Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-09-27

Sammanträde 2022-09-27

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/32/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-08-09 – 2022-09-16
(inga handlingar att redovisa)
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-09-20
c) Protokoll arkivutskottet 2022-09-21
d) Protokoll Stockholms konstråd nr 3/2022 2022-06-02
e) Protokoll Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp 2022-09-19
f) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-09-19
g) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
h) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet - inga beslut att anmäla
i) Kontorsyttrande som svar på remiss av Samråd om ny tunnelbana till Älvsjö (KS 2022/714), dnr 4.1/1760/2022
j) Anmälan av fastighetsnämndens beslut 2022 - 078 - 23 § 2 Hyresgästanpassning av Superellipsen, Skansen 22. Genomförandebeslut

5 Tertialrapport 2 2022 för Stadsarkivet

Dnr: SSA 2022/5576

Omedelbar justering

Dagordning
Sida 2 (2)Föredragningslista

6 Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation (KS 2021/1716). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Upphandling av transporter av konst och museiföremål

Dnr: 2.6/1911/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Upphandling av sorteringsmaskiner för Stockholms stadsbibliotek

9 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till studieförbund och lokalförvaltande organisationer

10 Information och övriga frågor

Jonas Naddebo Kajsa Rydergård Ordförande Nämndsekreterare

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation (KS 2021/1716). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Upphandling av transporter av konst och museiföremål

§8 Upphandling av sorteringsmaskiner för Stockholms stadsbibliotek

§9 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till studieförbund och lokalförvaltande organisationer

§10 Information och övriga frågor