Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-02-12

Sammanträde 2019-02-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 8/2018

7 Anmälan av minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

9 Ändring av delegationsordning (Verksamhetsstöd)

10 Nominering till styrelsen för Sveriges Miljökommuner (Verksamhetsstöd)

11 Striktare regler och bestämmelser för lastning och lossning av varor, alternativt förbud mot stora lastfordon i Stockholm tidigare mornar Svar på medborgarförslag (Hälsoskydd)

12 Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om dispens enligt 15 kap. 24 § miljöbalken (1998:808) samt nämndens förbud mot att lämna avfall till annan transportör än den som omfattas av dispensen, bet. 505-23144-2018 respektive 52522-2018 Fullföljande av reservationsvist överklagande till mark- och miljödomstolen (Hälsoskydd)

13 En anpassning av bestämmelserna om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (DS 2018:411) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018-1741 (Livsmedelskontrollen)

14 Svar på samråd om program för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2018-00710 (Plan och miljö)

15 En miljöbilsdefinition för Stockholms stad (Plan och miljö)

16 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2017 (Plan och miljö)

17 Tillsyn av tryckerier och fotografiska verksamheter år 2017-2018 (Plan och miljö)

18 Tillsynsrapport små verkstäder 20 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

19 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 11 december 2018 i ärende nr 505-218-2017 (Plan och miljö)

20 Kemikalieplan 20 Lägesrapport gällande utveckling av ny kemikalieplan (Miljöanalys)

21 Redovisning av Förstudie Effektivare Miljöövervakning av stadens natur (Miljöanalys)

22 Val representanter till Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2019-2022 (Miljöanalys)

23 Val av representanter till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022 (Miljöanalys)

24 Offentligt samråd för att skapa ett underlag till kontrollen av ändamålsenligheten hos EU:s ramdirektiv för vatten, dess anslutande direktiv m.m. Svar på Europeiska Kommissionens offentliga samråd (Miljöanalys)

25 DIBOP - digitalt verktyg mäta nyttjande av ekosystemtjänster i grönområden Ansökan till Vinnovas utlysning - Utmaningsdriven innovation steg 1 (Miljöanalys)

26 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Sandvik 12, Svartviksslingan 86 (Plan och miljö)

27 Ny tunnelbana, Akalla - Barkarby - Kontrollprogram (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§9 Ändring av delegationsordning, Dnr 2019-991

§10 Nominering till styrelsen för Sveriges Miljökommuner, Dnr 2019-1411

§11 Striktare regler och bestämmelser för lastning och lossning av varor, alternativt förbud mot stora lastfordon i Stockholm tidigare mornar Svar på medborgarförslag, Dnr 2018-17835

§12 Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om dispens enligt 15 kap. 24 § miljöbalken (1998:808) samt nämndens förbud mot att lämna avfall till annan transportör än den som omfattas av dispensen, bet. 505-23144-2018 respektive 52522-2018 Fullföljande av reservationsvist överklagande till mark- och miljödomstolen, Dnr 2018-4697

§13 En anpassning av bestämmelserna om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (DS 2018:411) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-19158

§14 Svar på samråd om program för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2018-00710, Dnr 2018-1430

§15 En miljöbilsdefinition för Stockholms stad, Dnr 2018-16882

§16 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2017, Dnr 2019-1187

§17 Tillsyn av tryckerier och fotografiska verksamheter år 2017-2018, Dnr 2018-16372

§18 Tillsynsrapport små verkstäder 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-11

§19 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 11 december 2018 i ärende nr 505-218-2017, Dnr 2016-14378

§20 Kemikalieplan 2020 Lägesrapport gällande utveckling av ny kemikalieplan, Dnr 2018-15804

§21 Redovisning av Förstudie Effektivare Miljöövervakning av stadens natur, Dnr 2019-1205

§22 Val representanter till Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2019-2022, Dnr 2019-0736

§23 Val av representanter till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022, Dnr 2019-0947

§24 Offentligt samråd för att skapa ett underlag till kontrollen av ändamålsenligheten hos EU:s ramdirektiv för vatten, dess anslutande direktiv m.m. Svar på Europeiska Kommissionens offentliga samråd, Dnr 2019-1969

§25 DIBOP - digitalt verktyg mäta nyttjande av ekosystemtjänster i grönområden Ansökan till Vinnovas utlysning - Utmaningsdriven innovation steg 1, Dnr 2019-2300

§26 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Sandvik 12, Svartviksslingan 86, Dnr 2018-16240

§27 Ny tunnelbana, Akalla - Barkarby - Kontrollprogram, Dnr 2018-3958

§28 Förvaltningschefens information