Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen

2 Anmälan av föregående protokoll

Dnr 1.1/70/2013

4 Uppdrag kring öppna data Stadsarkivet

SSA Dnr 6.4-8382/2013
Dnr 3.1/2528/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Remisstid 19 juni 2013
Omedelbar justering

SSA Dnr 1.6-6659/2013
Dnr 2.6/2025/2013
(+ SSA)

6 Revisionsrapport 22, Årsrapport 2012 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Remisstid 30 augusti 2013

Dnr 1.1/2173/2013

7 Remissvar av motion (2013:30) från Mats Berglund (MP) om ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs plan

Remisstid 14 juni 2013
Omedelbar justering

SSA Dnr 1.6-7558/2013
Dnr 1.1/2176/2013
(+ SSA)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissvar rörande samråd om program för Blackebergsvägen, del av Blackeberg 3:1 m.m. i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, S-Dp 2011-04726

Omedelbar justering

Dnr 4.1/1639/2013

9 Svar på skrivelse om volontärers roll inom kulturarbetsmarknaden

10 Svar på skrivelse om kunskapen om kulturskolan hos barn och unga

11 Svar på skrivelse om behovet av en aktiv filmpolitik för en mer omväxlande och kvalificerad biografrepertoar i Stockholm

12 Svar på skrivelse om ett öppet debattklimat på Stadsmuseet

13 Ombyggnad och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Inriktningsbeslut

14 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2013

15 Kulturkonferens 6-8 oktober 2013 anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting - Vi pratar pengar

16 Information och övriga frågor

Beslut om studieresa den 20 augusti 2013

Information om flytt av kulturförvaltningens administrativa lokaler
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 18 juni 2013.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 4/2013 från nämndens sammanträde den 21 maj 2013.

§3 Anmälningsärenden Juni 2013

Dnr 1.1/70/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Stockholms konstråds protokoll 2013-04-25

c) Funktionshinderrådets protokoll 2013-05-16

d) Information till kulturnämnden om ateljéstöd, dnr 6.1/2467/2013

e) Månadsrapport maj 2013 Kulturförvaltningen

f) Arkivutskottets protokoll

g) Avtal gällande samarbetet vid investeringar för konstnärlig gestaltning,
1 % regeln.

§4 Uppdrag kring öppna data Stadsarkivet

SSA Dnr 6.4-8382/2013

Dnr 3.1/2528/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att Stadsarkivet får i uppdrag att utarbeta Digital arkivstrategi för Stockholms stad.

2 Kulturnämnden beslutar att Stadsarkivet ska föreslå åtgärder och genomföra aktiviteter för att förverkliga offentlighetsprincipen i det digitala sammanhanget.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande från den 28 maj 2013.

Sammanfattning

Stadsarkivet ges i uppdrag att utifrån Chydeniusinitiativet om utvecklingen av offentlighetsprincipen och Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen), ta fram en Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Med utgångspunkt i Stadsarkivets ansvar för stadens informationsförsörjning ska arkivstrategin bland annat beskriva stadsarkivets uppdrag och ansvar när det gäller utveckling av tillgängliggörande av öppna data. utifrån insyns- och demokratiaspekter.

Stadsarkivets uppdrag har sin grund i den svenska offentlighetsprincipen och utgår från TF (Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105). Under senare år har Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566) och den snabba utvecklingen inom informationsteknologin ökat och förändrat förväntningarna på hur offentlighetsprincipen ska realiseras. Bland annat gäller det förväntningar och krav på att offentliga verksamheters information ska vara tillgänglig i form av öppna data.

Öppna data är sådana data som är digitalt tillgängliga och som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera, med som största motprestation att ange källa. Öppna data får inte vara skyddat av sekretess, PUL eller immaterialrätt. Dock kan skyddad data, efter särskild prövning, utlämnas för vidare användning, t.ex. socialtjänsthandlingar för social forskning.

Offentlighetsprincipen behöver anpassas till dessa förväntningar och krav. Bland annat genom att de data som hela tiden skapas i staden blir en gemensam tillgång i form av öppna data. En tillgång som gynnar insyn och demokrati, bidrar till näringslivets utveckling, ökar servicen och gör det enklare för stockholmarna.

Utifrån Stadsarkivets ansvar i stadens informationsförsörjning ges förvaltningen i uppdrag att:

  • Ta fram Digital arkivstrategi för Stockholms stad
  • Samverka med SLK:s initiativ inom Öppna data
  • Ta fram riktlinjer för urval av öppna data
  • Etablera förvaltningsorganisation för öppna data
  • Genomföra kunskapsuppbyggande aktiviteter
  • Genomföra kunskapsspridande aktiviteter.

Resultatet presenteras i Digital arkivstrategi för Stockholms stad och i en uppdragsrapport.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

§5 Remissvar om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

SSA Dnr 1.6-6659/2013
Dnr 2.6/2025/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar samt inarbeta innovation i stadens upphandlingspolicy.

Stadens upphandlingspolicy är ett dokument som vänder sig till de som fattar beslut inom upphandling och inköp samt de som genomför dessa. Upphandlingspolicyn klargör rutiner och generella riktlinjer som skall gälla för upphandling och inköp inom stadens verksamheter. Den tar också upp hur ansvaret i vissa frågor är fördelat inom staden. I remissförslaget föreslås att upphandlingspolicyn uppdateras och utökas till att även omfatta delar om innovationsupphandlingar och krav på samhällsansvar vid stadens upphandlingar. Upphandlingspolicyn kompletteras även med ett avsnitt avseende stadens riktlinjer för mutor och jäv med en hänvisning till stadens riktlinjer angående detta.

Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig positiva till förslaget om att dels revidera upphandlingspolicyn och dels att inarbeta rutiner i syfte att främja innovationer vid upphandling och att ställa krav på samhällsansvar. En upphandlingspolicy ska vara tydlig och väl strukturerad samt ge tydligt uttryck för stadens policy i upphandlingsfrågor, vilket det nya förslaget enligt föreliggande ärende visar, men också lämnar ett tillräckligt utrymme för respektive upphandlande myndighet att inom ramen för policyn fatta egna beslut i den aktuella upphandlingen.

Förvaltningarna ställer sig även positiva till införandet av avsnittet rörande mutor och jäv.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

1) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningen svar

Att upphandlingspolicyn bör innefatta krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor samt ska-krav gällande jämställdhet och miljömål.

Stockholms stad är en av landets största upphandlare av varor och tjänster. Vi måste använda den rollen på ett ansvarsfullt sätt. Det borde vara självklart att endast använda leverantörer som delar stadens värderingar i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter. Att detta föreslås ingå i kravet på samhällsansvar är bra.

Detta är emellertid inte tillräckligt. Vi måste också värna arbetsrätten och kräva att de upphandlade företagen arbetar har tecknat kollektivavtal eller har kollektivavtalslikande villkor.

Vi måste värna jämställdheten och kräva att ett ska-krav på jämställdhet igår i kraven för upphandling. Likaså måste miljökraven skärpas och t.ex. innefatta miljökrav vid transporter.

Vi instämmer med kulturförvaltningen i att definitionen av ”innovation” kan orsaka avgränsningsproblem och oklarheter om vilket företräde detta ska ges i bedömningen.

2) Monika Lindh m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut,

Att anföra följande:

Genom offentliga upphandlingar har staden som beställare av tjänster och varor, inte bara möjligheter att ställa kvalitetskrav, utan även möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. En upphandlingspolicy med tydliga krav på kvaliteten, som även väger in miljö och social rättvisa, måste tas fram.

Enligt rapporten Upphandling och arbete i EU (Sieps 2010:3), är Sverige ett av de länder som är sämst på att hävda löntagares villkor. Detta trots LOU.

En stad i världsklass förutsätter att rätt kvalitetskrav ställs vid offentlig upphandling. Det skulle hejda förekomsten av svartarbete och social dumpning. Här är ”Vita jobb-modellen” en viktig komponent som staden bör anamma. Detta för att understödja kollektivavtalsenliga löner, god arbetsmiljö och rättvisa konkurrensfördelar.

Utöver detta bör upphandlingar användas för att främja jämställda löner och likaberättigande på arbetsmarknaden.

För att undvika att arbetstagare som vågar avslöja missförhållanden blir avskedade eller uppsagda bör personal vilken arbetar i den upphandlade verksamheten tillförsäkras meddelarfrihet och meddelarskydd motsvarande den meddelarfrihet och meddelarskydd som råder för offentligt anställd personal.

3) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut,

Att anföra följande:

Vi anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av varor och tjänster tillgodoses på ett sätt som är förenligt med en god samhällsutveckling. Staden måste därför ställa långtgående krav i upphandlingsdirektiven både vad gäller miljökrav och sociala krav.

Staden måste bättre utnyttja möjligheten att använda upphandlingsinstrumentet för att för att skapa en socialt hållbar, arbetsmarknad som är inkluderande och jämställd, och fri från diskriminering. Krav bör därför ställas kring föreningsfrihet och kollektivavtalsliknande villkor. Även miljökraven måste vara höga. Till exempel står transporter för en betydande del av både den lokala miljöproblematiken och den globala klimatproblematiken som vi står inför idag. Därför bör höga miljökrav ställas i samband med upphandlingen av transporttjänster.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Monika Lindh m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§6 Revisionsrapport 22, Årsrapport 2012 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Dnr 1.1/2173/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att godkänna kulturförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna denna till revisionskontoret som svar på revisionsrapport 22, årsrapport 2012.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.

Sammanfattning

Revisorerna för kulturnämnden har avslutat revisionen av nämndens verksamhet avseende kulturförvaltningen under år 2012. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, intern kontroll och bokslut och räkenskaper. Revisionskontorets granskning visar att verksamheten i all väsentlighet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§7 Remissvar av motion (2013:30) från Mats Berglund (MP) om ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs plan

SSA Dnr 1.6-7558/2013
Dnr 1.1/2176/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013.

Sammanfattning

Mats Berglund (MP) har föreslagit att staden ska utreda och skapa ett ”Demokratins torg” vid Stadshuset för att Stockholmarna där på ett tryggt och tillgänglig sätt ska kunna möta de folkvalda politikerna.

Kulturförvaltningen anser att det vore positivt att skapa en bättre ordning kring Stadshuset då demonstrationer och möten hålls där i syfte att komma i kontakt med stadens politiker. Förvaltningen stödjer därför förslaget att utreda förutsättningarna för detta. Stockholms stadsarkiv ansluter sig till kulturförvaltningens utlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna kulturförvaltningens förslag till beslut,

Att därutöver bifalla motionen, samt

Att anföra följande:

Som kulturförvaltningen påpekar så sker ibland demonstrationer vid Stadshuset som då kan samla flera hundra personer. Ytorna längs Hantverkargatan och utanför entrén vid Ragnar Östbergs plan är dock idag inte helt lämpade för sådana sammankomster. Bland annat bör platserna kunna utvecklas för att säkerställa trygga möten mellan allmänheten och ansvariga politiker, t.ex. för dialog eller för att överlämna listor över namninsamlingar och liknande.

Vi ansluter oss därför till kulturförvaltningens önskan om en utredning i frågan enligt kulturförvaltningens och motionärens riktlinjer.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§8 Remissvar rörande samråd om program för Blackebergsvägen, del av Blackeberg 3:1 m.m. i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, S-Dp 2011-04726

Dnr 4.1/1639/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att i huvudsak avstyrka etapp 1 i programmet med hänvisning till den negativa inverkan som förslaget har på kulturhistoriska värden.

2 Kulturnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka etapp 2 och 3 med de ändringar och den lägre exploatering som föreslås i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett program för utbyggnad av Islandstorget och område kring Blackebergsvägen. Kring Islandstorget innebär förslaget att flerbostadshus i hög och tät kvartersstruktur uppförs och att en ny torgbildning skapas. Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken föreslås det friliggande flerbostadshus samt att vägen omvandlas till stadsgata. I parken Blackebergsstråket föreslås det att en ny förskola ersätter den nuvarande. För Tyska Botten ser programmet en framtida möjlighet till mindre exploatering.

Förvaltningen avstyrker i huvudsak den föreslagna nybebyggelsen kring Islands­torget. Förslaget skulle innebära negativ påverkan på kulturhistoriska värden och kvalitéer i närområdet och för Ängby kyrka och Lilla Ängby gård. Det skulle också innebära flytt av fornlämning. Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken ser förvaltningen det som möjligt med viss nybebyggelse, men att exploateringen ska minskas. Rörande förskolan föreslår förvaltningen att befintlig förskola nyttjas istället för föreslagen rivning och nybyggnation. I övrigt anser förvaltningen att den känsliga miljön vid Tyska Botten inte är lämplig för exploatering.

Nämndens behandling av ärendet

Monika Lindh m.fl. (S) anmäler att de inte deltar i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att med undantag för den föreslagna bebyggelsen i hörnet Blackebergsvägen - Zornvägen tillstyrka programförslaget i dess helhet

Att därutöver anföra

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett program för utbyggnad av Islandstorget och område kring Blackebergsvägen. Kring Islandstorget innebär förslaget att flerbostadshus i hög och tät kvartersstruktur uppförs och att en ny torgbildning skapas. Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken föreslås det friliggande flerbostadshus samt att vägen omvandlas till stadsgata. I parken Blackebergsstråket föreslås det att en ny förskola ersätter den nuvarande. För Tyska Botten ser programmet en framtida möjlighet till mindre exploatering.

Förvaltningen föreslår att etapp 1 ska avstyrkas, men vi delar inte denna uppfattning. Vi konstaterar att en tät och sammanvävd stadsstruktur är något som efterfrågas i Stockholm och att sådan exploatering har stöd i vår översiktsplan Promenadstaden. I kommunfullmäktiges budget har också fastställts att Stockholm ska byggas enligt den klassiska stadens form med levande gatumiljöer och slutna kvarter med vår tids innehåll och gestaltning. Den föreslagna rutnätsstrukturen är därmed välmotiverad och de föreslagna hushöjderna måste anses välavvägda.

Den föreslagna bebyggelsen i hörnet Blackebergsvägen - Zornvägen bör dock utgå, då det ursprungliga valet av plats för skålgropsstenen invid dåvarande vattnet är av stor vikt. Att flytta stenen innebär att den tappar sitt sammanhang och blir svårtolkad.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Arba Kokalari m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) enligt följande:

Allt fler människor söker sig till Stockholm. Att staden växer är positivt men allt fler invånare innebär samtidigt en utmaning för den offentliga servicen, infrastrukturen, kollektivtrafiken och bostadsförsörjningen.

I en stad i utveckling är det viktigt att väga in de kulturhistoriska bedömningarna. Kulturnämndens uppdrag är att ta ställning till detaljplaner utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi tar i kulturnämnden i och med detta beslut inte ställning till detaljplanen som helhet, utan skickar med kulturförvaltningens synpunkter till en senare, sammanvägd bedömning.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Det är av stor betydelse för Stockholms framtid att vi inte möter den starka befolkningstillväxten just nu med enbart kvantitativt byggande för fler bostäder och arbetsplatser, utan att även vara noga med att redan i planskedena säkra tillgången på kvalitet i de byggda miljöerna. Service i form av idrott, kultur, parker och rekreation måste alltid finnas med från start, liksom att vi månar om de nya miljöernas kulturhistoriska värden. Som kulturförvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande kring programmet för Islandstorget och Blackebergsvägen, har kulturhistoriska aspekter förbigåtts i synnerhet gällande etapp 1: Nya Islandstorget. Dessa brister bör åtgärdas för att uppnå en långsiktigt hållbar stadstillväxt i det berörda området.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från Arba Kokalari m.fl. (M).

§9 Svar på skrivelse om volontärers roll inom kulturarbetsmarknaden

Dnr 1.1/1080/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013.

Sammanfattning

Författarna av skrivelsen önskar en redogörelse för i vilken mån kulturförvaltningen använder volontärer i verksamheten.

Volontärer förekommer i begränsad omfattning inom kulturförvaltningen och inte i sammanhang där de konkurrerar med utbildad personal.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§10 Svar på skrivelse om kunskapen om kulturskolan hos barn och unga

Dnr 3.4/1084/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2013.

Sammanfattning

Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) menar att Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa och uppleva kultur i olika former och understryker i sin skrivelse vikten av att veta hur många barn och ungdomar som har kunskap om Kulturskolans verksamhet och som upplever att de har en verklig möjlighet att delta. Skrivställarna vill därför uppdra åt kulturförvaltningen att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att inkludera frågor om Kulturskolan i stadens brukarundersökningar.

Förvaltningen menar att arbetet med att öka kunskapen om Kulturskolan och dess utbud liksom dialogen med eleverna är ett prioriterat område och beskrivs i Kulturskolans strategiska plan – Kulturskola 2030.

Elever/föräldrar får vartannat år besvara en kundenkät där vi ställer frågor om kulturskoleverksamheten och i vad mån man är nöjd eller vill lämna synpunkter. Kundundersökningen genomförs inom kvalitetsutvecklingsprojektet Våga Visa tillsammans med sju andra kommuner i Stockholms län och enkäten har tagits fram i en kommunövergripande arbetsgrupp och prövats på elever i olika åldrar.

För att fånga upp synpunkter och önskemål från barn och ungdomar som ännu inte deltar i någon kulturskoleaktivitet planerar vi delta med frågor i den kulturvanestudie som Myndigheten för Kulturanalys kommer att genomföra i Stockholm och som riktar sig till ca 2000 barn och ungdomar mellan 10-18 år från olika socioekonomiska områden i staden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att godkänna svaret

Att uppdra åt Kulturförvaltningen att initiera en kampanj kring Kulturskolan riktad till stadens barn och unga och deras föräldrar.

Kulturskolan är en av stadens viktigaste kulturverksamheter för barn och unga. Det är ett allvarligt problem att den når allt färre barn i vissa områden och att segregationen mellan barn i olika områden växer. Det är inte acceptabelt att endast enstaka procent av barnen på Järvafältet deltar i Kulturskolan.

Kulturskolans uppsökande arbete är mycket viktigt och bör utökas. Samtidigt måste informationen till barn och unga förstärkas. Det är inte tillräckligt att tillfråga de elever/föräldrar som redan finns i Kulturskolan hur man värderar verksamheten. Det är inte heller tillräckligt att delta i en nationell kulturvaneundersökning. Vi vill därför uppdra till Kulturförvaltningen att sätta igång en kampanj kring kulturskolans verksamhet, riktad till alla barn/unga och föräldrar i staden, där det även tydligt efterfrågas idéer och synpunkter från barnen och ungdomarna själva kring hur Kulturskolan kan utvecklas för att locka fler och upplevas som mer relevant i berörda delar av staden.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Svar på skrivelse om behovet av en aktiv filmpolitik för en mer omväxlande och kvalificerad biografrepertoar i Stockholm

Dnr 1.1/1522/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.

Sammanfattning

Skrivelsen tar upp situationen på Stockholms biografmarknad mot bakgrund av Svensk Filmindustris monopolliknande ställning. Bland de framlagda förslagen till åtgärder märks inrättandet av kommunala biografer, ökat stöd till biografer och festivaler med inriktning på kvalitetsfilm samt ett ökat stöd till Filmregion Stockholm – Mälardalen.

Kulturförvaltningen redogör i sitt svar för de omvärldsförändringar som sker på filmområdet till följd av teknikskifte, den lokala biografsituationen i Stockholm och nya samarbetsstrukturer inom staden och regionalt. Förvaltningen svarar på skrivelsens förslag att det inte finns behov av en kommunalt driven biograf, att Klarabiografens inriktning efter den 1 juli 2013 blir en fråga för Stockholms Stadsteater, att ökat stöd till vissa biografer och festivaler ska hanteras inom kulturstödet och att ett eventuellt ändrat uppdrag och utökat stöd till Filmregion Stockholm - Mälardalen behöver samordnas med Stockholm Business Region.

Förvaltningen skriver också att den mot bakgrund av de snabba förändringar som pågår inom film- och biografområdet har inlett en översyn av stödet till filmområdet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Vi tackar för svaret på skrivelsen och konstaterar att frågan om en mer aktiv filmpolitik aktualiserats på förvaltningen. Vänsterpartiet har under flera år fört fram olika förslag för att skapa en mer omväxlande och kvalificerad filmrepertoar i Stockholm. Några åtgärder som vi föreslår i skrivelsen är påtänkta, medan andra fortfarande saknas. Vi vill framhålla behovet av ett varaktigt stöd till kvalitetsbiograferna i förorterna, varav några fått ett utvecklingsstöd, men även stöd för visningsverksamheten. Vi anser också att Stockholm bör bli medlemmar i och delta fullt ut i Filmregion Stockholm Mälardalen, som initierades från Stockholms stad men nu fortlever tack vare stöd från andra kommuner i regionen.

§12 Svar på skrivelse om ett öppet debattklimat på Stadsmuseet

Dnr 1.1/1524/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Sammanfattning

Författarna av skrivelsen anser att Stadsmuseet bör tillåta debatter av föreningar som är motståndare till stadens förslag om Slussen.

Förvaltningens verksamheter upplåter inte lokaler för öppna arrangemang organiserade av andra än verksamheterna. Föreningar kommer inte heller i framtiden att på egen hand få organisera offentliga debatter i Stadsmuseets lokaler.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

1 Att godkänna svaret

2 Att uppmana Stadsmuseet att följa sin vision och öppna upp för fler stadsmiljödebatter

Stadens hållning i fråga om debatter på Stadsmuseet – i synnerhet kring Slussens utformning – har på senare år upplevts av många som alltför snäv och otillåtande. Stadsmuseet har en tradition av att vara ett forum för öppen debatt kring stadsutvecklingsfrågor där många röster fått komma till tals, inte bara den röst som stadens styrande politiker för tillfället har.

När nu Projekt Slussen ska inrymma sin Slussenutställning inom Stadsmuseet är det därför mycket viktigt att Stadsmuseet ser till att även föreningar med kritisk syn på stadens förslag till Nya Slussen kommer att bli inbjudna till, och själva vara med och utforma, debatter och liknande evenemang i Stadsmuseets lokaler.

Därutöver bör Stadsmuseet ges möjlighet att utforma ett levande "urbant centrum" för lärande, debatt och andra aktiviteter kring Stockholms historiska och framtida utveckling.

3) Monika Lindh m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att nämnden bifaller skrivelsen

Att därutöver anföra följande.

Att öppna upp Stadsmuseet för att säkerställa en öppenhet i debatten om Stockholms utveckling är en rimlig och nödvändig åtgärd för att stärka den demokratiska infrastrukturen i en tid då staden snarare står för avveckling och avknoppning än utveckling.

Stadsmuseets vision är:

Hos oss möts stockholmarnas berättelser om huvudstaden
Hos oss möts stockholmarna för att diskutera samtiden och de historiska perspektiven i huvudstaden. Stadens invånare har en självklar del i vad vi berättar och hur vi gör det.

Vi tar ställning med kunskap och lekfullhet
Vi vågar ta ställning och gå utanför det förväntade. Vi förmedlar stora frågor med kunskap och nya infallsvinklar och har samtidigt nära till skratt. Med oss blir man både förvånad, förargad och förtjust.

Vi ger en engagerande helhetsupplevelse
Vi vill engagera och ge en helhetsupplevelse där alla delar spelar en viktig roll. Tillsammans inspirerar vi till att se huvudstaden med nya ögon.

Dessutom skriver förvaltningen att Stadsmuseets huvuduppdrag är att möjliggöra att alla i Stockholm kan tolka och omtolka stadens historia. Stadsmuseets publika verksamhet såsom utställningar, vandringar, visningar och möten kring Stockholm då och nu är ett led i detta.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Monika Lindh m.fl. (S) reserverar sig mot förslaget med hänvisning till sitt förslag.

§13 Ombyggnad och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Inriktningsbeslut

Dnr 4.2/1567/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma förslag:

1 Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för ombyggnation och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38.

2 Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för effektivisering av magasinslokaler i Magasin 5 och 6 i Frihamnen för att möjliggöra inredning av nya kontorslokaler för ca 30 personer.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013.

Sammanfattning

I hörnet Götgatan och Peter Myndes Backe ligger fastigheten Stadsgården 1 och i anslutning till den Södermalm 6:38 (under mark) som båda ägs av fastighetskontoret. Kulturförvaltningen bedriver Stockholms stadsmuseum i byggnaden Södra stadshuset som är belägen inom ovanstående fastigheter. För att anpassas till gällande myndighetskrav samt för att energieffektiviseras är behovet av att rusta upp Södra stadshuset stort. Stockholms Stadsmuseum önskar också modernisera sin museiverksamhet och behöver större, klimat- och säkerhetsanpassade utställnings- och verksamhetslokaler inom den redan disponerade ytan.

Fastighetskontoret har gjort en utredning som visar att genom att omdisponera och utnyttja lokalerna mer effektivt skapas förutsättningar för Stadsmuseet att utvecklas i önskad riktning. Investeringskostnaden är beräknad till cirka 55 mnkr som bärs av Fastighetsnämnden, vilket motsvarar en ökad hyreskostnad för Kulturnämnden om 3,2 mnkr.

För att den publika ytan ska kunna ökas i Södra stadshuset förutsätts de arbetsplatser som inte är direkt involverade i utställningar och programverksamhet flytta till nyinredda arbetsplatser i Magasin 5 i Frihamnen. Magasinslokalerna ägs av Stockholms hamnar och målsättningen är att Stadsmuseets totala hyrda yta inte ökas men disponeras effektivare. Kulturförvaltningen avser att tillsammans med Stockholms hamnar närmare utreda alternativa lösningar samt kostnaderna för dessa. Investeringen i fastigheten görs av Stockholms hamnar medan engångskostnaden för flyttningen samt ökade driftskostnader belastar Kulturnämndens budget.

Kulturförvaltningen och fastighetskontoret föreslås i detta tjänsteärende att arbeta vidare i enlighet med den redan utförda utredningen i en planeringsfas där fastighetsnämnden medger en kostnad inom ramen för högst 1 mnkr i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för en genomgripande upprustnings- och utvecklingsplan för Södra stadshuset och en flytt av kontorsarbetsplatser till Frihamnen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Som anförs i ärendet är Stadsmuseet i behov av större lokalhyror för utställningsverksamheten. Behovet uppstod efter det borgerliga maktövertagandet i Stockholm 2006, då museet av politiska skäl tvingades till kraftiga minskningar av lokalhyrorna. Vi har under de senaste två mandatperioden vid upprepade tillfällen påtalat bristen som uppkom genom okloka politiska beslut. Det är därför positivt att museet nu – inför utgången av mandatperioden – ges tillfälle att åter expandera i sina lokaler i Södra stadshuset.

Nu ska ca 30 kontorsutrymmen färdigställas i Frihamnen i lokaler som idag utnyttjas för bland annat magasinering och renovering av museets samlingar. Hur det ska gå till utan att den befintliga verksamheten i Magasin 5 inte drabbas negativt framgår inte av ärendet varför vi emotser en redovisning även av detta.

§14 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2013

Dnr 1.1/2419/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturnämndens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att sex av kulturnämndens förtroendevalda (tre från majoriteten och tre från oppositionen) får resa med tåg till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 26-29 september 2013 för ett dagsbesök.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2013. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Kulturnämnden beslutar att fyra av kulturnämndens förtroendevalda får resa med tåg till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 26-29 september 2013 för ett dagsbesök.

Sammanfattning

Årets bok- och biblioteksmässa anordnas den 26-29 september 2013 i Göteborg. Kulturförvaltningen föreslår att fyra av kulturnämndens förtroendevalda får resa med tåg för ett dagsbesök vid mässan.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§15 Kulturkonferens 6-8 oktober 2013 anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting - Vi pratar pengar

Dnr 1.1/2487/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att sex av kulturnämndens förtroendevalda (tre från majoriteten och tre från oppositionen) utses att delta i Kulturkonferens den 6-8 oktober 2013 i Stockholm.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 maj 2013.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till Kulturkonferens i Stockholm den 6-8 oktober 2013. Under konferensen diskuteras och analyseras förändringar, möjligheter och utmaningar för kultursektorns finansiering.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§16 Information och övriga frågor

Inkomna skrivelser

Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Föreningen Megafonen, från Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP), dnr 6.1/2741/2013

2 Stöd till Midsommar Latino i Rinkeby, från Ann Mari Engel (V), Monika Lindh (S) och Mats Berglund (MP), dnr 6.1/2740/2013

3 Stockholms fristadsförfattare, från Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP), dnr 3.1/2742/2013

4 Håll biblioteken öppna i sommar, stäng åtminstone inte Husby och Skärholmen, från Tomas Rudin (S) och Ann Mari Engel (V), dnr 3.4/2739/2013.


Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.

Ann Mari Engel (V) tar i anslutning till den lagda skrivelsen om stöd till Midsommar Latino i Rinkeby upp en diskussion om problemen med att Midsommar Latino riskerar att ställas in i år på grund av ekonomiska problem.

Patrik Liljegren informerar nämnden om att förvaltningen stött Midsommar Latino under flera år och att de för 2013 fick en höjning på 20 tkr.

Information från förvaltningen

Berit Svedberg informerar om den planerade studieresan den 20 augusti 2013.

Beslut

Kulturnämnden beslutar att genomföra den planerade studieresan den 20 augusti 2013.

Berit Svedberg informerar om en utbildning för nämnden och ledningsgruppen i funktionshinderfrågor direkt efter sammanträdet den 15 oktober 2013. Sammanträdet bör därför tidigareläggas till kl. 16.00 i stället för kl. 16.30.

Beslut

Kulturnämnden beslutar att sammanträdet den 15 oktober 2013 ska börja kl. 16.00 i stället för kl. 16.30. Efter sammanträdet anordnas en utbildning för nämnden och ledningsgruppen i funktionshinderfrågor.

Berit Svedberg informerar dels om flytten av kulturförvaltningens administrativa lokaler, dels om de fortsatta oroligheterna i bland annat Husby.

Beslut

Kulturnämnden tackar för informationen.

******

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) tackar Nina Röhlcke, Kulturhuset, för hennes tid där och önskar henne lycka till i hennes nya funktion då Kulturhuset från och med den 1 juli 2013 förs över till Stockholms Stadsteater AB.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) önskar nämnden och tjänstemän en god sommar. Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) önskar ordföranden detsamma.

******