Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-03-19

Sammanträde 2002-03-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 3/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
19 mars 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 En renare stad ”Dags att göra något åt Lortstockholm”. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:69 (S)

6 Ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), 2001:88 (S)

7 En sammanhållen strategi för att motverka hemlöshet. Remiss av slutbetänkande från kommittén för hemlösa (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2002 (A) (utdelas)

9 Renovering av Lidingöbron - pelare i vattnet. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

10 Redovisning av förberedelser inför Stockholms 750-års jubileum (RI)

11 Ändrade principer för avgiftssättning av evenemangsbanér. Skrivelse från Hardy Hedman (kd) (RI)

12 Kösituationen för fast torgplats och upplåtelse för försäljningsställe. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

13 Avtal avseende förvärv av Miljöinfocenter, lokalt reningsverk samt biogaslager inom Hammarby Sjöstad (RI)

14 Markanvisning m m till Statens fastighetsverk och AB Borätt för utbyggnad på Jakobsgatan och Rödbodgatan på Norrmalm. Inriktningsbeslut och planbeställning (RI)

15 Ombyggnad av Raoul Wallenbergs torg. Slutredovisning (RI)

16 Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

17 Åtgärder för att minska intrång på trottoarytor från vinkelparkerade bilar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

18 Framkomlighet för turistbussar. Skrivelse från Guideforum (RI)

19 Detaljplan för Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad (RI)

20 Riktlinjer för användningen av Kaknäs Skjutbana och område däromkring. Återremiss (RI)

21 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården (RI)

22 Förtida tillträde av arrende inom kvarteret Shanghai vid Ropsten (RI)

23 Reinvesteringsbehov för offentlig belysning (RY)

24 Utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 i Alvik (RY)

26 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholm stad, december 2001 (RY)

27 Utredning av förutsättningarna för tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Lägesrapport (RY)

28 Trafiksituationen i Fagersjö. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (RY)

29 Kista Science City – upprustning av befintligt gatunät. Inriktningsbeslut (RY)

30 Tvärbana Norr. Samrådsremiss av förstudie (RY)

31 Markanvisning för uppförande av lager/kontorslokal inom fastigheten Sillö 7 i Larsboda industriområde, Farsta till JMW Bygg (RY)

32 Bättre trafiksäkerhet och gatumiljö längs Duvbovägen genom Bromsten (RY)

33 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder (RY)

34 Markanvisning i Örnsberg till AB Borätt (RY)

35 Startpromemoria för planläggning samt markanvisning av Älvsjö centrum (RY)

36 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut (RY)

37 Behov av en övergripande klotterstrategi. Remiss av skrivelse från Annika Billström (s) (RY)

38 Inrättande av en ”Stockholms klotterkommission”. Remiss av skrivelse från Jan Björklund (fp) (RY)

39 Anmälan om Högsta domstolens dom rörande tomträttsavgäld för fastigheterna Herbariet 3 i Hägerstens församling och Sandstugan 3 i Enskede församling (SV)

40 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåkulla 10 på Stora Essingen (SV)

41 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av 4,98 % av fastigheten Essingeklippan 2 på Stora Essingen (SV)

42 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

43 Försäljning av mark i Huddinge till Huddinge kommun (F)

44 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7, Skärholmen. Inriktningsbeslut (F)

45 Försäljning av fastigheten Östra Öskevik 7:10 och 7:16, sommargården Bieborg, Nora, Lindesbergs kommun (F)

46 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss (F)

47 Försäljning av fastigheten Östfora 1:23 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

48 Insatshöjning i en av staden ägd bostadsrätt. Hemligt (F)

49 Anmälan angående Råcksta sjukhem - tidsförskjutning och utökade kostnader (F)

50 Ombyggnad av byggnad på fastigheten Kristineberg 1:10 till gemensam trafikledningscentral för Vägverket och gatu- och fastighetskontoret. Slutredovisning (F)

51 Översiktlig lokaliseringsstudie för station Stockholm Nord. Remiss (St)

52 Destinationsskyltar i innerstaden saknar belysning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (Tt)

53 Fjärrmanövrering av Stockholms broar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 19 februari 2002 nr 6 (RI)

54 Projekt Sjöbussen - trafik med biogasbåtar. Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp). Bordlagt 19 februari 2002 nr 9 (S)

55 Stadens åtgärder för att möjliggöra för unga att få ett eget boende. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 19 februari 2002 nr 10 (S)

56 Dagvattenstrategi för Stockholm. Bordlagt 19 februari 2002 nr 14 (RI)

57 Biltrafik på Drottninggatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 19 februari 2002 nr 17 (RI)

58 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd. Bordlagt 19 februari 2002 nr 20 (RI)

59 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 21 (RI)

60 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 23 (RI)

61 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 24 (RI)

62 Samarbetsavtal med tidig markreservation för KB Positionen 2 avseende del av Södra Värtahamnen. Bordlagt 19 februari 2002 nr 25 (RI)

63 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77. Bordlagt 19 februari 2002 nr 31 (RI)

64 ”Intelligenta” papperskorgar. Motion av Juan Carlos Cebrián (s), 2001:54. Bordlagt 19 februari 2002 nr 35 (RY)

65 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 36 (RY)

66 Genomförandeavtal med Vägverket om Västberga trafikplats. Bordlagt 19 februari 2002 nr 41 (RY)

67 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda. Bordlagt 19 februari 2002 nr 43 (RY)

68 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB. Tillägg till tidigare lämnad markanvisning avseende fastigheten Gästvåningen 2 i Hässelby Strand. Bordlagt 19 februari 2002 nr 46 (RY)

69 Upprustning av Södermalm 6:39, Sjömanshemmet. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 53 (F)

70 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 (F)

71 Anmälan av promemorian över Trafiksituation i Stockholm under oktober 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 58 (St)

72 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 (St)

73 Princip för uttagande av parkeringsavgift. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 61 (Pa)

74 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 och senast 19 februari nr 62 (S)

75 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut. Bordlagt 22 januari 2002 nr 14 och senast 19 februari nr 65 (RI)

76 Ny detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 och senast 19 februari nr 67 (RI)

77 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 19 februari nr 68 (RI)

78 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 och senast 19 februari nr 69 (RI)

79 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus. Bordlagt 22 januari 2002 nr 26 och senast 19 februari nr 70 (RY)

80 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige. Bordlagt 22 januari 2002 nr 29 och senast 19 februari nr 72 (RY)

81 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 19 februari 2002 nr 78 (RY)

82 Hastighetsdämpande åtgärder. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 19 februari 2002 nr 79 (St)

83 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 och senast 19 februari 2002 nr 80 (Pa)

84 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002. Bordlagt 22 januari 2002 nr 69 och senast 19 februari nr 81 (RI)

85 Överenskommelse om ansvar för markföroreningar på Stora Mossens IP. Återremiss (RY)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m), §§ 1 - 85

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§86 Norra Länken

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) yrkade att frågan om Norra Länken tas upp till behandling vid dagens sammanträde.

Ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade avslag på förslaget med hänvisning till att regeringsbeslut i ärendet ännu inte expedierats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet och sålunda att inte ta upp frågan om Norra Länken till behandling vid dagens sammanträde.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) avgav slutligen och med hänvisning till nämndens beslut skrivelse om framtida behandling av ärendet i nämnden.

§87 Parlamentariska referensgruppens för upphandlingsfrågor verksamhet

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vid sammanträdet den 19 februari 2002, § 34, en parlamentarisk referensgrupp för upphandlingsfrågor. Gruppens verksamhet upptogs till fortsatt diskussion.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, med delvis ändring av nämndens beslut den 19 februari 2002, att referensgruppen skall hålla seminarier den 8 och 22 april samt 15 maj 2002 vid vilka dagarvoden utgår.