulturnämnden om ny organisation för Stockholms konstråd.

Ordet innehades av Mats Berglund, Ann Mari Engel och Cecilia Brinck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Det nuvarande konstrådet upphör och ersätts av ett nytt konstråd med förtydligat uppdrag enligt bilaga till utlåtandet.

2. Kulturnämnden utser samtliga ledamöter och ersättare i det nya konstrå­det.

§35 Komplettering av områden för centralupphandling – bevakningstjänster och larm samt terminalglasögon (utl.2008:137)

Dnr 125-1267/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:137 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om komplettering av områden för centralupphandling – bevaknings­tjänster och larm samt terminalglasögon.

Ordet innehades av Fredrik Wallén.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen innebä­rande återremiss. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljö­partiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Larm och bevakningstjänster samt terminalglasögon centralupphandlas i enlighet med utlåtandet.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förvalta avtalet och göra de juster­ingar som är föranledda av förändrade förhållanden under avtalstiden.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med servicenämnden gällande upphandling och avtalsförvaltning.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal.

§36 Särskild anläggningstaxa för Stockholm Vatten AB

Hemställan från Stockholm Vatten AB (utl.2008:138)

Dnr 315-1428/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:138 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om särskild anläggningstaxa för Stockholm Vatten AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton och Rebwar Hassan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förändringar i ”Taxa 2008” avseende särtaxa för avgifter enligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns.

§37 Motion om genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal (utl.2008:12)

Dnr 209-3566/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:12 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han hemställt om genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Nordin, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Samuelsson och Margareta Johansson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och Paul Lappalainen (mp) bifall till socialde­mokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2004:43) av Paul Lappalainen (mp) om genomgång och tillvarata­gande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§38 Införande av stadsövergripande gemensam IT-service (utl.2008:134)

Dnr 031-826/2008

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr2008:134. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till införande av stadsöver­gripande gemensam IT-service.

Komplettering till utlåtandet anmäldes och dukades----------------------- Bilaga 7.

Sammanträdet ajournerades kl. 21.42 – 21.46.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Mats Berglund, borgarrådet Nordin, Monika Lindh, Ann-Sofi Matthiesen och Erik Wassén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mats Berglund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens kompletterade förslag – följande.

1. En stadsövergripande gemensam IT-service med uppgift att tillhanda­hålla det infrastrukturella IT-stödet inrättas för att ingå i servicenämnden enligt förslag i ärendet.

2. Servicenämnden ges i uppdrag att genom centralupphandling och/eller omförhandling av stadens befintliga avtal inom IT-området skapa de för­utsättningar som krävs för leverans av gemensam IT-service genom ex­tern entreprenad.

3. Alla Stockholms stads nämnder skall avropa gemensam IT-service avse­ende tjänsterna:
1. Lokal serverdrift
2. Servicedesk/Helpdesk
3. Arbetsplatssystem.
Övriga tjänster kan avropas efter överenskommelse med servicenämn­den.

4. Från stadens nämnder överförs utföraransvar för tjänster enligt besluts­punkt 3 successivt till servicenämnden under perioden 1 januari 2009 till den 31 december 2010.

5. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas att arbeta med inriktning att från stadens bolag överförs utföraransvar för tjänster enligt besluts­punkt 3 successivt till servicenämnden.

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att reglementet för servicenämnden kompletteras avseende utföraransvar för tjänster enligt beslutspunkt 3.

7. Kommunstyrelsen ska i nära samverkan med servicenämnden bereda och förankra nya processer och arbetssätt samt utforma tjänsteutbudet avse­ende gemensam IT-service i enlighet med utlåtandet.

§39 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116 och 117 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 och 148 för år 2008.

§40 Motioner

Under tiden 17 juni – 8 september 2008 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1. (2008:57) av Stefan Nilsson (mp) om alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00
Dnr 325-1864/2008;

2. (2008:58) av Stefan Nilsson (mp) om rökfri arbetstid för personal som arbe­tar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning
Dnr 224-1869/2008;

3. (2008:59) av Margareta Johansson (v) om skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen
Dnr 327-2016/2008;

4. (2008:60) av Margareta Johansson (v) om anställning av ”töser” i äldreom­sorgen
Dnr 327-2017/2008;

5. (2008:61) av Karin Rågsjö (v) om inrättande av en funktion som social­tjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersök­ningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd
Dnr 328-2123/2008;

6. (2008:62) av Ann-Margarethe Livh (v) om kalla fakta i en fickbok – om (o)jämställdheten i Stockholms stad
Dnr 222-2124/2008;

7. (2008:63) av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) om hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta
Dnr 328-2125/2008;

8. (2008:64) av Roger Mogert (s) om Bergmanbiograf i Stockholm
Dnr 328-2126/2008;

9. (2008:65) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda v) om uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende
Dnr 328-2127/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.08.

Vid protokollet

Anette Otteborn